Karta dużej rodziny to system zniżek i dodatkowych uprawnień dla rodzin, które mają trójkę lub większą liczbę dzieci. Benefity dotyczą instytucji publicznych, ale także firm prywatnych. Osoby posiadające KDR mogą skorzystać z ofert firm na preferencyjnych warunkach, m.in. w branży paliwowej, spożywczej, bankowej czy rekreacyjnej.

W artykule skupimy się na najważniejszych kwestiach dotyczących Empatia KDR, czyli korzyściach wynikających z posiadania karty dużej rodziny. W tekście znajdziesz odpowiedzi na pytania:

 • Co trzeba dołączyć do wniosku o kartę dużej rodziny?
 • Dla kogo kara dużej rodziny jest dostępna?
 • Jak korzystać z karty dużej rodziny?

Ponadto w tekście znajdziesz inne przydatne informacje, które ułatwią Ci podjecie decyzji o założeniu KDR i możliwościach wykorzystania zniżek. Rodzicu dużej rodziny, sprawdź, jak wykorzystać kartę dużej rodziny z korzyścią dla swoich bliskich.

Sprawdź także: Świadczenia dla rodzin zastępczych w 2024 roku.

Gdzie się wyrabia karty dużej rodziny?

karta dużej rodziny

Fundamentalne pytanie: Gdzie złoży wniosek o kartę dużej rodziny? KDR możesz wyrobić, składając wniosek w odpowiedniej gminie, tzn. właściwej dla Twojego miejsca zamieszkania. Wniosek możesz złożyć bezpośrednio w urzędzie gminy lub korzystając z Platformy Informacyjno-Usługowej Emp@tia, która jest dostępna online.

Jeżeli zdecydujesz się na załatwienie sprawy przez Internet, to do dyspozycji będziesz mieć kreator wniosków. Ułatwia on proces aplikacji i weryfikuje kompletność danych, co daje pewność, że zaakceptowany komplet informacji wystarczy do otrzymania KDR.

Pamiętaj, że każdy pełnoletni członek rodziny może złożyć wniosek o kartę dużej rodziny w imieniu całej rodziny. Jeśli któryś z członków rodziny mieszka w innej gminie, to warto rozważyć złożenie wniosku w tej gminie. Wówczas wymienia się wszystkich członków rodziny, ale nie wnioskujesz już o KDR.

Jeżeli nie lubisz nosić dużej ilości plastikowych kart lub nie masz już na nie miejsca w portfelu, to wiedz, że KDR dostępna jest w formie elektronicznej. Wystarczy, że zainstalujesz aplikację mObywatel, a każdy aktywny posiadacz karty będzie mógł z niej korzystać. Po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku karta elektroniczna będzie dostępna w aplikacji mObywatel.

Wnioski o kartę dużej rodziny: gov.pl

Jak długo czeka się na wydanie karty dużej rodziny?

Karty dużej rodziny w tradycyjnej formie to dokument drukowany i dostarczany do gminy w ciągu 30 dni od momentu wpłynięcia kompletnych danych do podmiotu zajmującego się przygotowaniem KDR. Jeśli liczba zamówionych przez gminę kart będzie mniejsza niż 15 sztuk, to wysyłka może potrwać kolejne 30 dni.

Przeczytaj również: Bon mieszkaniowy wniosek – Nowy Ład 2023.

Jak wygląda tradycyjna karta dużej rodziny?

Tradycyjna karta dużej rodziny wielkością przypomina plastikową kartę płatniczą. Umieszczone są na niej dane osobowe właściciela, takie jak imię i nazwisko i numer PESEL. Dokument został stworzony w taki sposób, aby zminimalizować ryzyko podrobienia. W tym celu karta została wyposażona w zabezpieczenia, a także numer karty dużej rodziny (nr. identyfikacyjny) i datę ważności.

Poza zapisanymi na karcie danymi znajduje się zdjęcie właściciela, hologram przedstawiający wizerunek orła, który został ustalony jak dla godła Rzeczpospolitej Polskiej, a także napis „Rzeczpospolita Polska”.

Warto podkreślić, że osoby niewidome lub mające problemy ze wzrokiem, które posługują się alfabetem Braille’a, także mogą odczytać informacje na plastikowej karcie. Wszystko dlatego, że zapisy dostępne są także we wspomnianym języku.

Wzór karty jest jednolity dla wszystkich użytkowników w całej Polsce. Dzięki temu łatwiej zidentyfikować dokument przez urzędników lub pracowników firm, które honorują kartę i oferują zniżki dla ich posiadaczy.

Na stronach rządowych można przeczytać: „Numer Karty składa się z 17 cyfr, z których 7 pierwszych cyfr stanowi identyfikator danej gminy ustalony w załączniku do przepisów wykonawczych wydanych na podstawie ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz.U. z 2022 r. poz. 459 z późn. zm.), następne 5 cyfr stanowi numer rodziny wielodzietnej nadany w procesie rejestracji pierwszej osoby z rodziny wielodzietnej, następne 2 cyfry stanowią numer kolejno przypisany członkowi rodziny wielodzietnej w tej rodzinie, a ostatnie 3 cyfry stanowią numer kolejny Karty wydanej danemu członkowi rodziny wielodzietnej”.

Jakie dokumenty należy dołączyć do wniosku o kartę dużej rodziny?

Podjąłeś decyzję o założeniu karty dużej rodziny i zastanawiasz się pewnie, jakie trzeba spełnić warunki, żeby dostać kartę dużej rodziny. Nie przejmuj się, te są bardzo proste i szybko sobie z nimi poradzisz. Pobierz wniosek o przyznanie KDR, wypełnij go, a następnie zanieś do odpowiedniej instytucji. Najpewniej będzie to urząd miny lub miasta. Jeśli inna komórka zajmuje się obsługą kart, to dowiesz się o tym bezpośrednio we wspomnianych urzędach.

Jeżeli chcesz wnioskować online, to będziesz potrzebować podpis elektroniczny lub bezpłatny profil zaufany. W przypadku tego ostatniego możesz go założyć online, korzystając z systemu bankowości elektronicznej. Strona rządowa współpracuje z bankami:

Jeśli masz podpis elektroniczny lub profil zaufany to wejdź na: www.empatia.mrpips.fov.pl (KDR)i wybierz moduł eWnioski. Znajduje się tam instrukcja, jak złożyć wniosek o Kartę Dużej Rodziny.

Jak złożyć wniosek w urzędzie o kartę dużej rodziny? To już wiesz, a teraz skupmy się na dokumentach. Różnią się one dla osób, które mają numer PESEL i tych, którzy go nie posiadają. Zacznijmy od tej pierwszej grupy.

Osoby posiadające PESEL, wnioskujące o KDR powinny przedłożyć:

 • ojciec i matka – oświadczenie, że rodzic nie jest lub nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej ani ograniczony we władzy rodzicielskiej przez umieszczenie dziecka w pieczy zastępczej w stosunku do co najmniej trojga dzieci;
 • dzieci powyżej 18 lat, które uczą się w szkole lub w szkole wyższej – oświadczenie o planowanym terminie ukończenia nauki w danej placówce;
 • w przypadku dzieci umieszczonych w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka – oryginał lub odpis postanowienia o umieszczeniu w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka;
 • dzieci powyżej 18 r.ż. które przebywają w dotychczasowej rodzinie zastępczej albo w rodzinnym domu dziecka – oświadczenie o pozostawaniu w dotychczasowej rodzinie zastępczej albo rodzinnym domu dziecka.  

Uwaga! Wszystkie oświadczenia składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. W dokumentach znajduje się klauzula o następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”.

Osoby bez numeru PESEL, wnioskujące o KDR powinny przedłożyć:

 • w przypadku rodzica – dokument potwierdzający tożsamość;
 • w przypadku małżonka rodzica – dokument potwierdzający tożsamość oraz akt małżeństwa;
 • w przypadku dzieci w wieku do ukończenia 18. roku życia – akt urodzenia lub dokument potwierdzający tożsamość;
 • w przypadku dzieci w wieku powyżej 18. roku życia – dokument potwierdzający tożsamość;
 • w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności w wieku powyżej 18. roku życia – dokument potwierdzający tożsamość.

Obcokrajowcy są zobowiązani do przedstawienia dokumentu potwierdzającego prawo do zamieszkania na terytorium RP. Wyjątkiem jest sytuacja, gdzie wójt, burmistrz lub prezydent miasta może bez opłat samodzielnie potwierdzić to prawo.

Ważne! Osoby niepełnosprawne mogą być poproszone o przedłożenie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności.

Dowiedz się: Czy komornik może zabrać świadczenie rodzicielskie?

KDR wnioski: Komu nie przysługuje karta dużej rodziny?

Ogólnopolska karta dużej rodziny to przywilej, który nie przysługuje wszystkim. Poza podstawowym kryterium liczby dzieci w rodzinie (tj. 3+) istnieją inne wytyczne, według których przywileje karty dużej rodziny nie przysługują. Wśród nich należy wymienić:

 1. Rodziców pozbawionych lub z ograniczoną władzą rodzicielską: Jeśli sąd ograniczył, lub pozbawił władzy rodzicielskiej w stosunku do dziecka, które umieszczono w pieczy zastępczej, to prawo do Karty Dużej Rodziny nie będzie przysługiwać takiemu rodzicowi. Wyjątek stanowi sytuacja, gdy sąd nie pozbawił go władzy rodzicielskiej lub nie jej nie ograniczył w stosunku do co najmniej trójki dzieci.
 2. Rodziców zastępczych lub osób prowadzących rodzinny dom dziecka: Z KDR nie mogą korzystać osoby, którym sąd orzekł o odebraniu dzieci z powodu niewłaściwego sprawowania pieczy zastępczej.

Karta dużej rodziny – dla kogo?

Karta Dużej Rodziny jest dostępna dla szerokiego grona osób. Oto kto może ją otrzymać:

 • Rodzice:
  • Wszyscy rodzice, którzy mieli lub mają na utrzymaniu co najmniej troje dzieci.
  • Rodzice zastępczy lub osoby prowadzące rodzinny dom dziecka.
 • Dzieci:
  • Dzieci do 18. roku życia.
  • Dzieci w wieku od 18 do 25 lat, uczące się w szkole lub na studiach.
  • Dzieci bez względu na wiek, posiadające orzeczenie o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności, jednak pod warunkiem, że w rodzinie jest co najmniej troje dzieci spełniających te warunki.

Czy rodzice zastępczy oraz osoby prowadzące rodzinne domy dziecka otrzymują kartę dużej rodziny dożywotnio?

Empatia – karta dużej rodziny przysługuje dożywotnio rodzicom zastępczym i osobom prowadzącym rodzinne domy dziecka. Należy zauważyć, że dziecko umieszczone w rodzinnej pieczy zastępczej otrzymuje kartę na okres swojego pobytu w rodzinnym domu dziecka lub rodzinie zastępczej.

W sytuacji, gdy nie określono terminu umieszczenia w rodzinnej pieczy zastępczej, to karta dużej rodziny dla dzieci zostaje przyznana do osiągnięcia 18 roku życia. Jeśli w tzw. międzyczasie dojdzie do zmian, które mają wpływ na uprawnienia związane z kartą, to jako członek rodziny wielodzietnnej powinieneś niezwłocznie poinformować wójta, burmistrza lub prezydenta miasta. Wszystko dlatego, że to oni (lub zlecone przez nich organy) informują o konieczności wydania lub aktualizacji karty dużej rodziny.

Czy rodzice, którzy nie są związku małżeńskim lub są po rozwodzie, przysługuje prawo korzystania z karty dużej rodziny?

Rodzice, którzy nie są w związku małżeńskim lub są po rozwodzie, także mogą korzystać z przywilejów, jakie zapewnia karta dużej rodziny. Uprawnienia przysługują im niezależnie od statusu małżeńskiego czy stanu cywilnego. Oznacza to, że KDR mogą korzystać także małżonkowie uprawnionych rodziców.

Wartość karty nie jest uzależniona od statusu małżeńskiego. Oznacza to, że samotni rodzice, osoby rozwiedzione, żyjące w separacji i małżeństwa, mogą korzystać z przywilejów, jakie zapewnia karta dużej rodziny.

Czym różni się ogólnopolska karta dużej rodziny od lokalnej?

Ogólnopolska karta dużej rodziny różni się od lokalnej KDR głównie zasięgiem i zakresem zniżek, z jakich posiadacze karty mogą skorzystać. Karta ogólnopolska zapewnia możliwość skorzystania ze zniżek na terenie całego kraju. Dzięki temu można korzystać z benefitów o charakterze ponadlokalnym, np. zniżek na przejazdy kolejowe. Natomiast karta lokalna działa na określonym ternie jak choćby województwo, powiat czy gmina. W takiej sytuacji można korzystać z lokalnych benefitów np. w podmiotach publicznych i prywatnych na terenie danej gminy.

Ogólnopolskie karty dużej rodziny to oddzielny program od lokalnych odpowiedników. Niemniej oba warianty w pewnym sensie się uzupełniają. Oznacza to, że korzystając z karty ogólnopolskiej, możesz nadal uzyskać rabaty w lokalnych programach zniżkowych. Jednocześnie będąc posiadaczem lokalnej karty, nie wyklucza Cię to z możliwości uzyskania zniżek przewidzianych w ramach programu ogólnokrajowego.

Karta dużej rodziny a prąd: Czy karta dużej rodziny daje zniżki na prąd?

KDR upoważnia posiadaczy do uzyskania zniżek na prąd. Uprawnione gospodarstwa domowe mające kartę dużej rodziny mogły do 30 czerwca 2023 r. złożyć wniosek i skorzystać z zamrożenia cen i skorzystać z limitu zużycia prądu do 3.000 KWh rocznie. 

Przekroczenie limitu wiąże się automatycznym podwyższeniem cen. W celu skorzystania z możliwości zamrożenia cen prądu, należało złożyć oświadczenie do dostawcy prądu, z chęcią korzystania ze wspomnianego limitu.

Jak przedłużyć kartę dużej rodziny po 18 roku życia?

Procedura przedłużania karty dużej rodziny jest zbliżona do wnioskowania o KDR. Dokumenty należy złożyć w gminie właściwej ze względu na miejsce zamieszkania lub elektronicznie przez portal Emp@tia (empatia.mpips.gov.pl – karta dużej rodziny). Warto wspomnieć, że w przypadku załatwiania formalności online powinieneś mieć podpis elektroniczny lub bezpłatny profil zaufany. Alternatywnie możesz wybrać się do urzędu gminy lub innej placówki wskazanej przez wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, gdzie złożysz wniosek w formie papierowej.

Czy karta dużej rodziny jest bezpłatna?

Karta dużej rodziny jest wydawana bezpłatnie każdemu członkowi rodziny. Dokument przysługuje poszczególnym osobom na różnych zasadach i w zależności od ich statusu. Rodzice, w tym rodzice zastępczy i opiekunowie prowadzący rodzinny dom dziecka) mogą korzystać z karty dożywotnio. Natomiast dzieci mają KDR do swoje dyspozycji, do 18 roku życia lub do ukończenia nauki, ale nie później niż do osiągnięcia 25 lat.

Warto podkreślić, że osoby, które mają orzeczenie o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności, mogą korzystać z karty przez cały czas trwania wspomnianego orzeczenia. Dzieci umieszczone w rodzinnej pieczy zastępczej mają dostęp do karty na czas pobytu w danej rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka.

Jakie są ulgi na kartę dużej rodziny?

Program Karty Dużej Rodziny oferuje szereg ulg i zniżek dla rodzin posiadających co najmniej troje dzieci. Te ulgi obejmują:

 1. Zakupy codziennych artykułów: Zniżki przy zakupie jedzenia, kosmetyków, odzieży, obuwia, książek, zabawek i paliwa.
 2. Rachunki i usługi: Obniżenie kosztów rachunków za usługi telekomunikacyjne, bankowe oraz inne usługi.
 3. Kultura i rekreacja: Tańszy dostęp do instytucji kultury, ośrodków rekreacyjnych, księgarni i innych miejsc rekreacji na terenie całego kraju.
 4. Transport: Zniżki na bilety komunikacji publicznej oraz tańsze przejazdy pociągami w wybranych miejscowościach.

Karta dużej rodziny to program, który ma na celu ułatwienie życia codziennego rodzinom wielodzietnym, oferując korzyści w różnych sferach ich aktywności oraz zakupów. Dzięki temu rodziny mają możliwość oszczędzania na podstawowych potrzebach i aktywnościach kulturalnych czy rekreacyjnych.

„Karta Dużej Rodziny nie jest przyznawana dlatego, że rodzina wychowująca troje lub więcej dzieci jest biedniejsza niż inne, ale dlatego, że ma większy udział w przygotowaniu następnego pokolenia do życia, że praca opiekuńczo wychowawcza ma istotne znaczenie dla całego społeczeństwa. Rodziny duże sa bardzo różnorodne, są i bogate i biedne, choć na pewno znacznie więcej jest tych niezamożnych. Chodzą do różnych sklepów, a szczególnie do takich, w których mogą zrobić taniej większe zakupy” – mówi Joanna Krupska, prezes Związku Dużych Rodzin „Trzy Plus”. 

Do programu może dołączyć każda firma i instytucja niezależnie od branży, w której działa. Partnerami są m.in. ogólnopolskie sieci, jak i lokalni przedsiębiorcy.

„Chcielibyśmy, żeby z Karty Dużej Rodziny mogły korzystać rodziny o różnym statusie społecznym i wybierać ofertę, która jest dla nich najbardziej opłacalna. Nie wartościujemy przedsiębiorców, którzy przystępują do programu Karta Dużej Rodziny na lepszych lub gorszych. Chcemy, by oferta partnerów programu była różnorodna i jak najbardziej atrakcyjna dla dużych rodzin. Liczymy na to, że kolejne duże, polskie i zagraniczne marki będą przystępowały do Programu Karty z obopólną korzyścią”. – dodaje prezes Krupska. 

Dowiedz się więcej: Renta rodzinna – ile wynosi i komu przysługuje?

Karta dużej rodziny – lista zniżek

Karta dużej rodziny zapewnia zniżki, ale także szereg innych korzyści, z których mogą skorzystać rodziny wielodzietne. W 2024 roku posiadacze karty mieli do dyspozycji szereg ofert. Sprawdź!

Empatia karta dużej rodziny – zniżki:

Zakupy spożywcze z obniżką:

 • Carrefour – 10%;
 • Lidl – 10%;
 • Auchan – 5%.

Usługi medyczne:

 • Luxmed i Medycyna rodzinna – 15%.

Karta dużej rodziny empatia zapewnia darmowy wstęp do parków narodowych.

Taniej pojedziesz koleją:

 • Polregio – od 37% do 49% zniżki;
 • Dodatkowe promocje lokalne na bilety czasowe.

Karta dużej rodziny 2024: Zniżki na opłaty paszportowe:

 • Dzieci – 75% zniżki;
 • Rodzice i małżonkowie rodziców – 50%.

Jesteś pod dobrymi skrzydłami, czyli tańsze loty z LOT-em:

 • Podróże – 10%;
 • Usługi dodatkowe – 50%.

Kultura – kina Helios:

 • Napoje, popcorn, nachosy – 20%;
 • Kawa z Helios Cafe – 20%.

Tankuj taniej na Circle K:

 • 8 gr na paliwa podstawowe i gaz;
 • 15 gr na paliwa premium;
 • dodatkowe zniżki na produkty i usług.

Zniżki na stacjach Lotos:

 • 38 gr na benzynę i olej napędowy;
 • 8 gr na gaz;
 • 40 gr na paliwa premium;
 • zniżki na produkty gastronomiczne i myjnię.

Karta dużej rodziny, jakie zniżki zapewnia? Nie tylko takie „od święta”, ale te najbardziej praktyczne i pożądane, czyli chociażby na zakupy spożywcze czy przejazdy. Zniżki z kartą dużej rodziny to realne oszczędności i okazja, aby skorzystać z dodatkowych możliwości, jak np. tańszych rejsów samolotowych czy niższych kosztów benzyny.

Sprawdź także: Kryterium dochodowe MOPS 2024.

Karta dużej rodziny dla rodziców dorosłych dzieci – od kiedy?

Od 1 stycznia 2019 roku prawdo do posiadania karty dużej rodziny przysługuje wszystkim rodzicom, a także małżonkom rodziców, którzy mają lub mieli na utrzymaniu łącznie co najmniej troje dzieci.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami za rodzica należy rozumieć także rodzica zastępczego lub osobę prowadzącą dom dziecka.

Karta dużej rodziny dla emeryta

Jeżeli jesteś seniorem i chcesz otrzymać kartę dużej rodziny, musisz mieć ukończone 65 lat. Ponadto, jako emeryt lub rencista trzeba spełnić kilka warunków. Przede wszystkim potrzebne będzie ważne zaświadczenie o prawie do świadczeń z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (ZUS).

Cały proces wygląda następująco. Należy pobrać wniosek ze strony internetowej urzędu gminy/miasta lub odebrać go osobiście w jego siedzibie. Następnie wypełniony dokument należy uzupełnić o dowód osobisty i zaświadczenie ZUS należy przekazać do właściwego urzędu.

W przypadku pozytywnej decyzji o otrzymaniu karty dużej rodziny, otrzymasz dokument w wersji fizycznej (karta) lub elektronicznej, dostępnej w portalu mObywatel. Karta ważna jest przez rok i może być każdego roku przedłużona na podstawie aktualnego zaświadczenia z ZUS. Gdy otrzymasz kartę, możesz korzystać z różnych ulg i zniżek, które oferują instytucje i firmy przy zakupach lub korzystaniu z usług.

Dla kogo karta wielkiej rodziny dla seniora?

Karta dla seniorów jest dostępna tylko dla osób, które spełniają określone warunki. Przede wszystkim chodzi o wiek. Senior musi mieć ukończone 65 lat i być emerytem lub rencistą. Konieczne jest także bycie członkiem rodziny wielodzietnej, czyli posiadanie minimum trójki dzieci.

Osoby samotne, które nie mają potomstwa, także mogą ubiegać się o kartę dużej rodziny. Jeśli są jedynym dzieckiem w rodzinie, a ich rodzice nie żyją, to mają możliwość uzyskania KDR. W takiej sytuacji mówi się o jednoosobowej rodzinie wielodzietnej.

Warto podkreślić, że karta dużej rodziny dla seniorów może być przyznana tylko raz. Jeśli dana osoba miała już taką kartę, jako członek rodziny wielodzietnej przed osiągnięciem wieku emerytalnego lub rentowego, to nie będzie mogła jej ponownie otrzymać, jako senior.

Karta dużej rodziny – zniżki dla seniorów

Istnieje przynajmniej kilka zniżek i ulg, które przysługują starszym posiadaczom karty dużej rodziny. Poniżej wybrane z nich:

 1. Instytucje kultury i rozrywka: Dostęp do wielu placówek kulturalnych i rozrywkowych za darmo lub po niższych cenach.
 2. Usługi medyczne: Preferencyjne ceny badań profilaktycznych i refundacja leków na receptę.
 3. Transport publiczny: Możliwość bezpłatnego korzystania z transportu publicznego w wybranych miastach w Polsce.
 4. Wsparcie finansowe: Możliwość ubiegania się o dodatkowe świadczenia pieniężne i ulgi podatkowe, co przyczynia się do większej stabilizacji finansowej i poczucia bezpieczeństwa.

Karta dużej rodziny dla seniorów to wyraz ich wkładu w społeczeństwo. Jednocześnie to nie tylko symboliczna etykieta, dyplom czy statuetka, a narzędzie, które stwarza realne korzyści. Dzięki nie można poprawić sobie codzienne życie i zyskać wsparcie w różnych aspektach, od opieki zdrowotnej po wsparcie finansowe.

Mobilna karta dużej rodziny, czyli mKDR

Karta dużej rodziny dostępna w aplikacji mObywatel nazywana jest mKDR i przeznaczona jest dla dorosłych członków rodzin wielodzietnych. Wymogiem jest posiadanie aktualnego polskiego dowodu osobistego. 

Dzieci z rodzin 3+, które korzystają z mLegitymacji szkolnej także mogą skorzystać z wersji elektronicznej KDR. Osoby, które nie mają polskiego dowodu osobistego, mogą uzyskać kartę dużej rodziny w tradycyjnej fizycznej formie.

Karta dużej rodziny do kiedy, czyli na jak długo przyznawana jest karta dużej rodziny?

Karta dużej rodziny jest ważna zależnie od statusu danej osoby w rodzinie. Poniżej najważniejsze informacje:

 • rodzice – uzyskują kartę na całe życie;
 • dzieci – do ukończenia 18 lat;
 • dzieci, które się uczą lub studiują:
  • do dnia 30 września następującego po końcu roku szkolnego, w którym planowane jest ukończenie nauki zgodnie z oświadczeniem o planowanym terminie ukończenia nauki w danej placówce – gdy dziecko uczy się w szkole;
  • do dnia 30 września roku, w którym jest planowane ukończenie nauki zgodnie z oświadczeniem o planowanym terminie ukończenia nauki w danej placówce – gdy dziecko uczy się w szkole wyższej;
 • dzieci niepełnosprawne – przez cały okres obowiązywania orzeczenia o niepełnosprawności;
 • dzieci umieszczone w rodzinnej pieczy zastępczej – Karta przyznawana jest na czas umieszczenia w danej rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka, nie dłużej niż do ukończenia 18 r.ż.
 • cudzoziemcom, o których mowa w art. 5 ust. 2 ustawy o Karcie Dużej Rodziny – Karta jest przyznawana odpowiednio na okres wynikający z dokumentu potwierdzającego prawo do zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Cudzoziemcowi posiadającemu zezwolenie na pobyt stały przyznaje się Kartę na taki okres, jaki przysługiwałby obywatelowi Rzeczypospolitej Polskiej (w szczególności dotyczy do rodziców, którzy dostają Kartę bezterminowo).

Komu przysługuje Karta dużej rodziny

W niniejszym artykule przybliżyliśmy wszystkie najważniejsze informacje dotyczące karty dużej rodziny i mKDR, czyli jej elektronicznego odpowiednika. Wiesz już czy przysługuje Ci karta, jakie warunki trzeba spełnić, aby ją zdobyć, jak i gdzie złożyć wniosek, a także jakie korzyści uzyskasz z jej posiadania. Karta dużej rodziny to wygodne rozwiązanie, które przydaje się na co dzień i przy rzadziej pojawiających się okazjach. Niemniej to realne przywileje, z których warto korzystać.

Pytania i odpowiedzi

Karta Dużej Rodziny jest przyznawana rodzinom, które mają lub mieli na utrzymaniu co najmniej troje dzieci.

KDR umożliwia uzyskanie zniżek na:

 • zakupy spożywcze;
 • usługi medyczne;
 • kulturę;
 • transport;
 • opłaty za paszporty.

Posiadacze karty mogą korzystać z ulg w sklepach spożywczych, usługach medycznych, opłatach za przejazdy kolejowe, loty, bilety do kina, a także mogą otrzymać zniżki na paliwo czy paszporty.

Posiadacze karty dużej rodziny mogą uzyskać np. 10% rabatu w wybranych sieciach spożywczych, preferencyjne ceny leczenia w placówkach medycznych, darmowy wstęp do parków narodowych, a także zniżki na bilety lotnicze, kolejowe, bilety do kina czy rabat na stacjach benzynowych.

Jeżeli chcesz dostać Kartę Dużej Rodziny, to należy złożyć odpowiedni wniosek w urzędzie miasta lub gminy. Wnioski są dostępne online lub można je odebrać osobiście w siedzibie urzędu. Wnioskujący powinni dostarczyć wymagane dokumenty, takie jak dowód osobisty czy zaświadczenie o prawie do świadczeń z ZUS.

5/5 - (1 oddanych głosów)