Kredyt na studia medyczne to preferencyjna forma zobowiązania, z której mogą skorzystać studenci poszukujący finansowania edukacji. Od 2022 roku jest udzielany przez bank Pekao S.A. w porozumieniu z Bankiem Gospodarstwa Krajowego na nowych zasadach. Warto więc sprawdzić, kto może skorzystać z aktualnych ofert i jak wziąć kredyt na studia medyczne bez przeszkód. 

Kasa Stefczyka
RRSO7,23 %
Oprocentowanie 6,23 %
Kwotado 160 000 zł
Ocena9/10
Smartney
RRSO24,48 %
Oprocentowanie 15,75 %
Kwotado 60 000 zł
Ocena10/10
Santander
RRSO10,13 %
Oprocentowanie 7,2 %
Kwotado 35 000 zł
Ocena9/10
Velobank
RRSO8,3%
Oprocentowanie 7,99%
Kwotado 200 000 zł
Ocena7/10
AliorBank
RRSO9,02 %
Oprocentowanie 7,19 %
Kwotado 200 000 zł
Ocena8/10
BNP Paribas
RRSO13,75 %
Oprocentowanie 7,2 %
Kwotado 200 000 zł
Ocena8/10
Pekao
RRSO10,88 %
Oprocentowanie 6 %
Kwotado 200 000 zł
Ocena9/10
City Handlowy
RRSO9,65 %
Oprocentowanie 6,99 %
Kwotado 150 000 zł
Ocena8/10
PKO miniratka
RRSO13,77 %
Oprocentowanie 7,2 %
Kwotado 170 000 zł
Ocena8/10

Kredyt na studia medyczneKredyt na studia medyczne – najważniejsze informacje

Kierunki lekarskie to jedne z najdroższych studiów, z których można skorzystać na polskich uczelniach. Z tego też powodu wielu studentów nie stać na to, aby czesne pokryć z własnych oszczędności czy dochodów. Nawet jeśli decydują się oni na bezpłatne kształcenie w trybie dziennym, nie mają wówczas możliwości podjęcia pracy. Taki wybór generuje kolejne problemy związane z programem nauczania i brakiem środków na codzienne utrzymanie. Dlatego też świetnym sposobem na kłopoty związane z funduszami u studentów jest właśnie kredyt na studia medyczne. Ten też przyda się w sytuacji, gdy chcesz studiować w trybie zaocznym. 

Co ważne, nie jest to kredyt dla lekarzy. Ten cechuje się zupełnie innymi warunkami i jest skierowany do osób, które już pracują w zawodzie. Kredyt na studia medyczne z kolei możesz zaciągnąć, jeśli dopiero co rozpoczynasz edukację wyższą, czy też jesteś w trakcie studiowania. Dodatkowo, z inicjatywy Ministerstwa Zdrowia powstał kredyt na studia medyczne z preferencyjnymi warunkami. 

Jak wprowadzono tą dedykowaną formę finansowania? Ministerstwo Zdrowia we współpracy z Bankiem Gospodarstwa Krajowego uruchomiło Fundusz Kredytowania Studiów Medycznych. Środki z Funduszu przeznaczone są na realizację kredytów dla studentów studiów medycznych.  Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce jest podstawą do wdrożenia kredytu na studia medyczne. W art. 103 ustawy zawarta jest delegacja ustawowa do wydania rozporządzenia w sprawie kredytu. Szczegółowe kwestie odnośnie kredytu na studia medyczne reguluje Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 marca 2022 r. w sprawie kredytów na studia medyczne, które weszło w życie 1 kwietnia 2022 r. 

Wraz z wejściem w życie nowych przepisów uległy modyfikacji zasady, na jakich udzielany jest kredyt na studia medyczne dot. roku akademickiego 2022/23 Rozporządzenie określa nowe terminy i sposób składania wniosków, formę wypłaty i zasady umarzania kredytów.

W jakich bankach jest dostępny kredyt na studia medyczne 2024?

Kredyt na studia lekarskie jest udzielany przez bank, który zawarł umowę z BGK, na podstawie której regulowane są zasady korzystania ze środków Funduszu Kredytowania Studiów Medycznych. Obecnie tylko jeden bank udziela pożyczek dla studentów medycyny na atrakcyjnych warunkach – od 2022 roku jest nim Pekao S.A. 

Czy w przyszłości więcej banków dołączy do kręgu podmiotów udzielających kredytu na studia medyczne? Tego nie wiadomo. Jednakże nie ma większego znaczenia, jaki bank udziela finansowania. Warunki kredytowania zostały określone przez odgórne zalecenia BGK, dlatego też instytucje bankowe, które dołączyły do programu, są ograniczone i nie mogą swobodnie kształtować warunków finansowania.

Na czym polega preferencyjny kredyt na studia medyczne?

Kredyt na studia medyczne jest udzielany na preferencyjnych warunkach Co to oznacza w praktyce? Chodzi o to, że warunki takiego zobowiązania są zdecydowanie korzystniejsze niż w przypadku zdecydowania się na standardowy kredyt studencki

Mocnym punktem jest niskie oprocentowanie, na które mogą liczyć studenci kierunków lekarskich. Dzięki temu o wiele mniejszy jest całkowity koszt zobowiązania. Co ważne, spłata każdego takiego kredytu posiada poręczenie Banku Gospodarstwa Krajowego (BGK). 

Dodatkowo student medycyny może starać się o dodatkowe korzyści, jakimi są:

 • Niższa rata na etapie spłaty kredytu,
 • wydłużenie lub skrócenie czasu spłaty, 
 • wcześniejsza spłata kredytu,
 • zawieszenie spłaty z odsetkami na określony czas (maksymalnie 1 rok) w trudnej sytuacji życiowej. 

Na co może być przeznaczony kredyt na studia lekarskie? Mogą to być częściowe lub całkowite pokrycie kosztów edukacji. Jest to kredyt celowy, dlatego też gotówka nie jest przyznawana na dowolne wydatki, a wyłącznie te związane z nauką w lekarskiej szkole wyższej. A ile wynosi kredyt na studia medyczne? Maksymalnie bank może udzielić finansowania w kwocie 20 000 zł na semestr.

Czy każdy dostanie kredyt na studia medyczne?

Jeśli interesuje Cię kredyt na studia medyczne, warunki takiego zobowiązania to podstawowa kwestia, którą warto poznać. 

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia o taki kredyt mogą starać się wyłącznie studenci, którzy:

 • studiują na płatnym kierunku lekarskim na polskiej uczelni wyższe, 
 • odbywają zajęcia w języku polskim,
 • a zajęcia są prowadzone w formie płatnej. 

Są to także studenci odbywający zajęcia w trybie niestacjonarnym (uczelnia państwowa) oraz ci, którzy studiują w prywatnej szkole wyższej stacjonarnie lub niestacjonarnie. 

Do otrzymania finansowania kwalifikują się również studenci medycyny, którzy rozpoczęli edukację na uczelni przed rokiem akademickim 2022/2023. 

Ważne! Kredyt na studia lekarskie mogą zaciągnąć też obcokrajowcy pod warunkiem spełnienia wyżej wymienionych warunków. Rozporządzenie nie wyklucza cudzoziemców ani nie dyskryminuje ich w tej kwestii.

A kto nie dostanie takiego finansowania? Kredyt na studia medyczne nie jest dostępny dla każdego. Absolutną podstawą jest spełnienie wspomnianych wymogów. Nie otrzymają go więc osoby, które studiują stacjonarnie na uczelni publicznych. Powodem tego jest fakt, że taka edukacja jest finansowana przez państwo, dlatego też nie ponoszą oni żadnych kosztów z tym związanych. Takie studia nie są obejmowane przez Fundusz Kredytowania Studiów Medycznych. 

Jak wziąć kredyt na studia medyczne?

Jeżeli wiesz już, gdy interesuje Cię kredyt na studia medyczne, jakie warunki trzeba spełnić, aby go dostać. Warto poznać całą procedurę złożenia wniosku o finansowanie Twojej edukacji. 

Jak wziąć kredyt na studia medyczne? Aby otrzymać finansowanie na preferencyjnych warunkach, należy złożyć odpowiedni wniosek do banku, który zajmuje się udzielaniem tego rodzaju finansowania. Wbrew powszechnej opinii nie jest to kredyt na studia medyczne PKO BP. 

Pamiętaj! Za przyznanie takiego finansowania od 2022 roku odpowiada wyłącznie bank Pekao S.A. we współpracy z Bankiem Gospodarstwa Krajowego i Ministerstwem Zdrowia. 

Wniosek o kredyt na studia lekarskie możesz złożyć w formie papierowej lub elektronicznej (za pomocą systemu telekomunikacyjnego). Ta druga wersja będzie weryfikowana z użyciem danych uwierzytelniających niezbędnych do weryfikacji właściciela konta bankowego na drodze elektronicznej. Konieczne wówczas okazuje się wykonanie przelewu na symboliczną kwotę w celu potwierdzenia danych. 

Ważne! 

Student musi dołączyć do wniosku zaświadczenie wydane przez rektora, które potwierdza, że jest on studentem kierunku lekarskiego. Dokument ten musi zawierać także numer rachunku bankowego uczelni. 

Terminy wnioskowania o kredyt na studia medyczne 

Terminy początkowe i końcowe składania wniosków zostały jednoznacznie wskazane przez rozporządzenie. Student ma jedynie określony czas na to, aby złożyć wniosek o kredyt na studia medyczne w 2023 roku. Jak wyglądają te terminy? 

Od kiedy można składać wniosek o kredyt na studia medyczne? Wniosek o finansowanie na rok akademicki można składać maksymalnie w terminie 21 dni od rozpoczęcia semestru studiów. Warto więc zadbać o zgromadzenie odpowiednich dokumentów i dopełnienie formalności stosunkowo wcześniej. 

Jak spłacać kredyt na studia medyczne?

W jaki sposób i przez jaki czas wypłacany jest kredyt na studia lekarskie? Po otrzymaniu pozytywnej decyzji z banku, dokonywana jest wypłata zobowiązania na wskazany rachunek bankowy uczelni, na której student podjął edukację. Zobowiązanie jest wypłacane w dwóch transzach semestralnych na rok w terminie nie dłuższym niż 60 dni od dnia rozpoczęcia semestru. Kredyt na studia medyczne jest wypłacany przez cały okres trwania studiów, ale nie może być to okres dłuższy niż 6 lat. 

Student, któremu udzielono kredytu na studia medyczne, ma możliwość zawieszenia spłaty zobowiązania na okres do 12 miesięcy. Dodatkowym przywilejem jest możliwość poręczenia spłaty kredytu przez BGK do 100% kwoty kredytu z odsetkami. 

A jak spłacać kredyt na studia medyczne? Spłata rozpoczyna się dopiero po 12 latach od ukończenia edukacji na kierunku lekarskim. Standardowo czas kredytowania wynosi 12 lat, a kredytobiorca ma możliwość skorzystania z skrócenia lub wydłużenia go. Możliwe jest też wcześniejsze spłacenie kredytu. Przez cały okres student lub absolwent uczelni spłaca tylko połowę odsetek. Pozostałą część pokryje w formie dopłat na Fundusz Kredytowania Studiów Medycznych. 

Kiedy bank zawiesza wypłaty kredytu na studia medyczne?

Bank zaprzestaje wypłaty semestralnych transz pożyczki na studia medyczne w przypadku, gdy kredytobiorca:

 • zostanie skreślony z listy studentów
 • zmieni studia na nieodpłatne lub studia w języku obcym,
 • zmieni kierunek edukacji, 
 • ukończy studia,
 • poświadczył nieprawdę w umowie w zakresie dotyczących danych osobowych zawartych we wniosku i poświadczenia innych nieprawdziwych informacji wskazanych w rozporządzeniu. 

Bank zawiesza czasowo wypłatę semestralnych transz kredytu na studia medyczne w przypadku, gdy student będzie powtarzać semestr lub rok akademicki, skorzysta z urlopu od zajęć lub innej przerwy wynikającej z regulaminu studiów, albo zostanie zawieszony w prawach studenta. 

Jak umorzyć kredyt na studia medyczne?

Możliwe umorzenie zobowiązania w całości lub części, pod warunkiem spełnienia przez studenta określonych w rozporządzeniu warunków. Dzięki temu w przypadku zdecydowania się na kredyt finansujący edukację, można uniknąć konieczności spłaty tego zobowiązania po latach. 

Warunki umorzenia kredytu w całości:

 • przepracowanie w publicznej służbie zdrowia na terytorium RP 10 lat w okresie 12 lat od ukończenia studiów (okres ten jest krótszy dla kredytu udzielanego na mniej niż 6 lat studiów) i uzyskanie tytułu specjalisty uznanej za priorytetową w dniu jej rozpoczęcia przez lekarza szkolenia specjalizacyjnego. 
 • trwała zdolność utraty zdolności do spłaty kredytu przez kredytobiorcę, 
 • śmierć kredytobiorcy,
 • brak prawnych możliwości dochodzenia roszczeń od kredytobiorcy. 

Umorzenie kredytu w części – warunki: 

 • szczególnie trudna sytuacja życiowa kredytobiorcy,
 • w przypadku gdy kredytobiorca realizuje szkolenie specjalistyczne, ale nie zakończył tego szkolenia lub nie uzyskał tytułu specjalisty z przyczyn od niego niezależnych, w terminie określonym w ustawie uprawniającym go do całkowitego umorzenia.

Jeśli kredytobiorca spełnia jeden z wyżej wymienionych warunków, może złożyć stosowny wniosek. Należy wskazać w nim przyczyny ubiegania się o umorzenie finansowania, co umożliwi bankowi sprawne rozpatrzenie prośby. Pamiętaj, aby dołączyć do wniosku dokumenty potwierdzające wystąpienie wszystkich okoliczności, które stanowią podstawę do uzyskania umorzenia. Potrzebny będzie także harmonogram spłaty. 

Kredyt na studia medyczne – zalety i wady 

Choć rządowe wsparcie z Funduszu Kredytowania Studiów Medycznych wydaje się być bardzo korzystnym rozwiązaniem, to nie można zapominać o jego wadach. Tak jak każde inne zobowiązanie, tak też te posiada swoje mocne i słabe strony. 

Zalety kredytu na studia medyczne to przede wszystkim:

 • preferencyjne warunki finansowania,
 • do 20 000 zł na finansowanie studiów medycznych,
 • spłata kredytu dopiero po 12 latach ukończenia studiów,
 • możliwość skrócenia lub wydłużenia okresu kredytowania,
 • możliwa wcześniejsza spłata finansowania,
 • zawieszenie spłaty na określony czas u studenta w trudnej sytuacji,
 • możliwość umorzenia całości lub części zadłużenia po spełnieniu określonych warunków. 

Wady kredytu na studia medyczne to:

 • Kredyt jest niedostępny dla studentów stacjonarnych w uczelni publicznej, nawet jeśli studiują oni kierunek lekarski,
 • Zmienne oprocentowanie: dynamiczne zmiany stóp procentowych generują ryzyko wzrostu kosztów kredytu w przyszłości. 
 • Środki są przeznaczone wyłącznie na sfinansowanie kosztów studiów, a wypłacane transze trafiają bezpośrednio na rachunek bankowy uczelni. 
Oceń artykuł