abonament rtv przedawnienieOpłaty związane z korzystaniem z abonamentu RTV muszą być uiszczane przez każde gospodarstwo domowe. Mało kto przestrzega jednak obowiązku płacenia rachunków z tego tytułu. Warto wiedzieć, że każdemu z nas przysługuje zwolnienie z opłat rtv. Jeśli masz zaległy abonament rtv, przedawnienie może dotyczyć również Ciebie. Sprawdźmy więc, kiedy następuje przedawnienie długów z tytułu niezapłaconego abonamentu rtv, w jakiej kwocie musimy go uiszczać i jakie są konsekwencje prawne nieregulowania należności z tego tytułu.

Abonament RTV ustawa

Obowiązek płacenia abonament rtv, stawki opłat, zwolnienia z obowiązku ich uiszczania, oraz zasady umarzania zaległości w płatnościach oraz sposób sprawowania kontroli nad realizacją obowiązku regulowania opłat abonamentowych, kary za niewypełnienie zapisów prawnych oraz ewentualne konsekwencje prawne, reguluje Ustawa o opłatach abonamentowych z 21 kwietnia 2005 r. a także w Rozporządzeniu Ministra Administracji i Cyfryzacji z 12 grudnia 2014 r.  Jak wskazuje obowiązujące prawo, każda osoba, która posiada w domu aktywny odbiornik, jest zobowiązana do zarejestrowania go w ciągu 14 dni oraz regularnego opłacania abonamentu rtv. Uregulowanie kosztów odbywa się za pośrednictwem Poczty Polskiej, która pobiera jedną opłatę na gospodarstwo domowe, niezależnie od liczby osób je zamieszkujących. 

Abonament rtv kary za opóźnienia

Jeśli nie płacimy abonamentu rtv, musimy wziąć pod uwagę, że mogą zostać wyciągnięte wobec nas konsekwencje. Często następstwem zaległości w opłatach jest nałożenie kary, której maksymalna wysokość wynosi nawet 30-krotność miesięcznego abonamentu, czyli nawet 735 zł! Jednak nie każdego dotyczy obowiązek płacenia abonamentu rtv. Kto jest zwolniony z opłat?

Abonament RTV zwolnienia z opłat — kogo dotyczą?

Wielu konsumentów uważa, że uiszczanie opłat za abonament rtv nie dotyczy osób, które opłacają abonament za płatny pakiet telewizji kablowej lub satelitarnej. Aktualne przepisy prawne mówią jednak, że musimy płacić abonament rtv niezależnie od korzystania z usług w ramach umów podpisanych z prywatnymi dostawcami telewizji.. Nikogo nie powinien więc zdziwić fakt, że któregoś dnia może otrzymać monit, stanowiący o zaległościach finansowych. Zgodnie z jego treścią, osoba nieregulująca opłat za abonament rtv otrzymuje określony czas na uregulowanie zobowiązań. 

Jeśli tego nie dokonamy, może zostać do nas skierowane  przedsądowe wezwanie zapłaty, które jest ostatnią deską ratunku dla zadłużonego oraz jedyną możliwą opcją, aby uniknąć skierowania = sprawy na drogę sądową. Tego typu działania nie dotyczą wyłącznie nieuregulowania opłat w związku z abonamentem RTV. Otrzymania pism, wzywających do uregulowania zaległości możemy  spodziewać się również, gdy posiadamy niespłacone zobowiązania takie jak kredyty, chwilówki, pożyczki długoterminowe dla zadłużonych online, nieuiszczone opłaty za zakupione sprzęty, nieopłacone rachunki i faktury oraz wiele innych. W wyniku dalszego uchylania się od obowiązku zapłaty zaległych kwot, konsument może spodziewać się wytoczenia przeciwko niemu postępowania sądowego, które w konsekwencji może doprowadzić do wszczęcia wobec niego egzekucji. Wówczas komornik zajmie majątek w formie ruchomości lub środków na koncie bankowym. W takiej sytuacji możemy jedynie próbować zawrzeć ugodę z wierzycielem (osobą lub podmiotem, wobec których mamy zaległości) w kwestii, jaką jest abonament rtv. Jeśli nie zgadzamy się co do sposobu prowadzenia postępowania przez organ egzekucyjny lub uważamy, że postępowanie nie powinno być prowadzone wobec nas, możemy złożyć skargę na czynności komornika. 

Osoby uprawnione do zwolnienia z opłat abonamentowych to:

 • Osoby, które ukończyły 75 rok życia
 • Bezrobotni
 • Osoby posiadające I grupę inwalidzką
 • Kombatanci będący inwalidami wojennymi lub wojskowymi
 • Osoby pobierające świadczenia przedemerytalne
 • Niesłyszący, niewidomi
 • Osoby z orzeczeniem całkowitej niezdolności do pracy
 • Osoby niepełnosprawne (posiadające znaczny stopień niepełnosprawności)
 • Przyjmujący rentę socjalną lub świadczenia pielęgnacyjne
 • Inwalidzi wojenni i wojskowi
 • Osoby pobierające zasiłek dla opiekuna
 • Osoby po 60 roku życia, które mają prawo do emerytury, jednak jej wysokość nie przekracza 50% przeciętnego wynagrodzenia.

Trzeba pamiętać o tym, że samo znalezienie się w grupie osób uprawnionych do zwolnienia z opłat abonamentowych nie wystarczy. Należy złożyć w placówce pocztowej stosowne oświadczenie o spełnieniu warunków do skorzystania ze zwolnień. Jeśli nie dopełnimy tego obowiązku – będziemy musieli płacić abonament rtv. 

Abonament rtv jak sprawdzić zaległość?

Każda osoba może sprawdzić, ile wynosi jej zaległość z tytułu nieuregulowanych płatności za abonament RTV. Wystarczy wykonać telefon na infolinię Poczty Polskiej. Podczas rozmowy z pracownikiem dowiemy się nie tylko, w jakiej wysokości zadłużenie posiadamy, ale również otrzymamy wszelkie informacje o numerze rachunku, na który należy przelać określoną kwotę. Konieczne będzie potwierdzenie naszych danych osobowych w celu weryfikacji klienta. Jeśli nie chcemy wykonywać połączenia telefonicznego, możemy wysłać wniosek listem, w którym zawrzemy prośbę o wyliczenie zaległości. Istnieje również możliwość wysłania zapytania drogą mailową na adres: [email protected]. Musimy jednak pamiętać, aby w wiadomości podać nasze: imię i nazwisko, adres korespondencyjny oraz indywidualny numer identyfikacyjny abonenta. 

Abonament RTV przedawnienie — kiedy następuje?

Jeśli zastanawiamy się, czy powinniśmy zapłacić zaległy abonament rtv, warto w pierwszej kolejności ustalić kwestię przedawnienia długu.. Istnieje szansa, że nasze zobowiązanie powstało na tyle „dawno”, że nie jesteśmy już zobowiązaniu do uregulowania zaległości. Terminy przedawnienia zobowiązań z tytułu opłat abonamentowych reguluje Ordynacja podatkowa z 30 lipca 2012 r. Zgodnie z treścią przepisów w przypadku, gdy zaległość stanowi abonament rtv przedawnienie następuje po upływie 5 lat od chwili, w której powstało zadłużenie. 

Zaległy abonament rtv, jak uniknąć płacenia?

Jeśli nie spełniamy warunków, które umożliwiają nam skorzystanie ze zwolnienia z opłat abonamentowych, warto spróbować skorzystać z jeszcze jednej, pomocnej opcji. Aby uniknąć płacenia abonamentu rtv z powodu ciężkiej sytuacji finansowej, możemy ubiegać się o anulowanie długu lub rozłożenia go na raty. W takim przypadku konieczne jest jednak dołączenie do wniosku obszernej dokumentacji oraz poparcia swojej prośby argumentacją, z której będzie wynikało, że nie jesteśmy w stanie płacić abonamentu. Warto pamiętać, że wnioski są rozpatrywane przez Krajową Radę Radiofonii i Telewizji, która anuluje zadłużenie wyłącznie w nadzwyczajnych przypadkach. Jeśli nasza sytuacja życiowa i materialna jest trudna lub wystąpiły w naszym życiu sytuacje losowe, uniemożliwiające nam opłacanie abonamentu, warto wziąć pod uwagę złożenie wniosku. 

Z kolei jeśli nasza prośba zostanie rozpatrzona negatywnie, , niezbędne będzie uregulowanie wszystkich zaległych zobowiązań. Trzeba pamiętać, że do głównej kwoty zadłużenia mogą zostać doliczone wysokie odsetki. Co więcej, trzeba również wziąć pod uwagę, że zostanie na nas nałożona wspomniana powyżej kara (735 zł). Musimy spodziewać się obowiązku uiszczenia od kilkuset do kilku tysięcy złotych za zaległości w opłatach abonamentowych. Kwota uzależniona jest od okresu, w którym nie spłacaliśmy zobowiązań. W takiej sytuacji możemy skorzystać jedynie z możliwości wzięcia pożyczki, z której środki przeznaczymy na spłatę zaległości. Jeśli w naszej sprawie zostanie wszczęta  egzekucja, warto poczynić kroki, które pozwolą nam uniknąć lub zminimalizować wysokie koszty komornicze. Często wybieranym rozwiązaniem jest pożyczka z komornikiem, oferowana przez parabanki.  Dobra wiadomość jest taka, że może ją zaciągnąć niemalże każda osoba pełnoletnia.

3.4/5 - (8 oddanych głosów)