Otrzymanie kredytu bankowego lub pożyczki od firm pozabankowych jest pozytywnym zastrzykiem gotówki dla osób, które o nie aplikowały. Zdarzają się jednak sytuacje, że w trakcie trwania umowy następuje jej wypowiedzenie. Kiedy i w jakich okolicznościach ono występuje? Jakie konsekwencje wiążą się z wypowiedzeniem umowy kredytu? Na te pytania odpowiedzieliśmy w poniższym artykule.

wypowiedzenie umowy kredytuCzym jest wypowiedzenie umowy kredytu?

Kredyty bankowe są regulowane przez ustawę o kredycie konsumenckim, ustawę o kredycie hipotecznym oraz ustawę Prawo bankowe, także wszystkie działania, które są podejmowane przez instytucje bankowe, mają odzwierciedlenie w wyżej wymienionych ustawach. Każda umowa kredytowa czy umowa pożyczki chroni 2 strony, czyli kredytodawcę i kredytobiorcę, przeciw niewywiązywaniu się z postanowień zawartej umowy.

Jeśli kredytobiorca nienależycie wykonuje obowiązki, wynikające  z umowy, to może nastąpić jej wypowiedzenie. W praktyce oznacza to, że osoba, która wzięła kredyt, będzie musiała zwrócić bankowi pozostałą część kwoty kredytu przed terminem wskazanym w umowie. Kredytodawca, w tym przypadku bank, ustala termin, w który oczekuje na zwrot pieniędzy – najczęściej jest to miesiąc. Każda osoba, która dostała informację o wypowiedzeniu, powinna się z nią zapoznać i zastosować do zawartych w niej ustaleń.

W jakim przypadku może nastąpić umorzenie kredytu?

Zastanawia Cię, kiedy bank może wypowiedzieć umowę kredytu? Jednym z powodów jest brak terminowej spłaty raty przez klienta. Kiedy zalegamy ze spłatą kilku rat, bank wysyła wezwanie do spłaty zadłużenia, wyznaczając termin na uregulowanie zaległości (nie mniej niż 14 dni). W takim piśmie bank proponuje również restrukturyzację zadłużenia,   czyli zmianę dotychczasowych warunków spłaty kredytu. Jeśli ignorujemy działania banku i nie odpowiadamy na wysyłane przez bank monity i wezwania do zapłaty, możemy dostać pismo z wypowiedzeniem umowy kredytu. 

Kolejnym powodem  wypowiedzenia umowy kredytu może być wprowadzenie instytucji bankowej w błąd, na etapie podawania informacji o naszych zarobkach. Jeśli okłamaliśmy bank co do naszego wynagrodzenia lub innych danych. potrzebnych do otrzymania kredytu, to możemy spodziewać się nieprzyjemnego pisma od kredytodawcy. 

Jeśli nie ubezpieczyliśmy kredytu na wypadek utraty naszych dochodów, to również ta sytuacja może sprawić, że bank wypowie umowę kredytu. Podobne kroki bank może podjąć w przypadku, gdy nasza sytuacja finansowa ulegnie znacznemu pogorszeniu. W pierwszej kolejności bank może wezwać nas do dodatkowego zabezpieczenia kredytu (np. poprzez „dobranie” do kredytu współkredytobiorcy). Jeśli nie będziemy mogli spełnić wymagań kredytodawcy, musimy liczyć się z wypowiedzeniem nam umowy kredytu. Brak zdolności kredytowej konsumenta stanowi dużą przeszkodę w spłacie raty i naraża bank na ryzyko niewypłacalności kredytobiorcy (szczególnie wtedy, kiedy konsument ogłosi upadłość).

Przy kredytach hipotecznych naszym zabezpieczeniem jest nieruchomość. Jeśli jej wartość znacząco się obniży i nie będzie to już wystarczającym zabezpieczeniem wziętego kredytu, bank może wypowiedzieć umowę kredytu. 

Ostatnim powodem jest  nieprzeznaczenia  pieniędzy na to, co zadeklarowaliśmy. Jeśli bierzemy kredyt, np.: na zakup mieszkania, a pieniądze przeznaczamy na wakacje i podróże, to – krótko mówiąc –wprowadziliśmy bank w błąd. Konsekwencją może być wypowiedzenie nam umowy kredytu.

Wypowiedzenie umowy kredytu – jakie skutki za sobą niesie?

Najgorszym skutkiem wypowiedzenia umowy kredytu jest konieczność spłaty pozostałej kwoty w ciągu miesiąca (chyba, że w umowie został ustalony dłuższy termin spłaty). Kredytobiorcy, którzy nie spłacają rat w terminie, często mają problemy finansowe, a spłata reszty kwoty kredytu, w tak krótkim czasie, jest praktycznie niemożliwa. Jak już wspomnieliśmy, zanim otrzymamy wypowiedzenie umowy kredytu, instytucja bankowa wysyła drogą pocztową monity i wezwania do zapłaty, w których zobowiązuje dłużnika do terminowej spłaty. Jeśli zignoruje on korespondencję, sprawa  przechodzi  do działu windykacji. Jeszcze gorszą sytuacją jest przejęcie sprawy przez komornika, ponieważ dział windykacji nie był w stanie wyegzekwować spłaty należności. Komornik, działający na podstawie nakazu sądowego, wszczyna egzekucję komorniczą. W wyniku prowadzonego postępowania, może on zająć nasze wynagrodzenie, mieszkanie, a nawet pieniądze z renty czy emerytury. 

Czy JA mogę wypowiedzieć umowę kredytu?

Prawo do wypowiedzenia umowy kredytu ma również kredytobiorca. Minusem tego działania jest  konieczność oddania bankowi kwoty, którą otrzymaliśmy, w krótkim czasie. Z kolei plusem jest brak konieczności zapłaty odsetek za  okres pozostały do spłat kredytu (wynikający z umowy).  Zgodnie z przepisami ustawy Prawo bankowe, kredytobiorca może wypowiedzieć umowę kredytu z zachowaniem trzymiesięcznego terminu, o ile strony umowy (kredytobiorca i kredytodawca) ustaliły dłuższy niż rok termin spłaty kredytu. Kredytobiorca może wypowiedzieć w ten sposób umowę, niezależnie od  spełnienia jakichkolwiek, dodatkowych warunków i bez podawania przyczyny wypowiedzenia. W takiej sytuacji umowa kredytu ulega rozwiązaniu z upływem trzech miesięcy i w tym terminie trzeba spłacić całą, pozostałą kwotę kredytu. 

Spłata kredytu przed czasem

Kredytodawca może spłacić kredyt w całości lub w części przed czasem wskazanym w umowie, wynikającym z dołączonego do umowy harmonogramu spłat. Jeśli mamy nagły przypływ gotówki, który wystarczy na spłatę zobowiązania (lub jego nadpłatę) – możemy to zrobić w dowolnej chwili, a bank nie ma prawa pobierać z tego tytułu jakichkolwiek, dodatkowych opłat. 

Nieco inaczej – mniej korzystnie dla kredytobiorcy – wygląda nadpłata / wcześniejsza spłata w przypadku kredytów hipotecznych. Jeśli chcemy dokonać nadpłaty kredytu lub spłacić zobowiązanie przed czasem, to musimy liczyć się z możliwością pobrania przez bank dodatkowej opłaty (zwanej rekompensatą) z tego tytułu. W przypadku, gdy wzięliśmy kredyt o zmiennej stopie oprocentowania, bank ma prawo naliczyć rekompensatę tylko wtedy, gdy nadpłata lub spłata kredytu nastąpiły w terminie 36 miesięcy od dnia zawarcia umowy kredytowej. Przykładowo, jeśli zdecydujemy się spłacić kredyt po 40 miesiącach od zawarcia umowy, nie będziemy już musieli płacić bankowi kwoty rekompensaty. W gorszej sytuacji są ci, którzy zaciągnęli kredyt o stałej stopie oprocentowania – w przypadku nadpłaty lub spłaty kredytu przed terminem wynikającym z umowy, bank zawsze może naliczyć rekompensatę (nawet jeśli nadpłaty/ spłaty chcemy dokonać np. po 5 latach od zawarcia umowy).

5/5 - (3 oddanych głosów)