Zasiłek MOPS jest często wybieraną formą pomocy dla osób ubogich. Czy w 2024 roku zmieniło się kryterium dochodowe MOPS? Warto sprawdzić, jakie poprawki zostały wprowadzone, zanim zaczniemy ubiegać się o pomoc. Zasiłek z MOPS może pomóc osobom w trudnej sytuacji materialnej polepszyć swój byt. Nie zawsze pożyczka na 500 plus jest możliwa do uzyskania, dlatego warto sprawdzić, czy kwalifikujemy się, żeby otrzymać wsparcie, np. w postaci zasiłku stałego lub celowego.

Kryteria dochodowe MOPS 2024

kryteria dochodowe w pomocy społecznej

Przepis art. 9 Ustawy o pomocy społecznej z dnia 12.03.2004 r. określa warunki ubiegania się o zasiłek stały – kryterium dochodowe MOPS dla osoby samotnie gospodarujące wynosi 776 zł. Dla tych, którzy posiadają rodzinę, kryterium to wynosi 600 zł na osobę. W przypadku rolników pod uwagę brana jest kwota z dochodu z 1 ha przeliczeniowego, która nie może wynieść więcej niż 345 zł. Kryterium dochodowe MOPS 2024 to ustalona przez Radę Ministrów wartość (wyrażona w pieniądzu), odpowiadająca minimalnej kwocie, jaka jest potrzebna do funkcjonowania, tzn. zakupu m.in. odzieży i żywności. Wiele osób nie przekracza tych kwot, dlatego mogą zgłosić się po pomoc do MOPS i uzyskać różne formy wsparcia. Chociaż w życie nie weszła ustawa o pomocy społecznej 2024, to o pomoc można się ubiegać w oparciu o dotychczas obowiązującą regulację – ustawę o pomocy społecznej z 2004 roku. Przewiduje ona specjalne środki dla tych, którzy znajdują się w trudnej sytuacji materialnej. Takie osoby często sięgają po darmowe pożyczki, jednak stanowią one obciążenie dla domowego budżetu i muszą być terminowo spłacane – w przeciwnym razie czekają na nas odsetki karne. Będąc w ciężkiej sytuacji materialnej, warto więc w pierwszej kolejności sięgnąć po pomoc z MOPS.

Minimum socjalne 2024 i minimum egzystencji a pomoc społeczna 

Minimum socjalne to kwota określająca wydatki gospodarstwa domowego, pozwalające na życie na „godziwych” warunkach (w tym wydatki np. na edukację, rozrywkę i kulturę).

Z kolei minimum egzystencji to wydatki, których poniesienie jest konieczne dla utrzymania człowieka przy życiu tak, żeby był zdrowy i zdolny do pracy.

Dane o aktualnych kwotach publikuje Instytut Pracy i Spraw Socjalnych.  Obecnie (w III kwartale 2021 roku) minimum socjalne wynosi 1079,38 zł na osobę w gospodarstwie domowym (4-osobowym). Z kolei minimum egzystencji (w 2020 roku) w takim gospodarstwie wynosi 558,06 zł na osobę. 

Oznacza to, że aby otrzymać pomoc z MOPS rodzina musi żyć poniżej minimum socjalnego, w zasadzie na skraju minimum egzystencji. Przykładowo, o zasiłek stały z MOPS możemy się starać, jeśli dochód na jedną osobę w gospodarstwie domowym nie przekracza 600 zł miesięcznie. 

MOPS dysponuje również kwotami na pomoc pieniężną dla osób, które chcą się usamodzielnić. Te środki mogą być przeznaczone, np. na kontynuowanie nauki, jak również na zakup odzieży czy żywności. 

MOPS przydziela także środki w wysokości 721 zł do 1450 zł dla cudzoziemców, którzy chcą uczyć się języka polskiego i uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy.Pieniądze te mają służyć przede wszystkim pokryciu wydatków na naukę języka polskiego, na jedzenie, odzież, obuwie, środki czystości oraz opłaty związane z mieszkaniem. 

Jeśli nie jesteśmy w stanie uzyskać pomocy z banku w postaci pożyczki na oświadczenie, wówczas warto sprawdzić, czy przysługuje nam pomoc materialna z MOPS w jednej z powyższych form.

Istnieje również możliwość otrzymania zasiłku stałego, w maksymalnej wysokości 719 zł. Aby został przyznany zasiłek stały, należy spełnić kryterium dochodowe pomocy społecznej, tzn. mieć nie więcej niż 776 zł na miesiąc w przypadku samodzielnego mieszkania oraz maksymalnie 600 zł na osobę w gospodarstwie domowym, które prowadzą co najmniej dwie osoby. Mogą to być środki uzyskane z pracy dorywczej lub konkretnej formy pomocy, jaką uzyskuje dana osoba. Nie tylko warunek dochodowy (jego spełnienie) jest wymagany, żeby otrzymać zasiłek stały. Trzeba również posiadać odpowiednie orzeczenia lekarskie, z których będzie wynikało, że dana osoba, starająca się o pomoc z MOPS, nie jest w stanie podjąć pracy ze względu na schorzenie lub podeszły wiek. Kryterium dochodowe pomoc społeczna traktuje jako priorytet, jeśli chodzi o wybór osób, które otrzymają zasiłek stały. Zasiłek stały może być przyznany również pełnoletnim, którzy opiekują się osobami chorymi, czy też niepełnosprawnymi, i z tego powodu nie mogą podjąć się pracy zawodowej. Jeśli jednak osobom tym został przyznany zasiłek opiekuńczy dla opiekuna, to  nie mogą już ubiegać się o zasiłek stały.

Dla osób znajdujących się w trudnych warunkach życiowych przygotowane są oferty firm udzielających wsparcia finansowego, takiego jak np. pożyczki bez zdolności, czy kredyty gotówkowe. Może to być jednorazowa pomoc tym, którzy są w ciężkiej sytuacji materialnej, chcą znaleźć pracę, ale chwilowo potrzebują środków na zaspokojenie podstawowych potrzeb. 

Kryterium dochodowe 2024

Kryterium dochodowe w MOPS jest brane pod uwagę również wtedy, kiedy staramy się o zasiłek czasowy. Zasiłek okresowy jest przyznawany ze względu, np. na długotrwałą chorobę, która uniemożliwia nam podjęcie zatrudnienia, niepełnosprawność, bezrobocie lub trudną sytuację materialną. W przypadku zasiłku czasowego, kryterium dochodowe MOPS 2024 to 776zł, jeśli mamy do czynienia z osobą samodzielnie gospodarującą oraz 600 zł w momencie, kiedy w gospodarstwie domowym znajduje się więcej niż jedna osoba. Zasiłek okresowy jest przyznawany w indywidualny sposób – na jego wysokość wpływa kwota dochodów danej osoby oraz aktualna wysokość kryterium dochodowego. Minimalna wysokość zasiłku okresowego wynosi 20 zł miesięcznie, zaś maksymalna kwota zasiłku okresowego nie może być wyższa niż kwota kryterium dochodowego na osobę w rodzinie.

W przypadku większej liczby osób w gospodarstwie domowym, oblicza się iloczyn kwoty kryterium dochodowego na jedną osobę w rodzinie. Kryterium dochodowe pomoc społeczna oblicza uwzględniając wszystkie osoby będące w jednym gospodarstwie domowym. 

Innym sposobem na szybkie wyjście z trudnej sytuacji finansowej są różnego rodzaju pożyczki i kredyty, np. pożyczki bez BIK, kredyty konsumenckie czy chwilówki.

Zasiłek celowy

Istnieje również możliwość uzyskania zasiłku celowego. Jest on przyznawany przez MOPS osobom, które potrzebują jednorazowej pomocy, by zaspokoić swoje potrzeby bytowe. Wypłaca się go w części lub w całości, na pokrycie kosztów utrzymania. Zasiłek celowy może być  przeznaczony na zakup żywności, leków, odzieży, artykułów spożywczych. W uzasadnionych przypadkach dopuszczalne jest wykorzystanie kwoty zasiłku na zakup opału, czy zrobienie drobnego remontu, koniecznego do godnego funkcjonowania. Zgodnie z przepisami można przyznać zasiłek celowy dla wdów oraz osieroconych pełnoletnich dzieci w celu pokrycia kosztów pogrzebu. Zasiłek celowy ma więc za zadanie „poratowanie” osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej. Wiedząc, jakimi kwotami dysponujemy, łatwiej jest zaplanować wydatki i racjonalne zarządzać domowym budżetem. Działanie, które warto w tym celu podjąć (szczególnie jeśli jest prowadzona wobec nas egzekucja) to sprawdzenie, ile wynosi nasz stan zadłużenia u komornika. Dzięki temu wiemy, jakie długi na chwilę obecną posiadamy, a tym samym o jaką kwotę ulegają zmniejszeniu nasze miesięczne wpływy.

Kryteria dochodowe MOPS 2024 zmieniły się w porównaniu do tych obowiązujących w 2021 roku. Wynika to z faktu, że kryterium dochodowe podlega weryfikacji raz na 3 lata. Ostatnia zmiana miała miejsce w 2018 roku, co oznacza, że w myśl przepisów to w 2021 roku powinno dojść do aktualizacji kryterium dochodowego. W drodze nowelizacji ustawodawca przesunął jednak ten termin na 1 stycznia 2022 r., dlatego to właśnie z początkiem nowego roku kryteria dochodowe uległy podwyższeniu.

5/5 - (3 oddanych głosów)