Czy komornik może zabrać zasiłek pogrzebowyZasiłek pogrzebowy otrzymujemy w związku ze śmiercią członka rodziny, np. rodzica, z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Dzięki takiej pomocy finansowej, ci, którzy stracili bliską osobę, mogą pokryć część wydatków związanych z organizacją pogrzebu, czy też stypy. To, ile wynosi zasiłek pogrzebowy, jest uzależnione od wielu czynników. Jednak, niezależnie od tego, na jak dużą kwotę liczymy, często zastanawiamy się, czy komornik może zająć go w ramach postępowania egzekucyjnego. Sprawdźmy, kto nie dostanie zasiłku pogrzebowego i czy takie wsparcie finansowe jest podstawą do przejęcia przez firmę komorniczą. 

Zasiłek pogrzebowy ZUS

Zasiłek pogrzebowy przysługuje członkowi rodziny osoby zmarłej w ściśle ustalonej kwocie, ale nie tylko. Tego typu pomoc finansową mogą otrzymać również pracodawcy, gmina, dom pomocy społecznej, powiat, osoba prawna kościoła lub związku wyznaniowego, do którego należał zmarły, a nawet obca osoba, jeśli pokryła koszty pogrzebu. Sfinansowanie wydatków związanych z pochówkiem zmarłego jest absolutną koniecznością, aby móc złożyć wniosek o zasiłek pogrzebowy. 

Jeśli chodzi o członków rodziny, którym przysługuje tego typu zasiłek, są to przede wszystkim małżonek (również w przypadku separacji orzeczonej wyrokiem sądu), rodzice (w tym ojczym i macocha), dzieci (w tym własne, przysposobione, dzieci małżonka), rodzeństwo, dziadkowie i wnuki oraz ci, nad którymi ustanowiono opiekę prawną. 

Kiedy zasiłek z ZUS pogrzebowy nam przysługuje?

Aby móc wnioskować o taki zasiłek, musimy pokryć koszty pogrzebu, nie jest to jednak jedyny warunek, który musi zostać spełniony. Zasiłek z ZUS przysługuje po śmierci osoby, która:

— Posiada przyznaną emeryturę lub rentę; w tym emeryturę pomostową

— Jest ubezpieczona w ZUS-ie;

— Ma przyznane nauczycielskie świadczenie kompensacyjne;

— Zmarła w czasie, gdy pobierała zasiłek chorobowy lub świadczenie rehabilitacyjne po ustaniu ubezpieczenia;

— Nie posiadała emerytury lub renty, jednak spełniała warunki do pobierania świadczenia;

— Otrzymywała świadczenie przedemerytalne lub zasiłek;

— Była ofiarą działań wojennych, pobierała świadczenie;

— Pobierała rentę socjalną;

— Przeszła wypadek lub chorobę zawodową, która nastąpiła w szczególnych okolicznościach;

— Otrzymała rentę z powodu wypadku lub choroby zawodowej powstałej w szczególnych okolicznościach. 

Wysokość zasiłku pogrzebowego 

To, jak dużą kwotę otrzymamy w ramach zasiłku, jest uzależnione od warunków, które spełnia osoba pokrywająca wydatki związane z organizacją pogrzebu. Jeśli jest to członek rodziny, ZUS wypłaci 4000 zł zasiłku pogrzebowego, niezależnie od tego, jak wysokie były wydatki. Z kolei w przypadku osoby obcej, pomocy społecznej, gminy, powiatu, kościoła itp., ZUS zwróci dokładnie tyle, ile wynosiły wydatki pogrzebowe, ale nie może być to kwota wyższa niż 4000 zł. 

Jeśli wydatki pogrzebowe są podzielone na kilka podmiotów, ZUS wypłaca zasiłek, który ulega podziałowi proporcjonalnie do poniesionych kosztów. 

Zasiłek pogrzebowy a komornik

Jeśli wiemy już, kto może starać się o zasiłek i na jaką kwotę możemy liczyć, warto sprawdzić jak wygląda kwestia zajęcia go przez komornika. 

Niestety, jeśli mamy kłopoty finansowe i wobec naszych długów toczy się egzekucja komornicza, warto sprawdzić, ile może zabrać komornik z pensji, ale nie tylko. Warto także sprawdzić kwestię pobrania środków z zasiłku, gdyż jak wskazuje obowiązujące prawo — nawet takie wsparcie finansowe podlega przejęciu przez komornika w ramach postępowania. 

Komornik może przejąć 25% świadczenia lub 60% wypłaconej w formie zasiłku kwoty. Jest to uzależnione od formy długu, który był podstawą do wszczęcia egzekucji komorniczej. 

Dłużnik alimentacyjny musi liczyć się z tym, że firma komornicza pobierze 60% zasiłku;

— Dłużnik nie-alimentacyjny otrzyma zasiłek pomniejszony o 25%, które może zostać przejęte przez komornika.