umowa kupna sprzedaży autaUmowa kupna-sprzedaży samochodu to umowa, którą zdecydowana większość z nas zawrze przynajmniej raz w życiu. Część wyda zgromadzone oszczędności na nowe auto, inni skorzystają ze wsparcia instytucji finansowych, zaciągając kredyt na samochód. Bez względu na to, skąd weźmiemy pieniądze na sfinalizowanie zakupu, będzie się on wiązał ze sporym wydatkiem. Zanim zdecydujemy się na konkretny samochód warto szczegółowo zapoznać się z jego stanem technicznym oraz z treścią umowy sprzedaży samochodu. To pozwoli świadomie podjąć decyzję zakupową i zminimalizuje ryzyko nietrafionego wyboru. Jakie elementy powinna zawierać umowa kupna sprzedaży auta? Na co zwracać uwagę przy jej podpisywaniu?

Umowa kupna-sprzedaży samochodu – forma ustna czy pisemna?

Na wstępie warto zwrócić uwagę na regulacje kodeksowe w zakresie umowy kupna sprzedaży auta. Przepisy nie wprowadzają wymogu zawierania umowy w formie pisemnej. To oznacza, że dla ważności wystarczy forma ustna. Oczywiście z uwagi na bezpieczeństwa stron transakcji (np. na wypadek sporu między stronami) lepiej jest zawrzeć umowę na piśmie.

POBIERZ WZÓR >>

Umowa kupna sprzedaży auta – kto może ją zawrzeć?

Stronami umowy mogą być zarówno osoby fizyczne, jak i osoby prawne. Może więc zaistnieć sytuacja, w której dojdzie do zawarcia umowy między dwoma osobami prawnymi, między dwoma osobami fizycznymi lub między osobą fizyczną, a osobą prawną. Istotne jest dokładne oznaczenie stron umowy oraz upewnienie się, że osoby prawne są prawidłowo reprezentowane.  Gdyby umowę podpisała osoba, która nie jest uprawniona do występowania w imieniu osoby prawnej, mogłoby dojść nawet do unieważnienia umowy.

Umowa kupna sprzedaży auta – obowiązki stron

Umowa kupna-sprzedaży rzeczy (a właściwie umowa sprzedaży) jest uregulowana w przepisach kodeksu cywilnego (k.c.). Definicję tej umowy zawiera art. 535 k.c. i można ją odpowiednio zastosować również do umowy kupna samochodu. Przez umowę sprzedaży sprzedawca zobowiązuje się przenieść na kupujące własność pojazdu i wydać mu pojazd, a kupujący zobowiązuje się pojazd odebrać i zapłacić sprzedawcy cenę. Z tej definicji wyłaniają się obowiązku stron umowy. 

Do podstawowych obowiązków sprzedawcy zalicza się:

 • przeniesienie własności pojazdu na kupującego,
 • wydanie pojazdu kupującemu.

Z kolei podstawowe obowiązki kupującego to:

 • odebranie pojazdu od sprzedawcy,
 • zapłata ceny pojazdu.

Kolejne obowiązki stron w głównej mierze wynikają z treści zawieranej umowy, dlatego tak ważne jest określenie w niej wszystkich istotnych postanowień. 

Umowa kupna sprzedaży samochodu – istotne elementy

Przed podpisaniem umowy sprawdź więc, czy określono w niej:

 • miejsce oraz data zawarcia umowy,
 • dane osobowe stron umowy – imię i nazwisko/ nazwa firmy, PESEL/ NIP/ numer CEIDG/ numer KRS, adres zamieszkania/ siedziba firmy,
 • cena sprzedaż, wyrażoną za pomocą cyfr i pisemnie oraz sposób i termin zapłaty,
 • oznaczenie pojazdu – marka, model, kolor i rok produkcji samochodu, jego numer rejestracyjny, numer VIN oraz aktualny przebieg,
 • dodatkowy sprzęt samochodowy zakupiony i sprzedawany wraz z autem,
 • dzień, w którym pojazd zostanie przekazany kupującemu,
 • oświadczenie kupującego, że zapoznał się ze stanem technicznym samochodu,
 • oświadczenie sprzedawcy, że przedmiot umowy jest jego własnością,
 • oświadczenie sprzedawcy, że przedmiot umowy nie jest obciążony prawami na rzecz osób trzecich,
 • oświadczenie sprzedawcy, że przedmiot umowy jest wolny od wad prawnych, tj. że nie toczy się żadne postępowanie, którego przedmiotem byłby sprzedawany samochód, oraz że samochód, jest on przedmiotem zabezpieczenia,
 • wskazanie, która ze stron umowy zobowiązuje się pokryć koszty zawarcia umowy (w tym również opłaty skarbowe),
 • oświadczenie sprzedawcy i kupującego, że stan pojazdu jest zgodny z treścią ogłoszenia – należy również dołączyć wydrukowane ogłoszenie jako załącznik do umowy,
 • informację o liczbie sporządzonych, jednakowych egzemplarzy umowy,
 • podpisy stron umowy.

Co jeszcze warto wpisać do umowy? Wszystko to, co z naszego punktu widzenia wydaje się ważne. Nie bójmy się reakcji drugiej strony, krzywych spojrzeń czy dwuznacznych uwag. Sprzedawca zapewnia, że auto jest bezwypadkowe i nieuszkodzone? Poprośmy, by wpisał to do umowy. Przebieg wydaje się być aż nienaturalnie niski? Wprowadźmy odpowiedni zapis. Najważniejsze jest skonstruowanie postanowień w sposób jasny i były na tyle jasne i czytelny tak, żeby umowa kupno sprzedaż samochodu maksymalnie zabezpieczała nasz interes.

Ponadto wydając kupującemu samochód sprzedawca powinien dać mu również:

 • kluczyki do samochodu,
 • dowód rejestracyjny,
 • kartę pojazdu,
 • potwierdzenie opłacenia ubezpieczenia OC, wraz z dowodem wniesienia składek.

Co w sytuacji, gdy zawierana jest umowa kupna sprzedaży samochodu ze współwłaścicielem? Wystarczy wpisać dane współwłaściciela pojazdu (czy to po stronie kupującego, czy po stronie sprzedawcy) do postanowienia określającego strony umowy. Ilość współwłaścicieli sama w sobie nie wpływa na pozostałą treść umowy.

Umowa kupna sprzedaży pojazdu – wymogi dotyczące aut sprowadzanych z zagranicy 

Jeśli decydujemy się na zakup samochodu sprowadzanego z zagranicy to poza wspomnianymi już dokumentami i dodatkowymi, powinniśmy otrzymać od sprzedawcy potwierdzenie uregulowania:

 • opłat celnych,
 • opłaty recyklingowej,
 • akcyzy lub innej, wymaganej przez prawo opłaty.

Jeśli drugą stroną umowy jest cudzoziemiec lub do podpisania umowy dojdzie za granicą, najbezpieczniej jest sporządzić dwujęzyczną umowę. Na stronach internetowych dealerów samochodowych czy towarzystw ubezpieczeniowych można znaleźć gotowe wzory umowy kupna sprzedaży pojazdu. Warto pamiętać, że są to tylko przykładowe szablony, z których możemy (ale nie musimy) korzystać w dowolnym zakresie. Najważniejsze jest, żeby w umowie, którą podpisujemy, znalazły się kluczowe postanowienia. Dla swojej ważności umowa kupna samochodu musi zawierać wskazane powyżej elementy istotne.

Wzór umowy kupna sprzedaży samochodu

Dla każdego rodzaju umowy ustawodawca określił wymogi, które muszą zostać spełnione pod rygorem nieważności. Jednak ani kodeks cywilny, ani też żaden inny akt prawny, nie określa wzorów umów, z których bezwzględnie należy korzystać, zawierając dany typ umowy. Także w odniesieniu do umowy kupna sprzedaży pojazdu nie obowiązuje odgórnie ustanowiony szablon, który powinniśmy zastosować przy zawarciu umowy. 

POBIERZ WZÓR >>

Na stronach internetowych dealerów samochodowych czy towarzystw ubezpieczeniowych można znaleźć gotowe wzory umowy kupna sprzedaży pojazdu. Warto pamiętać, że są to tylko przykładowe szablony, z których możemy (ale nie musimy) korzystać w dowolnym zakresie. Najważniejsze jest, żeby w umowie, którą podpisujemy, znalazły się kluczowe postanowienia. Dla swojej ważności umowa kupna samochodu musi zawierać wskazane powyżej elementy istotne.

Umowa kupna sprzedaży samochodu 2020, a umowa kupna sprzedaży samochodu 2024 – różnice dotyczące wymogów formalnych

Przepisy w zakresie kupna samochodu w ostatnim czasie nie uległy zmianom. Tak naprawdę więc pomiędzy wymogami, jakie musieliśmy spełnić w 2022 roku, a tymi, których dopełniamy w 2024 roku nie ma istotnych różnic. Śmiało można więc korzystać z wzorów umów pochodzących z 2022 roku lub nawet 2021 roku.

Umowa kupna sprzedaży samochodu – kto odpowiada za wady pojazdu?

W przypadku rzeczy mamy do czynienia z dwoma rodzajami wad – fizycznymi oraz prawnymi. Wady fizyczne to te dotyczące właściwości pojazdu, z kolei wady prawne najczęściej dotyczą problemów związanych z własnością. 

Odpowiedzialność za wady fizyczne dotyczy również sprzedaży przedmiotów używanych, w naszym przypadku – samochodów używanych. Sprzedawca może zwolnić się z rękojmi tylko w jeden sposób – jeśli poinformuje kupującego o wszelkich wadach i kupujący w chwili zawierania umowy kupna sprzedaży auta będzie świadomy istnienia tych wad.

Z kolei o wadach prawnych mówimy, gdy pojazd pochodzi z kradzieży lub gdy jest on własnością kilku osób, a tylko jedna z nich chce sprzedać samochód (druga nie ma pojęcia o toczącym się procesie sprzedaży).

Pamiętajmy również, że w sytuacji, gdy stronami umowy są przedsiębiorca i konsument, odpowiedzialność z tytułu rękojmi nie może być wyłączona. Jeśli do umowy sprzedaży auta został wprowadzony zapis o wyłączeniu rękojmi – należy uznać go za nieważne, a sprzedawcę poprosić o wykreślenie z umowy wadliwego.

Co zrobić, jeśli odkryjemy, że sprzedany nam samochód ma ukryte wady? Możemy złożyć drugiej stronie oświadczenie, w którym wystąpimy z żądaniem obniżenia ceny sprzedaży lub poinformujemy o skorzystaniu z prawa do odstąpienia od umowy.

Umowa kupna sprzedaży auta – jakie formalności trzeba dopełnić?

Jeśli już szczęśliwie sprzedaliśmy samochód, pamiętajmy, że trzeba jeszcze dopełnić szeregu formalności. Jakich? Najważniejsze to:

 • zgłoszenie sprzedaży pojazdu we właściwym Wydziale Komunikacji – masz na to 30 dni,
 • powiadomienie ubezpieczyciela, że doszło do sprzedaży samochodu – masz na to 14 dni.

Po dopełnieniu wszelkich formalności można już w spokoju cieszyć się uzyskaną ceną sprzedaży lub świeżo nabytym samochodem.

Przeczytaj również

5/5 - (1 oddanych głosów)