Kiedy bierzemy kredyt na 500 plus, chwilówkę lub korzystamy z innego rodzaju pomocy finansowej, nie zawsze jesteśmy w stanie spłacić w pełni nasze zobowiązanie. Niestety, często naszą wierzytelnością musi zająć się kancelaria komornicza. W takich sytuacjach warto wiedzieć, jakie prawa nam przysługują. W trakcie zaciągania kredytu lub pożyczki przez internet bez sprawdzania baz, musimy być świadomi, co dzieje się w przypadku, kiedy mamy problem ze spłatą rat. Jeśli zalegamy z płatnościami i nie odpowiadamy na wezwania do zapłaty, trzeba liczyć się z możliwością wszczęcia przeciwko nam egzekucji, co będzie się wiązało z pobieraniem przez komornika części naszych dochodów. Jednak czy komornik może zająć zasiłek chorobowy?

czy komornik może zająć zasiłek chorobowyKomornik a zasiłek chorobowy

Czy zasiłek chorobowy może być zajęty przez komornika? W pierwszej kolejności komornik ustala, jakie składniki majątku posiadamy. W związku z tym wysyła zapytanie do ZUS o wskazanie źródeł naszego dochodu. Może również złożyć do pracodawcy odpowiednie pismo, w którym zobowiąże go do potrącania części wypłaty swojemu pracownikowi, informując, że pracownik ma problem ze spłatą wierzytelności. Komornik nie może jednak zająć całości wynagrodzenia, ponieważ dłużnik musi mieć zapewnione środki na tzw. bieżące wydatki. Pieniądze z wypłaty mogą być egzekwowane w momencie, kiedy pracownik otrzymuje je w ramach stosunku pracy na podstawie umowy o pracę, czy też umowy cywilnoprawnej. Więcej o tym, jaką część kwot z umowy zlecenia może zająć komornik, dowiesz się z artykułu komornik a umowa zlecenie

A co w sytuacji, gdy prowadzimy działalność gospodarczą? Czy komornik na rachunku bankowym firmy może zająć nasze środki? Tak, jak najbardziej ma do tego prawo, natomiast zajęciu nie powinny podlegać kwoty przeznaczone na bieżące wypłaty dla pracowników firmy oraz te przeznaczone na podatek PIT i składki do ZUS. 

Jeśli chodzi o zajęcie przez komornika prywatnego rachunku bankowego to trzeba podkreślić, że egzekucji nie podlega tzw. kwota wolna od potrąceń. Jest ona ustalana w oparciu o minimalne wynagrodzenie.

Jeśli więc zarabiamy minimalną krajową, to komornik nie może nic zająć, ponieważ jak zostało wspomniane powyżej, jest to kwota wolna od potrąceń, która ma pozwolić dłużnikowi na zapłacenie wszystkich bieżących wydatków (w tym opłat za prąd, gaz, itp.). Z kolei w sytuacji, kiedy na konto wpłynie kwota np. 4500 zł, komornik może zająć nawet połowę naszego wynagrodzenia, jakie otrzymujemy od pracodawcy. Jeśli jesteśmy osobami bez pracy, wtedy komornik może zająć część naszego majątku, która najpierw jest wyceniana. Może to być np. samochód albo nieruchomość. Warto również dowiedzieć się, ile komornik może zabrać z emerytury lub renty. 

Ile komornik może zabrać z L4?

To, ile może zabrać komornik ze zwolnienia lekarskiego,  czyli z wynagrodzenia chorobowego i zasiłku chorobowego, wynika z przepisów. Inne są zasady, dotyczące egzekucji wynagrodzenia chorobowego, a inne w przypadku zasiłku chorobowego. 

Wynagrodzenie chorobowe, wypłacane jest przez pracodawcę, w związku z czym podlega ono potrąceniom tak jak „normalne” wynagrodzenie za pracę. 

Komornik a zasiłek chorobowy

Kiedy wypłatę świadczeń przejmuje ZUS (czyli zazwyczaj po okresie pierwszych 14 lub 33 dni choroby), potrąceń dokonuje się na zasadach wynikających z przepisów o emeryturach i rentach. Jeśli komornik zajmuje pieniądze z zasiłku chorobowego (otrzymywanego w ramach zwolnienia lekarskiego) na pokrycie zaległości takich jak raty kredytów, to wolne od potrąceń są kwoty w wysokości 1125,26 zł. Pozostałą kwotę zasiłku chorobowego komornik może zająć na poczet spłaty zadłużenia. W przypadku zajmowania pieniędzy z tytułu pobytu w domach pomocy społecznej, zakładach opiekuńczo-leczniczych lub zakładach pielęgnacyjno-opiekuńczych, kwota wolna od potrąceń to 222,07 zł. Kwoty wolne od potrąceń pozwolą dłużnikowi na płacenie za swoje podstawowe wydatki. Jeśli odjęcie danej kwoty jest niemożliwe, to komornik musi zmienić stawkę potrącenia tak, aby pozostawić dłużnikowi wyżej wymienione kwoty na koncie. Chodzi tu o limity zajęcia komorniczego zasiłku chorobowego, który wypłaca ZUS. 

Ile może zabrać komornik ze zwolnienia lekarskiego na spłatę alimentów?

W przypadku, kiedy osoba zalega z zapłatą alimentów i sprawa została skierowana do egzekucji, górny limit kwoty potrącenia, jakiego może dokonać komornik, to maksymalnie 60% kwoty brutto zasiłku chorobowego. Oznacza to, że kwota wolna od zajęcia w przypadku, gdy zalegamy z zapłatą alimentów, to 555,19 zł.

Czy zasiłek chorobowy może być zajęty przez komornika?

Nie istnieje zapis, który mówi, że komornik nie może przeprowadzić takiego zajęcia. O tym, czy komornik ma prawo zabrać zasiłek choroby, decydują regulacje poszczególnych ustaw. W zależności od rodzaju zadłużenia – czy są to niespłacone raty kredytu, zaległe alimenty czy innego rodzaju zobowiązania (np. podatki, składki na ZUS), różna jest wysokość dopuszczalnego zajęcia. 

Może to być np. 60%, 50% lub 25%  kwoty zasiłku. Obowiązuje jednak wspomniana wyżej kwota wolna od potrąceń. Kwota wolna od potrąceń przez komornika jest ustalana na początku marca każdego roku.

Czy komornik może zabrać zasiłek chorobowy?

Podsumowując, zajęcie zasiłku chorobowego przez komornika nie sprawia, że dłużnik zostaje bez pieniędzy na swoim koncie. Komornik zajmuje taką wysokość zasiłku, by zostawić dłużnikowi kwoty na pokrycie podstawowych kosztów utrzymania. Wiele osób pyta, czy komornik może zająć zasiłek chorobowy. Jest to często ostateczność, ponieważ dług można ściągnąć w inny sposób. 

Odpowiadając na pytanie, czy komornik może zabrać zasiłek chorobowy, trzeba jednoznacznie stwierdzić, że tak. Warto jednak mieć na uwadze, że nie jest możliwe całkowite zajęcie zasiłku chorobowego. W zależności od rodzaju naszego długu, spod zajęcia wyłączone są wskazane kwotowo części zasiłku chorobowego, tzw. kwoty wolne od potrąceń.

Jeśli mamy wątpliwości, co do wysokości pobranych w ramach egzekucji kwot, możemy napisać pismo do komornika. Kancelaria komornicza  przedstawi nam dokładnie dokumenty, które świadczą o słuszności tego typu działań. Z kolei jeśli zyskamy pewność, że komornik bezprawnie zabiera nam zbyt dużo pieniędzy, pozostaje nam skarga na komornika, którą składamy w sądzie rejonowym, właściwym ze względu na siedzibę kancelarii komornika. 

2.8/5 - (5 oddanych głosów)