[ROZDZIAŁ I: POSTANOWIENIA WSTĘPNE]

§ 1.

Postanowienia ogólne

 1. Regulamin określa zasady dostępu Użytkowników do Serwisu, w tym prawa i obowiązki Stron, zakres odpowiedzialności Stron i inne warunki umowy, której przedmiot będzie obejmował świadczenie Usług w ramach Serwisu.
 2. Usługodawca informuje, że w ramach Serwisu wyłącznie świadczy Usługi, jak również administruje Serwisem. Usługodawca nie świadczy żadnych innych usług w imieniu własnym, jak również nie jest pośrednikiem w zawieraniu jakichkolwiek innych umów, w szczególności pośrednikiem kredytowym, agentem lub innym podmiotem wymienionym w ustawie z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim (t. j. Dz. U. 2023 poz. 1328, z późn. zm.) i pozostałych aktach prawnych regulujących udzielanie kredytów lub pożyczek. Usługodawca wyraźnie podkreśla, że:
 3. nie udziela żadnych kredytów i pożyczek, jak również nie podejmuje innych czynności zmierzających do udzielenia kredytu lub pożyczki (np. oceny zdolności kredytowej Użytkownika);
 4. współpraca z Partnerami ogranicza się do przekazania Partnerowi danych Użytkownika zainteresowanego uzyskaniem pożyczki lub kredytu.

§ 2.

Definicje

Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają, co następuje:

 • awaria— przez „awarię” należy rozumieć całkowite wstrzymanie działania Serwisu, zawieszanie się Serwisu całkowicie uniemożliwiające korzystanie z Serwisu lub inną przeszkodę całkowicie uniemożliwiającą prawidłowe korzystanie z Serwisu;
 • błąd — przez „błąd” należy rozumieć nieprawidłowe funkcjonowanie Serwisu, które nie uniemożliwia całkowitego korzystania z Serwisu, jednak istotnie utrudnia korzystanie z Serwisu i znacząco obniża komfort korzystania z Serwisu;
 • dni robocze — przez „dni robocze” należy rozumieć dni od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy;
 • Formularz — przez „Formularz” należy rozumieć dedykowaną funkcjonalność w Serwisie, która umożliwia Użytkownikowi złożenie zapytania do Partnera o udzielenie kredytu lub pożyczki;
 • funkcjonalność — przez „funkcjonalność” należy rozumieć pojedyncze zadanie możliwe do wykonania w ramach Serwisu;
 • godziny robocze — przez „godziny robocze” należy rozumieć godziny od 09:00 do 16:00 w dni robocze;
 • Konsument — przez „Konsumenta” należy rozumieć osobę fizyczną zawierającą z Usługodawcą Umowę niezwiązaną bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;
 • Partner — przez „Partnera” należy rozumieć przedsiębiorcę, który współpracuje z Usługodawcą, i we własnym imieniu i na własną rzecz lub w imieniu i na rzecz osób trzecich zajmuje się udzielaniem kredytów lub pożyczek w ramach prowadzonej działalności gospodarczej;
 • prawa własności intelektualnej — przez „prawa własności intelektualnej” należy rozumieć prawa własności intelektualnej (prawa autorskie, prawa własności przemysłowej, prawa do baz danych) przysługujące Usługodawcę w związku z Serwisem;
 • Przedsiębiorca na prawach konsumenta (PNPK) — przez „Przedsiębiorcę na prawach konsumenta (PNPK)” należy rozumieć przedsiębiorcę, który prowadzi działalność gospodarczą na podstawie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, chce zawrzeć Umowę z Usługodawcą bezpośrednio związaną z jego działalnością gospodarczą, a jednocześnie Umowa  nie ma dla niego charakteru zawodowego;
 • Regulamin — przez „Regulamin” należy rozumieć niniejszy Regulamin;
 • Serwis — przez „Serwis” należy rozumieć system teleinformatyczny pod nazwą „pozyczka4you.pl” należący do Usługodawcy, który jest dostępny za pomocą strony pod adresem pozyczka4you.pl, jak również wszelkie strony internetowe powiązane z główną marką (tzw. landing page);
 • Strony — przez „Strony” należy rozumieć Usługodawcę lub Użytkownika;
 • Treści Cyfrowe — przez „Treści Cyfrowe” należy rozumieć wszelkie treści cyfrowe zamieszczane przez Usługodawcę w ramach Serwisu, w szczególności treści o charakterze informacyjnym;
 • Usługi — przez „Usługi” należy rozumieć Usługi Cyfrowe lub Usługi Elektroniczne;
 • Usługi Cyfrowe – przez „Usługi Cyfrowe” należy rozumieć usługi pozwalające Użytkownikowi na:
 1. wytwarzanie, przetwarzanie, przechowywanie lub dostęp do danych w postaci cyfrowej;
 2. wspólne korzystanie z danych w postaci cyfrowej, które zostały przesłane lub wytworzone przez Użytkownika lub innych użytkowników Serwisu;
 3. inne formy interakcji za pomocą danych w postaci cyfrowej;
 • Usługi Elektroniczne — przez „Usługi Elektroniczne” należy rozumieć wszelkie usługi elektroniczne w rozumieniu art. 2 pkt 4 ustawy z dnia 18 lipca 2022 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t. j. Dz. U. 2020 po. 344, z późn. zm.), które są świadczone przez Usługodawcę na rzecz Użytkownika na pośrednictwem Serwisu;
 • Usługodawca — przez „Usługodawcę” należy rozumieć Mateusza Raua prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą „InterAds Mateusz Rau” przy ul. Gen. W. Sikorskiego 15/3, 65-454 Zielona Góra, posługującego się numerem NIP: 9291830715;
 • Umowa — przez „Umowę” należy rozumieć umowę o świadczenie Usług przez Usługodawcę na rzecz Użytkownika;
 • Użytkownik — przez „Użytkownika” należy rozumieć osobę fizyczną korzystającą z Serwisu we własnym imieniu lub z upoważnienia osoby trzeciej (np. jako jej pełnomocnik);
 • usterka — przez „usterkę” należy rozumieć każde nieprawidłowe działanie Serwisu, które nie jest ani awarią, ani błędem;
 • zdarzenie — przez „zdarzenie” należy rozumieć awarię lub błąd w ramach Serwisu;
 • zewnętrzny dostawca — przez „zewnętrznego dostawcę” należy rozumieć każdą osobę trzecią, niebędącą Usługodawcą, która dostarcza na potrzeby wykonania Umowy jakiekolwiek towary lub usługi, w szczególności oprogramowanie wykorzystywane na Serwisu oraz usługi niezbędne do funkcjonowania Serwisu.

[ROZDZIAŁ II: PRZEDMIOT I ZAWARCIE UMOWY]

§ 3.

Przedmiot Umowy

 1. W ramach Umowy Usługodawca zobowiązuje się do świadczenia Usług na rzecz Użytkownika, a Użytkownik zobowiązuje się do korzystania z Usług zgodnie z przeznaczeniem.
 2. Przeglądanie strony głównej Serwisu, w tym czytanie Treści Cyfrowych zamieszczonych w Serwisie, jest zawsze nieodpłatne.
 3. Sporządzenie i wysłanie Formularza przez Użytkownika w celu poznania oferty Partnerów nie wymaga wnoszenia przez Użytkownika jakichkolwiek opłat na rzecz Usługodawcy. Jednocześnie Użytkownik powinien mieć świadomość, że Partnerzy mają prawo samodzielnego ustalania opłat i prowizji związanych z udzielaniem pożyczek lub kredytów, zaś Usługodawca nie ma żadnego wpływu na decyzje Partnerów w tym zakresie.
 4. W zależności od rodzaju Usług pomiędzy Usługodawcą a Użytkownikiem dochodzi do zawarcia Umowy określonego rodzaju:
  • w przypadku Usług Cyfrowych dochodzi do zawarcia umowy o świadczenie usług cyfrowych;
  • w przypadku Usług Elektronicznych dochodzi do zawarcia umowy o świadczenie usług elektronicznych.
 5. W celu uniknięcia wątpliwości Usługodawca wskazuje, że:
 6. Umowy, które dotyczą Usług Cyfrowych, są umowami o dostarczanie treści cyfrowych lub usług cyfrowych, do których stosuje się przepisy rozdziału 5b ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta;
 7. do Umów, które nie dotyczą Usług Cyfrowych, nie stosuje się przepisów rozdziału 5b ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.

 

§ 4.

Czynności przed zawarciem Umowy i zawarcie Umowy

 1. Przed zawarciem Umowy Użytkownik jest zobowiązany zapoznać się z informacjami Usługodawcy na temat zasad świadczenia Usług, postanowieniami Regulaminu i innymi warunkami. Zawierając Umowę, Usługodawca ma prawo przyjąć, że Użytkownik dopełnił powyższych wymagań.
 2. Każdy Użytkownik przed zawarciem Umowy ma zapewnioną nieodpłatną możliwość zapoznania się z treścią Regulaminu w sposób, który umożliwia pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie jego treści za pomocą systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Użytkownik, lub przy użyciu innych środków.
 3. Użytkownik jest związany postanowieniami Regulaminu, jeżeli został mu udostępniony w sposób opisany w ust. 2.
 4. Jakiekolwiek informacje dotyczące Usług, które są zawarte na stronach internetowych Usługodawcy lub rozpowszechniane za pośrednictwem innych kanałów komunikacyjnych (np. mediów społecznościowych), nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 k.c., lecz ewentualnie zaproszenie do zawarcia Umowy.
 5. Na potrzeby zawarcia Umowy za pośrednictwem Serwisu konieczne jest zaakceptowanie Regulaminu przez Użytkownika — poprzez odpowiednie oświadczenie składane np. za pomocą check-boksa, lub w sposób dorozumiany, poprzez rozpoczęcie korzystania z nieodpłatnych Usług w ramach Serwisu.
 6. Zawarcie Umowy dotyczącej określonych Usług następuje w momencie zaznaczenia przez Użytkownika określonego check-boksa lub z chwilą rozpoczęcia korzystania przez Użytkownika z określonej funkcjonalności (np. poprzez podanie adresu e-mail na potrzeby wysyłki newslettera i aktywowania newslettera).

 

[ROZDZIAŁ III: WYMAGANIA DOTYCZĄCE SERWISU]

§ 5.

Charakter, przeznaczenie i rozwój Serwisu

 1. Serwis umożliwia Użytkownikom między innymi:
  1. dostęp do zawartości Serwisu, w tym zamieszczonych Treści Cyfrowych;
  2. wypełnienie Formularza w celu skontaktowania się z Partnerami;
  3. przekazanie Formularza Partnerom;
  4. wysyłkę newslettera na podstawie udzielonej zgody marketingowej;
  5. inne Usługi opisane w Serwisie.
 2. Serwis w żaden sposób nie może być wykorzystywana do celów niezgodnych z prawem lub dobrymi obyczajami.
 3. Usługodawca dostarcza Serwis w modelu „as is”, co Użytkownik akceptuje. Usługodawca nie daje gwarancji, że Serwis będzie w pełni odpowiadał wszystkim potrzebom Użytkowników, jak również nie zapewnia, że za pomocą Serwisu będzie możliwe zrealizowane wszystkich celów, o których mowa w ust. 1, subiektywnie oczekiwanych przez Użytkownika. Usługodawca jest zobowiązany wyłącznie świadczyć Usługi zgodnie z Regulaminem.
 4. Z uwagi na to, że Serwis stanowi system teleinformatyczny zarządzany przez Usługodawcę, Usługodawca może prowadzić prace techniczne i informatyczne, które będą miały na celu rozwój Serwisu oraz świadczenie Usług na jak najwyższym poziomie.
 5. W ramach rozwoju Serwisu Usługodawca może w szczególności:
 6. dodawać nowe funkcjonalności oraz zmieniać lub usuwać istniejące funkcjonalności w ramach Serwisu;
 7. wprowadzić Serwis na inny rodzaj urządzeń, np. na urządzenia przenośne;
 8. udostępnić aplikację związaną z Serwisem.
 9. Jeżeli działania Usługodawcy, o których mowa w ust. 5, nie wpływają w sposób istotny na prawa i obowiązki Użytkowników, działania te nie wymagają zmiany Regulaminu.
 10. W przypadku, gdy Usługodawca podejmie decyzję o udostępnieniu Użytkownikom aplikacji mobilnej, zasady korzystania z aplikacji zostaną określone w odrębnym regulaminie aplikacji mobilnej.

§ 6.

Wymagania techniczne dotyczące Serwisu

 1. Przed zawarciem Umowy Użytkownik jest zobowiązany sprawdzić, czy spełnia minimalne wymagania techniczne potrzebne do korzystania z Serwisu, o których mowa w ust. 2.
 2. Do korzystania z Serwisu za pośrednictwem przeglądarki internetowej wymagane jest co najmniej:
  1. posiadanie przeglądarki internetowej: Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome, Safari, Opera oraz Microsoft Edge. Każda przeglądarka powinna mieć włączoną obsługę JavaScript, CSS, HTML5 oraz opcję cookies;
  2. posiadanie stałego dostępu do Internetu;
  3. posiadanie aktywnej skrzynki e-mail;
  4. wyłączenie oprogramowania typu AdBlock, które może powodować blokadę reklam
 3. Do korzystania z Serwisu za pomocą urządzenia mobilnego wymagane jest co najmniej:
 4. posiadanie urządzenia mobilnego z systemem operacyjnym Android lub iOS;
 5. posiadanie stałego dostępu do Internetu;
 6. posiadanie aktywnej skrzynki e-mail.
 7. Do korzystania z Treści Cyfrowych, w zależności od ich rodzaju, może być dodatkowo konieczne standardowe, ogólnodostępne oprogramowanie pozwalające na przeglądanie lub odtwarzanie określonego rodzaju plików takich jak DOC, PDF, MP4, MP3, MOV, AVI itp.
 8. Jeżeli na potrzeby korzystania z Serwisu lub jej poszczególnych funkcjonalności konieczne będzie spełnienie przez Użytkownika dodatkowych wymagań technicznych, innych niż wskazane w ust. 2-4, Usługodawca poinformuje o tym Użytkownika przed rozpoczęciem korzystania z Serwisu, poprzez zamieszczenie odpowiedniej informacji w ramach Serwisu.

[ROZDZIAŁ IV: ZASADY OGÓLNE DOTYCZĄCE KORZYSTANIA Z SERWISU]

§ 7.

Podstawowe zasady korzystania z Serwisu

 1. Użytkownik, pod rygorem natychmiastowego rozwiązania Umowy z przyczyn leżących po stronie Użytkownika, nie może korzystać z Serwisu, a także Usług:
 2. w sposób niezgodny z ich charakterem i przeznaczeniem, w szczególności w sposób uniemożliwiający lub zakłócający korzystanie z zasobów systemowych lub sprzętowych Usługodawcę przez innych Użytkowników;
 3. w sposób prowadzący do popełnienia czynu zabronionego lub czynu niedozwolonego w rozumieniu obowiązujących przepisów prawa, w szczególności poprzez popełnienie przestępstwa;
 4. w celu przesyłania niezamówionych informacji handlowych, pozostałego spamu lub dostarczania treści o charakterze bezprawnym;
 5. w sposób godzący w integralność systemu informatycznego Usługodawcy.
 6. Użytkownik nie może podejmować działań mających na celu obejście zabezpieczeń przed nieuprawnionym dostępem do systemu teleinformatycznego, w szczególności w celu pozyskania danych innych Użytkowników.

 

§ 8.

Bezpieczeństwo i zagrożenia

 1. Usługodawca świadczy Usługi z zachowaniem należytych standardów bezpieczeństwa, w sposób uniemożliwiający dostęp osób nieuprawnionych do danych i informacji przetwarzanych w ramach świadczenia i korzystania z Usług.
 2. Pomimo podejmowania przez Usługodawcę środków, o których mowa w ust. 1, każda Użytkownik powinien posiadać wiedzę na temat potencjalnych zagrożeń związanych z korzystaniem z sieci Internet.
 3. Do podstawowych zagrożeń związanych z korzystaniem z sieci Internet należą między innymi złośliwe oprogramowanie, wirusy, robaki, trojany (konie trojańskie), keyloggery, dialery; programy szpiegujące; programy śledzące działania Użytkownika; spam; phishing; włamania do systemu teleinformatycznego Użytkownika przy użyciu narzędzi hackerskich.
 4. Aby przeciwdziałać zagrożeniom, o których mowa w ust. 3, Użytkownik powinien stosować odpowiednie środki bezpieczeństwa — np. w postaci programu antywirusowego, zapory sieciowej, stosowania mechanizmów szyfrujących, regularnej konserwacji stosowanych urządzeń, poszerzanie wiedzy na temat zagadnień związanych z cyberbezpieczeństwem.

  

[ROZDZIAŁ V: PRZERWY W DZIAŁANIU SERWISU ORAZ PROCEDURA ZGŁOSZEŃ] 

§ 9.

Prace serwisowe i konserwacyjne

 1. Usługodawca zapewnia dostęp do Serwisu przez 24 (słownie: dwadzieścia cztery) godziny na dobę, przez siedem dni w tygodniu i wszystkie dni w roku, przy czym dostęp do Serwisu może ulec ograniczeniu w przypadku:
 1. awarii lub błędów;
 2. prac konserwacyjnych oraz mających na celu modyfikację systemów teleinformatycznych, serwerów itp.;
 3. wystąpienia siły wyższej;
 4. działań osób trzecich, w tym ingerencji w działanie Serwisu;
 5. innych okoliczności, niezależnych od Usługodawcy.
 6. Usługodawca nie ma wpływu na prowadzenie prac serwisowych i konserwacyjnych przez zewnętrznych dostawców, w szczególności zewnętrznych dostawców oprogramowania.

  

§ 10.

Procedura zgłoszeń Użytkownika i ich rozpatrywania

 1. Zgłoszenia dotyczące:
 • awarii;
 • błędów;

mogą być przesyłane za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres [email protected].

 1. W przypadku zgłoszenia, o którym mowa w ust. 1, zgłoszenie powinno zawierać dokładny opis stwierdzonej awarii lub błędu, a także, w razie konieczności, załączniki w formie plików. Usługodawca zastrzega sobie prawo żądania dodatkowych wyjaśnień lub zrekonstruowania problemu w inny sposób, który uzna za stosowny. Osoba poproszona o udzielenie wyjaśnień lub inne czynności jest zobowiązana pomóc Usługodawcy w rozwiązywaniu zgłoszonej kwestii wedle swojej najlepszej wiedzy i bez zbędnej zwłoki.
 2. Po dokonaniu zgłoszenia Usługodawca dokonuje jego szczegółowej analizy w najbliższych dniach roboczych i w godzinach roboczych, które przypadają po zgłoszeniu, a następnie podejmuje decyzję w przedmiocie podjęcia właściwych czynności, polegających w szczególności na:
 3. odmowie przyjęcia zgłoszenia Użytkownika jako bezzasadnego, bezprzedmiotowego lub niezgodnego z Regulaminem;
 4. usunięciu zgłoszonej awarii lub błędu — jeżeli rzeczywiście wystąpiły;
 5. zastosowaniu obejścia, jeżeli nie ma możliwości przeprowadzenia szybkiej naprawy;
 6. udzieleniu wsparcia technicznego — w sposób dogodny dla Użytkownika.
 7. W przypadku zgłoszenia awarii lub błędu, po przeprowadzeniu analizy zgodnie z ust. 3, Usługodawca jest zobowiązany podać Użytkownikowi informację o planowanych działaniach.
 8. Usługodawca ma prawo do ingerencji w strukturę danych, ustawienia Usług, konto Użytkownika oraz uprawnienia Użytkownika, jeżeli jest to konieczne do usunięcia awarii lub błędu.
 9. Po rozpatrzeniu zgłoszenia i ewentualnym wyeliminowaniu stwierdzonego problemu Usługodawca niezwłocznie powiadamia Użytkownika.
 10. Usługodawca zastrzega, że nie ma obowiązku wprowadzania w Serwisie wszelkich zmian zgłaszanych przez Użytkownika, w szczególności zmian dotyczących funkcjonalności, optymalizacji działania Serwisu i innych modyfikacji o istotnym charakterze.

[ROZDZIAŁ VI: FUNKCJONOWANIE SERWISU I ŚWIADCZENIE USŁUG]

§ 11.

Ogólne zasady dotyczące korzystania z Serwisu

 1. Usługodawca jest zobowiązany dostarczać Produkty Cyfrowe i świadczyć Usługi z należytą starannością, jakiej można wymagać od podmiotu profesjonalnie zajmującego się prowadzeniem platform internetowych.
 2. Każdy Użytkownik jest zobowiązany korzystać z Serwisu zgodnie z prawem oraz dobrymi obyczajami, w poszanowaniu praw Usługodawcy, innych Użytkowników oraz osób trzecich.

 

§ 12.

Kontakt z Partnerami za pomocą Formularza

 1. Podstawową Usługą świadczoną przez Usługodawcę jest udostępnienie dedykowanego Formularza, który umożliwia przekazanie danych Użytkownika Partnerom — w celu skontaktowania się przez Partnerów z zainteresowanym Użytkownikiem.
 2. W ramach przygotowanego Formularza Użytkownik może wskazać takie dane, jak:
 • imię i nazwisko;
 • PESEL;
 • dane kontaktowe (adres e-mail, numer telefonu);
 • kod pocztowy;
 • kwotę oczekiwanej pożyczki lub kredytu oraz czas spłaty.
  1. Wypełniając Formularz, Użytkownik może także wyrazić zgodę na marketing elektroniczny lub telefoniczny, jednakże nie jest to obowiązkowe.
  2. Wypełniając Formularz, Użytkownik jest zobowiązany wskazać prawdziwe, rzetelnie i kompletne dane. Jeżeli Użytkownik naruszy ten obowiązek, wówczas Partnerzy mogą odmówić kontaktu z Użytkownikiem lub kontakt z nim może okazać się wysoce utrudniony.
  3. Po wypełnieniu Formularza Użytkownik powinien podjąć decyzję, czy Formularz może zostać przekazany Partnerom współpracującym z Usługodawcą. Jeżeli tak, powinien potwierdzić swoją zgodę za pomocą dedykowanego check-boksa. Jeżeli nie, zapytanie Użytkownika nie zostanie przekazane Partnerom i Partnerzy nie będą mogli podjąć próby kontaktu z Użytkownikiem.
  4. Po wyrażeniu zgody przez Użytkownika na udostępnienie Formularza Partnerom Usługodawca przekazuje go Partnerom. Po przekazaniu Formularza Partnerzy samodzielnie i we własnym zakresie podejmują decyzję, czy skontaktują się z Użytkownikiem i przedstawią mu ofertę związaną z przedmiotem zapytania. Usługodawca nie bierze żadnego udziału w jakichkolwiek czynnościach następujących po przekazaniu Formularza Partnerom, a w szczególności:
 • nie przygotowuje i nie przekazuje żadnych ofert udzielenia pożyczki lub kredytu Użytkownikowi;
 • nie pośredniczy w komunikacji pomiędzy Partnerami a Użytkownikiem;
 • nie podejmuje żadnych czynności mających na celu ocenę zdolności kredytowej Użytkownika oraz podjęcie decyzji o przyznaniu lub nieprzyznaniu pożyczki lub kredytu;
 • nie ustala warunków spłaty pożyczki lub kredytu;
 • nie określa prowizji lub innych opłat z tytułu udzielenia pożyczki lub kredytu.

Wszelkie czynności, o których mowa powyżej, pozostają w wyłącznej gestii Partnerów.

 1. We wszelkich sprawach związanych z udzieleniem pożyczki lub kredytu Użytkownik powinien kontaktować się bezpośrednio z Partnerem.

 

§ 13.

Marketing elektroniczny i telefoniczny

 1. Usługodawca w ramach Serwisu może organizować akcje specjalne, które będą obejmować działania promocyjne i marketingowe dedykowane Partnerom lub Użytkownikom. Akcje specjalne mogą być organizowane samodzielnie przez Usługodawcę lub we współpracy z Partnerami. Zasady przeprowadzania akcji specjalnych każdorazowo określa odrębny regulamin akcji specjalnej.
 2. Jeżeli Użytkownik wyrazi odpowiednie zgody marketingowe, Usługodawca może prowadzić wobec Użytkownika działania marketingowe związane z przekazywaniem ofert produktów lub usług, własnych lub podmiotów trzecich (w szczególności Partnerów), poprzez wysyłanie wiadomości e-mail, kontakt telefoniczny lub wysyłkę SMS.
 3. Użytkownik może w każdej chwili cofnąć udzielone zgody marketingowe.
 4. W przypadku, gdy Użytkownik zdecyduje się zapisać do newslettera, Usługodawca świadczy na rzecz Użytkownika Usługę dotyczącą newslettera. Użytkownik może w każdej chwili zrezygnować z newslettera, klikając w link dołączony do każdej wiadomości.

[ROZDZIAŁ VIII: POZOSTAŁE PRAWA I OBOWIĄZKI STRON]

§ 14.

Pozostałe prawa i obowiązki Usługodawcy

 1. W ramach Umowy Usługodawca zobowiązuje się:
 1. informować Użytkownika o istotnych okolicznościach związanych z korzystaniem z Serwisu;
 2. udzielać Użytkownikom informacji dotyczących korzystania z Serwisu, w tym dotyczących funkcjonowania Serwisu;
 3. podejmować odpowiednie środki techniczne i organizacyjne w celu ochrony Serwisu przed utratą, uszkodzeniem oraz nieautoryzowanym dostępem do niego lub jego wykorzystaniem;
 4. obsługiwać Użytkownika w dniach i godzinach roboczych.
  1. Usługodawca ma prawo do:
 5. informowania Użytkowników, drogą elektroniczną, o ważnych powiadomieniach związanych z Serwisem;
 6. pytania Użytkowników o ogólną opinię i poziom zadowolenia korzystania z Serwisu. Opinie mogą być zbierane w formie pytań lub krótkich ankiet za pomocą systemu teleinformatycznego.
  1. Jeżeli Usługodawca poweźmie jakąkolwiek wiarygodną wiadomość o możliwości popełnienia przez Użytkownika czynu zabronionego przez prawo, np. użycia danych osobowych osoby trzeciej, które zostały pozyskane z naruszeniem obowiązujących przepisów prawa, może podjąć wszelkie działania, które będą miały na celu uniemożliwienie Użytkownikowi kontynuowania działalności bezprawnej. Ponadto Usługodawca jest uprawniony do powiadomienia właściwych służb i organów o działaniach Użytkownika, w tym do przekazania wszelkich danych żądanych przez właściwe służby lub organy.

 

§ 15.

Pozostałe prawa i obowiązki Użytkowników

 1. W ramach Umowy Użytkownik zobowiązuje się:
 • przestrzegać postanowień Regulaminu;
 • korzystać z Serwisu zgodnie z jego przeznaczeniem i dostępnymi funkcjonalnościami, a także zgodnie z prawem, postanowieniami Regulaminu oraz zasadami współżycia społecznego;
 • nie naruszać praw własności intelektualnej przysługujących Usługodawcy oraz osobom trzecim;
 • współdziałać w dobrej wierze z Usługodawcą w zakresie należytego wykonania Umowy;
 • udzielać na żądanie Usługodawcy potrzebnych wyjaśnień, informacji i innych danych;
 • zabezpieczyć we własnym zakresie dostęp do urządzeń i sprzętów, które są używane do korzystania z Serwisu.
  1. Użytkownik ma prawo do:
 • zarządzania swoimi danymi i zgodami, w szczególności zgodami marketingowymi;
 • korzystania z Serwisu zgodnie z Regulaminem;
 • kierowania zapytań do działu pomocy Usługodawcy i wnoszenia reklamacji.

[ROZDZIAŁ IX: ODPOWIEDZIALNOŚĆ STRON]

§ 16.

Odpowiedzialność Usługodawcy

 1. Z uwzględnieniem ograniczeń odpowiedzialności przewidzianych w pozostałych postanowieniach Regulaminu Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za:
 1. nieosiągnięcie celów oczekiwanych przez Użytkownika w ramach Umowy, jak również nieprzydatność Usług do celu założonego przez Użytkownika;
 2. brak dostępu do Serwisu z przyczyn leżących po stronie Użytkownika;
 3. skutki nieuprawnionej ingerencji w Serwis przez Użytkownika lub osoby trzecie;
 4. utratę danych zapisanych w systemach teleinformatycznych Usługodawcy z przyczyn leżących po stronie Użytkownika lub osoby trzeciej, niezależnej od Usługodawcę;
 5. nieprawidłowe wykonanie Umowy z przyczyn leżących po stronie Użytkownika lub osoby trzeciej, w szczególności zewnętrznych dostawców;
 6. działania i zaniechania Partnerów;
 7. jakiekolwiek działania lub decyzje Partnerów związane z prezentowaniem ofert Partnerów oraz udzieleniem lub odmową udzielenia pożyczki lub kredytu;
 8. sposób rozpatrywania reklamacji Użytkownika przez Partnerów;
 9. niezastosowanie się przez Użytkownika do wskazówek i zaleceń Usługodawcy;
 10. podanie niepełnych, nieprawdziwych lub niezgodnych ze stanem rzeczywistym danych osobowych, w tym danych kontaktowych, w ramach Formularza;
 11. skutki korzystania z Serwisu z naruszeniem przepisów prawa;
 12. skutki nieprzestrzegania przez Użytkownika postanowień Regulaminu;
 13. skutki siły wyższej.
  1. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za utracone korzyści — odpowiedzialność Usługodawcy może dotyczyć co najwyżej straty rzeczywistej.
  2. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za dostawców zewnętrznych technologii, urządzeń, usług itp.
  3. Odpowiedzialność Usługodawcy wobec Użytkownika z tytułu odpowiedzialności odszkodowawczej za niewykonanie lub nienależyte wykonanie Umowy jest ograniczona do szkody umyślnej.
  4. Ograniczenia i wyłączenia odpowiedzialności przewidziane w Regulaminie nie dotyczą szkody, w stosunku do której, zgodnie z bezwzględnie obowiązującymi przepisami, odpowiedzialności Usługodawcy nie można ograniczyć lub wyłączyć.
  5. Odpowiedzialność Usługodawcy wobec Użytkowników będących Konsumentami lub PNPK z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy regulują właściwe przepisy prawa cywilnego oraz prawa konsumenckiego, w związku z czym postanowienia niniejszego paragrafu związane z ograniczeniem lub wyłączeniem odpowiedzialności Usługodawcy nie dotyczą Konsumentów lub PNPK.

 

§ 17.

Odpowiedzialność za zgodność Usług z Umową

 1. Odpowiedzialność za niezgodność Usług z Umową, o jakiej mowa w przepisach Kodeksu cywilnego, jest wyłączona (w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie) w przypadku Umów, które są zawierane przez Użytkowników innych niż Konsument lub PNPK.
 2. Do Umów, które są zawierane przez Konsumenta lub PNPK, stosuje się przepisy o odpowiedzialności za zgodność Usług Cyfrowych z Umową, które są zawarte w ustawie o prawach konsumenta, z uwzględnieniem postanowień Regulaminu.
 3. Usługodawca jest odpowiedzialny względem Konsumenta oraz PNPK za zgodność Usługi z Umową. Zgodność Usługi z Umową ocenia się zgodnie z przepisami ustawy o prawach konsumenta.
 4. W przypadku Usług:
 1. dostarczanych jednorazowo lub w częściach — Usługodawca ponosi odpowiedzialność za brak zgodności Usług z Umową, który istniał w chwili ich dostarczenia i ujawnił się w ciągu dwóch lat od tej chwili;
 2. dostarczanych w sposób ciągły — Usługodawca ponosi odpowiedzialność za brak zgodności Usług z Umową, który wystąpił lub ujawnił się w czasie, w którym zgodnie z Umową miały być dostarczane.
  1. W przypadku, gdy Usługodawca dostarcza Usługi w sposób ciągły, Usługi powinny być zgodne przez czas ich dostarczania zgodnie z Umową.

§ 18.

Doprowadzenie Usług do zgodności z Umową

 1. Jeżeli Usługi są niezgodne z Umową, Konsument lub PNPK może żądać doprowadzenia Usługi do zgodności z Umową.
 2. Jeżeli doprowadzenie Usługi do zgodności z Umową jest niemożliwe lub wymagałyby nadmiernych kosztów dla Usługodawcy, może on odmówić doprowadzenia Usług do zgodności z Umową.
 3. Usługodawca doprowadza Usługi do zgodności z Umową w rozsądnym czasie, nie dłuższym niż 21 dni, od chwili, w której Usługodawca został poinformowany przez Konsumenta lub PNPK o braku zgodności Usługi z Umową, i bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta lub PNPK, uwzględniając jego charakter oraz cel, w jakim jest wykorzystywany.
 4. Koszty doprowadzenia Usług do zgodności z Umową ponosi Usługodawca.

§ 19.

Odstąpienie od Umowy w przypadku niezgodności Usług z Umową

Jeżeli Usługi są niezgodne z Umową, Konsument lub PNPK może złożyć oświadczenie o odstąpieniu od Umowy, gdy:

 1. Usługodawca odmówił doprowadzenia Usług do zgodności z Umową zgodnie z § 18 ust. 2;
 2. Usługodawca nie doprowadził Usług do zgodności z Umową;
 3. brak zgodności Usług z Umową występuje nadal, mimo że Usługodawca próbował doprowadzić Usługi do zgodności z Umową;
 4. brak zgodności Usług z Umową jest na tyle istotny, że uzasadnia odstąpienie od Umowy bez uprzedniego skorzystania ze środków, o których mowa w § 18 ust. 1;
 5. z oświadczenia Usługodawcy lub okoliczności wyraźnie wynika, że nie doprowadzi on Usług do zgodności z Umową w rozsądnym czasie lub bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta lub PNPK.

§ 20.

Odpowiedzialność Użytkownika

 1. Użytkownik ponosi odpowiedzialność wobec Usługodawcy na zasadach ogólnych prawa, w tym ponosi odpowiedzialność również za działania osób trzecich, z którymi wykonuje Umowę, lub którym powierza wykonanie Umowy w całości lub w części, jak za swoje działania lub zaniechania.
 2. Użytkownik w szczególności ponosi odpowiedzialność wobec Usługodawcy za:
 1. korzystanie z Serwisu lub Usług niezgodnie z Regulaminem, w szczególności poprzez wykorzystywanie ich do celów niezgodnych z przeznaczeniem;
 2. spowodowanie szkody osobie trzeciej podczas korzystania z Serwisu, w szczególności w postaci naruszenia jakichkolwiek praw osób trzecich;
 3. prowadzenie działalności bezprawnej z użyciem Serwisu;
 4. naruszenie praw własności intelektualnej lub innych praw niematerialnych przysługujących Usługodawcy lub osobom trzecim;
 5. opóźnienia w wykonywaniu obowiązków przewidzianych w Regulaminie;
 6. przekazanie nieprawdziwych, niekompletnych lub w inny sposób niezgodnych ze stanem faktycznym albo prawnym informacji na potrzeby korzystania z Serwisu, w szczególności w Formularzu.
  1. W przypadku wystąpienia przez osoby trzecie z jakimikolwiek roszczeniami wobec Usługodawcy z tytułu korzystania z Serwisu przez Użytkownika, Użytkownik zwalnia Usługodawcę z odpowiedzialności wobec tej osoby trzeciej, a także pokrywa wszelkie udokumentowane koszty, jakie poniósł Usługodawca w związku z tymi roszczeniami. Zastrzeżenie to nie dotyczy Użytkowników będących Konsumentami.

 

[ROZDZIAŁ X: CZAS TRWANIA UMOWY] 

§21.

Czas trwania Umowy

 1. Umowa dotycząca Usług zostaje zawarta na czas wykonania Usługi lub na czas nieokreślony, w zależności od charakteru Usługi świadczonej przez Usługodawcę.
 2. Usługodawca może wypowiedzieć Umowę z ważnych przyczyn leżących po jego stronie, z zachowaniem okresu wypowiedzenia wynoszącego 1 (słownie: jeden) miesiąc, ze skutkiem na ostatni dzień miesiąca, w szczególności w przypadku:
 1. cofnięcia, ograniczenia, wygaśnięcia, zmiany uprawnień lub warunków prowadzenia działalności przez Usługodawcę, w szczególności w następstwie wydania decyzji administracyjnej, innego orzeczenia lub zmiany prawa;
 2. utraty przez Usługodawcę możliwości technicznych, finansowych lub organizacyjnych, pozwalających wykonywać Umowę na dotychczasowym poziomie;
 3. zmiany charakteru działalności prowadzonej przez Usługodawcę;
 4. zamknięcia lub sprzedaży Serwisu.
  1. W sytuacjach, o których mowa w § 20 ust. 2, Usługodawca może rozwiązać Umowę, bez zachowania okresu wypowiedzenia, po uprzednim wezwaniu Użytkownika do określonego działania lub zaniechania i wyznaczeniu terminu dodatkowego, nie krótszego niż 7 (słownie: siedem) dni, na usunięcie naruszeń, o ile usunięcie naruszeń jest możliwe.
  2. W przypadku rozwiązania Umowy przez Usługodawcę z przyczyn leżących po stronie Użytkownika Użytkownikowi nie przysługują roszczenia odszkodowawcze wobec Usługodawcy z tego tytułu. Ograniczenie to nie dotyczy Użytkowników będących Konsumentami lub PNPK, gdzie zasady rozliczeń określają przepisy prawa konsumenckiego.
  3. W przypadku Umowy dotyczącej Usług, która została zawarta na czas nieokreślony, Użytkownik może rozwiązać Umowę z Usługodawcą w każdej chwili, przesyłając oświadczenie o wypowiedzeniu Umowy lub zaprzestając korzystania z Usług (np. poprzez rezygnację z newslettera itp.).

 

[ROZDZIAŁ XI: PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY]  

§ 22.

Odstąpienie od Umowy przez Użytkownika

będącego Konsumentem lub PNPK

 1. Użytkownik będący Konsumentem lub PNPK co do zasady może odstąpić od Umowy zawartej na odległość bez podania przyczyny w terminie 14 (słownie: czternastu) dni od dnia jej zawarcia, składając oświadczenie o odstąpieniu. W celu skorzystania z uprawnienia do odstąpienia od Umowy bez podania przyczyn Użytkownik powinien przesłać Usługodawcy oświadczenie na piśmie lub w postaci elektronicznej, zgodnie z danymi kontaktowymi Usługodawcy. Użytkownik może, ale nie musi, skorzystać z formularza udostępnionego przez Usługodawcę.
 2. W przypadku skutecznego odstąpienia od Umowy zawartej na odległość Umowa jest uważana za niezawartą, a Użytkownik jest zwolniony z wszelkich zobowiązań, z wyjątkiem kosztów określonych w art. 35 u.p.k. Z wyjątkiem tych kosztów Strony są zobowiązane zwrócić sobie nawzajem to, co świadczyły do czasu odstąpienia od Umowy.
 3. Prawo odstąpienia od Umowy zawartej z Usługodawcą pozostaje niezależne od ewentualnego prawa odstąpienia, jakie może przysługiwać Użytkownikowi w stosunku do Partnera, w związku z umową zawartą pomiędzy Użytkownikiem a Partnerem. W przypadku zawarcia umowy z Użytkownikiem przez Partnera Partner odpowiada za realizację prawa odstąpienia od takiej umowy we własnym zakresie.

 

[ROZDZIAŁ XII: PROCEDURA REKLAMACYJNA]  

§ 23.

Postępowanie reklamacyjne

 1. W przypadku stwierdzenia, że Umowa nie jest wykonywana zgodnie z postanowieniami Regulaminu, Użytkownik może złożyć reklamację. Reklamacja kierowana do Usługodawcy może dotyczyć Usług, jakie świadczy Usługodawca, natomiast wszelkie reklamacje związane z działaniami lub zaniechaniami Partnerów powinny być kierowane bezpośrednio do Partnerów. W przypadku, gdy Usługodawca otrzyma reklamację, która nie dotyczy Usługi, lecz Partnera, niezwłocznie przekaże ją Partnerowi do rozpatrzenia. Po przekazaniu reklamacji za wszelkie czynności związane z rozpatrzeniem reklamacji odpowiada Partner.
 2. Reklamację można złożyć:
  1. poprzez wysłanie reklamacji na adres elektroniczny [email protected]
  2. poprzez wysłanie reklamacji na piśmie, najlepiej listem poleconym — na adres Usługodawcy.
 3. Reklamacja powinna zawierać:
  1. imię i nazwisko (ewentualnie firmę) Użytkownika;
  2. dane kontaktowe;
  3. szczegółowy opis, na czym polegała niezgodność wykonania Umowy z Regulaminem;
  4. żądania Użytkownika związane ze stwierdzoną niezgodnością.
 4. Po otrzymaniu reklamacji Usługodawca niezwłocznie potwierdza jej otrzymanie — drogą elektroniczną, na podany adres elektroniczny.
 5. Reklamacje są rozpatrywane w terminie 14 (słownie: czternastu) dni od dnia złożenia reklamacji.
 6. Jeżeli Usługodawca nie dostarczył Usługi zgodnie z Umową, Użytkownik będący Konsumentem lub PNPK może złożyć reklamację, w której wezwie Usługodawcę do dostarczenia Usługi. Jeżeli pomimo tego wezwania Usługodawca nie dostarczy Usługi niezwłocznie lub w dodatkowym terminie umówionym pomiędzy Stronami, Użytkownik może odstąpić od Umowy. Konsument lub PNPK może odstąpić od Umowy bez wzywania Usługodawcę do dostarczenia Usługi, gdy:
  1. z oświadczenia Usługodawcy lub okoliczności będzie wyraźnie wynikać, że Usługodawca nie dostarczy Usługi;
  2. Strony uzgodniły lub z okoliczności zawarcia Umowy wyraźnie wynika, że określony termin dostarczenia Usługi miał istotne znaczenie dla Użytkownika, a Usługodawca nie dostarczył ich w tym terminie.

 

[ROZDZIAŁ XIII: POZASĄDOWE SPOSOBY ROZWIĄZYWANIA SPORÓW]  

§ 24.

Polubowne rozwiązywanie sporów

 1. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Użytkownika będącego Konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów:

http://www.uokik.gov.pl/pozasadowe_rozwiazywanie_sporow_konsumenckich.php

http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php

http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php

 1. Użytkownik będący Konsumentem posiada następujące możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
  1. zwrócenie się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (t. j. Dz. U. 2020 poz. 1706, z późn. zm.), z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy. Regulamin organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich określa rozporządzenie ministra sprawiedliwości z dnia 6 września 2017 r. w sprawie określenia regulaminu organizacji i działania stałych polubownych sądów polubownych przy wojewódzkich inspektorach inspekcji handlowej (Dz. U. 2017 poz. 1356);
  2. zwrócenie się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (t. j. Dz. U. 2020 poz. 1706, z późn. zm.), z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu z Usługodawcą. Informacja na temat zasad i trybu procedury mediacji prowadzonej przez wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej dostępna jest w siedzibach oraz na stronach internetowych poszczególnych Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej;
  3. uzyskanie bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Porady udzielane są pod przez Federację Konsumentów pod bezpłatnym numerem infolinii konsumenckiej 800 007 707 oraz przez Stowarzyszenie Konsumentów Polskich pod adresem email [email protected];
  4. korzystanie z Serwisu internetowej ODR Unii Europejskiej umożliwiającej składanie reklamacji i dochodzenie roszczeń związanych z Umową, która to Serwis Unii Europejskiej znajduje się na stronie: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

 

[ROZDZIAŁ XIV: OCHRONA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH. OPINIE]  

§ 25.

Prawa własności intelektualnej

 1. Serwis oraz wszystkie materiały dostępne w Serwisie, w szczególności wszelkie Treści Cyfrowe, kod źródłowy, layout, logo, bazy danych itp., a także wszelkie pozostałe treści przygotowywane przez Usługodawcę lub osoby zatrudnione przez Usługodawcę na potrzeby Usług lub w związku z Usługami mogą stanowić chronione dobra niematerialne, zwane dalej „Dobrami Niematerialnymi” — i podlegać ochronie zgodnie z właściwymi przepisami z zakresu własności intelektualnej. Użytkownik zobowiązuje się do nienaruszania praw własności intelektualnej w odniesieniu do tych Dóbr Niematerialnych przez cały okres trwania Umowy oraz po jej zakończeniu, pod rygorem odpowiedzialności odszkodowawczej przewidzianej w odpowiednich przepisach prawa.
 2. Na podstawie Regulaminu Usługodawca udziela Użytkownikowi licencji niewyłącznej na korzystanie z Dóbr Niematerialnych, w zakresie koniecznym do należytego korzystania z Serwisu lub Usług.
 3. Licencja, o której mowa w ust. 2, jest udzielana na czas korzystania z Serwisu lub Usług, na terytorium, gdzie Użytkownik ma miejsce zamieszkania.
 4. Użytkownik nie może udzielać dalszych licencji (sublicencji) na rzecz osób trzecich.
 5. Użytkownik nie może przenosić uprawnień wynikających z udzielonej licencji na osoby trzecie bez zgody Usługodawcę wyrażonej na piśmie.
 6. Z uwzględnieniem przepisów o dozwolonym użytku bezwzględnie zabrania się Użytkownikowi bez zgody Usługodawcy:
  1. trwałego lub czasowego zwielokrotniania (reprodukcji) Dóbr Niematerialnych, w całości lub w części jakimikolwiek środkami i w jakiejkolwiek formie;
  2. wprowadzania jakichkolwiek poprawek, modyfikacji źródeł i zmian w strukturze Dóbr Niematerialnych;
  3. stosowania Dóbr Niematerialnych i ich części, fragmentów lub wersji w innym oprogramowaniu lub utworze;
  4. tworzenia oprogramowania podobnego do Serwisu, które mogłoby stanowić opracowania Serwisu;
  5. odtwarzania, dekompilowania, dezasemblowania i wszelkich innych czynności, które będą prowadzić do pozyskania kodu źródłowego z naruszeniem obowiązujących przepisów prawa;
  6. odsprzedawania, rozpowszechniania, użyczania, dzierżawienia, najmowania, oddawania płatnie i nieodpłatnie osobom trzecim Dóbr Niematerialnych, ich kopii, wszelkich modyfikacji oraz dokumentacji;
  7. wykorzystywania Dóbr Niematerialnych w prowadzonej działalności gospodarczej lub zawodowej, w szczególności w działalności konkurencyjnej wobec działalności Usługodawcę;
  8. dokonywania jakichkolwiek czynności rozporządzających prawami do Dóbr Niematerialnych na rzecz osób trzecich.
 7. Udzielenie licencji nastąpi w momencie uzyskania przez Użytkownika dostępu do Dóbr Niematerialnych koniecznych do korzystania z Serwisu lub Usług. Licencja wygasa wraz z zakończeniem korzystania z Usług, niezależnie od trybu, w jakim to nastąpi. W przypadku Treści Cyfrowych, które zostały uprzednio pobrane i zapisane przez Użytkownika, po zakończeniu Umowy Użytkownik może korzystać z tych Treści Cyfrowych wyłącznie na zasadach dozwolonego użytku.
 8. Użytkownik zobowiązuje się do przestrzegania praw własności intelektualnej osób trzecich, w szczególności zewnętrznych dostawców.
 9. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości związanych z prawami własności intelektualnej oraz zakresem udzielonej licencji Użytkownik powinien niezwłocznie skontaktować się z Usługodawcą. Jeżeli Użytkownik zamierza w jakikolwiek sposób wykorzystać Treści Cyfrowe w swojej działalności gospodarczej lub zawodowej, jest zobowiązany uzyskać odpłatną licencję od Usługodawcy.

 

§ 26.

Ochrona danych osobowych

 1. Administratorem Danych Osobowych Użytkowników, którzy korzystają z Serwisu, jest Usługodawca. Po wypełnieniu i przesłaniu Formularza zawierającego dane osobowe Użytkownika Partner staje się odrębnym administratorem danych osobowych i ciążą nam nim wszelkie obowiązki związane z ochroną danych osobowych Użytkownika, w tym obowiązek informacyjny.
 2. Szczegółowe zasady związane z przetwarzaniem danych osobowych oraz plikami cookies stosowanymi przez Usługodawcę zostały opisane w Polityce prywatności dostępnej pod adresem: [email protected].
 3. Użytkownik, wykorzystując jakiekolwiek dane osobowe należące do osób trzecich na potrzeby wykonania Umowy, jest zobowiązany zapewnić, aby użycie tych danych następowało zgodnie z prawem, a w szczególności, by podmioty, do których te dane należą, zostały należycie poinformowane o ich wykorzystywaniu. Zakazuje się podawania przez Użytkownika jakichkolwiek danych osób trzecich bez ich wiedzy i zgody, w szczególności danych pozyskanych na skutek przestępstwa (np. kradzieży tożsamości osoby trzeciej).
 4. Jeżeli Użytkownik korzysta z danych osobowych należących do osób trzecich, Usługodawca ma prawo przyjąć, że użycie tych danych osobowych następuje zgodnie z prawem.
 5. W przypadku, gdy:
  1. Użytkownik nie dopełnia należycie obowiązków wskazanych w ust. 3;
  2. Użytkownik bezprawnie korzysta z danych osobowych należących do osób trzecich,

i z tego powodu Usługodawca poniesie jakąkolwiek odpowiedzialność (cywilną, administracyjną), Użytkownik może zostać zobowiązany do naprawienia Usługodawcę szkody tym wywołanej — na zasadach ogólnych prawa.

§ 27.

Opinie

 1. Usługodawca może udostępnić Użytkownikom możliwość zamieszczania opinii o Serwisie, Usługodawcy lub Usługach — w ramach Serwisu lub serwisów zewnętrznych należących do osób trzecich. W takim przypadku do zamieszczania opinii stosuje się postanowienia niniejszego paragrafu.
 2. Zamieszczenie opinii jest możliwe po skorzystaniu z Serwisu, w szczególności po zawarciu Umowy, przy czym zamieszczenie opinii jest możliwe w każdym czasie.
 3. Użytkownik powinien formułować opinie w sposób rzetelny, uczciwy i merytoryczny, w miarę możliwości poprawny językowo oraz bez używania wulgaryzmów i innych słów powszechnie uznawanych za obraźliwe.
 4. Zakazane jest zamieszczanie opinii:
 1. bez uprzedniego skorzystania z Serwisu lub Usług;
 2. wypełniających znamiona czynu nieuczciwej konkurencji w rozumieniu art. 3 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji;
 3. naruszających dobra osobiste Usługodawcy lub osoby trzeciej;
 4. przez opłaconych użytkowników, w celu sztucznego podwyższenia lub obniżenia oceny Serwisu lub Usług.
  1. Usługodawca może w każdej chwili dokonywać weryfikacji, czy zamieszczone opinie są zgodne z Regulaminem, a w szczególności, czy pochodzą od Użytkowników, którzy rzeczywiście korzystali z Usługi. Oprócz tego, w przypadku jakichkolwiek wątpliwości Użytkownika dotyczących zamieszczonych opinii, Użytkownik może zgłosić Usługodawcy opinię do weryfikacji. Po otrzymaniu zgłoszenia od Użytkownika Usługodawca podejmie działania, odpowiednie do posiadanych możliwości, które będą miały na celu weryfikację zamieszczonej opinii.
  2. W przypadku zamieszczenia opinii niespełniającej wymagań przewidzianych w Regulaminie Usługodawca może odmówić publikacji opinii lub ją usunąć.
  3. Usługodawca może zamieszczać wszystkie lub wybrane opinie Użytkowników w celach marketingowych, w szczególności na stronie głównej Serwisu lub w dedykowanej zakładce Serwisu. Usługodawca ma prawo zamieszczać wyłącznie pozytywne opinie, z pominięciem opinii negatywnych.

[ROZDZIAŁ XV: POSTANOWIENIA KOŃCOWE]  

§ 28.

Kontakt z Usługodawcą

 1. Kontakt z Usługodawcą jest możliwy w następujący sposób:
  • pocztą elektroniczną: [email protected];
  • formularz kontaktowy na stronie www.pozyczka4you.pl
 2. Preferowaną formą komunikacji pomiędzy Stronami jest korespondencja elektroniczna, za pomocą wiadomości e-mail.

 

§ 29.

Postanowienia końcowe

 1. Usługodawca zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Regulaminie w takich przypadkach, jak:
  1. zmiana warunków dotyczących Serwisu lub Usług;
  2. konieczność dostosowania Regulaminu do zmian prawnych;
  3. konieczność dostosowania Regulaminu do decyzji, wyroku lub innego orzeczenia właściwego sądu lub organu państwowego;
  4. konieczność spełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Usługodawcy;
  5. zmiany redakcyjne.
 2. Każdy dokument oznaczony jest datą, od której obowiązują jego postanowienia.
 3. Zmiany Regulaminu są publikowane w Serwisie, a ponadto Użytkownicy zostaną powiadomieni o planowanej zmianie treści Regulaminu drogą elektroniczną, poprzez wiadomość e-mail (o ile Usługodawca posiada adres e-mail Użytkownika). Archiwalne wersje Regulaminu są zamieszczane pod spodem.
 4. Zmiany Regulaminu zaczynają obowiązywać w dacie wskazanej przez Usługodawcę, najwcześniej po tygodniu od powiadomienia, o którym mowa w ust. 3.
 5. W przypadku, gdy zmiana Regulaminu ma charakter istotny oraz istotnie wpływa na prawa lub obowiązki Użytkownika będącego Konsumentem lub PNPK, Konsument lub PNPK ma prawo rozwiązać Umowę, która ma być wykonywana również po zmianie Regulaminu, do czasu planowanego wejścia w życie zmian.
 6. Prawem właściwym dla Umowy jest prawo polskie. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie znajdują zastosowanie właściwe przepisy prawa polskiego.
 7. W przypadku sporządzenia Regulaminu w różnych wersjach językowych rozstrzygające znaczenie ma wersja polska.
 8. Użyte w Regulaminie nagłówki jednostek redakcyjnych (paragrafów) mają charakter informacyjny dla wygody Stron i nie wpływają na interpretację Umowy.
 9. Wszystkie załączniki stanowią integralną część Regulaminu.
 10. Jeżeli jakiekolwiek postanowienie Regulaminu w całości lub części zostanie uznane za nieważne, bezskuteczne lub niemożliwe do wyegzekwowania, nie wpłynie to na ważność, skuteczność lub możliwość wyegzekwowania pozostałych postanowień Regulaminu. Strony niniejszym zgadzają się zastąpić takie postanowienie właściwym przepisem prawa.
 11. W przypadku jakichkolwiek sporów wynikłych pomiędzy Stronami odnośnie zawarcia, interpretacji, wykonania i skutków prawnych Umowy Strony w dobrej wierze podejmą negocjacje w celu polubownego rozstrzygnięcia sporu. W razie braku rozwiązania sporu na drodze polubownej Strony oddadzą spór pod rozstrzygnięcie sądowi powszechnemu właściwemu dla siedziby Usługodawcę, a w przypadku Użytkowników będących konsumentami lub PNPK — sądowi powszechnemu, którego właściwość określają przepisy ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. — Kodeks postępowania cywilnego (t. j. Dz. U. 2023 poz. 1550, z późn. zm.).
 12. Regulamin obowiązuje od dnia 13.12.2023
5/5 - (1 oddanych głosów)