koszty komornicze 2021Osoby posiadające długi, których nie spłacają od dłuższego czasu, mogą spodziewać się wszczęcia egzekucji komorniczej. Niestety, w związku z takim postępowaniem, pojawiają się dodatkowe opłaty – koszty komornicze. Jest to swego rodzaju „wynagrodzenie” z tytułu przejmowania przez komornika środków na spłatę zadłużeń. Ile wynoszą koszty komornicze 2023? Warto to sprawdzić, żeby wiedzieć, z jakimi dodatkowymi kwotami musimy się liczyć. Trzeba również pamiętać, że na koszty komornicze składają niezbędne wydatki komornika oraz opłaty komornicze, a sposób naliczania tych dwóch rodzajów należności jest różny. W przypadku wszczęcia w stosunku do nas postępowania egzekucyjnego, trzeba przede wszystkim wiedzieć, jak wysoka jest opłata egzekucyjna 2023.

Opłaty egzekucyjne 2023

W przypadku trudnej sytuacji finansowej wynikającej, np. z braku zatrudnienia, musimy ratować się różnymi formami pomocy. Z tego powodu decydujemy się na zaciągnięcie zobowiązań, najczęściej mających postać kredytu dla zadłużonych, które chociaż chwilowo mogą pomóc nam odbudować domowy budżet i pokryć najważniejsze wydatki (w tym uregulować zadłużenie). Jednak, mimo prób reperowania finansów osobistych, nie zawsze jesteśmy w stanie spłacać zobowiązania. Jeżeli zadłużenie nie jest w ogóle regulowane, może dojść do sytuacji, w której wierzyciel skieruje sprawę do sądu. Jeśli żądanie wierzyciela będzie zasadne, sąd wyda nakaz zapłaty, w wyniku  czego zostanie wszczęta egzekucja komornicza

Wszczęcie postępowania egzekucyjnego wiąże się z pogorszeniem naszej sytuacji finansowej. W celu wyegzekwowania należności komornik może  zająć nasze rachunki bankowe, co oznacza, że ma on prawo do pobierania z kont określonych kwot, które zostają przeznaczone na spłatę zaległości. W innym artykule wyjaśniliśmy, ile komornik może zająć z wynagrodzenia. Warto jednak wiedzieć, że w przypadku, gdy toczy się wobec nas postępowanie egzekucyjne, będziemy musieli pokryć nie tylko kwotę zadłużenia, ale również  koszty komornicze 2023.

Ile wynoszą koszty komornika w 2023 roku?

To, jakie kwoty może pobierać od nas komornik w czasie egzekucji, uregulowane jest w przepisach. Od tego roku zaczęło obowiązywać sporo zmian, upraszczających postępowanie egzekucyjne, stąd też wiele osób zastanawia się, czy w życie weszła nowa ustawa o kosztach komorniczych 2023? Taka sytuacja nie miała miejsca – nadal obowiązują zapisy ustawy z dnia 28 lutego 2018 roku o kosztach komorniczych. Jednak od 1 stycznia 2022 roku zaczęły obowiązywać nowe przepisy ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, w myśl których opłata komornicza uległa likwidacji. 

Opłata egzekucyjna w 2023 roku wynosi:

— 10% wartości egzekwowanego roszczenia — jest to tzw. opłata stosunkowa;

— 3% wartości egzekwowanego roszczenia – w przypadku, gdy dłużnik spłaci całość lub część długu w terminie miesiąca, licząc od dnia doręczenia mu zawiadomienia o wszczęciu egzekucji;

— 5% wartości roszczenia pozostałego do wyegzekwowania – przy umorzeniu egzekucji.

Powyższe sposoby obliczania kosztów stosuje się we wszystkich postępowaniach, które zostały wszczęte w latach 2021, 2022 i 2023. 

Podstawowe koszty komornicze — 10%

10% stawka jest pobierana przez komornika w przypadku, gdy egzekucja dotyczy świadczeń pieniężnych (wierzyciel chce odzyskać konkretną kwotę). Zazwyczaj egzekucje są wówczas prowadzone z nieruchomości, emerytury i renty, wynagrodzenia za pracę czy z rachunku bankowego. 

Opłata egzekucyjna 3% za wcześniejszą spłatę długu

Zmniejszona stawka 3% również dotyczy egzekucji świadczeń pieniężnych. Taka obniżona stawka to niejako „premia” dla dłużnika – jak już zostało wspomniane, mogą z niej skorzystać osoby zadłużone, które spłacą część lub całość kwoty zadłużenia w ciągu miesiąca od chwili, w której otrzymają zawiadomienie o wszczęciu postępowania egzekucyjnego. Spłata musi nastąpić do rąk komornika lub na jego rachunek bankowy.

Opłata przy umorzeniu 5%

Stawka 5% także dotyczy egzekucji świadczeń pieniężnych i jest stosowana w przypadku umorzenia egzekucji komorniczej. W sytuacji, gdy wierzyciel złożył wniosek o umorzenie egzekucji, opłata dla komornika w wysokości 5% wartości pozostałych do wyegzekwowania kwot musi być uregulowana przez niego. Jeśli jednak wierzyciel wykaże, że do umorzenia postępowania doszło na skutek spłaty przez dłużnika zobowiązań w terminie miesiąca od wszczęcia egzekucji (otrzymania zawiadomienia o wszczęciu) lub na skutek zawarcia w tym terminie porozumienia z dłużnikiem, 5% stawkę zobowiązany jest zapłacić dłużnik.

Opłaty egzekucyjne w sprawach o egzekucję świadczeń niepieniężnych 2023

Opłaty stałe kształtują się następująco:

— Koszt stały od wniosku o wszczęcie egzekucji o wydanie rzeczy ruchomej (np. o wydanie samochodu) – 400 zł;

— Koszt stały od wniosku o wszczęcie egzekucji wprowadzenia w posiadanie nieruchomości, w której dłużnik mieszka lub opróżnienia lokalu lub pomieszczenia służącego do zaspokojenia potrzeb mieszkaniowych dłużnika – 1500 zł;

— Koszt stały od wniosku o wszczęcie egzekucji wprowadzenia w posiadanie innej nieruchomości lub opróżnienia lokalu — 2000 zł; jeśli jednak dłużnik korzysta z nieruchomości lub lokalu wyłącznie do prowadzenia działalności, opłata jest powiększona o 1000 zł od drugiej i każdej następnej izby wchodzącej w skład nieruchomości, lokalu, czy też pomieszczenia. Łączny koszt nie może przy tym przekroczyć 30 tys. zł.;

Opłata stała od wniosku o:

  • wprowadzenie syndyka masy upadłości albo zarządcy w posiadanie majątku,
  • wprowadzenie zarządcy w zarząd nieruchomości,
  • zabezpieczenie środka dowodowego w postępowaniu w sprawach własności intelektualnej,
  • wydanie środka dowodowego w postępowaniu w sprawach własności intelektualnej

— wynosi 400 złotych;

Opłata stała za udział w usunięciu oporu dłużnika i wykonanie polecenia sądu w sprawie osadzenia w areszcie — 1000 zł;

Opłata od wniosku o wszczęcie egzekucji innego świadczenia niepieniężnego niż wymienione w przepisach — 400 zł.

Źródło: http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20180000770/U/D20180770Lj.pdf

4.3/5 - (3 oddanych głosów)