Egzekucja komornicza jest bardzo uciążliwym procesem, który może uniemożliwiać nam komfortowe życie. W związku ze wzrostem ogólnej kwoty zadłużeń w Polsce, stale zwiększa się liczba osób, których majątki i środki pieniężne zajmuje komornik. Powodów tego typu działań jest wiele, a jednym z najczęstszych są niespłacane terminowo kredyty i pożyczki, a także inne zaległości z tytułu rachunków czy alimentów. Zadłużenia komornicze w wielu przypadkach dotyczą emerytów, którzy zastanawiają się, ile może zabrać komornik z emerytury w 2024 roku. Sprawdź, ile wynosi kwota wolna od potrąceń – emerytura oraz jak przedstawia się kwestia: 13 emerytura a komornik. 

Ile komornik może zabrać z emerytury 2024?

Większość emerytów posiadających długi, zastanawia się, jak dogadać się z komornikiem. Nie ulega wątpliwości, że w Polsce świadczenia z tytułu emerytury najczęściej są zbyt niskie, aby pokryć bieżące potrzeby seniorów. W większości przypadków osoby starsze nie mają pieniędzy na niezbędne leki, których ceny są wysokie. Warto również wspomnieć o stałych wzrostach cen żywności i energii elektrycznej. Wszystkie te czynniki sprawiają, że emeryci mają coraz większe problemy z utrzymaniem się. Próbują więc podreperować domowy budżet, poszukując dodatkowych środków finansowania. Niejednokrotnie decydują się na zaciągnięcie kredytów lub pożyczek w parabankach. Gdy przestają regularnie spłacać raty, ich zadłużenie wzrasta. W związku ze zwiększającymi się kwotami zaległych należności, wobec emerytów zostaje wszczęte postępowanie egzekucyjne. Wówczas seniorzy muszą liczyć się z pobieraniem nie tylko środków na rzecz spłaty powstałego długu, ale również z ponoszeniem dodatkowych opłat, jakimi są koszty komornicze w 2024 roku

W tym miejscu warto przytoczyć przepis, który mówi  o limitach zajęć, czyli granicach potrąceń w ujęciu procentowym. Tą podstawą prawną jest Ustawa z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (ustawa o FUS), a dokładniej jej art. 140.

Art. 140. Granice potrąceń

  1. Potrącenia, o których mowa w art. 139 należności potrącane ze świadczeń określonych w ustawie, mogą być dokonywane, z zastrzeżeniem art. 141 egzekucje i potrącenia z emerytur i rent, w następujących granicach:

1) świadczeń alimentacyjnych, o których mowa w art. 139 należności potrącane ze świadczeń określonych w ustawie ust. 1 pkt 3 – do wysokości 60 % świadczenia;

2) należności egzekwowanych związanych z:

  1. a) odpłatnością za pobyt w domach pomocy społecznej,
  2. b) odpłatnością za pobyt w zakładach opiekuńczo-leczniczych,
  3. c) odpłatnością za pobyt w zakładach pielęgnacyjno-opiekuńczych,

do wysokości 50 % świadczenia;

3) innych egzekwowanych należności – do wysokości 25 % świadczenia.

Zastanawiając się nad tym, ile może zabrać komornik z emerytury w 2024 roku, trzeba wziąć pod uwagę kilka kwestii. Najważniejszą jest kwota wolna od zajęcia komorniczego – dzięki ustanowionemu limitowi komornik nie może zająć całości naszego świadczenia. Oznacza to, że podczas egzekucji z emerytur zostanie pobrana tylko część środków. Prowadząc działania komornik musi liczyć się z dwoma limitami, które zakreślają granice, w jakich może dokonywać zajęcia. Są to:

— Limit wskazujący procent świadczenia emerytalnego (określony w art. 140 ustawy o FUS), które może zostać zajęty przez komornika;

— Limit, który określa jaka jest kwota wolna od zajęcia – emerytura.

Jak więc kształtuje się kwota wolna od zajęcia komorniczego – emerytura? Gdy długi obejmują świadczenia niealimentacyjne, czyli np. niespłacony kredyt dla zadłużonych, chwilówki, pożyczki, kredyt bankowy, zaległości w rachunkach telekomunikacyjnych czy w czynszu, komornik może pobrać maksymalnie 25% emerytury. Z kolei w sytuacji, kiedy zadłużenia powstały z w następstwie niepłaconych alimentów, organ egzekucyjny może zająć 60% wartości świadczenia (emerytury). Gdy egzekucja związana jest z zaległymi płatnościami za pobyt w domu pomocy społecznej, zakładach opiekuńczo-pielęgnacyjnych czy opiekuńczo-leczniczych, limit zajęcia wynosi 50% emerytury.

Kwota wolna od zajęcia komorniczego a emerytura

Co do zasady komornik może egzekwować od emerytów 25% wysokości emerytury. Musi jednak pamiętać o konieczności pozostawienia na koncie seniora kwoty wolnej od potrąceń. W 2024 roku kwota wolna od zajęcia to 1191,33 zł, z kolei minimalna emerytura wynosi 1588,44 zł. Oznacza to, że jeśli emeryt otrzymuje najniższą emeryturę i jednocześnie jest wobec niego prowadzona egzekucja, komornik nie będzie mógł zająć maksymalnej kwoty, tj. 25% wysokości emerytury. Warto zwrócić uwagę, że w przypadku egzekucji należności alimentacyjnych kwota wolna od egzekucji jest znacznie niższa i  wynosi obecnie 953,6 zł (tyle organ egzekucyjny będzie musiał zostawić na rachunku emeryta – resztę kwoty emerytury komornik może zająć na poczet spłaty alimentów). 

Jesteś pracującym seniorem? Sprawdź, ile może zabrać komornik z pensji w 2024 roku.

Kalkulator potrąceń komorniczych z emerytury— sprawdź, ile zabierze komornik

Kalkulator potrąceń komorniczych z emerytury

Komornik a 13 emerytura

Wielu seniorów zastanawia się nad zagadnieniem: komornik a emerytura. Obawiają się, że wskutek prowadzonej wobec nich egzekucji zostaną pozbawieni środków do życia, w tym tych pochodzących z „trzynastki”. Na szczęście, zgodnie z przepisami, 13 emerytura jest całkowicie wolna od zajęcia. Oznacza to, że każda osoba, która otrzyma na konto bankowe środki z tytułu 13 emerytury w 2024 roku, nie musi bać się przejęcia pieniędzy przez komornika. Środki z tego świadczenia w całości trafią do seniorów.

Co zrobić, aby komornik nie pobierał środków z emerytury?

Zdarza się, że zadłużeni emeryci podważają zgodność działania organu egzekucyjnego z przepisami. Mogą wówczas skorzystać z dostępnego rozwiązania prawnego, jakim jest skarga na komornika. Tego typu działania  zazwyczaj są konsekwencją sytuacji, w której seniorom podczas egzekucji zabierana jest większa kwota, niż wynosi dopuszczalny próg zajęcia. Bywają przypadki, w których z kont bankowych emerytów pobierane jest całe świadczenie emerytalne, w wyniku emeryci pozostają oni bez jakichkolwiek środków do życia. To z kolei może powodować zaciąganie kolejnych zobowiązań i zwiększanie długów. Jeśli zdarzy się tego typu sytuacja, możemy napisać pismo do komornika, w którym wykażemy, że nasze świadczenie jest pobierane niezgodnie z prawem, w wysokości przekraczającej dopuszczalne limity zajęcia. 

Przedawnienie długu a emerytura

Ważną kwestią, która powinna interesować emerytów, jest przedawnienie długu u komornika. Jak wskazują obowiązujące przepisy prawne, roszczenia przedawniają się po upływie 6 lat. Od tej zasady istnieje jednak wiele wyjątków. Jeśli posiadamy długi z tytułu świadczeń okresowych i prowadzenia działalności gospodarczej, okres przedawnienia wynosi 3 lata. Bierzemy tutaj pod uwagę przede wszystkim zobowiązania takie jak: kredyty, pożyczki, czynsz, rachunki za telefon i Internet. Z kolei zadłużenie związane z wystawionym mandatem za jazdę bez biletu przedawnienia się po 1 roku, a jeśli posiadamy debet na koncie bankowym – po 2 latach od wymagalności debetu. 

Źródło:

https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20180000771

Pytania i odpowiedzi

Na ten moment komornik nie może zająć najniższej emerytury w Polsce, która wynosi 1445,48 złotych. Jaka kwota emerytury jest wolna od zajęcia komorniczego? Od marca 2023 roku jest to kwota 1191,33 złote. A zatem odpowiedź na pytanie, czy komornik może zabrać całą emeryturę, jest prosta – nie.

Szukasz informacji, ile może zabrać komornik z najniższej emerytury? Zależnie od rodzaju zobowiązania to 25% lub 50% otrzymywanego świadczenia, ale pomniejszając tę kwotę o środki wolne od zajęcia. Kwota emerytury wolna od zajęcia komorniczego jest nietykalna i żaden komornik nie ma prawa zająć tych środków z konta bankowego dłużnika.

Odpowiadając na pytanie, ile komornik może zająć emerytury warto wiedzieć, że kwota wolna to 1191,33 złote. Zatem czy komornik może zająć najniższą emeryturę? Zdecydowanie nie. Co więcej, kwota wolna rośnie z roku na rok, dzięki czemu dłużnicy zachowują więcej środków ze świadczenia emerytalnego.

Nie ma takiej możliwości, a więc odpowiedź na pytanie, czy komornik może zabrać emeryturę w całości, jest przecząca. W ramach egzekucji komorniczej kwestie tego, ile może zabrać komornik z emerytury za alimenty, są regulowane przez ustawodawstwo. Na ten moment to maksymalnie 50% wartości otrzymywanego świadczenia powyżej kwoty wolnej od zajęcia.

Aby dokładnie oszacować, ile może zabrać komornik z najniższej emerytury lub po prostu, ile komornik może zająć z emerytury trzeba dowiedzieć się, ile wynosi kwota wolna od zajęcia oraz w jakiej kwocie dłużnik otrzymuje świadczenia emerytalne. Wiele zależy też od rodzaju zaległego zobowiązania: alimentacyjnego lub niealimentacyjnego.

Zajęcia komornicze nie obejmują świadczenia w postaci 13. emerytury. To oznacza, że 100% środków wypłaconych przez ZUS jest przekazywane do wyłącznej dyspozycji dłużnika. To, ile procent może zabrać komornik z emerytury, jest uzależnione od tego, jaką formę przyjmuje dług. W celu oszacowania tego, ile komornik może zabrać z emerytury kalkulator zajęcia komorniczego będzie przydatnym narzędziem.

4/5 - (22 oddanych głosów)