Zasiłek pogrzebowy otrzymujemy w związku ze śmiercią członka rodziny, np. rodzica, z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Dzięki takiej pomocy finansowej ci, którzy stracili bliską osobę, mogą pokryć część wydatków związanych z organizacją pogrzebu, czy też stypy. To, ile wynosi zasiłek pogrzebowy, jest uzależnione od wielu czynników. Bez względu na kwotę przysługującego nam zasiłku, często zastanawiamy się, czy w przypadku wszczęcia wobec nas postępowania egzekucyjnego komornik może zająć kwotę tego świadczenia. Sprawdźmy, kto nie dostanie zasiłku pogrzebowego i czy takie wsparcie finansowe może być przejęte przez kancelarię komorniczą.

Zasiłek pogrzebowy ZUS

Czy komornik może zabrać zasiłek pogrzebowy

Zasiłek pogrzebowy przysługuje w ściśle ustalonej kwocie. Zazwyczaj tego typu pomoc finansowa jest przyznawana członkowi rodziny osoby zmarłej, ale mogą ją otrzymać również inne podmioty. Uprawnionymi do zasiłku pogrzebowego są: pracodawca, gmina, dom pomocy społecznej, powiat, osoba prawna kościoła lub związku wyznaniowego, do którego należał zmarły, a nawet obca osoba, jeśli pokryła koszty pogrzebu. Sfinansowanie wydatków związanych z pochówkiem zmarłego jest absolutną koniecznością, aby móc złożyć wniosek o zasiłek pogrzebowy. 

Z kolei członkowie rodziny, którym przysługuje tego typu wsparcie finansowe,  to przede wszystkim: małżonek (również w przypadku separacji orzeczonej wyrokiem sądu), rodzice (w tym ojczym i macocha), dzieci (w tym własne, przysposobione, dzieci małżonka, a także dzieci wychowywane w rodzinach zastępczych), rodzeństwo, dziadkowie i wnuki oraz ci, nad którymi ustanowiono opiekę prawną. 

Kiedy przysługuje nam zasiłek pogrzebowy z ZUS?

Aby móc otrzymać zasiłek pogrzebowy, musimy pokryć koszty pogrzebu. Nie jest to jednak jedyny warunek, który musi zostać spełniony – zasiłek przysługuje tylko określonym podmiot (wskazanym powyżej) oraz wobec określonych zmarłych. Zasiłek z ZUS przysługuje po śmierci osoby, która:

  • Posiada przyznaną emeryturę lub rentę, w tym emeryturę pomostową;
  • Jest ubezpieczona w ZUS-ie;
  • Ma przyznane nauczycielskie świadczenie kompensacyjne;
  • Zmarła w czasie, gdy pobierała zasiłek chorobowy lub świadczenie rehabilitacyjne po ustaniu ubezpieczenia;
  • Nie posiadała emerytury lub renty, jednak spełniała warunki do uzyskania świadczenia;
  • Otrzymywała świadczenie przedemerytalne lub zasiłek przedemerytalny;
  • Była niewidomą ofiarą działań wojennych i w związku z tym pobierała świadczenie pieniężne;
  • Pobierała rentę socjalną;
  • Zmarła na skutek wypadku lub choroby zawodowej, która nastąpiła w szczególnych okolicznościach;
  • Otrzymała rentę z powodu wypadku lub choroby zawodowej powstałej w szczególnych okolicznościach. 

Wysokość zasiłku pogrzebowego 

To, jak dużą kwotę otrzymamy w ramach zasiłku, jest uzależnione od warunków, które spełnia osoba pokrywająca wydatki związane z organizacją pogrzebu. Jeśli jest to członek rodziny, ZUS wypłaci 4000 zł tytułem zasiłku pogrzebowego, niezależnie od tego, jak wysokie były wydatki. Jeśli więc koszty pogrzebu będą niższe niż kwota zasiłku (np. wyniosą 2000 zł) – i tak otrzymamy 4000 zł. Z kolei w przypadku osoby obcej, domu pomocy społecznej, gminy, powiatu, kościoła i innych uprawnionych, ZUS zwróci im dokładnie tyle, ile wynosiły wydatki pogrzebowe, jednak nie więcej niż 4000 zł. Jeśli więc koszty pogrzebu będą niższe niż kwota zasiłku (np. wyniosą 2000 zł), uprawniony otrzyma tylko zwrot poniesionych kosztów (czyli 2000 zł).

Jeśli wydatki pogrzebowe są podzielone na kilka podmiotów, ZUS wypłaca zasiłek, który ulega podziałowi proporcjonalnie do poniesionych kosztów. 

Zasiłek pogrzebowy a komornik

Skoro wiemy już, kto może starać się o zasiłek i na jaką kwotę może liczyć, warto sprawdzić, jak wygląda kwestia zajęcia tego świadczenia pieniężnego przez komornika. 

Jeśli mamy kłopoty finansowe i toczy się wobec nas egzekucja komornicza, trzeba sprawdzić, jakie kwoty i z jakiego tytułu podlegają zajęciu. Przykładowo, powinniśmy wiedzieć, ile może zabrać komornik z pensji. Warto także ustalić, czy w toku postępowania egzekucyjnego dopuszczalne jest zajęcie środków z zasiłku pogrzebowego. Zgodnie z obowiązującymi przepisami, zasiłek pogrzebowy co do zasady nie podlega egzekucji. Od tej zasady jest jeden wyjątek, wynikający z regulacji art. 832 k.p.c. Zgodnie z jego treścią: „Należności wypłacone w związku ze śmiercią tytułem zapomogi lub jednorazowego zaopatrzenia pod jakąkolwiek nazwą albo z tytułu ubezpieczenia na pokrycie kosztów pogrzebu podlegają egzekucji tylko na zaspokojenie tych kosztów”. Z powyższego wynika, że nawet dłużnik alimentacyjny nie będzie zobowiązany do pokrywania zobowiązań z kwot przyznanych w ramach zasiłku pogrzebowego. Świadczenie to podlega niejako specjalnej ochronie, ze względu na cel, jakiemu ma służyć – pokrycie kosztów pogrzebu.

3/5 - (5 oddanych głosów)