Najważniejsze informacje:

  • Komornik ma prawo zająć zwrot podatku na dziecko jak i również ulgę na dziecko.
  • Niezależnie czy osoba wychowująca dziecko aktualnie ma prace czy nie, to komornik może przejąć jego zwrot podatku.
  • Komornik nie może zabrać kwoty wolnej od zajęcia komorniczego, jednak każdą nadwyżkę już tak.

Czy komornik może zająć ulgę na dziecko

Zwrot podatku to zawsze miły akcent. Jednak w przypadku, gdy istnieje ryzyko jego zajęcia przez komornika, przestaje być kolorowo. Wielu podatników korzysta z ulg prorodzinnych, w tym ulgi na dziecko. W końcu dodatkowe środki zawsze się przydają i potrafią podreperować domowy budżet.

Istnieje jednak pewne zagrożenie, które jest związane z długami  zajęciami komorniczymi. Może ono wpłynąć na ostateczny zwrot podatku i możliwości skorzystania z ulgi rodzinnej. Czy komornik może zabrać zwrot podatku na dziecko 2024? Czy ulga na dzieci podlega egzekucji komorniczej? Czy komornik może zabrać ulgę na dziecko z PIT-u? 

Czy komornik może zająć zwrot podatku na dziecko 2024?

W tym wypadku odpowiedź jest twierdząca. Tak, komornik ma prawo zająć zwrot podatku na dziecko. Jest to zgodne z artykułem 902 Kodeksu postępowania cywilnego. Oznacza to, że zajęcie komornicze nie uwzględnia żadnych ulg podatkowych. 

Egzekucja dotyczy całej kwoty ulgi podatkowej na dziecko. Co ważne, nie może jednak przekroczyć wysokości zadłużenia i opłat egzekucyjnych. Warto pamiętać, że jeśli dług jest większy niż zwrot podatku, komornik może także zabezpieczyć kolejne nadpłaty podatku.

Ile może zabrać komornik z pensji w 2024 roku

Czy komornik może zająć zwrot podatku na dziecko osobie bezrobotnej?

Jeżeli rodzic stracił pracę w danym roku kalendarzowym, ma status osoby bezrobotnej i przysługuje mu zwrot, to może on być zagrożony zajęciem komorniczym. Dzieje się tak, gdy taka osoba ma zadłużenia podlegające egzekucji komorniczej.

Niezależnie od statusu zatrudnienia, komornik może zająć zwrot podatku na dziecko, jeśli istnieją zaległości finansowe podlegające egzekucji komorniczej. Status zawodowy, w tym bycie osobą bezrobotną, nie wyłącza spod egzekucji komorniczej. Jednakże kwota zajęcia nie może przekroczyć wysokości zadłużenia i opłat egzekucyjnych.

Czy komornik może zająć zwrot podatku na dziecko samotnej matce?

Jeżeli dochody dłużnika nie podlegają zajęciu, zwrot podatku jest jedynym sposobem na ściągnięcie długu. Warto zaznaczyć, że komornik może egzekwować tylko część zwrotu podatku, która przekracza tzw. „kwotę wolną od zajęcia”.

Innymi słowy, komornik nie może zająć dochodu, który mieści się w tej granicy. Kwota wolna od zajęcia jest systematycznie aktualizowana i bazuje na średnim wynagrodzeniu.

ile wynoszą koszty komornicze w 2024 roku

Ile może zabrać komornik z ulgi na dziecko?

Komornik może zająć część zwrotu podatku, która przekracza „kwotę wolną od zajęcia”, co oznacza, że środki przekraczające ustaloną granicę mogą zostać podległe egzekucji. Dotyczy to osób, które pobierają minimalne wynagrodzenie za pracę, zabezpieczonego przed zajęciem, i nie posiadają innych dochodów. 

Ulga na dziecko jako taka nie jest bezpośrednio egzekwowalna przez komornika. Istnieją jednak wyłączenia spod egzekucji, gdzie niektóre świadczenia, takie jak świadczenia alimentacyjne czy pewne rodzaje świadczeń rodzinnych, nie mogą być zajęte przez komornika. 

Natomiast w przypadku ulgi na dziecko komornik może zająć ulgę w postępowaniu alimentacyjnym, jak i nie alimentacyjnym. Jeżeli dochody dłużnika nie podlegają zajęciu, to zwrot podatku jest jedynym sposobem na ściągnięcie długu.

Komornik może zająć zwrot podatku z ulgi na dziecku na podstawie Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku. Zajęcie wierzytelności z tytułu nadpłaty lub zwrotu podatku art. 902. Z ich zapisu wynika, że ewentualna nadwyżka wynikająca z tytułu zajęcia zwrotu podatku zostanie dłużnikowi zwrócona. 

Kiedy komornik zabierze zwrot ulgi na dziecko?

Komornik ma prawo do zajęcia zwrotu podatku, włączając w to także ulgę na dziecko. Dzieje się tak w sytuacji, gdy prowadzi on egzekucję komorniczą. Wiele zależy od sytuacji zadłużenia i zabezpieczenia środków na spłatę długu. Nawet jeśli rozliczymy się z fiskusem ostatniego dnia, zwykle na koniec kwietnia, to komornik ma prawo złożyć wniosek o zajęcie zwrotu podatku. Oznacza to, że pieniądze zamiast na konto osoby ubiegającej się o zwrot, trafią do komornika na poczet spłaty długów.

Egzekucja komornicza skutkuje zwykle zajęciem zwrotu z ulgi na dziecko, szczególnie gdy dług nie został uregulowany. Wówczas należy pamiętać, że komornik będzie dążył, aby pokryć zadłużenie z otrzymanego zwrotu podatku. Jest to równoznaczne z zablokowaniem środków, które nie trafią na rachunek podatnika.

Czy komornik pracuje w weekend?

Zajęcie ulgi na dziecko a wspólne rozliczanie

Jeśli małżonkowie rozliczają się z podatków wspólnie, to zajęcie ulgi na dziecko przez komornika może być skomplikowane. Szczególnie w sytuacji, gdy tylko jeden z rodziców lub opiekunów ma długi. 

Istnieje jednak możliwość, że komornik może zająć zwrot podatku, aby spłacić długi jednego z nich. Walka o zachowanie ulgi na dziecko często prowadzi do postępowań sądowych, ale koszty takiego procesu mogą przewyższyć kwotę zwróconego podatku. W takiej sytuacji nie warto wybierać się na salę sądową.

Jak uniknąć zajęcia ulgi na dziecko przez komornika? Rozwiązaniem jest indywidualne rozliczenie się z podatku opiekunów dziecka. Jeśli tylko jeden rodzic ma długi, osobne rozliczenie pozwoli uniknąć zarekwirowania zwrotu na poczet długu jednego z partnerów. Jest to skuteczny sposób, aby zabezpieczyć środki z ulgi na dziecko przed egzekucją komorniczą. Co ważne, takie działania wymagają porozumienia się i osobistego rozliczania z fiskusem.

Zgodnie z wyrokiem Naczelnego Sądu Administracyjnego z 27 marca 2014 r. (sygn. akt II FSK 979/12) niedopuszczalne jest, by obarczono długiem obu małżonków, gdy zadłużone jest tylko jedno z nich. Powyższa sprawa dotyczyła wierzytelności o zwrot nadpłaty podatku PIT. Z powodzeniem jednak można ją odnieść do każdego zwrotu podatku, w tym ulgi na dziecko.

Co zrobić, żeby komornik nie zabrał ulgi na dziecko?

W celu zabezpieczenia ulgi na dziecko przed zajęciem komorniczym warto rozważyć oddzielne rozliczenie współmałżonków. Jeżeli tylko jedna z osób ma zadłużenie, to indywidualne rozliczenie z fiskusem pozwala uniknąć sytuacji, w której zwrot podatku z ulgi na dziecko zostaje zarekwirowany na pokrycie długu jednego z partnerów.

W ten sposób można ochronić środki przed egzekucją komorniczą. Trzeba jednak tę decyzję podjąć odpowiednio wcześniej. Jest to skuteczny sposób na zachowanie środków z ulgi na dziecko, gdy tylko jeden z małżonków ma długi i zobowiązania komornicze.

Przeczytaj także: Zablokowane konto przez komornika, jak odblokować?

Zwrot podatku a komornik

Ulga na dziecko w podatku często jest mylnie postrzegana jako odporna na działania komornicze, ponieważ to rodzic, a nie dziecko, jest dłużnikiem. Jednak zgodnie z przepisami prawa, wszystkie zwroty podatku, w tym te związane z ulgą na dziecko, mogą podlegać zajęciu przez komornika na podstawie art. 902 Kodeksu postępowania cywilnego.

Choć ulga podatkowa jest przysługująca rodzicowi, a nie dziecku, jest ona wliczana w wierzytelność, która może być egzekwowana przez komornika. To oznacza, że komornik ma prawo zajęcia środków związanych z ulgą na dziecko, co wynika z przepisów dotyczących egzekucji wierzytelności z tytułu nadpłaty lub zwrotu podatku.

Warto zauważyć, że przyszłe zwroty podatku, które wynikają z ulgi na dzieci, również mogą podlegać zajęciu przez komornika. Należy być świadomym, że egzekucja może obejmować zarówno aktualne, jak i przyszłe zwroty podatkowe powstałe w ciągu roku od momentu zajęcia.

Choć ulga na dziecko jest często postrzegana jako nietykalna dla komornika, to jednak przepisy pozwalają na zajęcie zwrotu podatku związanego z tą ulgą w celu spłaty zadłużenia rodzica.

Ulga na dziecko – PIT a komornik. Jak sprawdzić, czy komornik zajął zwrot podatku?

Komornik nie informuje dłużnika z wyprzedzeniem, że zajmie jego zwrot podatku. Oznacza to, że podatnik dowie się o zajęciu, dopiero gdy dostanie pismo od komornika. Zawiadomienie zostanie dostarczone listownie za potwierdzeniem odbioru.

Dłużnik ma możliwość samodzielnego sprawdzenia statusu zwrotu podatku. Wystarczy wybrać się do właściwego urzędu skarbowego i podać swoje dane identyfikacyjne. Na miejscu można uzyskać informację, dlaczego zwrot nie dotarł lub czy został przejęty przez komornika.

Warto na bieżąco monitorować stan swojego zadłużenia u komornika. Dzięki temu można negocjować harmonogram spłaty zadłużenia. Umożliwia dostosowanie wysokości rat do comiesięcznych przychodów i kosztów. Ważny jest jednak dialog i budowanie dobrych relacji, aby móc negocjować parametry spłaty.

Czy komornik może zabrać ulgę na dziecko z podatku?

Odpowiedź brzmi „TAK”. Komornik zgodnie z prawem może zająć zwrot podatku. Dotyczy to także kwot wynikających z ulgi na dziecko. Wynika to z artykułu 902 Kodeksu Postępowania Cywilnego. Ulga na dziecko przysługuje nie bezpośrednio dziecku, ale rodzicowi. W takiej sytuacji oznacza to, że można poddać ją egzekucji, podobnie jak nadpłatę podatku.

Zdarza się, że dochód osoby zadłużonej jest chroniony przed zajęciem komorniczym. W takiej sytuacji zwrot podatku może być jedyną dostępną kwotą do spłaty zadłużenia. Dlatego też komornik może pobrać stąd środki na spłatę długów.

Komornik a ulga na dziecko 2024

Dodatkowe pieniądze to zawsze miły akcent w domowym budżecie. Często taką funkcję pełni zwrot podatku. Jest to często oczekiwana suma pieniędzy, która może stać się przedmiotem egzekucji komorniczej. Zwykle proces zaczyna się od blokady rachunku bankowego dłużnika. Jeśli nie ma na nim wystarczających środków na pokrycie długu, to pojawiają się pewne ograniczenia co do kwoty zajęcia.

Komornik może zająć tylko tę część zwrotu, która przekracza „kwotę wolną od zajęcia”. Jest to limit, który uzależniony jest od średniego wynagrodzenia i jest na bieżąco aktualizowany – najczęściej raz w roku. 

Przykład: Od lipca 2023 roku kwota niepodlegająca egzekucji komorniczej wynosi 2700 złotych.

Komornik może zająć zwrot podatku z ulgi na dziecko na podstawie Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o zajęciu wierzytelności z tytułu nadpłaty lub zwrotu podatku. Zgodnie z prawem, ewentualna nadwyżka po zajęciu zwrotu podatku zostanie zwrócona dłużnikowi.

Komornik ma prawo do części zwrotu podatku, ale istnieją pewne limity. Chronią one dłużnika przed pozbawieniem środków do życia. Niemniej zwrot podatku z ulgi na dziecko podlega egzekucji i może być zajęty przez komornika.

Ważne! Czy komornik może zabrać świadczenie rodzicielskie?

Czy komornik może zabrać zwrot z podatku na dziecko?

Ulga na dziecko, a właściwie zwrot podatku może być w całości przekazany na zajęcie komornicze. Jest to zgodne z artykułem 902 Kodeksu postępowania cywilnego. Wynika z niego, że zwrot podatku z ulgi na dziecko może być zajęty przez komornika.

Nie ma znaczenia, że zwrot związany jest z ulgą prorodzinną. Całość nadpłaty może być przekazana na poczet spłaty zadłużeń. Oznacza to, że istnieje ryzyko, że środki z ulgi na dziecko, będą przekazane wierzycielowi.

Czy komornik ma prawo zabrać ulgę na dzieci?

Komornik ma prawo zająć ulgę na dziecko i wynikający z jej tytułu zwrot. Często uważa się, choć błędnie, że ulga na dziecko nie podlega zajęciu komorniczemu. Niestety rzeczywistość jest inna, a obowiązujące przepisy zezwalają na zajęcie całości zwrotu podatku. Wlicza się w to środki pochodzące z ulgi prorodzinnej. Informuje o tym artykuł 902 Kodeksu Postępowania Cywilnego. 

Ulga na dziecko nie przysługuje bezpośrednio dziecku, ale jego rodzicowi. Nie są to też środki przeznaczone wyłącznie na utrzymanie dziecka jak, chociażby alimenty. W związku z tym komornik ma możliwość zajęcia środków na poczet spłaty zadłużenia. 

W wielu przypadkach egzekucja ze zwrotu podatku, to jedyny dostępny sposób odzyskania długu przez wierzyciela. W szczególności, gdy inne źródła dochodu dłużnika są chronione przed zajęciem komorniczym.

Ulga na dziecko 2024 a komornik

Zwrot podatku, wliczając w to ulgę na dziecko, może być zajęty przez komornika. Nawet jeśli podatnik rozliczy się ostatniego możliwego dnia, np. 30 kwietnia, to komornik może złożyć wniosek o zajęcie zwrotu z podatku. Najczęściej z przysługującego mu prawa skorzysta, szczególnie gdy nie ma innych możliwości ściągnięcia długów.

Warto mieć na uwadze, że jeśli w stosunku do podatnika toczy się egzekucja komornicza, to komornik będzie dążył do tego, aby zwrot podatku pokrył zobowiązania wobec wierzycieli.

Zajęcie ulgi na dziecko przez komornika

Komornik ma prawo zajęcia ulgi na dziecko. Dotyczy to zarówno przypadków postępowań alimentacyjnych, jak i niealimentacyjnych. Nawet gdy dochody dłużnika nie podlegają zajęciu, to zwrot podatku staje się jedyną możliwością spłaty długu. Obrona przed odebraniem ulgi podatkowej na dziecko wymaga szczególnej uwagi. 

Czy ulgę na dzieci może zabrać komornik?

Tak, komornik może zabrać pieniądze pochodzące ze zwrotu podatku za ulgę na dziecko. Panuje błędne przekonanie, że ulga na dzieci nie może być objęta postępowaniem komorniczym. Natomiast paragraf 1 art. 902 Kodeksu Postępowania Cywilnego informuje, że zajęcie nadpłaty lub zwrotu podatku obejmuje wszystkie wierzytelności z tego tytułu. W związku z tym komornik ma prawo zająć całą kwotę zwrotu podatku, również ulgę na dzieci. 

Sprawdź: Kryterium dochodowe MOPS 2024

Ulga na dziecko a zajęcie komornicze. Kiedy komornik zajmie ulgę na dzieci?

Termin zajęcia środków z tytułu zwrotu podatku, z ulgi na dziecko nie jest jednoznacznie określony. Wiele zależy od konkretnej sytuacji osoby zadłużonej, wysokości długi i terminowości spłat. Komornikowi zależy na możliwie najszybszym odzyskaniu pieniędzy dla wierzyciela. W związku z tym najpierw zajmuje aktywa, które są bardziej dostępne, jak np. wynagrodzenie czy ruchomości.

Z racji tego, że ulga na dziecko (zwrot) trafia na to samo konto, co inne dochody, to istnieje ryzyko, że ostatecznie zostanie ona zajęta. Jednak nie jest to pierwsze działanie, jakie podejmie komornik. Niemniej w sytuacji, gdy dochody są wyłączone z działań komorniczych, to trzeba się liczyć z tym, że urzędnik sięgnie po środki z ulgi na dziecko.

Czy ulga na dzieci podlega egzekucji komorniczej?

Bardzo często panuje przekonanie, że ulga na dziecko jest nietykalna przez komornika, ponieważ przysługuje dziecku, a nie rodzicowi. Niemniej jednak prawo stanowi inaczej – wszelkie zwroty podatku, w tym ulga na dzieci, mogą zostać objęte egzekucją komorniczą. Artykuł 902 Kodeksu Postępowania Cywilnego wyraźnie określa, że te środki są podatne na zajęcie przez komornika.

Ulga na dziecko a komornik 2024

Komornik może zabrać zwrot podatku, włączając w to ulgę na dziecko, nawet gdy rozliczamy się w ostatniej chwili. Jeśli mamy zaległości, to jest spora szansa, że komornik wykorzysta tę możliwość, by pokryć nasze długi. To prawdopodobne szczególnie w sytuacji, gdy nie ma innych sposobów na spłatę zobowiązań. Jeśli trwa wobec nas egzekucja, komornik prawdopodobnie użyje zwrotu podatku do uregulowania naszych długów.

Czy ulga na dzieci może być zajęta przez komornika?

Wiele osób uważa, że nie jest to możliwe, ale komornik może zająć pieniądze z ulgi na dziecko. Wynika to z faktu, że ulga przysługuje rodzicowi, a nie bezpośrednio dziecku. W związku z tym komornik może podjąć kroki, które mają na celu zajęcie tych środków. Wszystko po to, aby zaspokoić zadłużenie rodzica wobec wierzyciela. Może to być zaskakujące, ale taka możliwość wynika z przepisów prawa, które traktują zwrot podatku, jako element majątku podlegający egzekucji.

Zwrot podatku ulga na dzieci a komornik

Zwrot podatku wraz z ulgą na dzieci, którą zajął komornik, nie jest utracona bezpowrotnie. Istnieje możliwość odzyskania pieniędzy, szczególnie gdy postępowanie egzekucyjne obarczone jest istotnymi wadami formalnymi.

W momencie, gdy osoba zadłużona dowie się o zajęciu pieniędzy dopiero od komornika, to może być przesłanka do tego, że w tytule wykonawczym pojawiły się istotne nieprawidłowości. W efekcie daje to możliwość uchylenia wadliwego tytułu, a w konsekwencji także obowiązkiem zwrotu zarekwirowanych środków przez komornika.

Warto podkreślić, że sam zwrot nie jest taki oczywisty. Osoba zadłużona powinna złożyć wniosek do sądu, co może być trudne bez wsparcia prawniczego. Ważne jest odpowiednie dopełnienie formalności, co umożliwi odzyskanie środków.

Czy komornik może zająć ulgę na dzieci?

Osoby z długami, które zmagają się z postępowaniem komorniczym, mogą stracić ulgę na dzieci. Chodzi konkretnie o zwrot podatku. Chociaż, że jest to ulga prorodzinna, to może zostać zablokowana przez komornika. Przeznaczy on środki na pokrycie zaległości finansowych dłużnika. Oznacza to, że cała kwota może zostać przekazana na ten cel, zamiast zasilić domowy budżet.

Podstawa prawna:

Art. 902. Zajęcie wierzytelności z tytułu nadpłaty lub zwrotu podatku 

§ 1. Zajęcie nadpłaty i zwrotu podatku obejmuje wszelkie wierzytelności z tytułu nadpłaty lub zwrotu podatku istniejące w chwili zajęcia oraz powstałe po zajęciu. Przepisu art. 896 zajęcie w egzekucji z wierzytelności § 2 nie stosuje się.

§ 1(1). Zajęcie nadpłaty i zwrotu podatku skierowane do naczelnika urzędu skarbowego nie wywołuje skutku, jeżeli dotyczy dłużnika, który nie jest zaewidencjonowany w Centralnym Rejestrze Podmiotów – Krajowej Ewidencji Podatników.

§ 1(2). Zajęcie nadpłaty i zwrotu podatku skierowane do naczelnika urzędu skarbowego jest skuteczne wobec pozostałych naczelników urzędów skarbowych.

§ 2. Dłużnik wierzytelności z tytułu nadpłaty lub zwrotu podatku zawiadamia sądowy organ egzekucyjny o braku swojej właściwości, jeżeli nie jest dłużnikiem wierzytelności. Zdania pierwszego nie stosuje się do naczelnika urzędu skarbowego.

§ 2(1). Do zbiegu egzekucji do wierzytelności z tytułu zajęcia nadpłaty lub zwrotu podatku dochodzi z chwilą zaistnienia podstaw do zwrotu nadpłaty lub zwrotu podatku. W takim przypadku dłużnik zajętej wierzytelności zawiadamia organy egzekucyjne o zbiegu egzekucji i o dacie dokonania uczestniczących w zbiegu zajęć, z jednoczesnym przekazaniem właściwemu organowi egzekucyjnemu środków pieniężnych. W przypadku zbiegu egzekucji przepisów art. 773 zbieg egzekucji sądowej i administracyjnej § 6 i 8 nie stosuje się.

§ 2(2). Przepisów art 773–7732 i art. 774 obowiązki sądowego organu egzekucyjnego przejmującego prowadzenie łącznie egzekucję sądową i administracyjną nie stosuje się, jeżeli dokonane zajęcie dotyczy wierzytelności z tytułu nadpłaty lub zwrotu podatku w wysokości nie wyższej niż 100 zł. Dłużnik wierzytelności przekazuje środki pieniężne organowi egzekucyjnemu, który jako pierwszy dokonał zajęcia, a w razie niemożności ustalenia tego pierwszeństwa – organowi egzekucyjnemu, który dokonał zajęcia na poczet należności w wyższej kwocie.

§ 2(3). Jeżeli po przekazaniu, o którym mowa w § 22, pozostały środki pieniężne, dłużnik wierzytelności przekazuje je, aż do całkowitego rozliczenia wierzytelności z tytułu nadpłaty lub zwrotu podatku, organowi egzekucyjnemu, który jako kolejny dokonał zajęcia nadpłaty i zwrotu podatku, a w razie niemożności ustalenia kolejności – organowi, który dokonał zajęcia na poczet należności w wyższej kwocie.

§ 3. Zawiadomienie o zajęciu nadpłaty i zwrotu podatku oraz inne związane z dokonanym zajęciem dokumenty doręcza się dłużnikowi zajętej wierzytelności przy wykorzystaniu systemu teleinformatycznego albo z użyciem środków komunikacji elektronicznej, w sposób określony w przepisach wydanych na podstawie art. 67 zawiadomienie o zajęciu prawa majątkowego § 2c ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji. Doręczenia pomiędzy komornikiem a naczelnikiem urzędu skarbowego dokonywane są za pośrednictwem konta w e-Urzędzie Skarbowym.

§ 4. Nadwyżkę środków pieniężnych uzyskanych z tytułu zajęcia nadpłaty lub zwrotu podatku komornik zwraca bezpośrednio dłużnikowi.(Dz.U.2021.0.1805 t.j. – Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego)

Czy komornik ma prawo zająć ulgę na dziecko?

Odpowiedź brzmi „Tak”. Komornik ma prawo zająć ulgę na dziecko. Warto więc pomyśleć, jak uniknąć takich sytuacji. Najlepiej, gdy rodzice będą rozliczali podatek oddzielnie. Wówczas istnieje możliwość, że rodzic z długami nie obciąży swoimi problemami ulg prorodzinnych, które mogą dodatkowo zasilić domowy budżet. Jednak, aby mieć pewność, że dana droga skutecznie ochroni przed egzekucją komorniczą ulgi na dziecko, dobrze wybrać się po poradę prawną. Indywidualna ocena pomoże znaleźć najlepsze rozwiązanie dla dłużnika.

5/5 - (2 oddanych głosów)