Egzekucja komornicza jest bardzo uciążliwym procesem, który może uniemożliwiać nam komfortowe życie. W związku ze wzrostem ogólnej kwoty zadłużeń w Polsce, stale zwiększa się liczba osób, których majątki i środki pieniężne zajmuje komornik. Powodów tego typu działań jest wiele, a jednym z najczęstszych są niespłacane terminowo kredyty i pożyczki, a także inne zaległości z tytułu rachunków czy alimentów. Zadłużenia komornicze w wielu przypadkach dotyczą emerytów, którzy zastanawiają się, ile może zabrać komornik z emerytury w 2023 roku. Sprawdź, ile wynosi kwota wolna od potrąceń – emerytura oraz jak przedstawia się kwestia: 13 emerytura a komornik. 

Ile komornik może zabrać z emerytury 2023?

Większość emerytów posiadających długi, zastanawia się, jak dogadać się z komornikiem. Nie ulega wątpliwości, że w Polsce świadczenia z tytułu emerytury najczęściej są zbyt niskie, aby pokryć bieżące potrzeby seniorów. W większości przypadków osoby starsze nie mają pieniędzy na niezbędne leki, których ceny są wysokie. Warto również wspomnieć o stałych wzrostach cen żywności i energii elektrycznej. Wszystkie te czynniki sprawiają, że emeryci mają coraz większe problemy z utrzymaniem się. Próbują więc podreperować domowy budżet, poszukując dodatkowych środków finansowania. Niejednokrotnie decydują się na zaciągnięcie kredytów lub pożyczek w parabankach. Gdy przestają regularnie spłacać raty, ich zadłużenie wzrasta. W związku ze zwiększającymi się kwotami zaległych należności, wobec emerytów zostaje wszczęte postępowanie egzekucyjne. Wówczas seniorzy muszą liczyć się z pobieraniem nie tylko środków na rzecz spłaty powstałego długu, ale również z ponoszeniem dodatkowych opłat, jakimi są koszty komornicze w 2023 roku

W tym miejscu warto przytoczyć przepis, który mówi  o limitach zajęć, czyli granicach potrąceń w ujęciu procentowym. Tą podstawą prawną jest Ustawa z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (ustawa o FUS), a dokładniej jej art. 140.

Art. 140. Granice potrąceń

  1. Potrącenia, o których mowa w art. 139 należności potrącane ze świadczeń określonych w ustawie, mogą być dokonywane, z zastrzeżeniem art. 141 egzekucje i potrącenia z emerytur i rent, w następujących granicach:

1) świadczeń alimentacyjnych, o których mowa w art. 139 należności potrącane ze świadczeń określonych w ustawie ust. 1 pkt 3 – do wysokości 60 % świadczenia;

2) należności egzekwowanych związanych z:

  1. a) odpłatnością za pobyt w domach pomocy społecznej,
  2. b) odpłatnością za pobyt w zakładach opiekuńczo-leczniczych,
  3. c) odpłatnością za pobyt w zakładach pielęgnacyjno-opiekuńczych,

do wysokości 50 % świadczenia;

3) innych egzekwowanych należności – do wysokości 25 % świadczenia.

Zastanawiając się nad tym, ile może zabrać komornik z emerytury w 2023 roku, trzeba wziąć pod uwagę kilka kwestii. Najważniejszą jest kwota wolna od zajęcia komorniczego – dzięki ustanowionemu limitowi komornik nie może zająć całości naszego świadczenia. Oznacza to, że podczas egzekucji z emerytur zostanie pobrana tylko część środków. Prowadząc działania komornik musi liczyć się z dwoma limitami, które zakreślają granice, w jakich może dokonywać zajęcia. Są to:

— Limit wskazujący procent świadczenia emerytalnego (określony w art. 140 ustawy o FUS), które może zostać zajęty przez komornika;

— Limit, który określa jaka jest kwota wolna od zajęcia – emerytura.

Jak więc kształtuje się kwota wolna od zajęcia komorniczego – emerytura? Gdy długi obejmują świadczenia niealimentacyjne, czyli np. niespłacony kredyt dla zadłużonych, chwilówki, pożyczki, kredyt bankowy, zaległości w rachunkach telekomunikacyjnych czy w czynszu, komornik może pobrać maksymalnie 25% emerytury. Z kolei w sytuacji, kiedy zadłużenia powstały z w następstwie niepłaconych alimentów, organ egzekucyjny może zająć 60% wartości świadczenia (emerytury). Gdy egzekucja związana jest z zaległymi płatnościami za pobyt w domu pomocy społecznej, zakładach opiekuńczo-pielęgnacyjnych czy opiekuńczo-leczniczych, limit zajęcia wynosi 50% emerytury.

Drugie ograniczenie — kwota wolna od zajęcia komorniczego – emerytura  

Co do zasady komornik może egzekwować od emerytów 25% wysokości emerytury. Musi jednak pamiętać o konieczności pozostawienia na koncie seniora kwoty wolnej od potrąceń. W 2023 roku kwota wolna od zajęcia to 1191,33 zł, z kolei minimalna emerytura wynosi 1588,44 zł. Oznacza to, że jeśli emeryt otrzymuje najniższą emeryturę i jednocześnie jest wobec niego prowadzona egzekucja, komornik nie będzie mógł zająć maksymalnej kwoty, tj. 25% wysokości emerytury. Warto zwrócić uwagę, że w przypadku egzekucji należności alimentacyjnych kwota wolna od egzekucji jest znacznie niższa i  wynosi obecnie 953,6 zł (tyle organ egzekucyjny będzie musiał zostawić na rachunku emeryta – resztę kwoty emerytury komornik może zająć na poczet spłaty alimentów). 

Jesteś pracującym seniorem? Sprawdź, ile może zabrać komornik z pensji w 2023 roku.

Kalkulator potrąceń komorniczych z emerytury— sprawdź, ile zabierze komornik

Kalkulator potrąceń komorniczych z emerytury

Komornik a 13 emerytura – czy komornik może zająć 13 emeryturę w 2023?

Wielu seniorów zastanawia się nad zagadnieniem: komornik a emerytura. Obawiają się, że wskutek prowadzonej wobec nich egzekucji zostaną pozbawieni środków do życia, w tym tych pochodzących z „trzynastki”. Na szczęście, zgodnie z przepisami, 13 emerytura jest całkowicie wolna od zajęcia. Oznacza to, że każda osoba, która otrzyma na konto bankowe środki z tytułu 13 emerytury w 2023 roku, nie musi bać się przejęcia pieniędzy przez komornika. Środki z tego świadczenia w całości trafią do seniorów.

Co zrobić, aby komornik nie pobierał środków z emerytury?

Zdarza się, że zadłużeni emeryci podważają zgodność działania organu egzekucyjnego z przepisami. Mogą wówczas skorzystać z dostępnego rozwiązania prawnego, jakim jest skarga na komornika. Tego typu działania  zazwyczaj są konsekwencją sytuacji, w której seniorom podczas egzekucji zabierana jest większa kwota, niż wynosi dopuszczalny próg zajęcia. Bywają przypadki, w których z kont bankowych emerytów pobierane jest całe świadczenie emerytalne, w wyniku emeryci pozostają oni bez jakichkolwiek środków do życia. To z kolei może powodować zaciąganie kolejnych zobowiązań i zwiększanie długów. Jeśli zdarzy się tego typu sytuacja, możemy napisać pismo do komornika, w którym wykażemy, że nasze świadczenie jest pobierane niezgodnie z prawem, w wysokości przekraczającej dopuszczalne limity zajęcia. 

Przedawnienie długu a emerytura

Ważną kwestią, która powinna interesować emerytów, jest przedawnienie długu u komornika. Jak wskazują obowiązujące przepisy prawne, roszczenia przedawniają się po upływie 6 lat. Od tej zasady istnieje jednak wiele wyjątków. Jeśli posiadamy długi z tytułu świadczeń okresowych i prowadzenia działalności gospodarczej, okres przedawnienia wynosi 3 lata. Bierzemy tutaj pod uwagę przede wszystkim zobowiązania takie jak: kredyty, pożyczki, czynsz, rachunki za telefon i Internet. Z kolei zadłużenie związane z wystawionym mandatem za jazdę bez biletu przedawnienia się po 1 roku, a jeśli posiadamy debet na koncie bankowym – po 2 latach od wymagalności debetu. 

4/5 - (21 oddanych głosów)