Świadczenia rodzinne to forma wsparcia, jakiego Państwo udziela najbardziej potrzebującym obywatelom, którzy znajdują się w trudnej sytuacji życiowej. Jednym ze świadczeń rodzinnych jest świadczenie pielęgnacyjne. Jak kształtuje się wysokość świadczenia pielęgnacyjnego w 2024 roku, komu i na jakich zasadach ono przysługuje, a także gdzie złożyć wniosek o przyznanie świadczenia? Odpowiadamy.

Świadczenie pielęgnacyjne 2024 – ogólne informacje

świadczenie pielęgnacyjne

Świadczenie pielęgnacyjne jest świadczeniem pieniężnym, o które mogą ubiegać się osoby, które rezygnują z zatrudnienia czy innej pracy zarobkowej lub też jej nie podejmują, po to, żeby móc sprawować opiekę nad poważnie niepełnosprawnym członkiem rodziny. Mowa o osobie, która nie jest zdolna do samodzielnej egzystencji.

Zgodnie z przepisami świadczenie pielęgnacyjne przysługuje tylko w sytuacji, jeżeli niepełnosprawność powstała:

– nie później niż do ukończenia 18 roku życia lub

– w trakcie nauki w szkole lub w szkole wyższej, jednak nie później niż do ukończenia 25 roku życia.

Świadczenie pielęgnacyjne jest więc formą wsparcia przyznawaną rodzicowi lub opiekunowi niepełnosprawnego dziecka, jednak jego otrzymanie zależne jest od spełnienia pewnych warunków. Przede wszystkim rodzic lub opiekun osoby niepełnosprawnej musi wykazać, że nie ma żadnych źródeł dochodu, np. z tytułu pracy zarobkowej, emerytury czy renty. Niestety, koszty leczenia i rehabilitacji niejednokrotnie przewyższają kwotę świadczenia pielęgnacyjnego. Dlatego też opiekunowie, żeby zapewnić swojej rodzinie lepsze warunki życia, często są skazani na pomoc osób postronnych, organizujących różnego rodzaju zbiórki funduszy na leczenie i rehabilitację. Innym rozwiązaniem jest korzystanie przez rodzica/ opiekuna z pożyczki. To ważne szczególnie wtedy, kiedy dodatkowe środki potrzebne są w bardzo krótkim czasie. Zanim jednak podejmie się decyzję co do wyboru konkretnej oferty, warto porównać propozycje różnych pożyczkodawców. Czym innym będzie się charakteryzować pożyczka dla zadłużonych, a czym innym pożyczka jednorazowa – inne będą warunki przyznania, wysokość oprocentowania itp.

Świadczenie pielęgnacyjne 2024 – kwota

Kwota zasiłku pielęgnacyjnego zależna jest od wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę. Ponieważ każdego roku ulega ono podwyższeniu, wzrasta również kwota przyznawana z tytułu świadczenia pielęgnacyjnego. W 2024 roku świadczenie pielęgnacyjne wynosi 2988 zł miesięcznie. Oznacza to wzrost o 530 zł w stosunku do wysokości tego świadczenia w 2023 roku (wówczas była to kwota 2458 zł miesięcznie).

Świadczenie pielęgnacyjne – gdzie złożyć wniosek?

Wniosek o przyznanie świadczenia pielęgnacyjnego należy złożyć w urzędzie gminy/ miasta, właściwym ze względu na miejsce zamieszkania, albo też w ośrodku pomocy społecznej, jeśli jednostce tej przekazano realizację i wypłacanie świadczeń rodzinnych. Jeśli chcesz dowiedzieć się, kiedy możesz liczyć na wypłatę pierwszego świadczenia, sprawdź, ile się czeka na wypłatę świadczeń z MOPS.

Świadczenie pielęgnacyjne a inne formy wsparcia osób niepełnosprawnych

Poza świadczeniem pielęgnacyjnym, dostępne są również inne formy wsparcia osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej.

Zasiłek pielęgnacyjny

Celem wypłaty zasiłku pielęgnacyjnego jest częściowe pokrycie wydatków, które są związane z koniecznością zapewnienia opieki i pomocy osobie, która nie jest zdolna do samodzielnej egzystencji. Uprawionymi do tego świadczenia są więc:

– niepełnosprawne dziecko,

– osoba niepełnosprawna powyżej 16 roku życia, jeśli posiada orzeczenie

  •   o znacznym stopniu niepełnosprawności,
  •   o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, o ile ta niepełnosprawność powstała przed ukończeniem 21 roku życia,

– osoby w wieku senioralnym, które ukończyły 75 rok życia.

Zasiłek pielęgnacyjny 2024 – kwota

Obecnie kwota zasiłku pielęgnacyjnego wynosi 215,84 zł miesięcznie. Czy, podobnie jak w przypadku świadczenia pielęgnacyjnego, w 2024 roku czeka nas podwyżka zasiłku pielęgnacyjnego z MOPS? Niestety nie. Wysokość zasiłku jest weryfikowana raz na 3 lata, jednak nie oznacza to, że kwota musi wówczas ulec automatycznemu zwiększeniu. Tak było w tym przypadku – 13 sierpnia 2021 roku Rada Ministrów wydała rozporządzenie, na mocy którego utrzymano wysokość zasiłku pielęgnacyjnego na dotychczasowym poziomie.

Dodatek pielęgnacyjny

Osobom w wieku senioralnym przysługuje prawo do zasiłku pielęgnacyjnego. Czy przewidziane są jeszcze jakieś odrębne formy wsparcia dla seniorów, jak np. zasiłek opiekuńczy na osobę starszą? Niestety, prawo nie uwzględnia tego typu świadczeń. Nie oznacza to jednak, że państwo pozostawia seniorów bez dodatkowej formy pomocy. Osobom, które ukończyły 75 rok życia, a także uprawnionym do renty lub emerytury, które zostały uznane za całkowicie niezdolne do pracy, przysługuje dodatek pielęgnacyjny. Jego kwota od 1 marca 2021 r.wynosi 239,66 zł.

Zasiłek dla opiekuna

Zasiłek dla opiekuna to rodzaj wsparcia dla opiekunów niepełnosprawnych osób dorosłych. Niepełnosprawne osoby dorosłe to ci, których niepełnosprawność powstała po ukończeniu 18 roku życia (lub w przypadku kontynuowania nauki – po 25 roku życia). Wyróżnienie tej formy pomocy jest jednak kontrowersyjne, ponieważ tak naprawdę sposób sprawowania opieki nad osobami niepełnosprawnymi jest taki sam, bez względu na to, czy niepełnosprawność powstała w okresie do 18 roku życia, czy też w wieku dorosłym. Opiekunom niepełnosprawnych dorosłych przyznawane jest jednak nie świadczenie pielęgnacyjne, lecz właśnie zasiłek dla opiekuna, którego kwota jest znacznie niższa – wynosi zaledwie 620,00 zł miesięcznie i pomimo szalejącej inflacji na takim poziomie najprawdopodobniej pozostanie do 2024 roku, . Czy możliwe jest otrzymanie przez takich opiekunów świadczenia pielęgnacyjnego? Okazuje się, że tak.

Świadczenie pielęgnacyjne – najnowsze wiadomości

W październiku 2014 roku Trybunał Konstytucyjny wydał wyrok (sygn. akt: K 38/13), w którym uznał, że różnicowanie przyznawania świadczenia ze względu na wiek osoby niepełnosprawnej jest niezgodne z Konstytucją. Obecnie opiekunowie mogą więc zakwestionować przyznanie im zasiłku dla opiekuna i wnioskować o świadczenie pielęgnacyjne na osobę dorosłą.

Form wsparcia osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej, jest sporo. Osoby o niskich dochodach, spełniające kryterium dochodowe mops , mogą ubiegać się np. o zasiłek stały. Starając się o uzyskanie danego świadczenia trzeba zawsze szczegółowo przeanalizować, czy spełnione zostały warunki, uprawniające do jego otrzymania.

Źródło: https://www.gov.pl/web/rodzina/swiadczenie-pielegnacyjne-od-1-stycznia-2024-r–nowe-zasady

5/5 - (2 oddanych głosów)