dobry startProgram Dobry Start to rządowe świadczenie socjalne w formie inwestycji w edukację polskich dzieci. Jest to jednorazowe wsparcie finansowe na kwotę 300 zł dla wszystkich dzieci rozpoczynających rok szkolny. Dzięki temu rozwiązaniu jako rodzic skompletujesz wyprawkę szkolną bez konieczności znacznego obciążania budżetu domowego. Aby uzyskać świadczenie Dobry Start, musisz złożyć stosowny wniosek. Gdzie go złożyć i jakie informacje musisz w nim podać? Sprawdź, czy kwalifikujesz się do otrzymania dofinansowania na nowy rok szkolny i jak je uzyskać. 

Program Dobry Start – podstawowe informacje

Świadczenie Dobry Start to sposób na sfinansowanie wyprawki szkolnej z państwowych pieniędzy. Jest to rozwiązanie wprowadzone przez rząd, by pomóc polskim rodzinom, unieść zwiększone wydatki przy kompletowaniu podręczników i przyborów edukacyjnych. Dobry Start pozwala uzyskać 300 zł jednorazowego wsparcia dla uczniów rozpoczynających rok szkolny, niezależnie od dochodów rodziny. Kto wypłaca świadczenie 300+? Wypłatę środków realizuje ZUS raz do roku na każde dziecko, które kontynuuje edukację w szkole, aż do ukończenia przez nie 20 lat. Program obejmuje łącznie aż 4,4 mln uczniów. Misją rządowego dofinansowania jest inwestycja w edukację polskich dzieci. 

Aby otrzymać świadczenie Dobry Start, należy złożyć wniosek do ZUS na odpowiednim formularzu online. Może tego dokonać każdy prawny opiekun dziecka (nie tylko rodzic, ale też osoba uznana za opiekuna przez sąd opiekuńczy). Warto mieć na względzie, że według nowych zasad, od 2021 r. wniosek Dobry Start można złożyć jedynie drogą elektroniczną za pośrednictwem portalu PUE ZUS, bankowości elektronicznej, czy strony ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej empatia.mpips.gov.pl. 

Środki uzyskane przez Program Dobry Start rodzice mogą przeznaczyć na zakup przedmiotów niezbędnych do wyprawki szkolnej, takich jak podręczniki oraz niezbędne akcesoria.

Ważne! Nie musimy nigdzie zgłaszać, na co przeznaczymy środki uzyskane w ramach Programu Dobry Start. 

Na kogo przysługuje wsparcie z Programu Dobry Start? 

Dobry Start – dla kogo przeznaczone jest świadczenie? Środki przysługują raz w roku dziecku uczącego się w szkole:

 • do 20 roku życia – standardowy limit,
 • do 24 roku życia – jeśli jest osobą niepełnosprawną. 

Dokumenty potwierdzające niepełnosprawność dziecka to:

 • orzeczenie o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności,
 • orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności,
 • orzeczenie wydawane na podstawie przepisów oświatowych: orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego lub orzeczenie o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych.

Komu przysługuje 300 zł w ramach programu Dobry Start? Jest ono dostępne jedynie dla uczniów placówki oświatowej rozumianej jako:

 • szkoła podstawowa,
 • szkoła ponadpodstawowa,
 • klasy dotychczasowej szkoły ponadgimnazjalnej prowadzone w szkole ponadpodstawowej,
 • szkoła artystyczna, w której jest realizowany obowiązek szkolny lub nauki,
 • młodzieżowy ośrodek socjoterapii,
 • młodzieżowy ośrodek wychowawczy,
 • specjalny ośrodek szkolno- wychowawczy,
 • specjalny ośrodek wychowawczy,
 • ośrodek rewalidacyjno-wychowawczy.

Zastanawiasz się czy świadczenie Dobry Start przysługuje przedszkolakom albo czy Dobry Start jest również dla zerówki. Nie. Te grupy dzieci nie są objęte dofinansowaniem, co może być dla niektórych rodziców niemałym zaskoczeniem. 

Kto może uzyskać rządowe świadczenie Dobry Start?

Z programu mogą skorzystać rodzice lub opiekunowie dziecka do 20 roku życia. W sytuacją ucznia z niepełnosprawnością o świadczenie Dobry Start mogą starać się jego rodzice lub opiekunowie do ukończenia przez niego 24 roku życia. 

Dobry Start – dla kogo? Wypłacanie dofinansowanie nie jest zależne od dochodów rodziny. Oznacza to, że o uzyskanie świadczenia można się starać bez względu na swoją sytuację finansową. 

Program Dobry Start – jak uzyskać wsparcie?

Aby uzyskać dofinansowanie należy złożyć wniosek do ZUS. Dobry Start 300+ wniosek online może złożyć rodzic, opiekun prawny lub opiekun faktyczny dziecka. Opiekunem faktycznym jest osoba faktycznie sprawująca opiekę nad dzieckiem, która złożyła podanie o przysposobienie dziecka do sądu opiekuńczego. Z kolei wniosek Dobry Start dla dzieci, które przebywają w rodzinie zastępcze składa rodzic zastępczy, dyrektor placówki opiekuńczo-wychowawczej lub osoba prowadząca dom dziecka. 

Jak i gdzie złożyć wniosek o ustalenie prawa do świadczenia Dobry Start? 

Jak już wspomnieliśmy wcześniej wniosek 300+ można złożyć jedynie online. Takie działanie ma na celu usprawnienie całej procedury. Obecnie nie ma możliwości wysłania podania w formie papierowej, ani bezpośrednio do oddziału ZUS, ani za pośrednictwem poczty. 

Wniosek Dobry Start możesz złożyć na trzy sposoby:

 • przez portal PUE ZUS,
 • za pośrednictwem portalu informacyjno-usługowego Emp@tia,
 • przez bankowość elektroniczną.

Jak wypełnić wniosek do programu dobry start? Wzór jest stosunkowo prosty, a na dostępnych platformach krok po kroku będziesz informowany, jakie dane musisz wpisać.

We wniosku o świadczenie 300+ powinieneś zamieścić takie dane jak:

 • Twoje imię i nazwisko,
 • Twój numer PESEL,
 • serię Twojego dowodu osobistego,
 • obywatelstwo,
 • stan cywilny,
 • adres zamieszkania,
 • adres mailowy,
 • numer telefonu,
 • imię i nazwisko dziecka,
 • numer PESEL dziecka,
 • datę urodzenia dziecka,
 • rodzaj oraz dane adresowe szkoły, do której dziecko będzie uczęszczać,
 • numer konta bankowego, na które ma zostać przesłane środki. 

Jakie dokumenty są potrzebne do złożenia wniosku?

W większości przypadków samo złożenie wniosku będzie wystarczające do uwzględnienia żądania. Jednakże czasem będzie konieczne dołączenie dodatkowych dokumentów: 

 • kopia karty pobytu i decyzja – dla cudzoziemca przebywającego na terytorium RP na podstawie zezwolenia na czasowy pobyt (zgodnie z art. 127 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach),
 • decyzja o udzieleniu cudzoziemcowi zezwolenia na pobyt na terytorium RP – ten dokument poświadcza pobyt osoby z granicy w RP i usprawnia ją jednocześnie do wykonywania zawody,
 • kopia odpisu orzeczenia sądu –  w sytuacji pozostawienia dziecka pod opieką naprzemienną obojga rodziców,
 • kopia odpisy orzeczenia sądu o ustaleniu opiekuna prawnego dziecka,
 • oświadczenie dotyczące posiadania stopnia niepełnosprawności przez dziecko. 

Do kiedy można złożyć wniosek? 

Dobry Start – do kiedy składać wnioski? Tak jak w poprzedniej edycji, od 1 lipca do 30 listopada można złożyć wniosek o ustalenie prawa do pobierania świadczenie Dobry Start na rok szkolny 2022/2023. Zakład Ubezpieczeń Społecznych przyjmuje wysłane wnioski o świadczenie 300+, zajmuje się ich rozpatrywaniem, a także przyznawaniem i wypłatą dofinansowania. 

Jak możesz łatwo zauważyć termin, do kiedy składa się wnioski do programu Dobry Start jest dość długi, więc możesz na spokojnie złożyć podanie do ZUS. Ponadto elektroniczna e-administracja oraz bankowość elektroniczna pozwalają na błyskawiczne uzupełnienie i złożenie podania. 

Kiedy będzie wypłacane świadczenie 300+? 

Na pewno chcesz rozeznać się w kwestii “Dobry start kiedy są wypłaty.” To, kiedy będzie wypłacane 300 zł na dziecko w ramach programu Dobry Start, zależy od tego, w jakim miesiącu złożysz wniosek. Mianowicie:

 • W przypadku złożenia wniosku w lipcu i sierpniu – wypłata środków nastąpi nie później niż 30 września.
 • W przypadku złożenia wniosku we wrześniu, październiku i listopadzie – wypłata środków nastąpi w ciągu 2 miesięcy od złożenia podania. 

Będąc w temacie, warto dowiedzieć się ile czeka się na zasiłki z MOPS

W roku szkolnym 2022/2023 wypłata dofinansowania 300+ będzie odbywać się wyłącznie na rachunek bankowy. Jako wnioskodawca możesz wskazać dowolny rachunek, jednakże obowiązuje zasada, że podaje się jedno konto bankowe bez względu na liczbę dzieci w gospodarstwie domowym. 

Program Dobry Start dla uchodźców – warunki przyznania dofinansowania 

Napływ naszych wschodnich sąsiadów z Ukrainy, spowodował że wielu obywateli z tego kraju zastanawia się, czy są uprawnieni do pomocy w ramach rządowego wsparcia. Nasuwa się pytanie, czy uchodźcy mogą wnioskować o udział w programie Dobry Start? 

Tak, jednakże będą musieli złożyć dodatkowe dokumenty takie jak:

 • kopia karty pobytu w przypadku pobytu czasowego lub,
 • decyzja o udzieleniu cudzoziemcowi zezwolenia na pobyt na terytorium RP.

Jak i gdzie złożyć wniosek o 300+ dla uchodźców? Należy zrobić to w ten sam sposób jak dla obywateli Polski, czyli za pośrednictwem PUE ZUS, portalu Emp@tia czy bankowości elektronicznej. Kiedy będzie wypłata 300+ z programu Dobry Start dla uchodźcy? W tym wypadku terminy są takie same jak te podane wyżej w artykule. 

Złożenie wniosku o 300+ w bankach – jak wygląda?

Wygodnym rozwiązaniem jest złożenie wniosku przez bankowość elektroniczną. Wniosek Dobry Start – jakie banki umożliwiają wysłanie zgłoszenia do ZUS?

Większość banków pozwala złożyć wniosek elektroniczny Dobry Start przez bankowość mobilną. Po wejściu w aplikację bankową klient banku może zalogować się do Profilu Zaufanego, a następnie wypełnić i wysłać wniosek 300+. 

Złożenie wniosku Dobry Start jest dostępne w:

 • Santander Bank,
 • Bank Pekao S.A.,
 • PKO Bank Polski,
 • Bank Pocztowy S.A.
 • Bank Millennium,
 • Getin Bank,
 • Nest Bank,
 • Alior Bank,
 • Credit Agricole. 

Program Dobry Start – co dodatkowo warto wiedzieć? 

Czy 300+ wlicza się do podstawy opodatkowania? Nie. Świadczenie Dobry Start, tak samo jak 500 Plus jest zwolnione z podatku od osób fizycznych. Jeszcze inną ważną kwestią dla osób zadłużonych może być to, czy komornik może zająć 300+ z programu Dobry Start świadczenie Dobry Start? Mamy dobrą wiadomość. Świadczenie socjalne 300+ nie podlega egzekucji. Oznacza to, że komornik nie może zająć tych środków na poczet spłaty długów u wierzycieli prywatnych, jak i w organów administracyjno-sądowych. 

Szczegółowe zasady działania programy określa rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 czerwca 2021 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry start”. Jeśli masz jakiekolwiek wątpliwości, możesz skontaktować się Zakładem Ubezpieczeń Społecznych za pomocą infolinii telefonicznej lub poczty elektronicznej. Przydatnym źródłem informacji jest  także strona rządowa gov.pl, gdzie w prosty i zrozumiały sposób opisane są wszystkie najważniejsze kwestie dotyczące Dobrego Startu. 

Czy warto skorzystać z dofinansowania na wyprawkę szkolną?

Opinie na temat rządowego wsparcia w ramach programu Dobry Start są podzielone. Wiele osób sądzi, że kwota 300 zł jest niewystarczająca, aby chociażby w większej części pokryć wydatki związane zakupem wszystkich niezbędnych rzeczy do szkoły. Podstawa programowa wciąż się zmienia, a Ministerstwo Edukacji i Nauki narzuca coraz to nowe podręczniki szkolne, sprawiając że niemal co roku niezbędne jest kupno nowych książek za niemałą sumę pieniędzy. Z drugiej strony wsparcie jednorazowe w kwocie 300 zł może pokryć część wydatków i nieco odciąży domowy budżet. Warto starać się o świadczenie rządowe, gdyż wystarczy w zasadzie wysłać wniosek elektronicznie, aby na Twoim koncie pojawiły się dodatkowe środki pieniężne do rozdysponowania. 

W 2021 roku w ramach programu wydano aż 5,3 mld złotych, co wskazuje, że Dobry Start cieszył się dużą popularnością pośród polskich rodzin. 

5/5 - (1 oddanych głosów)