Zasiłek MOPS jest często wybieraną formą pomocy dla osób ubogich. W 2020 roku zmieniło się kryterium dochodowe MOPS. Warto sprawdzić jakie zmiany zostały wprowadzone, zanim zaczniemy ubiegać się o pomoc. Zasiłek z MOPS może pomóc osobom w trudnej sytuacji materialnej polepszyć swój byt, czy też znaleźć odpowiednie zatrudnienie. Nie zawsze pożyczka na 500 plus jest możliwa do uzyskania, dlatego możemy otrzymać pomoc np. w postaci zasiłku stałego lub celowego, na pokrycie niezbędnych kosztów.

kryteria dochodowe w pomocy społecznejKryteria dochodowe MOPS 2020

Według Ustawy o pomocy społecznej art. 9 z dnia 12.03.2004 r. kryterium dochodowe MOPS dla osoby samotnie gospodarujące wynosi 701 zł. Dla osoby, która posiada rodzinę, kryterium wynosi 528 zł. Inna jest kwota z dochodu z 1 ha przeliczeniowego dla rolników i wynosi 308 zł. Jest to dochód, jaki ma przypadać na jedną osobę w gospodarstwie domowym. Kryterium dochodowe MOPS 2020 jest to przeliczenie minimalnej kwoty, jaka potrzebna jest do podstawowego funkcjonowania, tzn. zakupu odzieży i żywności. Wiele osób nie przekracza jednak tych kwot, dlatego mogą zgłosić się po pomoc do MOPS. Ustawa o pomocy społecznej 2020 przewiduje specjalne środki dla osób w trudnej sytuacji materialnej. Takie osoby często sięgają po darmowe pożyczki, jednak muszą być one spłacane na czas, w innym wypadku czekają na nas odsetki karne. W bardzo ciężkiej sytuacji materialnej, warto sięgnąć po pomoc z MOPS.

Minimum socjalne 2020 a pomoc społeczna

Minimum socjalne w 2020 roku zostało nieco podwyższone, ale nadal możemy starać się o pomoc, jeśli dochód na jedną osobę w gospodarstwie domowym nie przekracza 500 zł miesięcznie. MOPS przeznacza kwotę 1763 zł miesięcznie na pomoc pieniężną dla osób, które chcą się usamodzielnić. Te środki mogą być przeznaczone np. na kontynuowanie nauki, czy również na zagospodarowanie tych środków na zakup odzieży, czy żywności. MOPS przeznacza również środki w wysokości 647 zł dla cudzoziemców, którzy chcą uczyć się języka polskiego, a także uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy. Przy możliwości przyznania lub już po przyznaniu statusu uchodźcy, a także z zezwoleniem na pobyt czasowy na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, kwota pomocy udzielanej z MOPS wynosi 1376 zł. 

Jeśli nie jesteśmy w stanie uzyskać pomocy z banku w postaci pożyczki na oświadczenie, wówczas warto zwrócić się do MOPS o pomoc materialną.

Istnieje również możliwość otrzymania zasiłku stałego, w wysokości 645 zł. Aby spełnić wymagania co do otrzymania zasiłku stałego, należy spełnić warunek dochodowy, czyli mieć nie więcej niż 701 zł na miesiąc w przypadku samodzielnego mieszkania oraz maksymalnie 528 zł na osobę w gospodarstwie domowym, które prowadzą co najmniej dwie osoby. Kryterium dochodowe pomocy społecznej mówi, że na jedną osobę w gospodarstwie domowym musi przypadać nie więcej niż wyżej wymienione 528 zł. Mogą być to środki uzyskane z pracy dorywczej lub innej pomocy, jaka uzyskuje taka osoba. Wymagane jest posiadanie również odpowiednich orzeczeń lekarskich, z których będzie wynikało, że dana osoba starająca się o pomoc z MOPS nie jest w stanie samodzielnie podjąć się pracy ze względu na schorzenie lub podeszły wiek. Kryterium dochodowe pomoc społeczna traktuje jako priorytet jeśli chodzi o wybór osób, które otrzymają zasiłek stały. Jest on również przyznawany osobom pełnoletnim, które opiekują się osobami chorymi, czy też niepełnosprawnymi i z tego powodu nie mogą podjąć się pracy zawodowej. Dla takich osób przygotowane są również oferty pożyczki bez zdolności, która może być jednorazową pomocą dla osób w ciężkiej sytuacji materialnej, które chcą znaleźć pracę, ale potrzebują środków na podstawowe potrzeby. 

Kryterium dochodowe 2020

Kryterium dochodowe w MOPS jest brane pod uwagę również wtedy, kiedy staramy się o zasiłek czasowy. Zasiłek okresowy jest przyznawany nam ze względu np. na długotrwałą chorobę, która uniemożliwia nam podjęcie zatrudnienia, niepełnosprawność lub bezrobocie, a także na trudną sytuację materialną. W przypadku zasiłku czasowego, kryterium dochodowe MOPS 2020 to 634 zł w przypadku osoby samodzielnie gospodarującej oraz 514 zł w momencie, kiedy w gospodarstwie domowym znajduje się więcej niż jedna osoba. Zasiłek okresowy jest wydawany w minimalnej kwocie równej 20 zł. W przypadku większej liczby osób w gospodarstwie domowym, oblicza się iloczyn kwoty kryterium dochodowego na jedną osobę w rodzinie. Kryterium dochodowe pomoc społeczna oblicza na podstawie wszystkich osób będących w jednym gospodarstwie domowym. Innym sposobem na szybkie wyjście z trudnej sytuacji finansowej, są pożyczki bez BIK.

Minimalna wysokość zasiłku okresowego wynosi 20 zł.

Istnieje również możliwość uzyskania zasiłku celowego. Jest on przyznawany przez MOPS osobom, które potrzebują jednorazowej pomocy, by zaspokoić swoje potrzeby bytowe. Jest on wypłacany w części lub w całości na pokrycie kosztów utrzymania się. Może być on przeznaczony na zakup żywności, leków, odzieży, artykułów spożywczych. W uzasadnionych przypadkach jest on również możliwy do wykorzystania na kupienie opału, czy zrobienie drobnego remontu, który jest konieczny do godnego funkcjonowania. Dla wdów oraz osieroconych pełnoletnich dzieci jest przeznaczony również zasiłek celowy na pokrycie kosztów pogrzebu. Zasiłek celowy można również przeznaczyć na pokrycie naszych zobowiązań, sprawdzając stan zadłużenia u komornika, wiemy, jakie długi na chwilę obecną posiadamy.

Kryteria dochodowe MOPS 2020 znacznie poprawiły się, dlatego więcej osób może dostać niezbędną pomoc. Kryteria dochodowe MOPS są zmieniane często raz do roku i warto się z nimi zapoznać, zanim wypełnimy wniosek o przyznanie nam pomocy finansowej.