Czym jest PIT-2Rozliczenia z Urzędem Skarbowym to obowiązek każdego obywatela w kraju, który osiąga jakiekolwiek dochody. Formularz PIT-2 to informacja o tym, że pracodawca zmniejsza wysokość miesięcznych zaliczek odliczając od nich ulgę. Ile wynosi ów ulga i jak złożyć tę deklarację? Z naszego poradnika dowiesz się wszystkiego, co niezbędne.

PIT-2 a podatek dochodowy

Różnego rodzaju podatki dotyczą każdego z nas na każdym etapie życia. Nie jesteśmy  w stanie ich uniknąć, niezależnie od tego, z jakiego źródła otrzymujemy dochód. Zobowiązani do ich opłacania są zarówno pracownicy, jak też przedsiębiorcy, a nawet emeryci i renciści pobierający świadczenia. W przypadku nabycia nieruchomości uiszczamy podatek od kupna mieszkania. Z kolei sprzedawca posiada obowiązek opłacenia kosztu, jakim jest podatek od sprzedaży nieruchomości, chyba że spełnia warunki umożliwiające zwolnienie go z tej opłaty.

Podobnie sytuacja wygląda z podatkiem dochodowym, na który zatrudnieni muszą wpłacać miesięczne zaliczki. Kwestia ta dotyczy osób, które uzyskują przychody z:

— Stosunku pracy;

— Pracy nakładczej;

— Spółdzielczego stosunku pracy;

— Wypłaty z tytułu udziału w nadwyżce bilansowej;

— Zasiłków pieniężnych z ubezpieczenia społecznego, które są wypłacane przez zakłady pracy.

Zaliczkę na podatek dochodowy musi odliczać od wynagrodzenia pracodawca, a więc to do niego należy obowiązek jej wpłacania. Może osiągać ona różne kwoty, co jest uzależnione od kilku elementów. Mianowicie:

— 17% od dochodu w danym miesiącu. Dotyczy dochodów, które od początku roku podatkowego nie przekroczyły pierwszego progu podatkowego, czyli 120. tys. Zł.

— 32% od dochodu w danym miesiącu. Zaliczkę w tej wysokości wpłacamy za okres, następujący po miesiącu, w którym przekroczono górną granicę pierwszego progu podatkowego.

PIT-2 co to jest?

Jak wspomniano, na podstawie złożonego oświadczenia PIT-2 pracodawca może zmniejszyć wysokość miesięcznej zaliczki odliczając od niej ulgę podatkową wynoszącą 1/12 kwoty zmniejszającej podatek.

Ważne!

Dzięki kwocie wolnej od podatku uwzględnionej w deklaracji, pracownicy otrzymują wyższe wynagrodzenie netto. 

Kto powinien złożyć PIT-2?

Bardzo istotne jest, że nie każdy zatrudniony powinien składać PIT-2, gdyż oświadczenie to dotyczy wyłącznie konkretnych elementów. Jeśli więc zastanawiamy się, w jakim przypadku należy złożyć PIT-2, sprawdźmy określone sytuacje. PIT-2 składa osoba, która:

— Nie otrzymuje emerytury lub renty od płatnika albo otrzymuje takie świadczenie i złożyła wniosek, o którym mowa w art. 34 ust. 2a.

— Nie pobiera świadczeń z Funduszu Pracy lub z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych.

— Nie osiąga dochodów z działalności gospodarczej, z najmu lub z dzierżawy.

Jednocześnie złożenie PIT-2 nie jest obowiązkiem pracowniczym, a stanowi nasze prawo. Jeśli więc nie wypełnimy takiego oświadczenia, nie musimy spodziewać się z tego tytułu konsekwencji.

PIT-2 jak i do kogo należy go złożyć? Oświadczenie składamy u naszego pracodawcy. Na jego podstawie od kolejnego miesiąca będzie on zobowiązany do odliczenia kwoty na poziomie 1/12 kwoty zmniejszającej podatek.

W jakim terminie należy złożyć PIT-2?

PIT-2 pracownik powinien złożyć jeszcze przed rozpoczęciem pracy w danym zakładzie. Jednak nowelizacja Polskiego Ładu przewidziała inne okoliczności, dzięki którym możemy zadbać o wypełnienie oświadczenia w późniejszym czasie. Od 2022 roku PIT-2 złożymy także w trakcie trwania roku. Wówczas obowiązek odliczenia wspomnianej kwoty będzie nałożony na pracodawcę od kolejnego miesiąca następującego po miesiącu, w którym otrzymał on dokument. Oświadczenie obowiązuje do odwołania, czyli pracownik nie musi składać go ponownie w danej firmie, chyba że zmieni miejsce pracy i zostanie zatrudniony gdzie indziej. Oznacza to, że oświadczenie raz złożone u danego pracodawcy obowiązuje nie tylko w danym roku podatkowym, ale jest także ważne w kolejnych latach.

PIT-2/2A/2K w 2024 a Polski Ład

Polski Ład wprowadził liczne zmiany podatkowe, które określają nie tylko wyższą kwotę wolną od podatku. Ustawa ustala również, że uwzględnianie jej przy obliczaniu miesięcznych zaliczek należy w obowiązku pracodawcy —  obecnie może to być tylko jedna firma lub ZUS (u emerytów).

Dodatkowo, PIT-2 mogą składać również zleceniobiorcy, a od lipca 2022 roku możliwe będzie podzielenie kwoty zmniejszającej podatek między kilku płatników.

Wówczas będzie ona wynosiła:

— Przy jednej umowie: 300 zł

— W przypadku dwóch umów: po 150 zł na płatnika

— Przy trzech umowach: po 100 zł na płatnika.

Z kolei, płatnicy mają do czynienia również z oświadczeniami PIT-2A I 2K. Czego one dotyczą i kto powinien je złożyć?

PIT-2K składamy za rok, w którym po raz pierwszy dokonujemy odliczeń ulgi odsetkowej, w ramach której dołączamy oświadczenie o wysokości poniesionych wydatków w związku z inwestycją. Wlicza się w to koszty udokumentowane fakturami wystawionymi przed podatników od towarów i usług, którzy nie korzystają ze zwolnienia od tego podatku. W dokumencie tym należy podać rok, w którym uzyskano kredyt hipoteczny czy pożyczkę na dowód na zakup nieruchomości. Konieczne jest też wpisanie informacji o kwocie uzyskanego zobowiązania, roku rozpoczęcia i zakończenia inwestycji, rodzaju prowadzonej inwestycji, łącznej kwoty wydatków, jakie ponieśliśmy w związku z nią, a także wysokości opłat udokumentowanych fakturami wystawowymi przez podatników podatku od towarów i usług. Celem złożenia PIT-2K jest ustalenie limitu poniesionych wydatków na cele nieruchomościowe, co umożliwia stwierdzenie organowi, czy kredyt faktycznie został przeznaczony na cele, na jakie go zaciągnięto. Możliwa jest weryfikacja, czy kredytobiorca (podatnik) spełnił wszystkie warunki do skorzystania z odliczenia.

Ważne! 

Pamiętajmy, że nie możemy odliczyć odsetek od kredytu udzielonego na inne cele, czy też przyznanego na cel mieszkaniowy przez instytucję inną niż bank (np. firmę pozabankową, SKOK). Ulga odsetkowa nie dotyczy również zobowiązań wykorzystanych na cele mieszkaniowe tylko w części. 

Z kolei deklaracja PIT-2A to oświadczenie podatnika pobierającego wyłącznie rentę czy emeryturę zagraniczną, stypendium, świadczenia integracyjne. Dotyczy także aresztowanych lub skazanych otrzymujących należności za pracę. Tego typu dokument jest związany z takimi sytuacjami, jak w przypadku PIT-2K i wywiera takie same skutki. Podatnik musi więc posiadać kredyt mieszkaniowy i przy odliczeniu wydatków na spłatę odsetek z zobowiązania, może skorzystać z wyżej wspomnianej ulgi odsetkowej. Należy złożyć deklarację przed otrzymaniem pierwszej wypłaty w roku podatkowym lub przed upływem miesiąca, w którym zaczęto osiągać takie dochody. Oświadczenie to upoważnia do zmniejszenia miesięcznej zaliczki na podatek dochodowy o 1/12 kwoty zmniejszającej podatek w pierwszym przedziale skali podatkowej.

5/5 - (2 oddanych głosów)