Najważniejsze infromacje:

 • Aby otrzymać dywidendę trzeba być posiadaczem akcji kupionych nie później niż 2 dni przed dniem dywidendy. 
 • Od dywidendy należy zapłacić podatek dochodowy wynoszący 19%. 
 • Wypłata dywidendy najczęściej odbywa się raz w roku.

Dywidenda to często pomijana, a jednocześnie bardzo ważna część inwestycji na giełdzie. Stanowi ona źródło dodatkowego dochodu dla akcjonariuszy spółek. Regularne wypłaty realizowane przez firmy na rzecz udziałowców mogą stanowić istotny element w ocenie atrakcyjności inwestycji.

W artykule odpowiemy na kilka istotnych pytań, m.in. co to jest dywidenda, jak kupić akcje z prawem do dywidendy czy, jaki jest podatek od dywidendy. Planujesz inwestycje na rynku akcji, szukasz dodatkowych dochodów, a może chcesz przebudować swój portfel aktywów? Jeśli odpowiedź brzmi „tak”, to zapraszamy do lektury.

Dywidenda – co to takiego?

dywidendaW sieci pojawiają się pytania: „co to znaczy dywidendy” czy „co to jest dywidenda z akcji”. Spróbujmy odpowiedzieć na te pytania. „Dividendum” to łaciński termin, który dokładnie oznacza „rzecz do podziału”. Jest to forma podziału zysków w spółkach akcyjnych, zarówno prostych, z ograniczoną odpowiedzialnością, jak i innych form wspólnych przedsiębiorstw. 

Jak są wypłacane dywidendy? Choć powszechnie kojarzy się je głównie z wypłatą środków pieniężnych, prawo nie ogranicza się tylko do tego sposobu. Pobory mogą przyjąć różne formy, takie jak wydanie mienia ruchomego czy nawet nieruchomości lub skorzystanie z mechanizmu potrącenia z należnościami spółki. 

Niemniej jednak niezależnie od formy, w jakiej zostaje przeprowadzona, wypłata dywidendy podlega określonym przepisom podatkowym, co wymaga pobrania i uregulowania podatku przez podmiot wypłacający dywidendę.

Ciekawostka!

Zgodnie z Kodeksem Spółek Handlowych „Kwota przeznaczona do podziału między akcjonariuszy nie może przekraczać zysku za ostatni rok obrotowy, powiększonego o niepodzielone zyski z lat ubiegłych oraz o kwoty przeniesione z utworzonych z zysku kapitałów zapasowego i rezerwowych, które mogą być przeznaczone na wypłatę dywidendy. Kwotę tę należy pomniejszyć o niepokryte straty, akcje własne oraz o kwoty, które zgodnie z ustawą lub statutem powinny być przeznaczone z zysku za ostatni rok obrotowy na kapitały zapasowy lub rezerwowe.”

Co trzeba zrobić, żeby otrzymać dywidendę?

W celu otrzymania dywidendy inwestor musi nabyć akcje spółki z prawem do dywidendy najpóźniej do ostatniego dnia, który uprawnia do nabycia tych akcji z tym właśnie prawem. 

Jak uzyskać dywidendę z akcji?

Jeśli chcesz otrzymać dywidendę, to w dniu dywidendy musisz być posiadaczem akcji. Pamiętaj, że trzeba ja kupić najpóźniej 2 dni przed dniem dywidendy. Jest to tzw. zasada D+2.

Zastanawiasz się pewnie, jak długo trzeba trzymać akcje, żeby otrzymać dywidendę. Po ostatnim dniu uprawniającym do nabycia akcji z prawem do dywidendy, możesz je sprzedać, zachowując jednocześnie prawo do otrzymania wypłaty dywidendy. 

Takie podejście umożliwia Ci wykorzystanie praw do dywidendy, nawet jeśli nie jest już posiadaczem tych akcji w dniu ustalenia wypłaty dywidendy. Jeśli chcesz wygodnie zarządzać swoimi aktywami, to załóż mBank konto maklerskie i ciesz się swobodą działania w bezpiecznym środowisku z dostępem do giełdy.

Czym są akcje z prawem do dywidendy?

Akcje z prawem do dywidendy to pewna forma udziału w zyskach spółki, która wyraża się w prawie do otrzymania części zysku netto wypracowanego przez firmę. To kluczowe uprawnienie akcjonariusza, które zapewnia możliwość skorzystania z części zysków w sytuacji, gdy spółka osiągnęła zysk w danym roku obrotowym. Decyzja dotycząca wypłaty dywidendy zapada na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy.

Akcjonariusze mający w posiadaniu akcje z prawem do dywidendy mają możliwość otrzymania korzyści finansowych – dywidendy. Jest to istotny element inwestycji w akcje spółek i dla wielu inwestorów element strategii. 

Czy akcjonariusz ma prawo do dywidendy?

Akcjonariusze, którzy posiadają akcje spółki, zwykle mają prawo do dywidendy. Przeważnie zależy ono od tego, czy akcjonariusz miał akcje w okresie ustalania prawa do dywidendy. 

Oznacza to, że inwestorzy, którzy są zarejestrowani w księdze akcjonariuszy spółki w określonym okresie, mają zazwyczaj prawo do otrzymania dywidendy. Warunkiem jej otrzymania jest fakt ogłoszenia wypłat przez zarząd i zatwierdzenie ich przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy.

Czy opłaca się kupować akcje dla dywidendy?

Zarówno odpowiedź twierdząca, jak i przecząca mogą być prawidłowe. Rozważmy oba warianty. Nabycie akcji w celu uzyskania dywidendy nie zawsze jest korzystnym podejściem. Wszystko dlatego, że proces wypłaty dywidendy jest złożony i opiera się na dwóch kluczowych terminach:

 • dniu ustalenia prawa do dywidendy;
 • dniu faktycznej wypłaty.

Inwestor, który chce uzyskać dywidendę, musi być właścicielem papierów wartościowych na koniec dnia ustalenia prawa do dywidendy. W praktyce oznacza to konieczność kupna akcji kilka dni przed tym terminem.

Warto pamiętać, że istnieje mechanizm, który zmniejsza wartość kursu akcji o wartość dywidendy w dniu ustalenia prawa do niej. Innymi słowy, inwestor, który kupi akcje przed dniem ustalenia prawa do dywidendy, nie zyskuje faktycznie na tej transakcji. Wszystko dlatego, że wartość dywidendy obniża wartość kursu akcji. Więcej informacji na ten tema znajdziesz w dalszej części artykułu.

Druga opcja zakłada, że akcje dywidendowe opłaca się kupować. Nie robi się tego jednak dla jednorazowej wypłaty. W przypadku długoterminowej strategii inwestycyjnej, w której inwestor bazuje na potencjale wzrostu wartości spółki, zakup papierów wartościowych firmy, która wypłaca dywidendę, jest opłacalny.

Czy od dywidendy płaci się podatek?

Wypłata dywidendy wiąże się zazwyczaj z koniecznością zapłaty podatku. Wynika to z faktu, że otrzymane środki to przychód z kapitałów pieniężnych. Zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi podatku dochodowego od osób fizycznych w Polsce, podlega on opodatkowaniu. Danina naliczana jest od faktycznie otrzymanej kwoty i zaliczana jest do grupy dochodów podlegających opodatkowaniu.

Ile wynosi podatek od dywidendy?

W Polsce podatek od dywidendy wynosi 19%. Dochód z dywidendy zwykle jest uwzględniany w zeznaniu podatkowym i podlega opodatkowaniu według stawki podatku dochodowego od osób fizycznych obowiązującej w danym kraju. 

Warto zwrócić uwagę, że podatki od dywidendy mogą różnić się w zależności od lokalnych przepisów. W związku z tym warto swoje decyzje inwestycyjne skonsultować z doradcą podatkowym. Pomoże to w uzyskaniu dokładnych informacji o opodatkowaniu i ułatwi znalezienie najkorzystniejszego dla Ciebie rozwiązania.

Wypróbuj konto maklerskie ING i zbuduj solidny portfel inwestycyjny.

Ile razy w ciągu roku można wypłacić dywidendę?

Wiele osób zastanawia się, jak często następuje wypłata dywidendy. Nic dziwnego, bo dodatkowe pieniądze to zawsze miły akcent w domowym budżecie. Najczęściej jednak wypłata dywidendy odbywa się raz do roku. Proces ten wymaga spotkania Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy lub wspólników, na którym podejmowana jest uchwała dotycząca podziału zysku za miniony rok obrotowy.

Jak odbywa się wypłata dywidendy?

Dywidenda jest wypłacana proporcjonalnie do liczby akcji, które posiadasz.  Wyjątkiem jest sytuacja, w której mamy do czynienia z uprzywilejowaniem w zakresie dywidendy. W takiej sytuacji na akcje może przypadać kwota, która przewyższa nie więcej niż o połowę dywidendę przypadającą na akcje nieuprzywilejowane.

Jak wypłacana jest dywidenda?

Z pewnością wiele osób, które planuje inwestycje na rynku akcji, zastanawia się, jak jest wypłacana dywidenda. Wypłata dywidendy przez spółkę to wynik uchwały podjętej podczas zgromadzenia wspólników, w trakcie którego zapada decyzja o podziale zysku między udziałowców. 

Dywidenda – jak jest wypłacana?

Dzień dywidendy musi być wyznaczony w terminie dwóch miesięcy, licząc od dnia podjęcia uchwały o podziale zysku.

Zdarza się, że część spółek zawiera w umowach zastrzeżenie dotyczące „dnia dywidendy”. To właśnie wtedy ustala się dzień i określa listę udziałowców, którzy będą uprawnieni do wypłaty dywidendy za miniony okres obrotowy.

W „dniu dywidendy” ustala się, kto ma udziały w spółce i komu przysługuje prawo do uzyskania części zysku przeznaczonego na dywidendę. Takie postanowienia w umowie spółki wprowadzają rygorystyczne ramy dotyczące terminów i zasad wypłaty dywidendy.

Kiedy można wypłacić dywidendę?

Wypłata dywidendy w spółkach kapitałowych uzależniona jest od decyzji zgromadzenia wspólników. W uchwale pojawiają się takie informacje jak, chociażby termin wypłaty dywidendy. Jeśli dokument nie wskazuje konkretnej daty, to dywidenda powinna być wypłacona niezwłocznie po dniu dywidendy.

W większości przypadków dywidenda wypłacana jest raz w roku, co jest standardową praktyką w spółkach akcyjnych i z ograniczoną odpowiedzialnością. Warto jednak zaznaczyć, że zgodnie z regulacjami, termin wypłaty dywidendy może być określony indywidualnie przez zgromadzenie wspólników w uchwale.

Kiedy nie wypłaca się dywidendy?

Wypłata dywidendy, czyli podział zysku spółki, może nie być możliwa w sytuacji, gdy spółka w danym roku obrotowym nie osiągnie zysku lub gdy zgromadzenie wspólników podejmie decyzję o innym przeznaczeniu zysku. 

Decyzja ta może być wynikiem różnych czynników, w tym celowych działań wspólników, którzy zatrzymują zysk w spółce i podejmują decyzję o alternatywnym wykorzystaniu środków pieniężnych. 

W takiej sytuacji wspólnik marginalizowany może napotkać trudności w wymuszeniu realizacji swojego prawa do uczestnictwa w zysku spółki, szczególnie jeśli decyzje dotyczące zysku są podejmowane na niekorzyść jednego lub kilku wspólników.

Czy wypłatę dywidendy trzeba raportować?

Tak, wypłatę dywidendy dla zagranicznego udziałowca może być konieczne raportować do Szefa Krajowej Administracji Skarbowej (KAS). Gdy w danym roku kalendarzowym dochód (przychód) nierezydenta przekroczy 25 milionów złotych, należy zweryfikować, czy spełnione są inne kryteria, takie jak kwalifikowany korzystający. 

W przypadku spełnienia tych warunków, podmiot wypłacający dywidendę może być zobowiązany do zaraportowania schematu podatkowego do Szefa KAS. Warto zaznaczyć, że terminy raportowania krajowych schematów podatkowych mogą być obecnie zawieszone zgodnie z aktualnymi przepisami.

Jakie dokumenty do wypłaty dywidendy?

W momencie wypłaty dywidendy nie są wymagane żadne dodatkowe dokumenty do uzyskania tej formy przysporzenia. Dywidenda jest wypłacana na podstawie uchwały podjętej przez zwyczajne zgromadzenie wspólników lub akcjonariuszy. Jednakże sama wypłata dywidendy wiąże się z istotnymi obowiązkami podatkowymi dla spółki wypłacającej oraz dla beneficjenta tej dywidendy.

Jeśli dywidenda jest wypłacana osobie prawnej, płatnik zobowiązany jest przesłać deklarację CIT-6R do urzędu skarbowego z siedzibą podatnika. Gdy dywidenda jest wypłacana osobie fizycznej, spółka wypłacająca musi sporządzić deklarację PIT-8A i przekazać ją do właściwego urzędu skarbowego. Dlatego mimo braku konieczności dokumentów do uzyskania dywidendy, jej wypłata wiąże się z szeregiem procedur i obowiązków podatkowych dla obu stron transakcji.

Co się dzieje z akcjami po wypłacie dywidendy?

Po wypłacie dywidendy akcje spółki podlegają korekcie kursu o wartość wypłaconej dywidendy. Korekta nie odbywa się w momencie wypłaty gotówki, ale w dniu objęcia prawa do dywidendy. Oznacza to, że chociaż akcjonariusz otrzymuje dywidendę, wartość firmy równocześnie ulega obniżeniu w takiej samej mierze.

Mimo że wycena spółki tymczasowo się zrównuje na poziomie brutto z uwzględnieniem podatku od zysków kapitałowych, notowania akcji firm o dobrych perspektywach mogą stopniowo odrobić straty związane z dywidendą. Sytuacja ta może być krótkotrwała, zwłaszcza w przypadku spółek, które regularnie zwiększają zyski i wypłacają stosunkowo niewielkie dywidendy. 

Warto zauważyć, że dla silnych firm, które systematycznie dzielą się zyskiem z akcjonariuszami, zamknięcie dywidendowych luk jest często szybkie, a dzięki temu ich wyceny szybko powracają do poziomów przed korektą. Tempo tego procesu zależy również od sytuacji na rynku, zwłaszcza po destabilizacji wywołanej przez pandemię, gdzie poprawa nastrojów inwestorów i wzrost wyceny mogą przyspieszyć odbicie kursu po korekcie związanej z dywidendą.

Jak policzyć zysk z dywidendy?

Obliczanie zysku z inwestycji w dywidendowe spółki opiera się na dwóch kluczowych wartościach: dywidendzie z akcji oraz stopie dywidendy. 

Dywidenda z akcji to suma, którą każdy akcjonariusz otrzyma w przeliczeniu na jedną akcję spółki. Liczba posiadanych akcji mnożona przez tę wartość daje konkretną kwotę, którą można uzyskać. Wskaźnik ten pozwala inwestorom lepiej zrozumieć opłacalność inwestycji. 

Stopa dywidendy to kolejna kluczowa wartość, która wyraża procentowy zysk z inwestycji w akcje spółki. Oblicza się ją, dzieląc wysokość dywidendy przez kurs akcji i pomnażając wynik razy 100%. Te proste obliczenia pozwalają inwestorom ocenić potencjalne zyski z inwestycji w spółki dywidendowe.

Przykład: jeśli stawka dywidendy wynosi 2 zł, a kurs akcji 50 zł, to stopa dywidendy wynosi 4%. Jak widzisz, aby ustalić zysk na dywidendzie, w zupełności wystarczy zwykły kalkulator. 

Na jakie konto wpływa dywidenda?

Dywidenda zazwyczaj wpływa na Twoje rachunki inwestycyjne, na których posiadasz akcje danej spółki. Jest to konto maklerskie lub rachunek papierów wartościowych, które służy do gromadzenia środków związanych z inwestycjami w akcje, obligacje lub inne instrumenty finansowe. Kwota dywidendy zostanie zaksięgowana na tym koncie, z którego przeprowadzona została transakcja zakupu akcji danego emitenta.

Jak sprawdzić, czy otrzymałem dywidendę?

Jeżeli chcesz sprawdzić, czy otrzymałeś dywidendę, warto regularnie monitorować swoje rachunki inwestycyjne. Zazwyczaj, gdy dywidenda zostanie zaksięgowana na koncie, widoczna będzie odpowiednia kwota jako przychód na liście transakcji lub w historii rachunku. 

Dodatkowo warto śledzić Przegląd rachunku, gdzie informacje dotyczące wszelkich księgowanych dywidend i związanych z nimi podatków są zazwyczaj udostępniane. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości lub pytań dotyczących otrzymania dywidendy, warto skontaktować się z Biurem Obsługi Klienta, gdzie można uzyskać szczegółowe informacje i wsparcie.

Pamiętaj! Najczęściej dywidendy są księgowane w ciągu dwóch dni roboczych od daty wypłaty dywidendy.

Jak kupić akcje z prawem do dywidendy?

Jeżeli zastanawiasz się jak kupić dywidendy, czyli, innymi słowy, nabyć prawo do jej wypłaty, to poniższy lista może Ci się przydać.

Jak kupić akcje na dywidendę? W celu tego rodzaju papierów wartościowych należy wykonać poniższe kroki:

 1. Wybór brokera: Znajdź odpowiedniego brokera lub platformę inwestycyjną, która umożliwia handel akcjami na giełdzie, oferuje dostęp do spółek wypłacających dywidendę i umożliwia zakup akcji, np. Dom maklerski PKO BP.
 2. Analiza spółek: Przeprowadź analizę różnych spółek, aby znaleźć te, które regularnie wypłacają dywidendę i mają potencjał wzrostu. Ważne jest zrozumienie perspektyw danej spółki, jej historii wypłat dywidendy i stabilności finansowej.
 3. Zakup akcji: Po wyborze odpowiedniej spółki i zalogowaniu się na platformie brokerskiej, można dokonać zakupu akcji z prawem do dywidendy. W trakcie dokonywania transakcji należy upewnić się, że data zakupu akcji pozwoli na uczestnictwo w nadchodzącej dywidendzie (daty ex-dividend).
 4. Ustalenie daty ex-dividend: Ważne jest, aby zakupić akcje przed datą ex-dividend, czyli dniem, po którym zakup akcji nie daje już prawa do otrzymania dywidendy. Kupując akcje przed tą datą, inwestor ma szansę otrzymać dywidendę.
 5. Monitorowanie inwestycji: Po zakupie akcji warto monitorować sytuację spółki, aby być na bieżąco z informacjami dotyczącymi dywidendy i ogólnie ze stanem finansowym firmy.
 6. Otrzymywanie dywidendy: Jeśli zakupione akcje masz na swoim koncie maklerskim przed datą ex-dividend, a inwestycja spełnia inne warunki, możesz oczekiwać otrzymania dywidendy w terminie ustalonym przez spółkę. Ta kwota może zostać wypłacona bezpośrednio na Twoje konto lub masz możliwość zainwestowania jej ponownie w akcje tej samej spółki.

Gdzie kupić akcje – dywidendy?

Akcje dywidendowe można kupić za pośrednictwem platform inwestycyjnych i domów maklerskich, które zapewniają dostęp do rynku kapitałowego.

Kilka najpopularniejszych opcji:

 • Platformy inwestycyjne online: oferują dostęp do giełdowych akcji, w tym tych wypłacających dywidendę. Umożliwiają zakup akcji z różnych rynków świata.
 • Tradycyjne domy maklerskie: Banki i domy maklerskie, takie jak Bank Pekao, PKO Bank Polski, mBank, oferują usługi inwestycyjne, pozwalające klientom na zakup akcji na różnych giełdach, w tym tych wypłacających dywidendę.
 • Aplikacje mobilne: Firmy oferują aplikacje mobilne, które umożliwiają inwestowanie w akcje na różnych rynkach, również tych wypłacających dywidendę, bezpośrednio z telefonu.
 • Specjalistyczni brokerzy: Istnieją również specjalistyczni brokerzy, którzy koncentrują się na handlu akcjami i instrumentami finansowymi. Takie firmy mogą oferować bardziej zaawansowane narzędzia inwestycyjne i analizy.

Przed zakupem akcji z dywidendą ważne jest przeanalizowanie swoich potrzeb inwestycyjnych, zrozumienie ryzyka związanego z inwestycją oraz wybór platformy, która najlepiej odpowiada osobistym preferencjom i możliwościom inwestycyjnym. Alior Bank konto maklerskie – zarabiaj na własny rachunek.

Co to jest prawo do dywidendy i komu przysługuje?

Prawo do dywidendy to uprawnienie udziałowców spółki kapitałowej (takich jak akcjonariusze w spółce akcyjnej czy wspólnicy w spółce z o.o.) do otrzymywania części zysku wypracowanego przez spółkę. Jest to fundamentalne prawo udziałowców, które umożliwia im otrzymywanie wypłat zysków spółki.

Co to jest dzień dywidendy?

Dzień dywidendy to kluczowa data w życiu akcjonariuszy spółki, gdy ustala się lista osób uprawnionych do otrzymania dywidendy. Jest to dzień, który determinuje, kto będzie otrzymywał wypłatę z zysków spółki. Natomiast dzień wypłaty dywidendy to konkretny moment, w którym spółka przekazuje środki z dywidendy akcjonariuszom lub wspólnikom, którzy zostali uwzględnieni na liście właścicieli akcji lub udziałów w dniu dywidendy.

Co to jest ukryta dywidenda?

Ukryta dywidenda to wydatki poniesione przez firmę, które nie są uznawane za koszty uzyskania przychodu. Pojęcie to zostało wprowadzone w ramach Nowego Ładu w celu uszczelnienia systemu podatkowego. Aby wydatek został uznany za ukrytą dywidendę, musi spełnić przynajmniej jeden z określonych warunków, np. zależność od uzyskanego zysku lub nieproporcjonalna do realizowanej działalności. 

Nowe przepisy związane z ukrytą dywidendą weszły w życie 1 stycznia 2023 roku, umożliwiając podatnikom przygotowanie się do nowych warunków rozliczeń i precyzyjne uregulowanie kwestii z nią związanych.

Które banki wypłacają dywidendę?

Banki, podobnie jak firmy nie zawsze wypłacają regularnie dywidendę. Niemniej istnieją instytucje finansowe, które regularnie dzielą się zyskami z akcjonariuszami. Poniżej najważniejsze informacje o tym, które banki wypłaciły dywidendę w 2022 roku.

W 2022 r. zyskiem z akcjonariuszami podzieliły się:

 • PKO BP: Bank wypłacił dywidendę w wysokości 1,83 zł na akcję, co przy w kursie akcji w momencie ogłoszenia dało około 5,4% stopę dywidendy. Część zysku zostanie jednak pozostawiona jako kapitał niepodzielony.
 • Citi Handlowy: Zarekomendował wypłatę dywidendy w wysokości 5,47 zł na akcję, stanowiącej prawie cały zysk banku za ubiegły rok. Stopa dywidendy wyniosła około 9,4%.
 • ING BSK: Akcjonariusze zdecydowali o wypłacie dywidendy w wysokości 5,3 zł na akcję, co stanowi 30% jednostkowego zysku netto banku za 2021 rok. Stopa dywidendy wyniosła 2,7%.
 • Santander Bank Polska: Bank wypłacił dywidendę w wysokości 2,68 zł na akcję, co daje około 1% stopę dywidendy.

Banki takie jak Bank Pekao rekomendowały dywidendę na poziomie około 4,3 zł na akcję, co oznacza stopę dywidendy około 4,4%. 

Natomiast mBank nie wypłacił dywidendy w 2022 roku, ale utrzymuje długoterminową strategię wypłat na poziomie 50% zysku netto. Bank Millennium i Alior Bank nie wypłaciły dywidend w minionym roku.

Źródło:

https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20000941037/U/D20001037Lj.pdf

Najcześciej zadawane pytania

Aby mieć prawo do dywidendy, należy posiadać akcje przed datą ustalania prawa do jej otrzymania. Kupując akcje przed tą datą, inwestor staje się uprawniony do otrzymania dywidendy.

Aby otrzymać dywidendę, inwestor musi być właścicielem akcji przed datą ustalenia prawa do niej. Po tym terminie może sprzedać akcje, nie tracąc prawa do dywidendy.

Prawo do dywidendy przysługuje akcjonariuszom spółek, którzy posiadają akcje przed ustalonym terminem rozliczenia dywidendy.

Dywidenda to część zysku spółki, która jest wypłacana akcjonariuszom jako nagroda za posiadane akcje.

Dywidenda jest wypłacana przez spółkę w ustalonym terminie, po decyzji podjętej na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy. Wypłata może odbyć się w formie gotówki lub dodatkowych akcji.

5/5 - (1 oddanych głosów)