Bon zasiedleniowy to pomoc finansowa, skierowana do osób bezrobotnych, które poszukują pracy w innym mieście niż miejsce zamieszkania. Głównym celem wprowadzonego programu jest wsparcie migracji na rynku pracy w Polsce. Interesuje Cię, kto może uzyskać bon na zasiedlenie? Warunki i najważniejsze informacje znajdziesz poniżej.

Co to jest bon na zasiedlenie?

Osoby poszukujące pracy borykają się z wieloma problemami związanymi z finansami. Niekiedy bezrobocie trwa dłużej niż planowaliśmy, a my nie możemy szybko podjąć stałego zatrudnienia, którego zarobki będą nas satysfakcjonowały. Szukając pracy, należy uzbroić się w cierpliwość, ale co zrobić w sytuacji, gdy nie starcza nam środków na życie? Możemy wziąć kredyt dla bezrobotnych, który będzie chwilowym wsparciem z kryzysie. Musimy jednak spodziewać się stabilnego dochodu, który umożliwi nam dogodną spłatę zobowiązania. Rozwiązaniem jest również wprowadzony bon zasiedleniowy, który jest wsparciem dla rynku pracy.

Bon na zasiedlenie to świadczenie wypłacane osobom bezrobotnym, poszukującym zatrudnienia w innym mieście niż miejsce zamieszkania. Wsparcie jest udzielane w związku z migracją spowodowaną brakiem możliwości znalezienia pracy w obecnym miejscu. Środki przyznawane są jako częściowe pokrycie kosztów przeprowadzki w celu podjęcia zatrudnienia lub założenia działalności gospodarczej. Rząd wprowadził podobne finansowania, celem których jest pomoc osobom podejmującym zatrudnienie. Przykładem jest zwrot za dojazd do pracy, gdy jej siedziba jest mocno oddalona od obecnego miejsca zamieszkania. Bon zasiedleniowy nie jest jednak wypłacany każdemu, kto zwróci się o wsparcie. Należy spełnić konkretne warunki, aby otrzymać świadczenie.

Bon zasiedleniowy – dla kogo przeznaczona jest pomoc?

Bon na zasiedlenie otrzymają osoby, które spełniają następujące warunki:

 • Mają mniej niż 30 lat,
 • zarejestrowały się w urzędzie pracy jako osoby bezrobotne,
 • chcą znaleźć zatrudnienie w innym mieście niż miejsce zamieszkania lub założyć własną działalność gospodarczą,
 • zostaną zatrudnieni na co najmniej 6 miesięcy,
 • odległość od miejsca zamieszkania do miejsca zatrudnienia jest większa niż 80 km lub czas dojazdu i powrotu wynosi więcej niż 3 godz.,
 • zatrudnieni, który otrzymają wynagrodzenie wyższe niż minimalna krajowa i będą podlegać składkom na ubezpieczenie społeczne.

bon na zasiedlenieBon zasiedleniowy kwota – ile wynosi świadczenie?

Wysokość bonu na zasiedlenie nie została konkretnie określona żadnymi przepisami prawnymi. Nie istnieją również widełki, które miałyby regulować minimalną i maksymalną kwotę tego świadczenia. Bon zasiedleniowy wyliczany jest indywidualnie do każdego przypadku, przy czym wnioskujący sam określa kwotę, która jest mu potrzebna.

Istnieją jednak pewne ograniczenia, które warto wziąć pod uwagę. Chodzi tutaj przede wszystkim o fakt, że ostatecznie urząd pracy podejmie decyzję, jak wysokie świadczenie otrzyma wnioskujący. Co ważne, w ramach bonu nie można ubiegać się o więcej niż 200% przeciętnego wynagrodzenia. 

Czy można dostać bon na zasiedlenie po 30 roku życia?

Jak wspomniano, bon zasiedleniowy jest przyznawany wyłącznie osobom, które mają mniej niż 30 lat. Nie ma żadnych wyjątków od tej reguły. Starsi bezrobotni nie mogą ubiegać się o takie wsparcie, mają jednak możliwość skorzystania z innych pomocy, np. dopłat do dojazdu do pracy.

Gdzie złożyć wniosek o bon zasiedleniowy?

Wniosek o bon na zasiedlenie 2024 należy złożyć do urzędu pracy, właściwego dla nowego miejsca zatrudnienia. Konieczne jest dołączenie wymaganych dokumentów. Są to:

 • Oświadczenie od pracodawcy o planowaniu zatrudnienia wnioskującego na okres minimum 6 miesięcy,
 • zaświadczenie o dochodach od poręczyciela – to osoba, która musi poręczyć, że w razie utraty pracy lub złamania warunków, będzie mogła oddać należność. 

Powyższe dokumenty można dostarczyć do urzędu pracy do 30 dni od dnia otrzymania pozytywnej decyzji do wniosku. Ponadto, do 8 miesięcy od wypłaty świadczenia, wnioskujący musi dostarczyć do PUP dokumenty potwierdzające zatrudnienie lub prowadzenie działalności przez ostatnie 6 miesięcy.Warto także zaznaczyć, że nie ma jednolitego wzoru wniosku, który można pobrać i wypełnić w domu. Formularza właściwego dla miejsca pracy należy poszukiwać na stronie urzędu pracy lub w siedzibie. 

Kiedy złożyć wniosek o bon na zasiedlenie? 

Wniosek o bon na zasiedlenie można złożyć niemal natychmiast po uzyskaniu statusu bezrobotnego z urzędu pracy. Warto jednak pamiętać, że świadczenie zostanie przyznane dopiero po spełnieniu określonych warunków. Należy więc znaleźć nowe zatrudnienie i zgromadzić odpowiednią dokumentację. 

Kiedy zostanie wypłacony bon na zasiedlenie 2024?

Wniosek zostanie rozpatrzony maksymalnie w ciągu 30 dni od dnia złożenia go w urzędzie pracy. Po tym czasie otrzymamy decyzję. Jeśli będzie pozytywna, Powiatowy Urząd Pracy wyznacza termin spotkania, na które muszą stawić się wnioskujący i jego poręczyciel. Co ważne, jeśli poręczyciel ma wspólność majątkową, musi zabrać ze sobą również małżonka/ę. Wszystkie te osoby muszą podpisać weksel zabezpieczający świadczenie.

Jak długo trzeba być bezrobotnym, żeby dostać bon na zasiedlenie?

Na ten moment bon zasiedleniowy 2024 jest przyznawany niezależnie od tego, jak długo wnioskodawca przebywa na bezrobociu. Dofinansowanie takie jak, bony na zasiedlenie to wsparcie, które jest przyznawane przez urząd pracy już od pierwszego dnia rejestracji jako osoba bezrobotna.

Jeśli chodzi o bon na zasiedlenie, warunki są proste do spełnienia. Aby otrzymać wsparcie na zmianę miejsca zamieszkania, czyli pieniądze na zasiedlenie trzeba spełnić trzy podstawowe warunki:

 • mieć nie więcej niż 30 lat,
 • wyrażać chęć podjęcia zatrudnienia poza miejscem aktualnego zamieszkania,
 • być osobą zarejestrowaną w urzędzie pracy jako bezrobotna.

Dodatkowe warunki, w ramach których może zostać przyznany bon o zasiedlenie 2024 to:

 • podleganie pełnemu ubezpieczeniu społecznemu,
 • wykazywanie, że odległość miejsca zamieszkania od zakładu pracy jest nie mniejsza niż 80 kilometrów,
 • być zatrudnionym przez co najmniej 6 miesięcy,
 • wykazywać, że czas dojazdu do pracy i z pracy środkami transportu publicznego przekracza 3 godziny dziennie,
 • otrzymywać wynagrodzenie wyższe niż pensja minimalna.

Po spełnieniu warunków możesz ubiegać się o bon na zasiedlenie. Urząd pracy musi przyznać świadczenie, jeśli wnioskodawca spełnia warunki. Wtedy dofinansowanie w ramach zasiłku na zasiedlenie może przekroczyć nawet 200% przeciętnego wynagrodzenia z pracę.

Jak starać się o bon na zasiedlenie?

Wniosek o bon na zasiedlenie, dokumenty oraz uzasadnienie swojego wniosku możesz złożyć bezpośrednio w Powiatowym Urzędzie Pracy lub za pośrednictwem poczty tradycyjnej. Na ten moment urzędu przyznają też bon na zasiedlenie online. Wystarczy skompletować dokumentację w wersji elektronicznej i przesłać ją przez dedykowany portal urzędu pracy lub starostwa wraz z podpisem kwalifikowanym.

Aby starać się o bon na zasiedlenie wniosek, powinien zostać złożony wraz z takimi dokumentami, jak:

 • oświadczenie pracodawcy o zamiarze zatrudnienia,
 • oświadczenie wnioskodawcy o zamiarze podpisania umowy z pracodawcą,
 • dokumenty, które stanowią zabezpieczenie bonu na zasiedlenie, np. pismo od poręczyciela.

Po skompletowaniu dokumentów wystarczy, że złożysz wniosek do urzędu i poczekasz na wydanie decyzji. Jeśli w grę wchodzi bon na zasiedlenie, kwota wsparcia finansowego może wynieść nawet 14 659,92 złote brutto, wypłacane bezpośrednio z budżetu państwa.

Jak uzasadnić wniosek o bon na zasiedlenie?

Planujesz złożyć wniosek o zasiedlenie wraz z bonem wypłacanym przez starostę lub urząd pracy? W takim razie sprawdź, jak uzasadnić swój wniosek. Bon zasiedleniowy w praktyce przyznawany jest wtedy, kiedy wnioskodawca spełnia wszystkie warunki umożliwiające pozostawanie beneficjentem programu oraz klarownie uzasadni swoją prośbę.

We wniosku warto wskazać istotne powody, dla których potrzebujemy dodatku zasiedleniowego 2024. To przede wszystkim: długi czas dojazdu do pracy, zbyt duża odległość miejsca zamieszkania od miejsca pracy oraz brak dostępu do komunikacji miejskiej lub własnego środka transportu. Po odpowiednim uzasadnieniu i spełnieniu warunków umownych wynikających z Ustawodawstwa bon o zasiedlenie prawdopodobnie zostanie przyznany.

Jak wypełnić wniosek o przyznanie bonu na zasiedlenie?

Chcesz otrzymać dodatkowe pieniądze na zmianę miejsca zamieszkania? W takim razie aplikuj o bon na zasiedlenie. Wniosek online złożysz wygodnie bez potrzeby wychodzenia z domu. Możesz też wybrać się do urzędu, gdzie pracownik placówki pomoże Ci w uzupełnieniu dokumentów i dopełnieniu formalności. Wniosek o bon o zasiedlenie powinien zawierać takie informacje o wnioskodawcy, jak:

 • imię i nazwisko,
 • data uzupełnienia wniosku,
 • adres zamieszkania,
 • numer PESEL,
 • wskazanie wysokości preferowanego bonu na zasiedlenie,
 • wskazanie aktualnego miejsca zamieszkania,
 • odległość zakładu pracy od miejsca zamieszkania.

Do wniosku musisz też dołączyć informacje o swoim rachunku bankowym, oświadczenia od pracodawcy oraz zgodę na przetwarzanie danych osobowych.

Jakie są zasady zwrotu bonu zasiedleniowego?

dofinansowanie na zasiedlenie należy zwrócić do urzędu, jeśli w trakcie przyznawania świadczenia beneficjent nie dopełni wszystkich warunków umowy. Wnioskujący po utracie zatrudnienia musi w ciągu 7 dni złożyć w urzędzie oświadczenie o zaprzestaniu pracy. Aby zatrzymać prawa do dotacji na zasiedlenie, bezrobotna osoba musi jak najszybciej znaleźć nowe miejsce zatrudnienia i ponownie dostarczyć dokumenty do urzędu pracy. Bon na zasiedlenie zostanie przyznany dopiero po przyjęciu: zaświadczenia o podjęciu nowej pracy, oświadczenia o spełnieniu kryteriów przyznawania bonu na zasiedlenie.

Kto nie może dostać bonu na zasiedlenie?

Bonu na zasiedlenie nie otrzyma osoba, która nie ma zatrudnienia przez ostatnie 6 miesięcy, odległość od miejsca pracy jest mniejsza niż 80 kilometrów oraz zarobki są niższe niż średnia krajowa w danym roku. Co więcej, jeśli sytuacja wnioskodawcy ulegnie zmianie po przyznaniu bonu zasiedleniowego, a beneficjent pozostanie bez pracy przez dłuższy czas, wtedy konieczny jest zwrot bonu zasiedleniowego w terminie 30 dni od czasu wezwania do takich działań przez starostę.

Od czego zależy kwota bonu na zasiedlenie?

Chcesz dostać bon na zasiedlenie? Ile wynosi takie świadczenie? W 2024 roku kwoty pomocy na zasiedlenie są ustalane indywidualnie dla każdego uczestnika programu. Niemniej jednak maksymalna wartość wsparcia nie może być większa niż 200% przeciętnego wynagrodzenia krajowego.

Pytania i odpowiedzi

Niestety nie. Bon zasiedleniowy jest celowo przyznawany na przeprowadzkę i dostosowanie się do nowych warunków zamieszkania względem miejsca zatrudnienia. Kwota świadczenia jest zbyt niska, aby pokryć nią koszty zakupu mieszkania lub wkładu własnego w kredyt hipoteczny.

Aby otrzymać bon na zasiedlenie, umowa zlecenie może zostać zaakceptowana, aczkolwiek musi być pełniona w pełnym wymiarze pracy. Dodatkowo wynagrodzenie nie może być mniejsze niż minimalna pensja krajowa.

5/5 - (1 oddanych głosów)