Kiedy bierzemy kredyt na 500 plus, chwilówkę lub korzystamy z innego rodzaju pomocy finansowej, nie zawsze jesteśmy w stanie spłacić w pełni nasze zobowiązanie. Niestety, często naszą wierzytelnością musi zająć się kancelaria komornicza. W takich sytuacjach warto wiedzieć, jakie prawa nam przysługują. W trakcie zaciągania kredytu lub pożyczki przez internet bez sprawdzania baz, musimy być świadomi, co dzieje się w przypadku, kiedy mamy problem ze spłatą rat. Jeśli zalegamy z płatnościami i nie odpowiadamy na wezwania do zapłaty, trzeba liczyć się z możliwością wszczęcia przeciwko nam egzekucji, co będzie się wiązało z pobieraniem przez komornika części naszych dochodów. Jednak czy komornik może zająć zasiłek chorobowy?

czy komornik może zająć zasiłek chorobowyKomornik a zasiłek chorobowy

Czy zasiłek chorobowy może być zajęty przez komornika? W pierwszej kolejności komornik ustala, jakie składniki majątku posiadamy. W związku z tym wysyła zapytanie do ZUS o wskazanie źródeł naszego dochodu. Może również złożyć do pracodawcy odpowiednie pismo, w którym zobowiąże go do potrącania części wypłaty swojemu pracownikowi, informując, że pracownik ma problem ze spłatą wierzytelności. Komornik nie może jednak zająć całości wynagrodzenia, ponieważ dłużnik musi mieć zapewnione środki na tzw. bieżące wydatki. Pieniądze z wypłaty mogą być egzekwowane w momencie, kiedy pracownik otrzymuje je w ramach stosunku pracy na podstawie umowy o pracę, czy też umowy cywilnoprawnej. Więcej o tym, jaką część kwot z umowy zlecenia może zająć komornik, dowiesz się z artykułu komornik a umowa zlecenie

A co w sytuacji, gdy prowadzimy działalność gospodarczą? Czy komornik na rachunku bankowym firmy może zająć nasze środki? Tak, jak najbardziej ma do tego prawo, natomiast zajęciu nie powinny podlegać kwoty przeznaczone na bieżące wypłaty dla pracowników firmy oraz te przeznaczone na podatek PIT i składki do ZUS. 

Jeśli chodzi o zajęcie przez komornika prywatnego rachunku bankowego to trzeba podkreślić, że egzekucji nie podlega tzw. kwota wolna od potrąceń. Jest ona ustalana w oparciu o minimalne wynagrodzenie.

Jeśli więc zarabiamy minimalną krajową, to komornik nie może nic zająć, ponieważ jak zostało wspomniane powyżej, jest to kwota wolna od potrąceń, która ma pozwolić dłużnikowi na zapłacenie wszystkich bieżących wydatków (w tym opłat za prąd, gaz, itp.). Z kolei w sytuacji, kiedy na konto wpłynie kwota np. 4500 zł, komornik może zająć nawet połowę naszego wynagrodzenia, jakie otrzymujemy od pracodawcy. Jeśli jesteśmy osobami bez pracy, wtedy komornik może zająć część naszego majątku, która najpierw jest wyceniana. Może to być np. samochód albo nieruchomość. Warto również dowiedzieć się, ile komornik może zabrać z emerytury lub renty. 

Czy można potrącić zajęcie komornicze z zasiłku chorobowego?

Chorobowe a komornik to zależność, o której warto wiedzieć nieco więcej. Otóż osoby, które przebywają na L4 muszą liczyć się z tym, że świadczenie wypłacane przez ZUS może zostać pomniejszone o potrącenia komornicze z zasiłku chorobowego. Co to oznacza w praktyce? Otóż zajęcie komornicze zasiłku chorobowego jest dokonywane przez urząd komornika w chwili doręczenia dłużnikowi wezwania do uregulowania zajętej wierzytelności. Osoba zadłużona otrzymuje powiadomienie, że nie pobierze wynagrodzenia oraz zasiłku do wysokości egzekwowanego świadczenia aż do momentu spłaty 100% długu.

To oznacza, że komornik zasiłek choroby będzie zajmować tak długo, aż nie zostaną zaspokojone potrzeby wierzyciela oraz pokryte pełne koszty komornicze, które zostały naliczone w ramach prowadzonej egzekucji. Warto dodać, że komornik z zasiłku chorobowego może pobrać tylko określoną kwotę, gdyż pewna część jest wolna od zajęcia komorniczego.

Czy komornik może zająć pieniądze z L4?

Wskazanie odpowiedzi czy chorobowe może zająć komornik, jest wyjątkowo proste. Zgodnie z Art. 883 § 5 Kodeksu postępowania cywilnego zasiłki wypłacane na rzecz osób ubezpieczonych podlegają zajęciu komorniczemu na ogólnych zasadach dotyczących też emerytur oraz rent. To oznacza, że egzekucja z zasiłku chorobowego jest jak najbardziej możliwa. Analizując przepisy obowiązujące w Polsce, warto zaznaczyć, że egzekucja komornicza z zasiłku chorobowego odbywa się tylko do określonych kwot, a mianowicie:

  • 25% kwoty zasiłku w przypadku długów niealimentacyjnych,
  • 60% kwoty zasiłku w przypadku długu alimentacyjnego.

Egzekucja zaległości finansowych w konkretnej kwocie może być dość dotkliwa dla dłużnika, szczególnie w przypadku zobowiązań alimentacyjnych. Czy komornik może zająć pieniądze z L4? Oczywiście, że tak, ale tylko do określonej kwoty. Jeśli świadczenie jest wypłacane bezpośrednio przez ZUS, kwota przelewu zostanie automatycznie pomniejszona o wartość zajęcia komorniczego.

Komornik a zasiłek chorobowy

Kiedy wypłatę świadczeń przejmuje ZUS (czyli zazwyczaj po okresie pierwszych 14 lub 33 dni choroby), potrąceń dokonuje się na zasadach wynikających z przepisów o emeryturach i rentach. Jeśli komornik zajmuje pieniądze z zasiłku chorobowego (otrzymywanego w ramach zwolnienia lekarskiego) na pokrycie zaległości takich jak raty kredytów, to wolne od potrąceń są kwoty w wysokości 1 261,64 zł. Pozostałą kwotę zasiłku chorobowego komornik może zająć na poczet spłaty zadłużenia. Kwoty wolne od potrąceń pozwolą dłużnikowi na płacenie za swoje podstawowe wydatki. Jeśli odjęcie danej kwoty jest niemożliwe, to komornik musi zmienić stawkę potrącenia tak, aby pozostawić dłużnikowi wyżej wymienione kwoty na koncie. Chodzi tu o limity zajęcia komorniczego zasiłku chorobowego, który wypłaca ZUS. 

Ile może zabrać komornik ze zwolnienia lekarskiego na spłatę alimentów?

W przypadku, kiedy osoba zalega z zapłatą alimentów i sprawa została skierowana do egzekucji, górny limit kwoty potrącenia, jakiego może dokonać komornik, to maksymalnie 60% kwoty brutto zasiłku chorobowego. 

Czy zasiłek chorobowy może być zajęty przez komornika?

Nie istnieje zapis, który mówi, że komornik nie może przeprowadzić takiego zajęcia. O tym, czy komornik ma prawo zabrać zasiłek choroby, decydują regulacje poszczególnych ustaw. W zależności od rodzaju zadłużenia – czy są to niespłacone raty kredytu, zaległe alimenty czy innego rodzaju zobowiązania (np. podatki, składki na ZUS), różna jest wysokość dopuszczalnego zajęcia. 

Może to być np. 60%, 50% lub 25%  kwoty zasiłku. Obowiązuje jednak wspomniana wyżej kwota wolna od potrąceń. Kwota wolna od potrąceń przez komornika jest ustalana na początku marca każdego roku.

Czy komornik może zabrać zasiłek chorobowy?

Podsumowując, zajęcie zasiłku chorobowego przez komornika nie sprawia, że dłużnik zostaje bez pieniędzy na swoim koncie. Komornik zajmuje taką wysokość zasiłku, by zostawić dłużnikowi kwoty na pokrycie podstawowych kosztów utrzymania. Wiele osób pyta, czy komornik może zająć zasiłek chorobowy. Jest to często ostateczność, ponieważ dług można ściągnąć w inny sposób. 

Odpowiadając na pytanie, czy komornik może zabrać zasiłek chorobowy, trzeba jednoznacznie stwierdzić, że tak. Warto jednak mieć na uwadze, że nie jest możliwe całkowite zajęcie zasiłku chorobowego. W zależności od rodzaju naszego długu, spod zajęcia wyłączone są wskazane kwotowo części zasiłku chorobowego, tzw. kwoty wolne od potrąceń.

Jeśli mamy wątpliwości, co do wysokości pobranych w ramach egzekucji kwot, możemy napisać pismo do komornika. Kancelaria komornicza  przedstawi nam dokładnie dokumenty, które świadczą o słuszności tego typu działań. Z kolei jeśli zyskamy pewność, że komornik bezprawnie zabiera nam zbyt dużo pieniędzy, pozostaje nam skarga na komornika, którą składamy w sądzie rejonowym, właściwym ze względu na siedzibę kancelarii komornika. 

Kwoty wolne od potrąceń komorniczych w 2024 roku a zasiłek chorobowy

Czy chorobowe może zająć komornik? Jak najbardziej tak, szczególnie jeśli świadczenie przekracza wartość kwoty wolnej od zajęcia. W 2024 roku średnie kwoty wolne od zajęcia wynoszą:

  • 764,62 zł – to kwoty egzekwowane przez komornika z tytułu wykonawczego na zaspokojenie należności związanych z alimentami oraz kosztów komorniczych,
  • 1 261,64 zł – to kwota wolna w przypadku sum egzekwowanych tytułów wykonawczych na pokrycie niealimentacyjnych zobowiązań wraz z kosztami komorniczymi,

A może wiesz już czy komornik może zająć wynagrodzenie chorobowe i jednocześnie potrzebujesz dodatkowych pieniędzy mimo tego, że ciąży na Tobie urząd komornika? W takim razie skorzystaj z pożyczki dla zadłużonych z komornikiem. To dobra forma wsparcia dla osób, które zmagają się z egzekucją komorniczą i jednocześnie potrzebują dodatkowych pieniędzy na dowolnie wybrany cel.

Jak obliczyć zajęcie komornicze z wynagrodzenia i zasiłku chorobowego?

Komornik a chorobowe to zależność, gdzie łatwo obliczyć potrącenie komornicze z zasiłku chorobowego. Ten proces można podzielić na kilka kroków, aby oszacować, jakiej wysokości będzie potrącenie komornicze z wynagrodzenia i zasiłku chorobowego.

  1. Podstawa potrącenia to kwota zasiłku netto pomniejszona o ulgę miesięczną w ramach oświadczenia PIT-2.
  2. Maksymalna dopuszczalna kwota potrącenia to 60% lub 25%.
  3. Kwota wolna jest proporcjonalna do liczby dni pobytu na zasiłku chorobowym. Obliczenia potrącenia na zajęcie komornicze z zasiłku chorobowego można dokonać w następujący sposób. Miesięczną kwotę wolną podziel przez 30, a następnie wynik pomnóż przez liczbę dni zasiłkowych na L4. Otrzymany wynik to proporcjonalna kwota wolna. 
  4. Kolejny krok to obliczenie faktycznej kwoty potrącenia, którą oblicza się na podstawie dokonanego potrącenia z odjęciem proporcjonalnej kwoty wolnej.
  5. Wynik ustalony w etapie 4 to kwota potrącenia alimentacyjnego lub niealimentacyjnego.

Zatem jak obliczyć potrącenia komornicze z zasiłku chorobowego? Przykład będzie dobrym sposobem na objaśnienie sposobów na dokonanie wyliczeń. Zależność: komornik a zasiłek chorobowy 2024 to zagadnienie coraz częściej poruszane przez dłużników, na których ciąży obowiązek spłaty wierzytelności. 

Warto też dodać nieco informacji o zaświadczeniu ZUS Z-3 (a zajęcie komornicze nie dotyczy tego formularza). Na tym dokumencie nie ma miejsca na wpis obejmujący zasiłek chorobowy – zajęcie komornicze. Podsumowując: zasiłek chorobowy a komornik to kwestia, która raczej jest pomijana przez dłużników. Otóż Zakład Ubezpieczeń Społecznych na własną rękę zajmuje się obliczeniem kwoty egzekucji wierzytelności. Poniżej znajdziesz też dodatkową sekcję FAQ, która rozjaśni kwestie w temacie: zasiłek chorobowy a zajęcie komornicze.

Pytania i odpowiedzi

Pytanie czy komornik może zająć chorobowe nigdy nie powinno być jedynym, na które dłużnicy poszukują odpowiedzi. Część zasiłku chorobowego jest chroniona przed zajęciem komorniczym i nazywana jest „kwotą wolną od potrąceń".

Niestety nie. Wynagrodzenie chorobowe a zajęcie komornicze 2024 wciąż jest w mocnej korelacji ze sobą. Niemniej jednak aktualne przepisy przewidują możliwość skorzystania z kwoty wolnej. A zatem czy komornik może zająć zwolnienie lekarskie? Jak najbardziej tak, o ile zostanie uwzględniona kwota wolna, a wartość pobranego świadczenia nie przekroczy ustawowych kwot o równowartości 25% dla długu niealimentacyjnego oraz 60% dla długu alimentacyjnego.

Jeśli chodzi o zasiłek chorobowy komornik informuje ZUS o konieczności potrącenia z zasiłku. ZUS wykonuje potrącenie na podstawie tytułu wykonawczego przedstawionego przez komornika.

Jeśli pracodawca wypłaca zasiłek chorobowy pracownikowi (np. w pierwszych 33 dniach choroby), to na podstawie tytułu wykonawczego dostarczonego przez komornika może dokonać potrąceń z wypłacanego zasiłku. W takim przypadku to pracodawca dokonuje potrącenia, a nie ZUS. Jeśli zajęcie dotyczy okresu, za który zasiłek wypłaca ZUS, to komornik kieruje tytuł wykonawczy do ZUS. Zajęcie komornicze a zasiłek chorobowy to zależność, która jest mocno połączona ze sobą. Urząd komornika jak najbardziej może skierować wniosek do ZUS o zajęcie komornicze z zasiłku chorobowego 2023-2024.

ć. Obecnie zasiłek chorobowy a potrącenie komornicze jest ograniczone kwotą wolną w wysokości 1 261,64 złotych miesięcznie (przypadku sum egzekwowanych tytułów wykonawczych na pokrycie niealimentacyjnych zobowiązań wraz z kosztami komorniczymi). Jeśli grozi Ci egzekucja komornicza zaś będzie to kwota 764,62 zł

3.2/5 - (6 oddanych głosów)