Na etapie ubiegania się o kredyt hipoteczny lub gotówkowy konieczne jest dostarczenie do banku szeregu dokumentów. Najistotniejszy jest dokument tożsamości, ale tuż obok zaświadczenie o dochodach na druku od pracodawcy. To podstawowy dokument, który potwierdza wysokość osiąganych dochodów. Dowiedz się, dlaczego banki wymagają dostarczenia takiego zaświadczenia i jaki to ma wpływ na zdolność kredytową.

Czym dokładnie jest zaświadczenie o dochodach do kredytu hipotecznego?

Chcąc starać się o kredyt na zakup mieszkania lub budowę domu, musimy spodziewać się konieczności dołączenia do wniosku różnego rodzaju dokumentów. Bank wymaga określonych pism w celu zapewnienia o wiarygodności konsumenta i zminimalizowania ryzyka braku spłaty zobowiązania. Jednym z nich jest właśnie zaświadczenie o dochodach, które musimy uzyskać od pracodawcy. Pamiętajmy, że tego typu dokument jest często wymagany również, gdy ubiegamy się o kredyt gotówkowy. Jednak w takich sytuacjach najczęściej bankom wystarczy zaświadczenie o zarobkach z 3 miesięcy lub wyciągi z konta osobistego.

POBIERZ WZÓR >>

Druk zaświadczenia o zarobkach dotyczy formy naszego zatrudnienia, a także wysokości otrzymywanych dochodów przez przyszłego kredytobiorcę. Tego typu pismo musi być wystawione przez pracodawcę, własnoręcznie podpisane i najlepiej, aby zawierało również pieczątkę firmy, w której jesteśmy zatrudnieni. Najczęściej pracownik może liczyć na wystawienie takiego dokumentu niemal od ręki, gdyż nie wymaga to wiele czasu. Zdarza się jednak, że w większych przedsiębiorstwach czas oczekiwania na napisanie tego typu pisma się wydłuża. Wówczas, jeśli interesuje nas zaświadczenie o zarobkach do kredytu, wzór w formie gotowego druku może znacznie pomóc nam w przyspieszeniu procedury. W takich przypadkach warto także pomyśleć o dokumencie nieco wcześniej, aby móc dołączyć go do wymaganych przez bank dokumentów przy kredycie.

Zaświadczenie o zarobkach do kredytu Czym różni się oświadczenie o dochodach a zaświadczenie o zarobkach od pracodawcy?

Zdarza się, że konsumenci mylą dwa istotne dokumenty przy kredycie, mianowicie oświadczenie o zarobkach i zaświadczenie o dochodach od pracodawcy. Warto wiedzieć, że tego typu pisma zdecydowanie różnią się od siebie przede wszystkim pod względem osoby, która je wystawia, a także zawartych w nich informacji. Jeśli chodzi o oświadczenie o dochodach, wypełniamy je samodzielnie podczas składania wniosku. Musimy zawrzeć w nim informacje odnośnie do otrzymywanych dochodów, nie tylko tych w formie wynagrodzenia za pracę, ale także innego rodzaju, np. z wynajmu nieruchomości. Najczęściej taki dokument wystarczy, aby bank udzielił nam kredytu gotówkowego, jednak w przypadku zobowiązania hipotecznego, bank może wymagać także wydania zaświadczenia o zarobkach od pracodawcy.

Zaświadczenie o dochodach wzór posiada również nieco prostszy. Wystarczy umieścić w nim nasze dane osobowe oraz informacje o źródle, formie i wysokości dochodów. Możemy zawrzeć w nim różne formy otrzymywania dochodu, np. gdy pracujemy na umowy cywilnoprawne w kilku firmach. Z kolei wzór zaświadczenia o zarobkach od pracodawcy musi zawierać rodzaj umowy, w ramach której wykonujemy dla niego pracę, wysokość wynagrodzenia oraz pieczątkę firmy i własnoręczny podpis, ale nie tylko.

Co musi zawierać zaświadczenie od pracodawcy?

— Imię i nazwisko pracownika;

— Serię i numer dowodu osobistego;

— Datę i miejsce urodzenia pracownika;

— Numer PESEL;

— Aktualny adres zamieszkania;

— Rodzaj umowy (umowa o pracę, umowa cywilnoprawna);

— Określenie terminowości umowy (na czas określony, nieokreślony);

— Opis zajmowanego stanowiska;

— Średnią miesięczna wysokość zarobków brutto;

— Dane firmy (Nazwa, adres siedziby, NIP, REGON);

— Podpis pracodawcy lub osoby upoważnionej do jego reprezentowania;

— Informację o braku stanu upadłości lub likwidacji firmy;

— Informację o braku okresu wypowiedzenia pracownika;

— Ew. kwotę ubezpieczenia i wysokość podatku odprowadzanego do Urzędu Skarbowego.

Zaświadczenie o zarobkach do kredytu wzór – POBIERZ

Zaświadczenie o dochodach urząd skarbowy

W przypadku przedsiębiorców starających się o kredyt, często banki wymagają, aby wnioskujący dołączył zaświadczenie o dochodach z urzędu skarbowego. Jest to alternatywna opcja dla zaświadczenia od pracodawcy w przypadku naszego zatrudnienia. Wówczas musimy zgłosić się do właściwego urzędu skarbowego celem uzyskania takiego dokumentu, który potwierdzi nasze dochody za dany rok.

We wniosku o wydanie takiego zaświadczenia musimy zawrzeć poniższe informacje:

— Organ, do którego składamy wniosek (Dokładne dane, nazwę, adres właściwego urzędu);

— Dane osobowe podatnika (Imię, nazwisko i adres);

— NIP, REGON, dane firmy;

— Treść żądania (Wniosek o wydanie zaświadczenia o wysokości dochodu.

Ważne!

Wnioskując o zaświadczenie o dochodach z urzędu skarbowego, musimy wnieść opłatę skarbową, którą uiszczamy w kasie lub przelewem na rachunek bankowy. Do wniosku warto dołączyć dowód o pokryciu tego typu opłaty. 

Takie zaświadczenie najczęściej jest wydawane maksymalnie w ciągu 7 dni od dnia, w którym złożono wniosek. Zdarza się, że termin jest wydłużony, zwłaszcza jeśli nie zawarliśmy w formularzu wszystkich niezbędnych danych. Wówczas zostaniemy poinformowani o konieczności korekty.

Zaświadczenie o zarobkach ING

ING Bank Śląski podczas wnioskowania o kredyt hipoteczny wymaga dołączenia zaświadczenia o zarobkach. Bank udostępnia gotowy wzór do druku, który może wypełnić pracodawca lub osoba upoważniona. Tego typu dokument musi zawierać:

— Imię i nazwisko pracownika;

— PESEL;

— Stanowisko/rodzaj wykonywanej czynności;

— Podstawę osiągania dochodu — Umowa o pracę/wykonywanie stosunku służbowego, stosunek pracy na podstawie wyboru/powołania, umowa zlecenie/o dzieło, kontrakt menedżerski, kontrakt marynarski, inna;

— Okres osiągania dochodów — Na czas nieokreślony od dnia…, na czas określony od dnia… do dnia…;

— Średni miesięczny dochód netto za ostatnie X miesięcy; — 3 miesiące dla umów o pracę/stosunku służbowego, powołania/wyboru, kontraktu menadżerskiego, 12 miesięcy dla pozostałych;

— Informacje o pracowniku odnośnie do okresu próbnego/wypowiedzenia — Nie pozostaje w okresie wypowiedzenia, nie znajduje się w okresie próbnym, nie jest pracownikiem sezonowym, analogicznie;

— Informacje o kredycie firmowym — Wnioskodawca nie korzysta/korzysta z kredytu lub pożyczki udzielonej przez pracodawcę;

— Dane firmowe — Nazwa pracodawcy/zleceniodawcy, NIP, REGON, adres, telefon, informacje o stanie upadłości lub likwidacji, miejsce wystawienia, data, pieczęć firmowa i podpis pracodawcy lub osoby upoważnionej.

Zaświadczenie w ING jest ważne 1 miesiąc od dnia, w którym zostało wystawione.

Zaświadczenie o zarobkach PKO

Zaświadczenie o zarobkach PKO BP oraz PKO Bank Hipoteczny wymagają w przypadku starania się o kredyt na zakup lub budowę nieruchomości. Muszą być w nim zawarte takie informacje jak:

— Dane osobowe i informacje o pracowniku — Imię i nazwisko, PESEL, okres zatrudnienia, rodzaj umowy, rodzaj stanowiska, wysokość dochodu według umowy w PLN lub innej walucie, dane o wynagrodzeniu za ostatnie 6 miesięcy lub więcej, średnie miesięczne wynagrodzenie, kwota słownie, informacje o braku lub istnieniu obciążenia wynagrodzenia z tytułu wyroków sądowych oraz kwota, informacje o okresie wypowiedzenia, zwolnieniu lekarskim, urlopie macierzyńskim/wychowawczym/bezpłatnym.

— Dane osobowe i informacje o pracodawcy — Nazwa, adres, NIP i REGON firmy. Informacje o ewentualnym stanie likwidacji, upadłości, postępowaniu naprawczym, oświadczenie o honorowaniu niekompletnego lub nieczytelnego zaświadczenia i odpowiedzialności prawnej, pieczęć funkcyjna i podpis pracodawcy lub osoby upoważnionej, miejscowość i data.

PKO BP i PKO Bank Hipoteczny również udostępniają online zaświadczenie w formie wzoru do wydruku.

Zaświadczenie o zarobkach Millenium

Podobnie jak w przypadku powyższych banków, również na stronie Millenium zaświadczenie o zarobkach pobierzemy za darmo. Wzór do druku musi zawierać takie informacje jak dane pracodawcy i pracownika, rodzaj zatrudnienia, okres zatrudnienia, zajmowane stanowisko, informacje o urlopach macierzyńskich/wychowawczych/bezpłatnych, zwolnieniu lekarskim powyżej 30 dni, informacje o dochodzie z ostatnich 3 miesięcy lub 12 miesięcy (jeśli pracownik jest zatrudniony krócej, należy podać średnią za przepracowany okres), wysokość premii, diet i innych składników wynagrodzenia netto,  forma wypłaty dochodów, obciążenia, podpis osoby upoważnionej do wystawienia zaświadczenia, data i pieczątka firmy.

Zaświadczenie o zarobkach Santander

Również bank Santander umożliwia do pobrania zaświadczenie o zatrudnieniu i zarobkach ze strony www. Wzór zawiera takie informacje jak: dane osobowe pracownika informacje o zatrudnieniu i zarobkach, sposób zapłaty wynagrodzenia, informacje o obciążeniach w związku z wyrokiem sądowym lub z innego tytułu, informacje o stanie likwidacji lub upadłości pracodawcy, oświadczenie o zgodzie na weryfikację danych przez bank oraz kontaktu z firmą, miejscowość, datę, pieczęć i podpis.

Credit Agricole zaświadczenie o zarobkach

W banku CA możemy pobrać druk zaświadczenia od pracodawcy. Tego typu dokument stanowi zaświadczenie, że pracownik (dane osobowe i adresowe) jest zatrudniony w firmie (nazwa)  na okres (od dnia X do dnia X) na czas określony/nieokreślony, na stanowisku X i osiąga średni miesięczny dochód w wysokości netto/brutto (kwota) z ostatnich 3 miesięcy. Należy w nim zawrzeć także informacje o obciążeniu (bądź nie) wynagrodzenia z tytułu wyroków sądowych oraz jego kwotę w przypadku zaistnienia. Niezbędny jest podpis kredytobiorcy,  numer telefonu zakładu pracy (chyba że jest podany na pieczątce), pieczęć z nazwą i adresem, podpis głównego księgowego lub osoby upoważnionej.

Zaświadczenie o zarobkach Alior Bank

Wnioskując o kredyt hipoteczny, Alior Bank udostępni nam zaświadczenie z zakładu pracy o zatrudnieniu i wysokości uzyskiwanych dochodów w formie papierowej. Możemy też pobrać wzór do druku, który udostępnimy pracodawcy do wypełnienia. Dokument zawiera poniższe informacje:

— Dane pracownika (wypełnia wnioskodawca) — Imię, nazwisko, PESEL, Adres zamieszkania, nazwa zakładu pracy, numer telefonu zakładu pracy, adres siedziby.

— Informacje o zatrudnieniu (wypełnia pracodawca) — Okres zatrudnienia, zajmowane stanowisko, rodzaj umowy, dochód brutto (średnia z ostatnich 3 miesięcy), kwota netto diety w przypadku kierowców, informacje o obciążeniu wynagrodzenia lub jego braku, informacje o zobowiązaniach kredytowych w zakładzie pracy, informacje o zatrudnieniu bądź nie pracownika w firmie rodzinnej, a także o nieznajdowaniu/znajdowaniu się w okresie wypowiedzenia umowy o pracę oraz informacje o braku lub zaistnieniu stanu upadłości/likwidacji/postępowania naprawczego zakładu pracy.

Zaświadczenie o zarobkach Bank Spółdzielczy

Banki Spółdzielcze udostępniają wnioskującym pobranie do druku wzoru zaświadczenia o zatrudnieniu i wysokości wynagrodzenia. Tego typu pismo w większości oddziałów wygląda następująco:

Niniejszym zaświadcza się, że Pan/Pani….. (imię i nazwisko)…… imię ojca……, nazwisko rodowe……, PESEL………, adres korespondencyjny……., miejsce zameldowania……, legitymujący/a się dokumentem tożsamości o nazwie….. Seria….. Nr….. wydanym przez……. dnia….., zatrudniony/a jako…….. od dnia….. w…… (pełna nazwa zakładu pracy i adres, numer, pod którym zarejestrowano działalność, datę rozpoczęcia działalności i nazwa jednostki dokonującej rejestracji).

Umowa z wyżej wymienionym została zawarta na czas nieokreślony/określony od dnia……. Średnie miesięczne wynagrodzenie netto z ostatnich trzech miesięcy wynosi zł……(słownie złotych:………). Wynagrodzenie powyższe jest/nie jest obciążone z tytułu wyroku sądowego lub innych tytułów w kwocie….. złotych miesięcznie.

Wymieniony pracownik:

— znajduje się/nie znajduje się w okresie wypowiedzenia o pracę,

— znajduje się/nie znajduje się w okresie próbnym,

— jest/nie jest pracownikiem sezonowym.

Zakład pracy wystawiający niniejsze zaświadczenie nie znajduje się/znajduje się w stanie likwidacji lub upadłości.

Niniejszym oświadczam/y, że podane informacje są prawdziwe i zgodne ze stanem faktycznym. Jestem/śmy/ świadomy/i, że Bank wykorzysta je do podjęcia decyzji w sprawie udzielenia kredytu Wnioskodawcy. Jestem/śmy/ świadomy/i, że informacje niezgodne ze stanem faktycznym mogą spowodować stratę finansową Banku i pociągnięcie mnie/nas do odpowiedzialności zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Podpis i imienna pieczątka służbowa Głównego księgowego/pracownika kadr z zakładu pracy.

Podpis i imienna pieczątka służbowa Kierownika zakładu pracy.

5/5 - (1 oddanych głosów)