Kierownik budowy to jedna z najważniejszych osób nadzorująca wszelkie prace związane z inwestycją budowlaną. Jego zadania nie ograniczają się wyłącznie do monitorowania zgodności prac z projektem, ponieważ odpowiada również za zapewnienie bezpieczeństwa pracowników na placu budowy. Warto zaznaczyć, że nie każdy może zostać kierownikiem budowy. Taka osoba musi mieć odpowiednie uprawnienia oraz wykazać się specjalistyczną wiedzą. W artykule przyjrzymy się, czym się zajmuje kierownik budowy i ile zarabia.

Kim jest kierownik budowy?

zarobki kierownika budowyJeżeli planujesz wybadywać dom lub zrealizować większy projekt budowlany, to niezbędną osobą na placu budowy, będzie kierownik. Jest on odpowiedzialny za zarządzanie całym procesem budowlanym, bez którego inwestor nie może wbić łopaty, ani kontynuować prac.

Wprawdzie to inwestor wybiera kierownika, ale to ten ostatni ponosi główną odpowiedzialność za przestrzeganie przepisów, zezwoleniem na budowę, prowadzeniem prac zgodnie z projektem i wykonywanie prac zgodnie z obowiązującym prawem.

Zatrudnienie kierownika budowy jest regulowane przepisami prawa budowlanego. Jego zadaniem jest monitoring prac i troska o bezpieczeństwo pracowników. Osoba na tym stanowisku ponosi odpowiedzialność zawodową i dyscyplinarną za ewentualne błędy lub nieprawidłowości na placu budowy.

Ile zarabia kierownik budowy 2024? Według internetowego źródła kierownik budowy w 2024 roku może liczyć na średnie zarobki wynoszące 10000 zł brutto.

Kto może zostać kierownikiem budowy?

Osoba na stanowisku kierownika budowy musi mieć wykształcenie wyższe techniczne w dziedzinach związanych z budownictwem lub architekturą. Uzyskanie niezbędnych uprawnień budowlanych wymaga z kolei zdania trudnego egzaminu przeprowadzanego przez Główny Urząd Nadzoru Budowlanego. GUNB ocenia przede wszystkim wiedzę na temat procesów budowlanych.

Posiadanie uprawnień to tylko część wymagań. Ważna jest także praktyka zawodowa, którą należy zdobyć pod okiem doświadczonego specjalisty. Po spełnieniu wymienionych kryteriów, pojawia się konieczność wpisu do centralnego rejestru oraz rejestracja w izbie samorządu zawodowego.

Warto zauważyć, że nieograniczone uprawnienia do samodzielnego wykonywania funkcji technicznych otrzymuje się po uzyskaniu dyplomu magistra lub równoważnego stopnia, wraz z półtoraroczną praktyką na budowie. Natomiast osoby z ograniczonymi uprawnieniami posiadają zazwyczaj dyplom inżyniera pierwszego stopnia oraz trzy lata doświadczenia zawodowego.

 • Ile zarabia kierownik budowy bez studiów? Niestety osoby, które nie mają kierunkowego wykształcenia wyższego, nie mogą pracować jako kierownik budowy.
 • Ile zarabia kierownik budowy po technikum? Podobnie, jak w powyższym przypadku, kierownik budowy musi mieć wykształcenie wyższe.

Jakie są obowiązki kierownika budowy?

Kierownik budowy ma wiele zadań, które wynikają z Prawa budowlanego. Można je podzielić na trzy grupy:

 • realizowane na początku inwestycji;
 • w trakcie budowy;
 • po zakończeniu prac budowlanych.

Jakie zadania powinien wykonać kierownik budowy na początku prac?

Przed rozpoczęciem prac, kierownik budowy jest zobowiązany do złożenia odpowiedniego oświadczenia o objęciu obowiązków nadzoru nad inwestycją. Dokument jest składany w wydziale nadzoru budowlanego właściwym dla miejsca realizacji projektu. 

W kolejnym kroku kierownik umieszcza tablicę informacyjną o projekcie inwestycji w widocznym miejscu oraz opracowuje plan bezpieczeństwa na terenie budowy. Zanim zostanie wbity tzw. pierwszy szpadel, geodeta musi wyznaczyć granice budynku.

Obowiązki kierownika budowy w trakcie prac

Gdy prace budowlane rozpoczną się, głównym zadaniem kierownika budowy jest nadzorowanie wszystkich działań związanych z budową, zapewnienie ich zgodności z projektem oraz przestrzeganie przepisów budowlanych, szczególnie norm dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy. 

Dokładne rejestrowanie wszystkich prac w dzienniku budowy, sporządzanie protokołów częściowych i końcowych oraz powykonawczej dokumentacji to także jego obowiązek. Jeśli inwestor zatrudnił inspektora, kierownik jest zobowiązany do informowania go o postępie poszczególnych etapów prac. Ważne jest również, aby w przypadku pojawienia się jakiegokolwiek zagrożenia dla zdrowia lub życia na placu budowy, kierownik natychmiast wstrzymał prace do czasu usunięcia tego niebezpieczeństwa.

Czy wiesz, że wynagrodzenie kierownika budowy może mieścić się w przedziale 10000-12840 zł brutto? Dane pochodzą z Ogólnopolskiego Badania Wynagrodzeń prowadzonego przez firmę Sedlak&Sedlak w 2023 roku.

Rola kierownika budowy po zakończeniu pracy

W momencie zakończenia budowy, zadania kierownika nie dobiegają końca. Jednym z obowiązkó jest zgłoszenie inwestorowi gotowości do odebrania budynku. Co więcej, kierownik składa pisemne oświadczenie o zgodności zrealizowanych prac z przepisami prawa budowlanego, włączając w to zasady budowy i warunki pozwolenia na budowę.

Po zakończeniu prac należy także uporządkować teren budowy i jego najbliższego otoczenia. Obejmuje to sprzątnięcie pobliskich ulic i chodników. Kierownik potwierdza wykonanie tych zadań poprzez złożenie inwestorowi stosownego oświadczenia na piśmie o doprowadzeniu terenu do porządku. Kierownik jest obecny także w momencie odbioru budynku i gwarantuje usunięcie wszelkich usterek.

Sprawdź: zarobki – kierownik robót budowlanych – na podstawie 2217 ankietowanych kierowników budowy firma Sedlak&Sedlak opracowała raport, z którego wynika, że:

 • 7930-10000 zł brutto – w tym przedziale mieści się wynagrodzenie 25% badanych;
 • 10000 zł brutto – średnie zarobki;
 • 10000-12840 zł brutto – w tym przedziale mieści się wynagrodzenie 25% najlepiej zarabiających badanych.

Ile zarabia młody kierownik budowy?

Pracownicy z najmniejszym doświadczeniem znajdują się w grupie o najniższych zarobkach w tym zawodzie. Niemniej kwota wynagrodzenia mieści się w przedziale 7930-10000 zł brutto, co wyraźnie przekracza przeciętne wynagrodzenie w Polsce. Natomiast średnie zarobki kierownika budowy to 10000 zł brutto.

Jaką odpowiedzialność karną spoczywa na kierowniku budowy?

Kierownik budowy po podpisaniu umowy przejmuje na siebie odpowiedzialność za wszelkie szkody na terenie budowy, od momentu przejęcia protokolarnego do ukończenia obiektu. Co ważne, przepisy Prawa budowlanego, cywilnego i karnego określają zasady tego obowiązku. W przypadku osób, które nieprawidłowo wykonują swoje zadania i stwarzają zagrożenia dla życia, mienia lub środowiska naturalnego podlegają karom:

 • upomnienia;
 • upomnienia z koniecznością ponownego zdania egzaminu na uprawnienia budowlane;
 • zakaz wykonywania funkcji technicznej na okres od 1 roku do 5 lat z obowiązkiem ponownego zdania egzaminu.

Organem, który rozpatruje skargi i orzeka kary, jest wojewoda danego województwa. Inwestor ma prawo zażądać usunięcia wad poprzez rękojmie w sądzie, jeśli strony umówiły się na odpowiedzialność kontraktową. Jeśli umowa zawiera informacje o karze umownej, inwestor może domagać się jej zapłacenia za nieprawidłowo wykonane prace lub ubiegać się o odszkodowanie. Rozstrzygnięcie takich spraw wymaga czasu i często angażuje rzeczoznawców.

W skrajnych przypadkach, do których zalicza się znaczne odstępstwa od projektu lub katastrofy budowlane, kierownik może ponieść odpowiedzialność karną. Istnieją także różne formy rekompensaty jak np.:

 • upomnienie;
 • wypłata odszkodowania;
 • obie jednocześnie na żądanie inwestora.

Sprawdź także, ile zarabia kierownik budowy netto? Dla średniego wynagrodzenia brutto 10000 zł, „na rękę” kierownik otrzyma 7147 zł netto.

Kierownik budowy dróg zarobki

Z danych portalu wynagrodzenia.pl wynika, że kierownik budowy dróg, który zalicza się do grona 25% najlepiej opłacanych pracowników w zawodzie, może zarobić powyżej 11 900 zł brutto. Z kolei 25% najgorzej wynagradzanych otrzymuje poniżej 7250 zł brutto.

Zarobki kierowników budowy

Zastanawiasz się, ile bierze kierownik budowy 2024? Z badań Sedlak&Sedlak wynika, że:

 • 7930-10000 zł brutto – zarabia grupa najsłabiej opłacanych pracowników
 • 10000 zł brutto – średnie zarobki;
 • 10000-12840 zł brutto – tyle zarabiają najlepiej opłacani pracownicy.

Warto jednak zaznaczyć, że to są uśrednione wartości na potrzeby analizy. Pracownicy w zależności od swojego doświadczenia, kompetencji i miejsca pracy mogą otrzymywać wynagrodzenie w innej wysokości.

5/5 - (1 oddanych głosów)