Osoby, które posiadają niespłacone zobowiązania, muszą liczyć się z tym, iż w ich sprawie może zostać wszczęte sądowe postępowanie upominawcze, podczas którego zostanie wydany nakaz zapłaty długu. Dłużnik posiada oczywiście możliwość wniesienia sprzeciwu od nakazu w każdym z trzech postępowań cywilnych, czyli: w postępowaniu upominawczym, nakazowym oraz elektronicznym postępowaniu upominawczym. Jakie kroki należy podjąć, aby złożyć sprzeciw oraz w jaki sposób to zrobić, by nie przegrać walki z wierzycielem?

Czym jest postępowanie upominawcze?

W pierwszej kolejności należy wyjaśnić kwestię, czym dokładnie jest postępowanie upominawcze. Podczas tego typu postępowania wierzyciel może dochodzić spłaty jakiejkolwiek kwoty, nawet jeśli dług jest mały. Postępowanie upominawcze jest prowadzone zarówno w sprawach gospodarczych, cywilnych oraz z zakresu prawa pracy. Oznacza to więc, iż możemy otrzymać je nawet w sytuacji, gdy zaciągnęliśmy pożyczki prywatne, a zobowiązanie nie zostało przez nas spłacone. 

W najczęstszych przypadkach okazuje się, że osoba zadłużona dowiaduje się o wszczęciu postępowania dopiero po otrzymaniu nakazu zapłaty, do którego sąd dołącza pozew, a także pouczenie, w którym znajdziemy informacje o konsekwencjach niespłacenia długu oraz o możliwości odwołania się. Jak wykazują statystyki, z roku na rok wzrasta liczba Polaków, którzy biorąc wszelkiego rodzaju pożyczki bez BIK dla zadłużonych, chcą pozbyć się ciężkiej sytuacji materialnej. Tego typu działania sprawiają, iż dłużnicy wpadają w pułapkę finansową, biorąc coraz więcej pożyczek i nie spłacając zadłużeń.

Wszczęcie postępowania upominawczego umożliwia znacznie szybsze otrzymanie zapłaty niż w trybie zwykłym. Jednak warto wiedzieć, że w obu przypadkach dłużnik dostaje termin 2 tygodni, w którym może złożyć sprzeciw od nakazu zapłaty w postępowaniu upominawczym.

Czy pomoże skarga pauliańska?

Osoby, które mają do czynienia z egzekucją komorniczą, szukają wszelkich sposobów na to, aby poprawić swoją ciężką sytuację finansową. W tym celu bardzo często dłużnicy wyprzedają swój majątek przed przejęciem go przez komornika lub podarują konkretne przedmioty bliskim w formie darowizny. Jeśli firma komornicza zaobserwuje tego typu działania i stwierdzi, iż są one celowe, aby uniknąć odpowiedzialności za niespłacone długi, dostaje możliwość złożenia skargi. 

Skarga pauliańska to dokument, w którym wierzyciel zaskarża działania dłużnika i informuje, iż są one szkodliwe dla postępowania egzekucyjnego czy uniemożliwiają przejęcie majątku na cel spłaty długu.

Sprzeciw od nakazu zapłatyNakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym

Nakaz zapłaty wydawany jest przez sąd lub referendarza sądowego na podstawie analizy materiałów dołączonych do pozwu. Ważnym faktem jest to, iż sąd wydaje nakaz niezależnie od woli wierzyciela, a w wyniku konkretnych przesłanek. Osoba czy firma, u której posiadamy niespłacone zobowiązania musi bowiem podać sądowi niezbędne informacje odnośnie do próby podjęcia negocjacji z dłużnikiem i jej przebiegu, a także dołączyć żądanie zwrotu wartości przedmiotu, którego dotyczy sprawa lub podanie określonej sumy pieniędzy oraz uzasadnienie jego okoliczności. Dodatkowo można dołączyć dodatkowe dokumenty, które stanowią dowody, np. zeznania świadków. 

Jak wydawany jest nakaz zapłaty?

W większości przypadków wierzyciel w pierwszej kolejności wystawia przedsądowe wezwanie do zapłaty. Tego typu dokument możemy skonstruować zarówno samodzielnie, jak i z pomocą prawnika. Na wezwaniu do zapłaty jest wyznaczony termin, w którym dłużnik musi uregulować zaległe zobowiązania. W przeciwnym razie zostaje wszczęte postępowanie, o czym osoba zadłużona zostaje poinformowana. 

Warto wiedzieć, że postępowanie upominawcze z nakazem zapłaty nie jest wydane przez sąd we wszystkich przypadkach. Art. 499 Kodeksu postępowania cywilnego informuje, że sytuacje, w których mają miejsce bezzasadne roszczenia, niekonkretna argumentacja lub roszczenie, które jest świadczeniem wzajemnym, nie podlegają możliwości wydania nakazu w postępowaniu upominawczym. 

Sprzeciw od nakazu zapłaty w postępowaniu upominawczym

Jak wspomniano, każda osoba, wobec której zostało wszczęte postępowanie, otrzymuje możliwość odwołania. Aby złożyć sprzeciw od nakazu zapłaty w postępowaniu upominawczym, mamy 14 dni od dnia, w którym odebraliśmy list sądowy. Tego typu wniosek składamy w sądzie, który dostarczył nam rozporządzenie, chyba że otrzymaliśmy nakaz w formie elektronicznej. W takiej sytuacji dłużnik może złożyć sprzeciw od nakazu zapłaty w postępowaniu upominawczym do Sądu Cywilnego w Lublinie, wskazując jednocześnie sąd, który będzie rozpatrywał naszą sprawę. 

Dokument musimy skonstruować w ten sposób, aby posiadał on formę, w której został złożony pozew. Musi spełniać wszelkie wymogi pisma procesowego. Możemy wykorzystać do tego również formularz urzędowy. W przeciwnym razie wniosek nie zostanie przyjęty. Aby zyskać pewność, że sprzeciw od nakazu zapłaty w postępowaniu upominawczym został złożony prawidłowo, warto skorzystać z pomocy prawnika. 

Sprzeciw od nakazu zapłaty wzór

Sprzeciw od nakazu zapłaty wzór – [POBIERZ]

Sporządzając sprzeciw od nakazu zapłaty, musimy zawrzeć w dokumencie poszczególne elementy:

  • Oznaczenie sądu, do którego pismo zostaje skierowane;
  • Imię i nazwisko lub nazwę firmy stron (wierzyciela i dłużnika) oraz dane pełnomocników, jeśli zostali wybrani;
  • Sygnatura akt (znajdziemy ją w piśmie otrzymanym z sądu);
  • Oznaczenie rodzaju dokumentu, czyli „Sprzeciw od nakazu zapłaty”;
  • Uzasadnienie, w którym umieścimy faktyczne okoliczności oraz dowody na przedawnienie, nie spełnienie wzajemnego świadczenia, zawarcie umowy polubownej, czy bezzasadność wydania nakazu zapłaty;
  • Czytelny podpis oraz wykaz załączników.