Wczasy pod gruszą to jedna z form wsparcia pracowników. Dopłata dla zatrudnionych jest finansowana z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych. O wysokości tego dofinansowania decyduje wysokość wynagrodzenia oraz sytuacja materialna pracownika. Jednak co w sytuacji, gdy jesteśmy dłużnikami i zostaniemy objęci egzekucją komorniczą? Czy komornik może zająć wczasy pod gruszą? 

Czym są wakacje pod gruszą i z czego są finansowane?

Często pożyczka na procent czy pożyczka bez baz online sprawia, że korzystamy z okazji szybkiego zastrzyku gotówki. Jednak może okazać się, że nie będziemy w stanie spłacić zaciągniętego dofinansowania. Warto wiedzieć, czy wczasy pod gruszą mogą zostać objęte egzekucją, jeśli oczekujemy wypłacenia tego świadczenia. 

Wczasy pod gruszą zazwyczaj są wypłacane w ramach Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych (ZFŚS). Funkcjonuje on w przedsiębiorstwach, które zatrudniają co najmniej 50 pracowników w przeliczeniu na pełne etaty, według stanu na dzień danego roku. Do 1 stycznia 2017 była to liczba 20 pracowników zatrudnionych na pełen etat. Do utworzenia ZFŚS są zobowiązani także pracodawcy, którzy zatrudniają co najmniej 20, ale nie mniej niż 50 pracowników w przeliczeniu na pełne etaty, jeśli z takim wnioskiem wystąpi zakładowa organizacja zawodowa. Pracodawca może przeznaczyć środki z funduszu na kilka form pomocy socjalnej: są to zapomogi, pożyczki, działalność sportowa, kulturowa i oświatowa czy opieka nad dziećmi w żłobkach, a także wczasy pod gruszą. 

potrącenie komornicze a wczasy pod grusząDopłata do wakacji a zajęcie komornicze

Dofinansowanie do wypoczynku zwane wczasami pod gruszą to pomoc finansowa zarówno dla zatrudnionego, jak i jego dzieci oraz innych członków rodziny lub emerytów i rencistów na wypadek wczasów. Jak wygląda wypłata środków na tzw. wczasy pod gruszą, biorąc pod uwagę kwestię, jaką jest umowa o dzieło a komornik? Jak wskazują aktualne przepisy prawne, na pracodawcę nie jest nałożony obowiązek wypłaty wczasów pod gruszą w przypadku zatrudnienia pracownika na umowę cywilnoprawną. Może je równie dobrze przeznaczyć na inne formy dofinansowań z funduszu socjalnego. Pod postacią działalności socjalnej firmy, wypłacone mogą zostać pieniądze dofinansowujące lub całkowicie finansujące wyjazd na urlop. 

Zazwyczaj to pracownik zajmuje się organizacją swoich wczasów i samodzielnie dysponuje swoimi środkami finansowymi. Następnie część środków jest refundowana lub całkowicie finansowana z ZFŚS. 

Wczasy pod gruszą a komornik – zdania są podzielone

Nie budzi wątpliwości, że komornik może przejąć środki pieniężne pochodzące z funduszu. Jednak zdania są podzielone nad kwestią objęcia funduszu zasięgiem działania egzekucji komorniczej z wynagrodzenia. Inaczej mówiąc: czy komornik zajmujący wynagrodzenie zajmuje również z pieniądze z funduszu czy nie?

Opinia Departamentu Prawa Pracy Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej

Według opinii Departamentu Prawa Pracy potrącenie komornicze a wczasy pod gruszą nie są możliwe w obecnej sytuacji prawnej. Nie stanowią one bowiem ekwiwalentu za wykonaną pracę, nie zależą od wyników pracy, jak np. udział w zyskach pracodawcy. Dofinansowanie do wypoczynku nie ma charakteru wynagrodzenia za pracę – tak przedstawia się opinia Departamentu. Pomoc socjalna ma charakter uznaniowy i opiera się o kryteria wyłącznie natury socjalnej. Mówi o tym wyraźnie art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych

Opinia Krajowej Rady Sądownictwa

Zupełnie odmienną interpretację kwestii “komornik a wczasy pod gruszą” przedstawia KRS. Według Rady nie ma podstaw prawnych do zwolnienia świadczeń z ZFŚS spod egzekucji komorniczej. Z tego powodu podlega ona egzekucji w całości. Będziemy musieli liczyć się z będziemy musieli pokryć nie tylko spłatę długu, zaległe odsetki, ale też koszty komornicze.

Komornik a wczasy pod gruszą – jak zachowuje się pracodawca?

Jeśli przepisy jasno nie określają kwestii zachowania się pracodawcy podczas egzekucji komorniczej, ten ma niejako swobodę działania. Wiele kadrowych jednak nie działa na korzyść zatrudnionych i pobiera dofinansowanie na poczet zapłaty długu i kosztów egzekucyjnych. Choć potrącenie komornicze z ZFŚS budzi wątpliwości, to pracodawcy przed strachem przed karą nakładaną przez komorników godzą się na oddanie pod egzekucję wczasów pod gruszą. 

Jednak rozważni pracodawcy powinni mieć na uwadze, to że w przypadku zajęcia wynagrodzenia egzekucja przez komornika z ZFŚS nie powinna mieć miejsca. Na podstawie art. 880 k.p.c., które wskazują, że środki z funduszu socjalnego pracy nie mają nic wspólnego ze stosunkiem pracy, pracodawca nie ma prawa dokonać potrącenie środków z ZFŚS. 

Niestety większe problemy mogą pojawiać się wtedy, gdy komornik w zawiadomieniu o zajęciu wynagrodzenia wskaże zajęcie wierzytelności przysługującej pracownikowi wobec pracodawcy w trybie art. 895 k.p.c. Jest to między innymi zajęcie środków z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych. W takiej sytuacji, nawet przychylne kierownictwo nie będzie miało wpływu na to, czy wczasy pod gruszą będą pobrane przez komornika.

Wczasy pod gruszą a komornik – porady

Jeśli oczekujesz wypłaty wczasów za gruszą, a jednocześnie zmagasz się z zajęciem komorniczym, warto sprawdzić dokładnie pismo od komornika. Jeśli w zawiadomieniu znajdziemy informacje o zajęciu wyłącznie z wynagrodzenia za pracę według art 880 k.p.c. warto powiadomić pracodawcę, że nie ma obowiązku przekazać komornikowi pieniędzy przeznaczonych dla pracownika z funduszu. Potrącenie komornicze z ZFŚS jest możliwe wyłącznie wówczas, gdy zostanie to wskazane w zawiadomieniu według art 895 k.p.c. Wielu pracodawców nie zdaje sobie z tego sprawy i ze strachu przed karą nakładaną przez komornika, oddaje całość świadczenia. Warto również zainteresować się tym, po jakim czasie przedawnia się dług. Może wówczas okazać się, że dług jest już nieważny, a komornik bezprawnie pobiera nadal środki z naszych pensji i funduszu świadczeń socjalnych.