Wadium to kluczowy element w świecie przetargów, funkcjonujący jako zabezpieczenie zobowiązań oferentów wobec zamawiających. Jeśli chodzi o przetargi, wadium pełni rolę gwarancji poważnego podejścia do złożonej oferty oraz zapewnia, że oferent jest gotowy do przystąpienia do realizacji umowy. Równie istotny jest zwrot wadium. Nowe Pzp wprowadziło szczegółowe regulacje, które warto poznać. 

Czym jest wadium?

wadiumWiele osób, chcących wziąć udział w przetargu, interesuje kwestia wadium. Co to znaczy dokładnie i na czym polega? Wadium to forma gwarancji finansowej, która zapewnia realizację zobowiązań. W kontekście prawno-biznesowym, podczas przetargu istotna jest gwarancja zapłaty wadium, co stanowi zabezpieczenie interesów zamawiającego.

Jakie jest przeznaczenie wadium?

Głównym celem wadium jest zapewnienie, że oferent przetargu zrealizuje swoje zobowiązania, jeśli jego oferta zostanie zaakceptowana. Jest to istotne zabezpieczenie, które chroni obie strony procesu przetargowego.

Wadium pełni kilka kluczowych funkcji, szczególnie w kontekście przetargów i licytacji. Najważniejsze funkcje wadium to:

 1. Zabezpieczenie zamawiającego: Wadium gwarantuje, że oferent (wykonawca) jest poważnie zainteresowany przetargiem i zmotywowany do realizacji zobowiązań. W przypadku rezygnacji z umowy po wygranej w przetargu, wadium może zostać zatrzymane przez zamawiającego jako kompensata za poniesione niedogodności.
 2. Filtracja ofert: Dzięki wymogowi wniesienia wadium, przetarg nieograniczony i licytacje ograniczają udział podmiotów, które nie są wystarczająco zdecydowane lub przygotowane finansowo.
 3. Zabezpieczenie realizacji umowy: Wadium działa jako forma gwarancji, że wybrany wykonawca nie wycofa się z realizacji umowy. W przypadku, gdy wykonawca nie dotrzymuje warunków umowy, wadium może zostać zatrzymane jako forma rekompensaty.
 4. Stabilność procesu przetargowego: Wadium przyczynia się do stabilności i wiarygodności procesu przetargowego, zapewniając, że oferty są składane przez poważnych oferentów, którzy mają zamiar realizować swoje zobowiązania.
 5. Ochrona interesów uczestników: Wadium chroni nie tylko interesy zamawiającego, ale również innych uczestników przetargu, którzy mogą być poszkodowani przez niesolidnych oferentów.
 6. Zapobieganie Frivolous Bidding: Wadium zapobiega składaniu ofert niepoważnych lub spekulacyjnych, które mogą zakłócać proces przetargowy.
 7. Pewność finansowa: Wadium zapewnia pewność finansową zamawiającemu, że w przypadku odstąpienia od umowy przez wykonawcę, będzie miał częściową rekompensatę za poniesione koszty i czas.
 8. Motywacja do sfinalizowania transakcji: Wadium motywuje wykonawcę do sfinalizowania transakcji i przestrzegania terminów, aby uniknąć utraty wniesionego zabezpieczenia.

Każda z tych funkcji przyczynia się do zapewnienia sprawiedliwości i efektywności w procesie przetargowym. Chroni zarówno interesy zamawiającego, jak i uczciwość samego procesu.

Wadium prawo zamówień publicznych

Jeśli chodzi o wadium, nowe pzp (prawo zamówień publicznych) reguluje wszystkie kwestie związane z jego wniesieniem, wysokością czy zwrotem. Co ważne, w nowym prawie zamówień publicznych, wadium nie jest już elementem obowiązkowym. Ale jeśli jest wymagane, musi być określone zgodnie z obowiązującymi zasadami.

Wadium w nowej ustawie pzp zostało objęte szeregiem zmian dotyczących wpłaty czy zwrotu i zabezpieczenia w postępowaniach przetargowych. 

Prawo zamówień publicznych wadium — kluczowe zasady:

 • Opcjonalność wadium: W nowym Pzp, wadium nie jest już wymogiem obowiązkowym w każdym postępowaniu przetargowym. Decyzja o żądaniu wadium pozostaje w gestii zamawiającego, co oznacza, że może on, ale nie musi, wymagać wniesienia wadium od oferentów.
 • Maksymalna wysokość wadium nowe Pzp: Zgodnie z nowymi przepisami, zamawiający może określić kwotę wadium. Co ważne, nie może ona przekroczyć 3% wartości zamówienia w przypadku zamówień równej lub przekraczającej progi unijne. Dla procedur krajowych maksymalna kwota wadium to zazwyczaj 1,5% wartości zamówienia.
 • Rodzaj wadium: Wadium w PZP może być wniesione w jednej z kilku form.Mogą to być wadium w pieniądzu, gwarancjach bankowych, ubezpieczenie wadium lub poręczeniach udzielanych przez odpowiednie instytucje finansowe.
 • Zwrot wadium: Wadium jest zwracane oferentom w określonych sytuacjach. Jak mówią zasady Pzp, zwrot wadium powinien nastąpić niezwłocznie, najpóźniej jednak w terminie 7 dni od daty wystąpienia określonych w ustawie okoliczności.
 • Zatrzymanie wadium: Wadium nie zawsze może zostać zatrzymane przez zamawiającego, ale będzie to możliwe w kilku sytuacjach.
 • Termin wniesienia wadium: Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert. Termin ten jest terminem zawitym i nie podlega przywróceniu.

Wadium w Pzp i wprowadzone zmiany mają na celu zwiększenie elastyczności i efektywności procesu przetargowego. Dają zamawiającym większą swobodę w decydowaniu o zastosowaniu wadium i jego warunkach, jednocześnie chroniąc interesy wykonawców.

W jakim celu wymagane jest wadium?

Podczas licytacji czy przetargów wymagane jest zabezpieczenie, czyli wadium przetargowe. Co to jest? Głównie jest wnoszone jako forma gwarancji finansowej. Celem jego wymagania jest zapewnienie realizacji zobowiązań przez oferentów i ochrona interesów zamawiającego. Gwarancja ubezpieczeniowa wadium odnosi się do sytuacji, w której wadium jest wnoszone nie w formie bezpośredniej wpłaty pieniężnej, ale poprzez zabezpieczenie ubezpieczeniowe. Oznacza to, że oferent przedstawia gwarancję od ubezpieczyciela, który zobowiązuje się pokryć kwotę wadium w przypadku niewykonania przez oferenta jego zobowiązań. Gwarancja ubezpieczeniowa zapłaty wadium to alternatywny sposób, który może być korzystny dla oferentów dysponujących ograniczoną płynnością finansową. Nie jest to jedyna forma, w jakiej można wnieść wadium. 

Jak ustala się wadium?

Ustalenie wadium w procesie przetargowym jest kwestią kluczową, ponieważ wadium stanowi zabezpieczenie finansowe dla zamawiającego. Proces ustalania wadium obejmuje kilka istotnych kroków i zasad, które gwarantują jego adekwatność i skuteczność jako formy zabezpieczenia.

 1. Pierwszym krokiem w ustalaniu wadium jest ocena wartości zamówienia. Wadium, jako procentowa wartość zamówienia, musi być proporcjonalne do wielkości i znaczenia projektu lub kontraktu.
 2. Kwota wadium nie może przekraczać maksymalnych limitów określonych w przepisach. W Polsce, zgodnie z nowym Pzp, wadium w postępowaniach o wartości równej lub przekraczającej progi unijne nie może przekraczać 3% wartości zamówienia, a w przypadku zamówień krajowych – 1,5% wartości zamówienia.
 3. Zamawiający decyduje o formie wadium, które może być wniesione w pieniądzu, gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych, czy poręczeniach. Wybór formy wadium powinien uwzględniać zarówno potrzeby zamawiającego, jak i możliwości wykonawców.
 4. Informacje dotyczące wadium, w tym jego wysokość, forma, a także zasady zwrotu lub zatrzymania, powinny być jasno określone w dokumentacji przetargowej. Dzięki temu wszyscy potencjalni oferenci są świadomi wymagań i warunków związanych z wadium.
 5. Zamawiający ustala także termin, w którym wadium musi zostać wniesione. Jest to zazwyczaj data przed upływem terminu składania ofert. Ważne jest, aby ten termin był jasny i zrozumiały dla wszystkich oferentów.

Ile może wynosić wadium?

Wysokość wadium w przetargu jest ściśle regulowana przez przepisy prawa. Zależy od kilku czynników, w tym od wartości danego zamówienia.

Kwota wadium jest ustalana indywidualnie dla każdego przetargu i powinna odzwierciedlać wartość oraz ryzyko związane z danym zamówieniem. W Polsce, zgodnie z nowym Prawem zamówień publicznych, kwota wadium w postępowaniach przetargowych równej lub przekraczającej progi unijne nie może przekroczyć 3% wartości zamówienia. Dla procedur krajowych limit ten wynosi zazwyczaj do 1,5% wartości zamówienia.

Wysokość wadium Pzp — przykłady:

 1. Przykład zamówienia unijnego: Dla zamówienia publicznego o wartości 10 milionów złotych, kwota wadium w przetargu nieograniczonym może wynosić maksymalnie 3%. Czyli w tym przypadku będzie to 300 000 złotych. Jest to górny limit, który zapewnia, że wadium jest proporcjonalne do wartości zamówienia.
 2. Przykład zamówienia krajowego: Dla zamówienia krajowego o wartości 500 000 złotych, maksymalna kwota wadium wynosiłaby 1,5% wartości zamówienia. Daje to 7 500 złotych. Tak ustalona wysokość wadium w zamówieniach publicznych stanowi zabezpieczenie, ale nie jest nadmiernym obciążeniem dla oferentów.

W praktyce, choć istnieją maksymalne procentowe wartości wadium, rzeczywista kwota często jest niższa i zależy od specyfiki danego przetargu oraz oceny ryzyka przez zamawiającego. W każdym przypadku kwota wadium ma być wyraźnie określona w dokumentacji przetargowej.

Jakie są formy wniesienia wadium?

Istnieje kilka akceptowanych form wniesienia wadium, które zapewniają elastyczność i dostępność dla różnych oferentów przetargowych. Jedną z najbardziej powszechnych form jest wadium w gotówce, ale istnieją również inne opcje.

Wadium w gotówce

Wadium w gotówce oznacza, że oferent przekazuje określoną sumę pieniędzy jako zabezpieczenie swojej oferty. Ta forma jest prosta i bezpośrednia, ale może być mniej wygodna dla firm, które nie chcą blokować znacznych środków finansowych. Wniesienie wadium w pieniądzu zazwyczaj polega na przelaniu środków na na rachunek bankowy określony przez zamawiającego.

Wadium gwarancja bankowa 

Bank zobowiązuje się pokryć kwotę wadium na rzecz zamawiającego, jeśli oferent nie spełni warunków przetargu. Jest to popularna opcja, ponieważ nie wymaga blokowania dużej sumy pieniędzy przez oferenta.

Wadium w formie gwarancji ubezpieczeniowej

Podobnie jak gwarancje bankowe, gwarancje ubezpieczeniowe wadium pozwalają oferentom na zabezpieczenie swojej oferty bez konieczności bezpośredniego blokowania środków. Ubezpieczyciel gwarantuje zapłatę określonej kwoty wadium w przypadku niewywiązania się oferenta z umowy.

Poręczenie wadialne

Wniesienie wadium może nastąpić w formie poręczenia udzielanego przez odpowiednie instytucje finansowe lub osoby trzecie. Poręczenie wadium oznacza, że poręczyciel zobowiązuje się do pokrycia kwoty wadium w przypadku niewykonania zobowiązań przez oferenta.

Inne formy wniesienia wadium

W niektórych przypadkach dopuszczalne mogą być również inne formy wadium. Mogą to być np. listy kredytowe czy instrumenty finansowe, które są akceptowane przez zamawiającego.

Czy można wnieść wadium w formie elektronicznej?

Wniesienie wadium w postaci elektronicznej jest dopuszczalne i coraz bardziej popularne w procedurach przetargowych. Ta forma wadium umożliwia oferentom przekazanie wymaganej kwoty zabezpieczenia poprzez elektroniczne systemy płatności lub bankowość. Jest to wygodna i szybka metoda, która pozwala na bezproblemowe dokonanie transakcji bez fizycznego przekazywania gotówki czy dokumentów. Zamawiający, akceptując wadium elektroniczne, powinien dokładnie określić w dokumentacji przetargowej sposób jego wniesienia i termin. Wadium elektroniczne oferuje wiele korzyści, w tym szybkość transakcji, wygodę, zmniejszone ryzyko i lepszą możliwość śledzenia płatności.

Przeksięgowanie wadium na zabezpieczenie

Przeksięgowanie wadium na przetarg na zabezpieczenie należytego wykonania umowy jest standardową praktyką w procesach przetargowych. Po wybraniu oferty i zawarciu umowy, wadium wniesione przez wykonawcę w początkowej fazie przetargu może być zatrzymane przez zamawiającego jako zabezpieczenie prawidłowego wykonania umowy, zamiast być zwrócone. Ta procedura zmniejsza obciążenie finansowe wykonawcy. Jednocześnie zapewnia zamawiającemu wymaganą ochronę. Warunki przeksięgowania wadium powinny być jasno określone w dokumentacji przetargowej.

Jakie są konsekwencje niewniesienia wadium?

Dla wielu zamawiających istotna jest gwarancja wadium, która stanowi dla nich zabezpieczenie dot. Dojścia transakcji do skutku. Wpłata wadium nie jest obligatoryjna według prawa, ale może być wymagana. Jeśli tak stanowią zapisy umowy, w sytuacji jej niewniesienia, mogą wystąpić konsekwencje. Jakie?

 • Odrzucenie oferty a wadium: Najbardziej bezpośrednią konsekwencją jest automatyczne odrzucenie oferty przez zamawiającego.
 • Wykluczenie z przetargu: Oferent, który nie wnosi wymaganego wadium, zostanie wykluczony z procesu przetargowego. Nie ma możliwości uczestniczenia w dalszej rywalizacji o kontrakt.
 • Zła reputacja: Niewniesienie wadium może negatywnie wpłynąć na reputację firmy w branży. Może to być odbierane jako brak profesjonalizmu lub niewiarygodności finansowej.
 • Utrata kosztów przygotowania oferty: Firma traci wszelkie zasoby i czas poświęcone na przygotowanie oferty.
 •  Trudności przy przyszłych kontraktach: Historia niewniesienia wadium może być brana pod uwagę w przyszłych postępowaniach przetargowych. Może to utrudniać zdobycie nowych kontraktów.
 • Utrata szansy na kontrakt: Oczywiście, najważniejszą konsekwencją jest utrata możliwości zdobycia kontraktu, na który oferent składał ofertę.

Wadium konsorcjum

Wadium w konsorcjum ma specyficzne zastosowanie, gdy do przetargu przystępuje grupa firm działająca wspólnie. W takiej sytuacji zasady dotyczące wnoszenia i zwrotu wadium mogą się różnić w zależności od specyfikacji danego przetargu:

Zazwyczaj jedna z firm w konsorcjum, często lider, wnosi wadium w imieniu całej grupy. Wadium to musi spełniać wymogi przetargu i pokrywać całość zobowiązania, jakie wynika z oferty złożonej przez konsorcjum.

W przypadku, gdy oferta konsorcjum nie zostanie wybrana lub gdy przetarg zostanie unieważniony, wadium jest zwracane w taki sam sposób, jak w przypadku pojedynczego oferenta.

Wszystkie firmy wchodzące w skład konsorcjum są wspólnie odpowiedzialne za wadium. Oznacza to, że w przypadku jego utraty, odpowiedzialność ponoszą wszystkie firmy składające się na konsorcjum.

Zasady dotyczące wnoszenia i zwrotu wadium powinny być jasno określone w umowie konsorcjum, aby uniknąć nieporozumień i zapewnić, że wszystkie strony rozumieją swoje obowiązki i prawa.

 Kiedy wadium podlega zwrotowi?

Utrata wadium to coś, czego najbardziej obawiają się przyszli kontrahenci, chcący wziąć udział w przetargach. Istnieją sytuację, w których wadium może zostać zwrócone. Niestety niekiedy przepada. Warto poznać, w jakich przypadkach należy spodziewać się takiego biegu zdarzeń. 

 • Zwrot wadium po podpisaniu umowy

Wadium jest zwracane oferentowi, który wygrał przetarg, po podpisaniu umowy na wykonanie zamówienia. W tym przypadku wadium może być przeksięgowane na zabezpieczenie należytego wykonania umowy, lub zwrócone, zależnie od warunków określonych w dokumentacji przetargowej.

 • Zwrot wadium po odrzuceniu oferty

Jeżeli oferta danego oferenta zostanie odrzucona, wadium powinno zostać mu zwrócone. To standardowa praktyka, zapewniająca, że oferenci, którzy nie zostali wybrani, nie ponoszą finansowych konsekwencji związanych z udziałem w przetargu.

 • Zwrot wadium w przypadku niezłożenia oferty

W sytuacji, gdy oferent zdecyduje się nie składać oferty, ale wcześniej wpłacił wadium, ma on prawo do jego zwrotu. Jest to istotne, gdyż oferent nie angażuje się w żadne zobowiązania przetargowe.

 • Utrata wadium

Warto również wspomnieć o sytuacjach, w których wadium może być utracone. Dzieje się tak np. gdy oferent wycofa się z przetargu po terminie związania ofertą, lub nie podpisze umowy w wyznaczonym terminie, pomimo wygranej w przetargu.

Jakie są zasady zwrotu wadium?

Zasady zwrotu wadium w procesach przetargowych obejmują kilka kluczowych punktów:

 1. Odrzucenie oferty a zwrot wadium: jest ono zwracane przy niezłożeniu oferty przez uczestnika, lub po zawarciu umowy z wybranym oferentem.
 2. Aby nastąpił zwrot wadium, pismo musi być wysłane przez oferenta. Należy w nim zawrzeć wszystkie niezbędne dane. Wniosek o zwrot wadium musi zawierać też informacje o postępowaniu przetargowym i numer konta do zwrotu.
 3. Zwrot wadium w nowym pzp określa, że powinien on nastąpić niezwłocznie, zazwyczaj w ciągu kilku dni roboczych po spełnieniu warunków zwrotu.
 4.  Cały proces zwrotu powinien być odpowiednio udokumentowany dla celów obu stron.

Zwrot wadium jest procesem regulowanym i zależnym od konkretnych warunków, zwykle inicjowany przez formalne pismo od oferenta i przeprowadzany w ustalonym krótkim terminie.

Po jakim czasie zwraca się wadium?

Wadium w procesie przetargowym jest zwykle zwracane oferentom w ciągu kilku dni od momentu zakończenia postępowania przetargowego. Dokładny czas zwrotu zależy od warunków określonych w dokumentacji przetargowej. 

Kiedy zwrócić wadium wykonawcy, który nie złożył oferty? Zwrot wadium zazwyczaj następuje szybko, aby nie zatrzymywać niepotrzebnie środków oferentów.

Czy wadium zwraca się z odsetkami?

Zwrot wadium z odsetkami zależy od warunków określonych w dokumentacji przetargowej oraz od obowiązujących przepisów prawa. Zwykle wadium jest zwracane bez odsetek, chyba że w dokumentacji przetargowej lub w przepisach prawa określono inaczej.

Czy wadium jest zwracane po licytacji?

Zwrot wadium po przetargu czy licytacji uczestnikom następuje wtedy, gdy nie wygrają licytacji lub ich oferta w przetargu nie zostanie wybrana. Jeśli uczestnik wygrywa licytację, wadium może być zaliczone na poczet ceny nabycia. Szczegółowe warunki zwrotu wadium określa regulamin licytacji lub dokumentacja przetargowa.

Czy wadium jest zwracane po przetargu?

Wadium w przetargach publicznych zostaje zwrócone, jeśli oferta nie zostanie wybrana. W przypadku wygranej oferty, wadium do przetargu może być zaliczone na poczet zabezpieczenia wykonania umowy. Warunki zwrotu wadium określa dokumentacja przetargowa.

Zwrot wadium w formie gwarancji ubezpieczeniowej

Jeśli chodzi o wadium, zwrot w formie gwarancji ubezpieczeniowej odbywa się nieco inaczej niż w przypadku wadium wniesionego gotówką. 

Gdy wadium wniesione jest jako gwarancja ubezpieczeniowa, zwrot polega na zwolnieniu ubezpieczyciela z zobowiązań wynikających z gwarancji. Po spełnieniu warunków przetargowych, które nie wymagają już utrzymania wadium (np. odrzucenie oferty, zawarcie umowy), zamawiający wydaje dokument zwalniający ubezpieczyciela z dalszych zobowiązań. W praktyce oznacza to, że nie dochodzi do wypłaty środków przez ubezpieczyciela, a gwarancja jest unieważniana.

Czy wolno nie zwracać wadium wybranemu wykonawcy nawet jeśli minął termin związania ofertą?

Jak określa zwrot wadium pzp, powinien nastąpić on również w przypadku wybranego wykonawcy, jeżeli minął już termin związania ofertą. Po tym terminie zamawiający zobowiązany jest zwrócić wadium, chyba że wystąpiły inne okoliczności Może to być np. odmowa podpisania umowy przez wykonawcę, które mogą skutkować zatrzymaniem wadium. Zasady te mają na celu zapewnienie sprawiedliwości i uczciwości postępowania przetargowego.

5/5 - (1 oddanych głosów)