Rząd w Polsce stale wprowadza w życie nowe programy wsparcia dla kredytobiorców. Nie inaczej jest z programem nazwanym Funduszem Wsparcia Kredytobiorców. W jakiej kwocie możesz otrzymać wsparcie finansowe i na jaki czas? Jakie są warunki pozostawania beneficjentem programu? Wszystkiego dowiesz się z poniższego artykułu.

Fundusz Wsparcia Kredytobiorców – co to jest?

Fundusz wsparcia Kredytobiorców

Fundusz Wsparcia Kredytobiorców to specjalny program rządowy, który został utworzony już w 2015 roku. Głównym celem było umożliwienie wsparcia kredytobiorcom w trudnej sytuacji finansowej, którzy nie radzą sobie z samodzielną spłatą wysokich rat. W ramach funduszu mogli oni uzyskać specjalną pożyczkę rozłożoną na nieoprocentowane raty. Już od początku zgromadzone w funduszu środki były wypłacane przez banki, które regularnie zasilają Fundusz Wsparcia Kredytobiorców składkami obliczanymi w oparciu o kwartalne dane o wielkości portfela kredytów mieszkaniowych ze spłatą opóźnioną o więcej niż 90 dni.

Fundusz Wsparcia Kredytobiorców ustawa

Nowelizacja ustawy o wsparciu kredytobiorców zaczęła obowiązywać od 1 stycznia 2021 roku. Jej założeniem było zrealizowanie dopłat do rat kredytowych dla osób, które pozostają w ciężkiej sytuacji i nie radzą sobie ze spłatą pożyczki na mieszkanie czy dom.

Ustawa ta określa nie tylko wsparcie, na jakie możemy liczyć np. w ramach funduszu, ale także, kim jest kredytobiorca i kredytodawca oraz jakie warunki musi spełnić zaciągający kredyt, by otrzymać środki zgromadzone przez Fundusz Wsparcia Kredytobiorców. Bowiem: kredytobiorcą jest osoba fizyczna lub osoby w gospodarstwie domowym, które spłacają kredyt mieszkaniowy. Z kolei gospodarstwo domowe musi być prowadzone przez kredytobiorcę ubiegającego się o wsparcie z funduszu. Musi więc on albo samodzielnie zajmować lokal mieszkalny, czy też prowadzić wspólnie gospodarstwo z innymi osobami na stałe zamieszkującymi nieruchomość. Konieczne jest, aby kredytobiorca posiadał prawa do zamieszkiwania mieszkania czy domu.

Jak wskazuje ustawa, Fundusz Wsparcia kredytobiorców umożliwia dopłatę do spłaty kredytów, z których środki zostały przeznaczone na:

 • Budowę domu jednorodzinnego.
 • Nabycie: praw własności domu jednorodzinnego, prawa odrębnej własności lokalu mieszkalnego, spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego, prawa odrębnej własności lokalu w spółdzielni mieszkaniowej, którego spłatę zabezpieczono hipoteką ustanowioną na rzecz baku na przedmiocie kredytowania.
 • Spłatę kredytu mieszkaniowego zabezpieczonego hipoteką na przedmiocie kredytowania.
 • Spłatę kredytów udzielanych na różne zobowiązania, w tym środki przeznaczone na spłatę kredytu hipotecznego, który jest zabezpieczony hipoteką na przedmiocie kredytowania.

Fundusz Wsparcia Kredytobiorców a ustawa

Nowelizacja ustawy o wsparciu kredytobiorców umożliwiła wydłużenie okresu pomocnego dla kredytobiorców z 18 na 36 miesięcy. Zwiększono także górny pułap wsparcia z 1500 zł do 2000 zł miesięcznie. Maksymalna łącza kwota, jaką możemy uzyskać, wynosi 72 tys. zł. Dzięki nowelizacji kredytobiorcy zyskali także możliwość umorzenia spłaty części kredytu dla osób pozostających w trudnej sytuacji. Podniesiono także kryterium dochodowe umożliwiające ubieganie się o wsparcie do 1402 zł w przypadku osób samotnych i 1056 zł na osobę w rodzinie. Zmianie uległa też bezprocentową spłata pożyczki z funduszu którą wydłużono z 8 do 12 lat.

Na mocy nowelizacji ustawy o wsparciu kredytobiorców wprowadzono poszczególne zmiany:

 • Podwyższenie kryterium dochodowego — 1402 zł dla osób samotnych i 1506 zł na jedną osobę w gospodarstwie wieloosobowym;
 • Wydłużenie okresu bezprocentowej spłaty środków z funduszu do 12 lat;
 • Zwiększenie wsparcia finansowego do poziomu 2000 zł na miesiąc;
 • Wydłużenie okresu wypłaty wsparcia do 36 miesięcy;
 • Zmiana wskaźnika RdD (określającego stosunek wydatków kredytobiorcy dot. obsługi miesięcznej raty kapitałowej i odsetkowej do miesięcznego dochodu gospodarstwa). Wskaźnik podwyższono do 50% dochodów;
 • Wprowadzenie możliwości umorzenia części spłaty pożyczki z funduszu pod warunkiem terminowego uiszczania 100 rat.;
 • W przypadku odmówienia wsparcia przez bank, możliwość wystąpienia do Rady Funduszu. Jeśli Rada uzna, że odrzucenie wniosku przez bank było bezzasadne, będzie zobowiązany on do zapłaty za okres, w którym wsparcie mogło być udzielane kredytobiorcy

Fundusz wsparcia kredytobiorców 2024

Aktualnie wszyscy kredytobiorcy martwią się o swoją przyszłość dotyczącą spłaty zaciągniętych finansowań. W najgorszym położeniu są osoby, które niedawno wzięły kredyt hipoteczny na mieszkanie czy dom opiewający na wysoką kwotę. Wówczas w związku z podnoszeniem stopy referencyjnej, koszt kredytu hipotecznego znacznie wzrósł, a my musimy co miesiąc płacić kilkakrotnie większą ratę niż na jesieni. Obecnie podstawowa stawka procentowa Narodowego Banku Polskiego wynosi 5,25%. Przełożyło się to na znaczny wzrost problemów ze spłatą kredytów u dużej liczby osób. Aby nieco odciążyć finansowo kredytobiorców, rząd wprowadza rozmaite opcje, dzięki którym możemy łatwiej przebrnąć przez coraz większe raty. Od lipca 2022 r. skorzystamy np. z wakacji kredytowych, dla kredytobiorców wprowadzono też program Mieszkanie Plus. Aktualnie możemy już wnioskować o środki z programu Fundusz Wsparcia Kredytobiorców.

Jak mówi sam Premier Mateusz Morawiecki, planowane jest, aby same banki przeznaczyły 1,4 miliardów złotych na Fundusz Wsparcia Kredytobiorców oraz dodatkowo 2 miliardy w roku 2023: „Zmuszamy sektor bankowy do skonstruowania dużo bardziej realnego i znacząco większego Funduszu Wsparcia Kredytobiorców. Banki będą musiały zasilić ten fundusz dodatkową kwotą 1,4 mld zł. Będzie to 2 mld zł, co najmniej, które uda uzupełniane”. Nawet 100 tysięcy kredytobiorców będzie mogło liczyć na wsparcie na poziomie ok. 5 mld zł w roku obecnym i kolejnym.

Jakie wsparcie udzielane jest ze środków Funduszu? 17 maja Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o finansowaniu społecznościowym dla przedsięwzięć gospodarczych i pomocy kredytobiorcom. Fundusz Wsparcia Kredytobiorców 2024 to opcja, z której skorzystamy już dziś. Obecnie zgromadzono 609 mln zł. Planowane są jednak dodatkowe zasilania jeszcze wyższymi środkami.

Kto może skorzystać z Funduszu Wsparcia Kredytobiorców?

Aby skorzystać ze wsparcia oferowanego przez rząd w postaci Funduszu Wsparcia Kredytobiorców, musimy spełnić jeden z poszczególnych warunków:

 • Co najmniej jeden z kredytobiorców musi posiadać status bezrobotnego;
 • Miesięczne koszty obsługi kredytu hipotecznego są wyższe niż 50% miesięcznych dochodów;
 • Miesięczny dochód po odjęciu kosztów kredytu nie przekracza 1552 zł na osobę w gospodarstwie jednoosobowym czy 1200 zł na osobę w gospodarstwach wieloosobowych.

Jeśli spełnimy wskazane wymogi, Fundusz Wsparcia Kredytobiorców będzie wypłacany przez 36 miesięcy, co łącznie da nam pomoc na poziomie 72 tysięcy złotych. Niezależnie od tego, czy braliśmy pożyczkę online, czy zaciągnęliśmy kredyt w banku, wniosek o wsparcie możemy złożyć również online. Spłatę tego zobowiązania rozpoczynamy bowiem po dwóch latach od ostatniej wypłaty i będzie przebiegała ona w 144 równych ratach bez oprocentowania.

Warto wiedzieć!

Dla osób w cięższej sytuacji finansowej rząd przygotował możliwość umorzenia spłaty części pożyczki z funduszu. Konieczne jest jednak spełnienie warunku dot. terminowej spłaty 100 pierwszych rat. Dzięki temu przy otrzymaniu maksymalnej kwoty z funduszu, możemy uzyskać umorzenie nawet 22 tysięcy złotych. 

Kto nie otrzyma wsparcia z Funduszu?

Nie wszyscy kredytobiorcy mogą liczyć na przyznanie pomocy finansowej w ramach funduszu. Na pewno wniosek o takie wsparcie zostanie odrzucony w przypadku osób, których dotyczą poniższe sytuacje:

 • Przynajmniej jeden z kredytobiorców utracił zatrudnienie z własnej winy.
 • Co najmniej jednemu z kredytobiorców przysługuje świadczenie z tytułu utraty pracy w wyniku zawartej umowy ubezpieczenia spłaty kredytu, która gwarantuje wypłatę tegoż świadczenia.
 • Umowę kredytu hipotecznego wypowiedziano przed złożeniem wniosku o wsparcie lub o pożyczkę na spłatę zobowiązania.
 • Kredytobiorca jest lub był w ciągu ostatnich 6 miesięcy właścicielem innej nieruchomości w postaci mieszkania lub domu.
 • Kredytobiorca posiada lub posiadał w ciągu ostatnich 6 miesięcy spółdzielcze prawo do lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej.
 • Zaciągający kredyt posiada lub posiadał w ciągu ostatnich 6 miesięcy roszczenie o przeniesienie prawa własności lokalu mieszkalnego, domu jednorodzinnego, spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej.

Fundusz Wsparcia Kredytobiorców wniosek

Wniosek o wsparcie w ramach funduszu należy złożyć do banku, który udzielił nam kredytu hipotecznego. W przypadku, gdy spełniamy warunki i pomoc bezwzględnie nam przysługuje, a kredytodawca odmówi udzielenia pomocy finansowej, możemy zgłosić sprawę do Rady Funduszu. Zostanie ona odpowiednio rozpatrzona, a my uzyskamy stosowną decyzję dot. przyznania wsparcia czy też nie. Banki mają 21 dni na rozpatrzenie naszego wniosku. Z kolei jeśli konieczne okaże się uzupełnienie formularza o dodatkowe informacje czy dokumenty, czas ten może zostać wydłużony o kolejne 14 dni. Środki z funduszu zasilają konto bankowe, na którym posiadamy kredyt.

Jeśli interesuje nas Fundusz Wsparcia Kredytobiorców, wniosek musimy uzupełnić o następujące dane:

 • Imię i nazwisko;
 • Adres zamieszkania;
 • Numer PESEL;
 • Numer dowodu osobistego lub rodzaj i numer innego dokumentu tożsamości;
 • Numer identyfikacyjny umowy kredytowej.

Niezbędne jest również złożenie przez kredytobiorcę pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń:

– Oświadczenia o zaistnieniu okoliczności stanowiących podstawę przyznania wsparcia z funduszu; lub

– Oświadczenia o istnieniu okoliczności stanowiących podstawę przyznania pożyczki na spłatę zadłużenia.

Pamiętajmy, że musimy również przekazać odpowiednie informacje o warunkach umów ubezpieczenia spłaty kredytu, na podstawie których przysługuje nam świadczenie z tytułu utraty prawy, a także szczegóły dot. terminu, w którym upływa okres wypłaty świadczeń. Z kolei, jeśli kredytobiorca korzysta z warunków związanych z kryterium dochodowym, musi uzupełnić wniosek o informacje o sytuacji finansowej w gospodarstwie domowym i licznie członków. Jeśli ubiega się o pożyczkę na spłatę zobowiązania, niezbędne jest podanie szczegółów w związku ze sprzedażą kredytowanej nieruchomości. Wówczas musimy złożyć do banku oświadczenie, że jej nabywcą nie jest członek rodziny, osoba pozostająca we wspólnym gospodarstwie domowym, czy też będąca z kredytobiorcą w bliskim stosunku.

Fundusz Wsparcia Kredytobiorców ING

Wniosek o pomoc oferowaną przez Fundusz Wsparcia Kredytobiorców ING możemy złożyć jedynie podczas osobistej wizyty w banku. Właściwy formularz możemy pobrać ze strony www banku i z uzupełnionym wniosek udać się do wybranej placówki. Jeżeli decyzja dot. wsparcia w ramach funduszu będzie pozytywna, pracownik skontaktuje się z kredytobiorcą, aby ustalić termin podpisania umowy, na mocy której zostaną wypłacone środki. Niemożliwe jest złożenie wniosku elektronicznie lub przez telefon.

Fundusz Wsparcia Kredytobiorców PKO

Wniosek o udzielenie wsparcia w ramach funduszu w PKO możemy złożyć w każdym oddziale banku. Podobnie jak w ING, nie jest możliwe wysłanie formularza elektronicznie. Na stronie www PKO BP kredytobiorcy mogą skorzystać z możliwości wypełnienia krótkiej ankiety, w której system na podstawie odpowiedzi wskaże, czy kwalifikujemy się do otrzymania pomocy finansowej. Jeśli orientacyjna decyzja będzie pozytywna, warto odwiedzić placówkę w celu złożenia właściwego wniosku. Po wydaniu ostatecznej kwalifikacji przez bank, niezbędne jest podpisanie umowy z bankiem. Następnie środki zostaną przelane na rachunek bankowy kredytobiorcy pod warunkiem, że nie przestanie on spełniać warunków, na podstawie których wsparcie zostało mu udzielone.

Fundusz Wsparcia Kredytobiorców Santander

W Santanderze w ramach wsparcia możemy otrzymać:

 • Zwrotne wsparcie finansowe na spłatę rat max. do 36 miesięcy. Kwota miesięcznej raty wsparcia jest uzależniona od wysokości raty kapitałowo-odsetkowej. Nie może jednak wynosić więcej niż 2000 zł miesięcznie.
 • Pożyczkę na spłatę kredytu max. do 72 tys. zł. Zobowiązanie jest udzielane kredytobiorcom, którzy sprzedają kredytowaną nieruchomość, a uzyskana wówczas kwota nie pokryje całego zadłużenia.
 • Promesę pożyczki na spłatę zadłużenia, jeśli kredytobiorca wystąpi o pożyczkę przed sprzedażą kredytowanej nieruchomości. Konieczne jest posiadanie przedwstępnej umowy sprzedaży.

Wniosek składamy w oddziale Santander. Musi zostać on podpisany wraz z załącznikami przez wszystkich kredytobiorców, z którymi prowadzimy wspólne gospodarstwo domowe. Osoby bezrobotne muszą dołączyć do wniosku zaświadczenie z urzędu pracy o statusie bezrobotnego wraz z adresem urzędu, w którym są zarejestrowane. W przypadku składania wniosku o wsparcie na podstawie kryterium dochodowego, niezbędne jest wypełnienie oświadczenia określającego wysokość dochodów z ostatniego miesiąca.

Fundusz Wsparcia Kredytobiorców Bank Millennium

W Banku Millennium złożymy wniosek w ramach Funduszu Wsparcia Kredytobiorców o:

 • Dofinansowanie rat — Kredytobiorca otrzymuje kwotę stanowiącą równowartość miesięcznej raty kapitałowo-odsetkowej, jednak nie więcej niż 2000 zł. Uzyskane wsparcie zaczynamy zwracać po 2 latach od wypłaty ostatniej raty przez 12 lat na podstawie harmonogramu. Raty są nieoprocentowane.
 • Pożyczkę na spłatę zadłużenia — Kwota pożyczki nie może być wyższa niż 72 tys. zł. Warunkiem jest dostarczenie umowy sprzedaży kredytowanej nieruchomości w terminie 14 dni od dnia sprzedaży.

Wniosek złożymy w placówce Millennium. Wniosek możemy pobrać ze strony www banku. Po pozytywnej decyzji, konieczne będzie zawarcie umowy o przyznanie wsparcia lub pożyczki na spłatę zadłużenia.

5/5 - (1 oddanych głosów)