Program Maluch Plus Program Maluch Plus to kolejny pomysł rządu na wsparcie rodziców dzieci do 3 lat. Rozwiązanie to jest skierowane przede wszystkim do osób, które planują zapisać swoje dzieci do żłobków lub dziecięcych klubów. To ma umożliwić im powrót do pracy. Tego typu świadczenie nie będzie funkcjonować po raz pierwszy. Już we wcześniejszych latach mieliśmy do czynienia z takim dofinansowaniem. W 2023 roku Program Maluch Plus przewiduje jednak wprowadzenie kilku istotnych zmian. Warto poznać je wszystkie, aby sprawdzić, czego dokładnie dotyczą i czy są związane z naszą sytuacją rodzinną. Jak złożyć wniosek do Programu Maluch Plus? Dla kogo jest dostępny? Wszystkie niezbędne informacje znajdziesz poniżej. 

Program maluch – co to jest?

Program Maluch Plus obowiązuje już od kilku lat jako program prorodzinny. Jest to specjalne wsparcie dla rodziców dzieci, którzy chcą powrócić do pracy, a potrzebują dla nich odpowiedniej opieki. Znajdując miejsce w żłobku, klubie dziecięcym lub korzystając z pomocy opiekunów dziennych, rodzice mogą ponownie podjąć zatrudnienie. Głównym celem programu jest umożliwienie, by każdy rodzic znalazł dla swojego dziecka miejsce w instytucji związanej z opieką, np. żłobku. Co ważne, Program Maluch Plus dotyczy wyłącznie rodziców dzieci do lat 3. Nie będzie więc on związany z przedszkolakami. Jednak to nie jedynie założenia programu. W obecnym roku ma on przyjąć nowe zasady, o których dowiesz się w dalszej części tekstu. Między innymi dotyczą one rodziców dzieci niepełnosprawnych, pobierających świadczenie pielęgnacyjne

Na czym polega program maluch plus?

Jak wspomniano, rząd wprowadza nowe reguły dotyczące wsparcia dla rodziców w ramach projektu Program Maluch Plus. Jednych z najważniejszych planowanych kwestii jest utworzenie około 100 tysięcy nowych miejsc w żłobkach. Oprócz tego, samorządy mogą liczyć na wsparcie pieniężne. Dofinansowanie mogą otrzymać również podmioty chcące tworzyć placówki opiekuńcze. Zyskają na tym również rodzice, którzy przez 3 lata będą płacić mniejsze koszty. Jest to nowość, którą przewiduje Program Maluch Plus. Jaka kwota jest realna do uzyskania?

Nowe zasady – Program Maluch Plus: co się zmieni?

 • Większy budżet dla samorządów i nowe zasady rozliczania: samorządy obecnie będą rozliczać się z uwzględnieniem kilku lat (we wcześniejszych latach był coroczny system). Celem tego jest zwiększenie dostępnych miejsc w żłobkach i instytucjach opiekuńczych. 
 • Wsparcie nie tylko dla samorządów: Program Maluch Plus jest skierowany nie tylko do samorządów, jak było we wcześniejszych latach. W 2023 roku skorzystać z niego mogą również inne podmioty, które planują otworzyć placówkę opiekuńczą. 
 • Środki na różne cele: Osoby chcące uruchomić placówkę, będą mogły przeznaczyć środki nie tylko na jej budowę. Możliwe będzie także uzyskanie wsparcia na remont, przebudowę, adaptację, w tym wszystkie te dostosowane do potrzeb wymagających specjalnej opieki. Co ważne, uwzględnia się tu również odpowiednie wyposażenie pomieszczeń w placówkach. 
 • Brak wymaganego wkładu własnego: przez 11 lat funkcjonowania wsparcia Program Maluch Plus wymagał wniesienia wkładu własnego. Samorządy będą mogły zrealizować całość inwestycji ze środków uzyskanych z programu. Warto też wiedzieć, że z budżetu państwa zostanie pokryty podatek VAT. 
 • Dofinansowanie przez 3 lata: Program Maluch Plus umożliwia dofinansowanie w kwocie 837 zł miesięcznie przez 3 lata działalności od chwili utworzenia placówki. Co za tym idzie, koszty opieki czy miejsca w żłobku dla rodziców będą o wiele niższe. To samo dotyczy samorządów, które również zapłacą mniej za utrzymanie. 
 • Dofinansowanie dla rodziców: rodzice mogą liczyć na obniżenie opłaty za żłobek. Tak zwane żłobkowe będzie wynosić 400 zł miesięcznie. Jeśli rodzice opiekują się dzieckiem naprzemiennie, każdy z nich może otrzymać 200 zł co miesiąc. Warto wiedzieć, że pieniądze nie są wypłacane bezpośrednio rodzicom. Środki trafią do podmiotu prowadzącego placówkę lub opiekuna dziennego. Dofinansowanie dla rodziców przysługuje wyłącznie osobom, które nie pobierają Rodzinnego Kapitału Opiekuńczego. 

To nie wszystko. Na potrzeby programu stworzono również specjalny algorytm, czego celem jest obliczenie:

 • jak duże jest zapotrzebowanie na nowe żłobki czy placówki opiekuńcze w poszczególnych gminach;
 • ile dzieci rodzi się w gminie w określonym czasie;
 • jaką kwotę w ramach dofinansowania może realnie uzyskać gmina lub podmiot planujący otworzyć żłobek lub klub dziecięcy.

Kto może skorzystać z Programu Maluch Plus?

Program Maluch Plus 2023, wniosek i zmiana zasad wiążą się z szeregiem nowych reguł dotyczących tego, kto skorzysta ze wsparcia. Wcześniej było ono skierowane przede wszystkim do gmin, czyli samorządów zajmujących się tworzeniem nowych żłobków i miejsc w placówkach opiekuńczych dla dzieci. Obecnie, Program Maluch Plus umożliwia pomoc również dla innych podmiotów. Są to:

 • Jednostki samorządu terytorialnego,
 • instytucje publiczne,
 • osoby prawne,
 • jednostki organizacyjne, które nie mają osobowości prawnej,
 • a nawet osoby fizyczne. 

Co istotne, gminy będą miały pierwszeństwo w uzyskaniu dofinansowania z Programu Maluch Plus. Beneficjenci programu są kategoryzowani według modułów: 1a. Gminy, powiaty i województwa w których nie utworzono jeszcze żłobków w ramach projektu, 1b. Gminy, w których istnieją już żłobki lub kluby dziecięce, moduł 2. Jednostki samorządu terytorialnego, które otrzymały wsparcie we wcześniejszych edycjach programu, moduł 3 i 4. Podmioty inne niż jednostki samorządu terytorialnego, które chcą skorzystać z dofinansowania celem obniżenia kosztów dla rodziców (osoby fizyczne i prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej). 

Jak uzyskać dofinansowanie  w programie maluch plus 2023 roku?

Chcąc skorzystać z wsparcia, jakim jest Program Maluch Plus, gdzie składać wnioski to podstawowe pytanie, na które warto poznać odpowiedź. W 2023 roku bowiem możliwe będzie wnioskowanie o uzyskanie wsparcia na kilka różnych sposobów. Warto wiedzieć, że wniosek można złożyć wyłącznie elektronicznie na podstawie:

 • Bankowości elektronicznej;
 • PUE ZUS – wniosek znajduje się w zakładce „Dokumenty i wiadomości” -> „Dokumenty wysłane”. 
 • Portalu Emp@tia.

Do wniosku należy dołączyć niezbędną dokumentację. To, jakich dokumentów będzie wymagać podmiot udzielający, jest uzależnione od tego, kto składa wniosek oraz od indywidualnej sytuacji wnioskującego. W związku z tym:

 1. Opiekun faktyczny dziecka: zaświadczenie z sądu opiekuńczego lub ośrodka adopcyjnego o prowadzonym postępowaniu sądowym w sprawie przysposobienia dziecka.
 2. Opiekun prawny dziecka: orzeczenie sądu opiekuńczego o ustaleniu opiekuna prawnego dziecka.
 3. Rodzic zastępczy lub osoby prowadzące dom dziecka/dyrektorzy placówek opiekuńczo-wychowawczych: zaświadczenie z powiatowego centrum pomocy rodzinie lub innego organizatora pieczy zastępczej.
 4. Inna osoba, której sąd powierzył opiekę nad dzieckiem: dokument potwierdzający powierzenie przez sąd sprawowania opieki nad dzieckiem.
 5. Osoba upoważniona przez dyrektora: upoważnienie dyrektora do złożenia wniosku o dofinansowanie w jego imieniu w celu obniżenia opłaty za pobyt dziecka w żłobku lub innej placówce opiekuńczej. 

Nie jest możliwe złożenie wniosku w formie papierowej osobiście czy też za pośrednictwem Poczty Polskiej. Tego typu formularze będą automatycznie odrzucane. 

Program Maluch Plus – terminy

Termin składania wniosków minął 19 lutego 2023 roku. Ocena wydana przez wojewodę dotycząca wniosków powinna zostać wydana maksymalnie do 17 marca 2023 roku. Z kolei do 28 kwietnia nastąpi ogłoszenie wyników przez Ministra Rodziny i Polityki Pieniężnej. Jeśli nie zdążyłeś złożyć wniosku o Program Maluch Plus, w tym roku nie będzie już możliwe ponowne staranie się o uzyskanie pozytywnej decyzji.

W jakiej sytuacji wniosek do Programu Maluch Plus zostanie odrzucony?

Warto również wiedzieć, kiedy można się spodziewać odrzucenia wniosku oraz co w takiej sytuacji zrobić. Wszyscy, którzy złożyli wniosek, mogą samodzielnie sprawdzić na portalu PUE ZUS decyzję wydaną przez ZUS. Wystarczy wejść na swoje konto i sprawdzić informację w zakładce ze złożonymi formularzami. Zostanie ona wysłana również mailowo na podany we wniosku adres e-mail. 

Wniosek może zostać odrzucony np. wtedy, gdy zostanie złożony w innej formie niż akceptowana. Może być to sytuacja, gdy złożysz papierowy formularz pocztowo. Podobnie sytuacja wygląda, gdy wniosek zostanie wysłany po terminie, tj. po 19 lutego 2023 roku. Zostaną odrzucone również wnioski osób, które nie spełniają kryteriów, o których pisano powyżej. 

Co z kolei w sytuacji, gdy wnioskujący będzie miał zastrzeżenia co do uzyskanej decyzji, np. wniosek zostanie odrzucony? Odrzucenie wniosku w wyniku oceny nie podlega procedurom odwoławczym. Jeśli jednak wniosek nie będzie kompletny, nie jest to jednoznaczne z uzyskaniem odmownej decyzji. Wówczas Wojewoda może wezwać do korekty bez ograniczeń terminowych. Wnioskujący może skorygować formularz w terminie do 19 lutego 2023. Warto także zwrócić uwagę na fakt, że Minister może wymagać dodatkowych wyjaśnień informacji zawartych we wniosku. 

5/5 - (1 oddanych głosów)