Firmy coraz chętniej korzystają z rozmaitych rozwiązań, które mają ułatwić im prowadzenie biznesu. Jedną z popularnych ostatnimi czasy opcji jest faktoring. Co to dokładnie oznacza? Jest to metoda pozwalająca na utrzymanie odpowiedniej płynności finansowej działalności. Co ważne, faktoringi są przeznaczone nie tylko dla dużych przedsiębiorstw, ale także małych firm, pod względem wielkości obrotów. Mówiąc w skrócie o usłudze, jaką jest faktoring, co to jest i na czym polega, to metoda polegająca na wykupie niezapłaconych należności. Warto sprawdzić, z czym dokładnie wiąże się  takie finansowanie faktur online i jakie korzyści za sobą niesie dla biznesu.

NFG
Opłaty i prowizje1,99%
Wartość faktury 100%
Limit finansowaniado 250 000 zł
Ocena9/10
SMEO
Opłaty i prowizjeod 0,09%
Wartość faktury 100%
Limit finansowaniado 2 000 000 zł
Ocena9/10
Fakturatka
Opłaty i prowizjeod 1%
Wartość faktury 100%
Limit finansowania30 000 zł
Ocena8/10

faktoringCo to faktoring?

Jeśli chodzi o faktoring, definicja jasno wskazuje, że jest to specjalna usługa finansowa opierająca się na wykupie należności. Firmy faktoringowe skupują nieprzeterminowane faktury od przedsiębiorstwa, przy czym muszą one dotyczyć sprzedaży usług lub towarów. Faktoring to rodzaj krótkoterminowego finansowania. Jest ono skierowane zwłaszcza do firm, które udzielają zobowiązań kupieckich, jak kredyt dla firm, stosujących odroczone terminy płatności. 

Jednak faktoring pełny to nie tylko możliwość wykupienia należności od przedsiębiorstwa. To rownież szereg innego rodzaju usług, z którymi mają do czynienia firmy korzystającego z takiego rozwiązania. Między innymi wiąże się z prowadzeniem kont rozliczeniowych, monitorowaniem płatności i egzekwowaniem terminów, przy jednoczesnym przejęciu ryzyka niewypłacalności kontrahentów. 

Jakim prawem objęte są faktoringi?

Sprawdzając definicję faktoringu, warto zapoznać się także z regulacjami prawnymi. Jak kwestia ta przedstawia się w Polsce? Jak wskazuje porządek prawny, faktoring pełny, czy tez inny rodzaj faktoringu, nie są umowami nazwanymi. W związku z tym nie istnieją konkretne przepisy, które regulowałyby tę specjalną formę finansowania. 

Co to oznacza? Firmy faktoringowe i ich usługi są standardowo objęte przepisami artykułu 509 kodeksu cywilnego. Te zaś mówią, że:

  • Wierzyciel bez udzielenia zgody przez dłużnika może przenieść wierzytelność na osobę trzecią. Zasada ta ma zastosowanie jedynie wtedy, kiedy nie sprzeciwia się to ustawie, zastrzeżeniu umownemu lub właściwości zobowiązania.
  • Wraz z wierzytelnością, która przechodzi na nowego nabywcę, otrzymuje on rownież: wszystkie związane z nią prawa i roszczenia, a zwłaszcza o zaległe odsetki karne.

Istnieje także międzynarodowy faktoring, na czym polega taka opcja i jakie przepisy ją regulują? Zagraniczne umowy są objęte konwencją UNIDROIT o faktoringu międzynarodowym z dnia 28 maja 1988 roku. Jest to tak zwana konwencja ottawska, która definiuje faktoring jako umowę zawartą pomiędzy dwiema stronami. Umowa ta wiąże się z przeniesieniem na faktora wierzytelności z tytuły sprzedaży towarów zawartej z klientami (dłużnikami). W związku z umową, firmy faktoringowe muszą wykonać minimum dwie z następujących usług: finansowanie, prowadzenie rozliczeń wierzytelności, inkaso długów, przejęcie ryzyka niewypłacalności.

Rodzaje faktoringu 

  • Faktoring bez regresu. Jest to tak zwany faktoring pełny, który wiąże się z przejęciem przez faktora wraz z prawem do wierzytelności ryzyka niewypłacalności kontrahentów. Stąd wynika nazywanie go „pełnym”, gdyż faktor przejmuje na siebie pełne prawa związane z wierzytelnością. Wówczas w przypadku problemów z niewypłacalnością dłużnika, faktor nie może występować do przedsiębiorcy o zwrot należności. W jego obowiązku pozostaje zajęcie się windykacją należności. Taki rodzaj faktoringu jest skierowany zwłaszcza do firmy, które regularnie dokonują transakcji z nowymi kontrahentami. W wyniku kolejnej świeżej współpracy, mogą pojawić się obawy o kłopoty z płatnościami należności. Firmy faktoringowe, z którymi podpisujemy umowę o tego typu faktoring online, przejmują na siebie pełne ryzyko.  
  •  Faktoring z regresem. To z kolei faktoring niepełny, który analogicznie do powyższego, nie przenosi ryzyka niewypłacalności na firmę faktoringową.  Korzystając z takiego rozwiązania, ryzyko to pozostaje po stronie przedsiębiorcy. Otrzymuje on podstawową usługę, jaką jest finansowanie faktur online, jednak w przypadku uchylenia się od zapłaty, to on ponosi pełną odpowiedzialność. Faktor może zwrócić się do przedsiębiorcy o zwrot zaliczki. Jest to dobry wybór dla firm, które dobrze znają branżę i od dawna istnieją na rynku. Ważne jest także to, że od dawna współpracują z kontrahentami i rzadziej podejmują współpracę z nowymi firmami. 
  • Cichy faktoring. Inaczej nazywany tajnym lub nienotyfikowanym. Wiąże się on z tym, że dłużnik nie zostaje powiadomiony o zawarciu umowy z firmą faktoringową przez przedsiębiorcę. Nadal spłaca swoje należności bezpośrednio do kontrahenta, a nie są one pobierane przez firmy faktoringowe. Klient po otrzymaniu wierzytelności, musi przesłać środki faktorowi. Metoda ta jest stosowana zwłaszcza w przypadku faktoringu z regresem, gdyż firma faktoringowa nie przejmuje ryzyka wypłacalności. 
  • Faktoring jawny, otwarty lub notyfikowany. Jest to najczęściej wybierany przez firmy rodzaj finansowania. Doskonały faktoring dla spółek. W związku z tym wariantem, kontrahent zostaje poinformowany o przeniesieniu wierzytelności na faktora. Zazwyczaj dzieje się to od razu po podpisaniu umowy. Firmy faktoringowe  powiadamiają go o cesji, potwierdza zgodę na transakcję i informuje o dacie płatności faktury. Głównym celem takiego postępowania jest poinformowanie dłużnika o zmianie wierzyciela i poinformowanie o nowym koncie bankowym. 
  • Półjawny faktoring. Inaczej nazywany półotwartym, oznacza że kontrahent z początku nie zostanie poinformowany o przeniesieniu cesji wierzytelności. Otrzymuje takie zawiadomienie dopiero wtedy, gdy otrzyma wezwanie do zapłaty na nowy rachunek (konto faktora). W praktyce wiąże się to z tym, że jeśli kontrahent nie spóźni się z opłaceniem kosztów usługi, może wcale nie dowiedzieć się, że została ona przejęta przez firmę faktoringową. 

Oczywiście można wyróżnić jeszcze wiele innych rodzajów faktoringu. Popularnym jest wspomniany faktoring międzynarodowy. Taki wariant znajduje zastosowanie zwłaszcza w branży TSL, np. w firmach spedycyjnych czy transportowych. Najczęściej przedsiębiorcy mają do czynienia z bardzo długimi terminami na fakturach czy też z ich stałym odraczaniem. Aby uniknąć ryzyka niewypłacalności i braku płynności finansowej, warto zdecydować się na faktoring. Koszty z pewnością będą mniejsze niż problemy z budżetem w przypadku braku płatności należności przez kontrahentów. Faktoring międzynarodowy to jednak nie opcja przeznaczona wyłącznie dla TSL. Korzystają z niej inne firmy prowadzące działalność na rynku zagranicznym z kontrahentami z obcych krajów. 

Jak wybrać dobry faktoring dla firm?

Pozostaje pytanie, jak dobrać odpowiedni wariant faktoringu? Z tym często mają problem jednoosobowe działalności, małe firmy, a nawet spółki. Na rynku istnieje wiele różnego rodzaju usług firmy faktoringowych. Niektóre z nich są specjalne przeznaczone do charakteru działalności, którą się zajmujemy. 

Przykładowo, wśród usług oferowanych przez faktorów, spokojnie znajdziemy faktoring dla JDG. Wybierając taką formę, możemy zyskać pewność, że jest ona najodpowiedniejsza w naszym przypadku. Jest on skierowany nie tylko do start-upów, ale także do firm, które mają dłuższy staż na rynku. Najczęściej oferowany w formie jawnej, czyli z pełnym przeniesieniem praw i ryzyka. W takiej wersji jest często wybierany także przez spółki. 

W znalezieniu odpowiedniego rodzaju finansowania pomoże ranking firm faktoringowych. Znajdują się w nim najlepsze na rynku propozycje różnego rodzaju faktoringu, a także szczegóły dotyczące warunków i kosztów poszczególnych rozwiązań. 

Faktoring koszty – jaka jest cena usług faktora?

Oczywistym jest, że większość firm interesuje tani faktoring. Warto sprawdzić wszystkie koszty, z jakimi wiąże się podpisanie umowy z faktorem. Firmy faktoringowe swoje usługi wyceniają na podstawie kilku podstawowych czynników. Bierze się tutaj pod uwagę odsetki, które naliczane są od kwoty zaliczki, prowizję (zazwyczaj wyrażoną w wartościach procentowych) oraz opłaty dodatkowe. Zwłaszcza te trzecie mogą mieć różne wysokości i być uzależnione od usług konkretnej firmy. Ważny jest tutaj również rodzaj faktoringu, na jaki się zdecydujemy czy zakres podpisanej z faktorem umowy.

Prowizja z kolei może przyjmować formę przygotowawczej opłaty wstępnej, która zwykle pobierana jest jednorazowo, ale też prowizji pobieranej przez faktora. Ta druga naliczana jest z reguły niejednokrotnie, w zależności od warunków umowy faktoringowej. 

  • Prowizja przygotowawcza – Jak wspomniano, to początkowa opłata naliczana za przygotowanie umowy i przeprowadzenie analizy kredytowej. Oblicza się tutaj wiarygodność faktoranta i jego kontrahentów. Z reguły waha się w granicach 0,1-0,3% wartości limitu faktoringowego. Niektóre firmy faktoringowe mogą pobierać ją w formie stałej. Wówczas najczęściej jest pobierana konkretna kwota, a nie wyrażona w wartości procentowej. 
  • Prowizja faktora – Prowizja to opłata wyrażona jako procentowa wartość, którą oblicza się od kwoty brutto na fakturze objętej faktoringiem. Może być naliczana również w zależności od wypłaconych zaliczek. Standardowo wynosi od 0,2% do 3% miesięcznie lub dziennie. W drugim przypadku faktorant (przedsiębiorca) opłaca jedynie koszty faktycznego okresu finansowania. Stawka zależy od obrotów firmy i limitu faktoringowego, liczby faktur i kontrahentów. Ważna jest również wiarygodność kredytowa faktoranta i jego kontrahentów. 
  • Odsetki faktoringowe – Odsetki obliczane są na podstawie zaliczki, która wypłacana jest faktorantowi. Zaliczka może wynosić od 80% do 100% wartości brutto faktury, w zależności od rodzaju faktoringu, jakim są objęte wierzytelności. Faktor nalicza odsetki kapitałowe, które stanowią główne wynagrodzenie za korzystanie z kapitału. Pobierane są także odsetki za opóźnienia, czyli rekompensata za nieterminowe płatności. Odsetki ustawowe wynoszą maksymalnie w skali roku 7,2%. 

Podobne wpisy

5/5 - (2 oddanych głosów)