koszty komornicze 2021Osoby posiadające długi, których nie spłacają od dłuższego czasu, mogą spodziewać się wszczęcia egzekucji komorniczej. Niestety, w związku z takim postępowaniem, pojawiają się dodatkowe opłaty – koszty komornicze. Jest to swego rodzaju „wynagrodzenie” z tytułu przejmowania przez komornika środków na spłatę zadłużeń. Ile wynoszą koszty komornicze 2024? Warto to sprawdzić, żeby wiedzieć, z jakimi dodatkowymi kwotami musimy się liczyć. Trzeba również pamiętać, że na koszty komornicze składają niezbędne wydatki komornika oraz opłaty komornicze, a sposób naliczania tych dwóch rodzajów należności jest różny. W przypadku wszczęcia w stosunku do nas postępowania egzekucyjnego, trzeba przede wszystkim wiedzieć, jak wysoka jest opłata egzekucyjna 2024.

Opłaty egzekucyjne 2024

W przypadku trudnej sytuacji finansowej wynikającej, np. z braku zatrudnienia, musimy ratować się różnymi formami pomocy. Z tego powodu decydujemy się na zaciągnięcie zobowiązań, najczęściej mających postać kredytu dla zadłużonych, które chociaż chwilowo mogą pomóc nam odbudować domowy budżet i pokryć najważniejsze wydatki (w tym uregulować zadłużenie). Jednak, mimo prób reperowania finansów osobistych, nie zawsze jesteśmy w stanie spłacać zobowiązania. Jeżeli zadłużenie nie jest w ogóle regulowane, może dojść do sytuacji, w której wierzyciel skieruje sprawę do sądu. Jeśli żądanie wierzyciela będzie zasadne, sąd wyda nakaz zapłaty, w wyniku  czego zostanie wszczęta egzekucja komornicza

Wszczęcie postępowania egzekucyjnego wiąże się z pogorszeniem naszej sytuacji finansowej. W celu wyegzekwowania należności komornik może  zająć nasze rachunki bankowe, co oznacza, że ma on prawo do pobierania z kont określonych kwot, które zostają przeznaczone na spłatę zaległości. W innym artykule wyjaśniliśmy, ile komornik może zająć z wynagrodzenia. Warto jednak wiedzieć, że w przypadku, gdy toczy się wobec nas postępowanie egzekucyjne, będziemy musieli pokryć nie tylko kwotę zadłużenia, ale również  koszty komornicze 2024.

Ile wynoszą koszty komornika w 2024 roku?

To, jakie kwoty może pobierać od nas komornik w czasie egzekucji, uregulowane jest w przepisach. Od tego roku zaczęło obowiązywać sporo zmian, upraszczających postępowanie egzekucyjne, stąd też wiele osób zastanawia się, czy w życie weszła nowa ustawa o kosztach komorniczych 2024? Taka sytuacja nie miała miejsca – nadal obowiązują zapisy ustawy z dnia 28 lutego 2018 roku o kosztach komorniczych. Jednak od 1 stycznia 2022 roku zaczęły obowiązywać nowe przepisy ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, w myśl których opłata komornicza uległa likwidacji. 

Opłata egzekucyjna w 2024 roku wynosi:

  • 10% wartości egzekwowanego roszczenia — jest to tzw. opłata stosunkowa;
  • 3% wartości egzekwowanego roszczenia – w przypadku, gdy dłużnik spłaci całość lub część długu w terminie miesiąca, licząc od dnia doręczenia mu zawiadomienia o wszczęciu egzekucji;
  • 5% wartości roszczenia pozostałego do wyegzekwowania – przy umorzeniu egzekucji.

Powyższe sposoby obliczania kosztów stosuje się we wszystkich postępowaniach, które zostały wszczęte w latach 2021, 2022 i 2023. 

Podstawowe koszty komornicze — 10%

10% stawka jest pobierana przez komornika w przypadku, gdy egzekucja dotyczy świadczeń pieniężnych (wierzyciel chce odzyskać konkretną kwotę). Zazwyczaj egzekucje są wówczas prowadzone z nieruchomości, emerytury i renty, wynagrodzenia za pracę czy z rachunku bankowego. 

Opłata egzekucyjna 3% za wcześniejszą spłatę długu

Zmniejszona stawka 3% również dotyczy egzekucji świadczeń pieniężnych. Taka obniżona stawka to niejako „premia” dla dłużnika – jak już zostało wspomniane, mogą z niej skorzystać osoby zadłużone, które spłacą część lub całość kwoty zadłużenia w ciągu miesiąca od chwili, w której otrzymają zawiadomienie o wszczęciu postępowania egzekucyjnego. Spłata musi nastąpić do rąk komornika lub na jego rachunek bankowy.

Opłata przy umorzeniu 5%

Stawka 5% także dotyczy egzekucji świadczeń pieniężnych i jest stosowana w przypadku umorzenia egzekucji komorniczej. W sytuacji, gdy wierzyciel złożył wniosek o umorzenie egzekucji, opłata dla komornika w wysokości 5% wartości pozostałych do wyegzekwowania kwot musi być uregulowana przez niego. Jeśli jednak wierzyciel wykaże, że do umorzenia postępowania doszło na skutek spłaty przez dłużnika zobowiązań w terminie miesiąca od wszczęcia egzekucji (otrzymania zawiadomienia o wszczęciu) lub na skutek zawarcia w tym terminie porozumienia z dłużnikiem, 5% stawkę zobowiązany jest zapłacić dłużnik.

Opłaty egzekucyjne w sprawach o egzekucję świadczeń niepieniężnych 2024

Opłaty stałe kształtują się następująco:

  • Koszt stały od wniosku o wszczęcie egzekucji o wydanie rzeczy ruchomej (np. o wydanie samochodu) – 400 zł;
  • Koszt stały od wniosku o wszczęcie egzekucji wprowadzenia w posiadanie nieruchomości, w której dłużnik mieszka lub opróżnienia lokalu lub pomieszczenia służącego do zaspokojenia potrzeb mieszkaniowych dłużnika – 1500 zł;
  • Koszt stały od wniosku o wszczęcie egzekucji wprowadzenia w posiadanie innej nieruchomości lub opróżnienia lokalu — 2000 zł; jeśli jednak dłużnik korzysta z nieruchomości lub lokalu wyłącznie do prowadzenia działalności, opłata jest powiększona o 1000 zł od drugiej i każdej następnej izby wchodzącej w skład nieruchomości, lokalu, czy też pomieszczenia. Łączny koszt nie może przy tym przekroczyć 30 tys. zł.;

Opłata stała od wniosku o:

  • wprowadzenie syndyka masy upadłości albo zarządcy w posiadanie majątku,
  • wprowadzenie zarządcy w zarząd nieruchomości,
  • zabezpieczenie środka dowodowego w postępowaniu w sprawach własności intelektualnej,
  • wydanie środka dowodowego w postępowaniu w sprawach własności intelektualnej

— wynosi 400 złotych;

Opłata stała za udział w usunięciu oporu dłużnika i wykonanie polecenia sądu w sprawie osadzenia w areszcie — 1000 zł;

Opłata od wniosku o wszczęcie egzekucji innego świadczenia niepieniężnego niż wymienione w przepisach — 400 zł.

Koszty komornicze a alimenty

Koszty egzekucji komorniczej w przypadku alimentów są pobierane zgodnie ze stałą stawką wynoszącą 15% wartości wyegzekwowanego świadczenia. Warto też dodać, że jeśli chodzi o koszty komornicze, alimenty są objęte stawką za pracę komornika nie niższą niż 1/10 wypłaconego świadczenia oraz nie wyższą niż trzydziestokrotność wysokości przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego dłużnika. To maksymalne koszty komornicze, które mogą zostać naliczone w przypadku postępowania w ramach odzyskania środków na świadczenia alimentacyjne.

Wysokość kosztów komorniczych jest też uzależniona od tego, w jakiej formie będę egzekwowane konkretne wierzytelności. W przypadku zajęcia środków z rachunku bankowego, wynagrodzenia z pracę, świadczenia z ZUS lub dodatku aktywizacyjnego koszty komornika sądowego nie są większe niż 8% wartości wyegzekwowanego świadczenia, ale nie mniejsze niż 1/20 ów środków oraz nie większa niż dziesięciokrotność zdobytej wartości świadczenia.

Opłata egzekucyjna komornicza w przypadku alimentów oraz umorzenia postępowania na wniosek wierzyciela powiązana jest z opłatą w wysokości 5% wartości świadczenia pozostałego do wyegzekwowania. Mówią o tym przepisy Art. 823 Kodeksu postępowania cywilnego.

Obniżenie kosztów komorniczych w przypadku egzekwowania świadczenia alimentacyjnego niestety nie jest możliwe. Aby zredukować koszty takiego postępowania, wierzyciel musi złożyć wniosek o umorzenie długu. Dzięki temu koszty egzekucyjne komornika są redukowane praktycznie do zera, ale z zastrzeżeniem, że za zaległe zobowiązania dłużnik wciąż musi zapłacić, a komornik wciąż będzie pobierać środki z konta bankowego dłużnika. 

W Ustawie zgodnie z Art. 29 koszty komornicze w przypadku umorzenia postępowania z przyczyn innych niż wskazane w ust. 1 Komornik pobiera od wierzyciela dodatkową opłatę w wysokości 150 złotych. Warto dodać, że jeśli wniosek wierzyciela został zgłoszony przed doręczeniem do dłużnika zawiadomienia o   egzekucji, wtedy opłata wynosi 100 złotych.

Tyle średnio wynoszą opłaty komornicze po umorzeniu egzekucji w przypadku egzekwowania świadczenia alimentacyjnego. Koszty egzekucyjne komornika sądowego bywają wysokie, aczkolwiek nie muszą się nimi martwić strony postępowania, które oczekują na wypłatę świadczenia alimentacyjnego. Tutaj wszystkie koszty ponosi dłużnik, który do tej pory nie zdecydował się na samodzielne uregulowanie zaległych świadczeń.

Koszty komornicze przy egzekucji z nieruchomości

Koszt komornika w przypadku egzekucji z nieruchomości jest wskazany w Ustawie z dnia 28 lutego 2018 roku O kosztach komorniczych. Z poniższej tabeli dowiesz się, jakie są koszty komornicze po umorzeniu egzekucji oraz poznasz koszty postępowania komorniczego w przypadku standardowego zajęcia majątku z nieruchomości na poczet spłaty zadłużenia wobec wierzycieli.

Koszty Rodzaj
10% wartości wyegzekwowanego zadłużenia standardowa egzekucja z nieruchomości lub ruchomości
10% wartości wyegzekwowanego zadłużenia przy egzekucji z wynagrodzenia z a pracę, rachunku bankowego oraz innych świadczeń
5% wartości pozostałego do spłaty zadłużenia jeśli egzekucja kosztów komorniczych zostanie umorzona
3% kwoty wpłaconej przez dłużnika na konto komornika kwota wpłacona przez dłużnika nie może być mniejsza niż 150 złotych

Teraz już wiesz, jakie są koszty komornicze przy alimentach, a także ile wynoszą koszty komornicze po spłacie zadłużenia. Niemniej jednak to nie wszystkie aspekty, które warto poruszyć w kwestii kosztów egzekucyjnych. Czy są jeszcze jakiekolwiek opłaty, jakie może naliczać komornik? Koszty mogą być związane nawet z doręczeniem dokumentów do dłużnika. Poniżej przedstawiamy dodatkowe koszty komornicze – ile wynoszą i kto je ponosi.

Osoby, które mają problemy ze spłatą kosztów komorniczych, mogą zdecydować się na pożyczkę dla zadłużonych z komornikiem. To ciekawa forma finansowania dopasowana

Rodzaj Koszt
opłata za doręczenie pisma przez komornika 60 zł
opłata za poszukiwanie majątku 100 zł
opłata za sporządzenie protokołu stanu faktycznego 400 zł
opłata od wniosku o przeprowadzenie licytacji 1000 zł
opłata za utrudnianie czynności komorniczych 2000 zł
opróżnienie lokalu 1500 zł

Każdy komornik koszty egzekucji z nieruchomości musi naliczać zgodnie z prawem i obowiązującymi stawkami, które można znaleźć w Kodeksie postępowania cywilnego. Niemniej jednak warto dodać, że całkowite koszty komornicze za alimenty lub ściąganie długu z nieruchomości mogą być różne, zależnie od stopnia skomplikowania sprawy. 

Koszty egzekucji komorniczej z nieruchomości mogą wynieść nawet kilkadziesiąt tysięcy złotych, gdzie samo opróżnienie lokalu w mocno skomplikowanych sprawach może generować wydatki na poziomie do 30 000 złotych.

Pytania i odpowiedzi

W każdym przypadku to dłużnik ponosi pełne koszty komornicze. Kto ponosi je w przypadku umorzenia sprawy? W takiej sytuacji także dłużnik, nawet jeśli wierzyciel złoży wniosek o zaniechanie długu pozostałego do spłaty.

Koszty komornika (alimenty) są ponoszone w 100% przez dłużnika, który jest zobowiązany do uregulowania świadczenia alimentacyjnego. Wszelkie opóźnienia i niespłacone świadczenia powodują, że wydatki i koszty komornicze narastają. Nie tylko w związku z pracą komornika, ale także naliczonymi odsetkami za opóźnienia. Czego zatem może wymagać komornik? Koszty postępowania w przypadku egzekwowania świadczenia alimentacyjnego leżą zawsze w 100% po stronie osoby zadłużonej.

Czynności realizowane w ramach egzekucji komorniczej podlegają opodatkowaniu podatkiem VAT 23%. Ta kwota jest zawsze doliczana do tego, jakie koszty nalicza sobie komornik. Opłata egzekucyjna będzie tutaj mocno uzależniona od tego, ile wyniesie naliczony podatek. Oczywiście kwota wynagrodzenia otrzymywana przez komornika zawiera w sobie już wliczony podatek należny.

W sytuacji, kiedy egzekucja komornicza koszty generuje na naprawdę wysokim poziomie, który nadmiernie obciąża domowy budżet, dłużnik może złożyć wniosek o umorzenie kosztów. To jednak możliwe tylko wtedy, kiedy osoba zadłużona znajduje się w trudnej sytuacji finansowej. Niestety nawet zawieszenie egzekucji komorniczej na wniosek wierzyciela koszty wciąż generuje na takim samym poziomie, jak standardowo, oczywiście tylko do dnia, w którym doszło do zawieszenia egzekucji. Jeśli chodzi o spłacony dług a koszty komornicze – tutaj zawsze dłużnik ma obowiązek uregulowania do 100% kosztów komorniczych, które zostały naliczone przez okres egzekucji zadłużenia.

Nie da się jednoznacznie wskazać, jakie są maksymalne koszty komornicze. Licytacja nieruchomości to jeden z wielu sposobów egzekucji długów, który pozwala uregulować zadłużenie wobec wierzyciela, ale jednocześnie generuje koszty związane z pracą urzędu komornika. W świetle prawa maksymalne koszty komornicze to 10% wartości wyegzekwowanego świadczenia.

Źródło:

http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20180000770/U/D20180770Lj

https://prawo.money.pl/kodeks/postepowania-cywilnego/dzial-iv-zawieszenie-i-umorzenie-postepowania/art-823

https://sip.lex.pl/akty-prawne/dzu-dziennik-ustaw/koszty-komornicze-18712991/art-29

4.3/5 - (3 oddanych głosów)