Najważniejsze informacje:

  • Komornik może zająć maksymalnie 25% wysokości emerytury w ramach egzekucji komorniczej. 
  • W 2024 roku kwota wolna od potrąceń wynosi 1335,72 złote. 
  • Kwota wolna od egzekucji alimentacyjnej wynosi w 2024 roku 1068,57 złotych.

Egzekucja komornicza jest bardzo uciążliwym procesem, który może uniemożliwiać nam komfortowe życie. W związku ze wzrostem ogólnej kwoty zadłużeń w Polsce, stale zwiększa się liczba osób, których majątki i środki pieniężne zajmuje komornik. Powodów tego typu działań jest wiele, a jednym z najczęstszych są niespłacane terminowo kredyty i pożyczki, a także inne zaległości z tytułu rachunków czy alimentów. Zadłużenia komornicze w wielu przypadkach dotyczą emerytów, którzy zastanawiają się, ile może zabrać komornik z emerytury w 2024 roku. Sprawdź, ile wynosi kwota wolna od potrąceń – emerytura oraz jak przedstawia się kwestia: 13 emerytura a komornik.

Od 1 marca 2024 roku emerytura wzrasta do kwoty 1780,96 zł. Według obowiązującego prawa komornik musi pozostawić 75% emerytury jako kwoty wolnej od zajęcia czyli wynosi ona w tym roku 1335,72 zł.

Ile komornik może zabrać z emerytury 2024?

Większość emerytów posiadających długi, zastanawia się, jak dogadać się z komornikiem. Nie ulega wątpliwości, że w Polsce świadczenia z tytułu emerytury najczęściej są zbyt niskie, aby pokryć bieżące potrzeby seniorów. W większości przypadków osoby starsze nie mają pieniędzy na niezbędne leki, których ceny są wysokie. Warto również wspomnieć o stałych wzrostach cen żywności i energii elektrycznej. Wszystkie te czynniki sprawiają, że emeryci mają coraz większe problemy z utrzymaniem się. Próbują więc podreperować domowy budżet, poszukując dodatkowych środków finansowania. Niejednokrotnie decydują się na zaciągnięcie kredytów lub pożyczek w parabankach. Gdy przestają regularnie spłacać raty, ich zadłużenie wzrasta. W związku ze zwiększającymi się kwotami zaległych należności, wobec emerytów zostaje wszczęte postępowanie egzekucyjne. Wówczas seniorzy muszą liczyć się z pobieraniem nie tylko środków na rzecz spłaty powstałego długu, ale również z ponoszeniem dodatkowych opłat, jakimi są koszty komornicze w 2024 roku

W tym miejscu warto przytoczyć przepis, który mówi  o limitach zajęć, czyli granicach potrąceń w ujęciu procentowym. Tą podstawą prawną jest Ustawa z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (ustawa o FUS), a dokładniej jej art. 140.

Art. 140. Granice potrąceń

  1. Potrącenia, o których mowa w art. 139 należności potrącane ze świadczeń określonych w ustawie, mogą być dokonywane, z zastrzeżeniem art. 141 egzekucje i potrącenia z emerytur i rent, w następujących granicach:

1) świadczeń alimentacyjnych, o których mowa w art. 139 należności potrącane ze świadczeń określonych w ustawie ust. 1 pkt 3 – do wysokości 60 % świadczenia;

2) należności egzekwowanych związanych z:

  1. a) odpłatnością za pobyt w domach pomocy społecznej,
  2. b) odpłatnością za pobyt w zakładach opiekuńczo-leczniczych,
  3. c) odpłatnością za pobyt w zakładach pielęgnacyjno-opiekuńczych,

do wysokości 50 % świadczenia;

3) innych egzekwowanych należności – do wysokości 25 % świadczenia.

Zastanawiając się nad tym, ile może zabrać komornik z emerytury w 2024 roku, trzeba wziąć pod uwagę kilka kwestii. Najważniejszą jest kwota wolna od zajęcia komorniczego – dzięki ustanowionemu limitowi komornik nie może zająć całości naszego świadczenia. Oznacza to, że podczas egzekucji z emerytur zostanie pobrana tylko część środków. Prowadząc działania komornik musi liczyć się z dwoma limitami, które zakreślają granice, w jakich może dokonywać zajęcia. Są to:

— Limit wskazujący procent świadczenia emerytalnego (określony w art. 140 ustawy o FUS), które może zostać zajęty przez komornika;

— Limit, który określa jaka jest kwota wolna od zajęcia – emerytura.

Ważne!

Dokładnie regulacje dotyczące wysokości kwot wolnych od zajęcia komorniczego można znaleźć m.in. w Kodeksie Pracy. Są też świadczenia całkowicie niepodlegające egzekucji komorniczej np. dodatki kombatanckie, dodatki kompensacyjne oraz ryczałt energetyczny.

Jak więc kształtuje się kwota wolna od zajęcia komorniczego – emerytura? Gdy długi obejmują świadczenia niealimentacyjne, czyli np. niespłacony kredyt dla zadłużonych, chwilówki, pożyczki, kredyt bankowy, zaległości w rachunkach telekomunikacyjnych czy w czynszu, komornik może pobrać maksymalnie 25% emerytury. Z kolei w sytuacji, kiedy zadłużenia powstały z w następstwie niepłaconych alimentów, organ egzekucyjny może zająć 60% wartości świadczenia (emerytury). Gdy egzekucja związana jest z zaległymi płatnościami za pobyt w domu pomocy społecznej, zakładach opiekuńczo-pielęgnacyjnych czy opiekuńczo-leczniczych, limit zajęcia wynosi 50% emerytury.

Kwota wolna od zajęcia komorniczego a emerytura

Co do zasady komornik może egzekwować od emerytów 25% wysokości emerytury. Musi jednak pamiętać o konieczności pozostawienia na koncie seniora kwoty wolnej od potrąceń. W 2024 roku kwota wolna od zajęcia to 1335,72 zł, z kolei minimalna emerytura wynosi 1780,96 zł. Oznacza to, że jeśli emeryt otrzymuje najniższą emeryturę i jednocześnie jest wobec niego prowadzona egzekucja, komornik nie będzie mógł zająć maksymalnej kwoty, tj. 25% wysokości emerytury. Warto zwrócić uwagę, że w przypadku egzekucji należności alimentacyjnych kwota wolna od egzekucji jest znacznie niższa i  wynosi obecnie 1068,576 zł (tyle organ egzekucyjny będzie musiał zostawić na rachunku emeryta – resztę kwoty emerytury komornik może zająć na poczet spłaty alimentów). 

Jesteś pracującym seniorem? Sprawdź, ile może zabrać komornik z pensji w 2024 roku.

Kalkulator potrąceń komorniczych z emerytury— sprawdź, ile zabierze komornik

Po marcowej waloryzacji emerytury wzrosły z 1588,44 zł do kwoty 1780,96 zł. Komornik musi zostawić dłużnikowi 75% danej kwoty czyli kwota wolna od zajęcia komorniczego emerytury w 2024 wynosi 1335,72 zł.

Komornik a 13 emerytura

Wielu seniorów zastanawia się nad zagadnieniem: komornik a emerytura. Obawiają się, że wskutek prowadzonej wobec nich egzekucji zostaną pozbawieni środków do życia, w tym tych pochodzących z „trzynastki”. Na szczęście, zgodnie z przepisami, 13 emerytura jest całkowicie wolna od zajęcia. Oznacza to, że każda osoba, która otrzyma na konto bankowe środki z tytułu 13 emerytury w 2024 roku, nie musi bać się przejęcia pieniędzy przez komornika. Środki z tego świadczenia w całości trafią do seniorów.

Co zrobić, aby komornik nie pobierał środków z emerytury?

Zdarza się, że zadłużeni emeryci podważają zgodność działania organu egzekucyjnego z przepisami. Mogą wówczas skorzystać z dostępnego rozwiązania prawnego, jakim jest skarga na komornika. Tego typu działania  zazwyczaj są konsekwencją sytuacji, w której seniorom podczas egzekucji zabierana jest większa kwota, niż wynosi dopuszczalny próg zajęcia. Bywają przypadki, w których z kont bankowych emerytów pobierane jest całe świadczenie emerytalne, w wyniku emeryci pozostają oni bez jakichkolwiek środków do życia. To z kolei może powodować zaciąganie kolejnych zobowiązań i zwiększanie długów. Jeśli zdarzy się tego typu sytuacja, możemy napisać pismo do komornika, w którym wykażemy, że nasze świadczenie jest pobierane niezgodnie z prawem, w wysokości przekraczającej dopuszczalne limity zajęcia. 

Przedawnienie długu a emerytura

Ważną kwestią, która powinna interesować emerytów, jest przedawnienie długu u komornika. Jak wskazują obowiązujące przepisy prawne, roszczenia przedawniają się po upływie 6 lat. Od tej zasady istnieje jednak wiele wyjątków. Jeśli posiadamy długi z tytułu świadczeń okresowych i prowadzenia działalności gospodarczej, okres przedawnienia wynosi 3 lata. Bierzemy tutaj pod uwagę przede wszystkim zobowiązania takie jak: kredyty, pożyczki, czynsz, rachunki za telefon i Internet. Z kolei zadłużenie związane z wystawionym mandatem za jazdę bez biletu przedawnienia się po 1 roku, a jeśli posiadamy debet na koncie bankowym – po 2 latach od wymagalności debetu. 

Źródła:

https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20180000771

https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU19740240141/U/D19740141Lj.pdf

Pytania i odpowiedzi

Od marca 2024 roku kwota emerytury wzrasta do 1780,96 złote a komornik może zabrać z niej 25%. A zatem odpowiedź na pytanie, czy komornik może zabrać całą emeryturę, jest prosta – nie.

Komornik może zabrać 25% z najniższej emerytury.

Kwota wolna od zajęcia komorniczego emerytury to 1335,72 zł

Nie ma takiej możliwości, a więc odpowiedź na pytanie, czy komornik może zabrać emeryturę w całości, jest przecząca. W ramach egzekucji komorniczej kwestie tego, ile może zabrać komornik z emerytury za alimenty, są regulowane przez ustawodawstwo. Na ten moment to maksymalnie 50% wartości otrzymywanego świadczenia powyżej kwoty wolnej od zajęcia.

Aby dokładnie oszacować, ile może zabrać komornik z najniższej emerytury lub po prostu, ile komornik może zająć z emerytury trzeba dowiedzieć się, ile wynosi kwota wolna od zajęcia oraz w jakiej kwocie dłużnik otrzymuje świadczenia emerytalne. Wiele zależy też od rodzaju zaległego zobowiązania: alimentacyjnego lub niealimentacyjnego.

Zajęcia komornicze nie obejmują świadczenia w postaci 13. emerytury. To oznacza, że 100% środków wypłaconych przez ZUS jest przekazywane do wyłącznej dyspozycji dłużnika. To, ile procent może zabrać komornik z emerytury, jest uzależnione od tego, jaką formę przyjmuje dług. W celu oszacowania tego, ile komornik może zabrać z emerytury kalkulator zajęcia komorniczego będzie przydatnym narzędziem.

4/5 - (22 oddanych głosów)