Jak obliczyć odsetki ustawowe za opóźnienie

Odsetki ustawowe naliczane są najczęściej w przypadku faktur vat i bez vat, gdy dłużnik spóźnia się ze spłatą zobowiązania. Wierzyciel może zażądać wypłacenia odsetek za czas opóźnienia niezależnie od tego, czy poniósł z tego tytułu jakąkolwiek szkodę. Jeśli wysokość odsetek nie została wcześniej ustalona, bierze się pod uwagę odsetki ustawowe, które przyjmują wartość stopy referencyjnej Narodowego Banku Polskiego oraz 5,5 punktów procentowych (w przypadku odsetek za opóźnienie w spełnieniu świadczenia pieniężnego). Nie musimy jednak samodzielnie wyliczać, ile wynoszą odsetki za każdy dzień zwłoki. W tym celu może posłużyć nam kalkulator odsetek ustawowych.

Odsetki ustawowe za opóźnienie w 2021 roku

W 2021 roku odsetki ustawowe za opóźnienie w spełnieniu świadczenia pieniężnego były naliczane według nowej, podwyższonej stawki. W związku z tym, że stopa referencyjna NBP w ciągu roku ulegała kilkukrotnym zmianom, wysokość odsetek ustawowych za opóźnienie wynosiła:

  • od 1 stycznia do 6 października – 5,60% 
  • od 7 października do 3 listopada – 6%
  • od 4 listopada do 8 grudnia – 6,75%
  • od 9 grudnia do końca 2021 roku – 7,25% 

w stosunku rocznym. Maksymalna stawka odsetek ustawowych (z tytułu opóźnienia w spełnieniu świadczenia pieniężnego) przyjmowała:

  • od 9 grudnia do końca 2021 roku – 14,50% 
  • od 4 listopada do 8 grudnia – 13,50%
  • od 7 października do 3 listopada – 12%
  • od 1 stycznia do 6 października – 11,20%

w stosunku rocznym. Odsetki maksymalne naliczane są w sytuacjach, gdy ustanowiona  między dwoma podmiotami wysokość odsetek za opóźnienie przekracza wysokość odsetek maksymalnych. 

Odsetki ustawowe za opóźnienie w 2022 roku

Odsetki ustawowe za opóźnienie od 5 stycznia 2022 roku wynoszą 7,75% (jeśli dotyczą opóźnienia w spełnieniu świadczenia pieniężnego). Warto wiedzieć, że możliwe jest również naliczenie odsetek ustawowych z innych tytułów:

  • odsetki kapitałowe, naliczane od pożyczonej kwoty pieniędzy – obecnie wynoszą 5,75% od sumy pieniężnej;
  • odsetki za opóźnienie w transakcjach handlowych (między przedsiębiorcami) – obecnie wynoszą 9,75% (jeśli dłużnikiem jest publiczny podmiot leczniczy) lub 11,75% (jeśli dłużnikiem nie jest podmiot publiczny będący podmiotem leczniczym). 

Kalkulator odsetek — czym dokładnie jest?

W Internecie możemy znaleźć kilka rodzajów kalkulatorów odsetek. Jednak niezależnie od tego, jakiego typu odsetek dotyczy dany kalkulator, narzędzie to zawsze pozwala nam w dosłownie kilka sekund wyliczyć wszelkie koszty wynikające z odsetek. Wystarczy, że w formularzu online wpiszemy niezbędne dane, a na ich podstawie system będzie mógł przeprowadzić obliczenia. 

— Kalkulator odsetek kredytu — jeśli chcemy wyliczyć, ile będą wynosić  odsetki od kredytu, w odpowiednie pola wpisujemy wysokość zobowiązania, oprocentowanie, liczbę rat oraz ich rodzaj (np. raty stałe). Tego typu dane wystarczą, abyśmy mogli otrzymać informację o wysokości kosztów, które będziemy musieli ponieść, gdy zdecydujemy się na zawarcie umowy kredytowej, np. o kredyt gotówkowy. Podobnie sytuacja przedstawia się w przypadku obliczania za pomocą kalkulatora wysokości kosztów wynikających z zaciągniętej pożyczki bez BIK oraz innego typu zobowiązań, np. chwilówek czy pożyczek, które możemy wziąć w parabankach. 

 Kalkulator odsetek podatkowych  — dzięki temu narzędziu możemy w szybki sposób obliczyć wysokość odsetek związanych z naszymi zaległościami podatkowymi.

— Kalkulator odsetek ustawowych — warto pamiętać, że odsetki ustawowe za opóźnienie są naliczane każdego dnia! Twój dług rośnie więc codziennie, o konkretną kwotę, aż do momentu, kiedy uiścisz zaległą ratę oraz odsetki. Chcąc obliczyć kwotę dotychczas naliczonych odsetek, musimy podać wysokość zobowiązania, ustalony termin spłaty oraz datę faktycznej zapłaty.

Kiedy naliczane są odsetki ustawowe za opóźnienie?

Gdy bank zaczyna naliczać odsetki ustawowe za opóźnienie, nie ma obowiązku informować o tym dłużnika, choć w postanowieniach umowy powinna znaleźć się wzmianka o tym, kiedy kredytobiorca jest informowany o istnieniu zaległości wobec banku. Z tego powodu każda osoba, która zaciągnęła zobowiązanie, powinna pilnować terminu spłaty rat. W razie nieterminowego regulowania zobowiązań, instytucja bankowa może rozpocząć naliczanie odsetek już w sytuacji, gdy opóźnienie wynosi jeden dzień. 

Umorzenie odsetek za opóźnienie

Odsetki ustawowe za opóźnienie mogą zostać umorzone. W tym celu należy złożyć stosowny wniosek do wierzyciela, w którym umieścimy wszelkie materiały potwierdzające ciężką sytuację finansową. Mogą to być wyciągi z konta bankowego oraz innego rodzaju dokumenty, świadczące o ponoszeniu wysokich opłat miesięcznych lub potwierdzające utratę pracy. Wierzyciele szczególnie przychylnie patrzą na możliwość umorzenia odsetek wówczas, gdy u dłużnika wystąpiły zdarzenia losowe, które spowodowały nagłe problemy finansowe i związane z tym opóźnienia w spłatach rat. Za takie zdarzenia losowe uważa się zwłaszcza choroby czy wypadki, które w konsekwencji doprowadziły do zmniejszenia wpływów i zwiększenia wydatków (koszty leczenia, rehabilitacji, leków). 

5/5 - (4 oddanych głosów)