Jeśli kiedykolwiek braliśmy pożyczkę dla zadłużonych, to jesteśmy zobowiązani do jej spłaty w wyznaczonym przez pożyczkodawcę terminie. Gdy tego nie zrobimy, to firma pożyczkowa ma prawo do wyegzekwowania od nas pieniędzy. Często tym zadaniem zajmuje się komornik. Posiada on wiele narzędzi, które bezwzględnie ,,wyciągną” od dłużnika pieniądze należne wierzycielowi. Na drodze egzekucji komorniczej możemy spotkać się czasami ze zdarzeniami, które naruszają nasze dobra bezzasadnie. Co w takim wypadku ma zrobić dłużnik? Najlepsze rozwiązanie to wniosek o powództwo przeciwegzekucyjne. W poniższym artykule podpowiadamy, jak go napisać.

wniosek o powództwoPowództwo przeciwegzekucyjne – czym jest?

Jeśli posiadamy długi komornicze, to komornik prowadzi wobec nas egzekucję. Już na jej wstępnym etapie dłużnik może wytoczyć powództwo przeciwegzekucyjne. Dzięki temu sąd będzie musiał sprawdzić, czy rozpoczęcie egzekucji było zasadne. Wierzyciel chcący odzyskać swoje pieniądze, bardzo często przyspiesza ten proces i kieruje pozew (najczęściej o wydanie nakazu zapłaty) bezpośrednio do sądu, omijając przy tym etap windykacji. Komornik, który dostał tytuł wykonawczy z sądu – wyrok lub nakaz zapłaty –  ma obowiązek wszcząć egzekucję.  Może się jednak zdarzyć, że nie jest ona zasadna. Dlatego mamy prawo do odwołania się. Nie tylko dłużnik może wystąpić z powództwem przeciwegzekucyjnym – takie uprawnienie przysługuje również jego współmałżonkowi. 

Głównym celem powództwa przeciwegzekucyjnego jest odwołanie się od tytułu wykonawczego, na podstawie którego prowadzona jest egzekucja komornicza.

Powództwo przeciwegzekucyjne – kiedy mogę złożyć pozew?

Pozew o wszczęcie powództwa przeciwegzekucyjnego można złożyć na każdym etapie prowadzenia postępowania egzekucyjnego. Jednak są określone zasady, określające kiedy powództwo przeciwegzekucyjne może być złożone w sądzie. Poniżej przedstawiamy pare przykładów:

 1. Jan dostał pismo, że komornik wszczyna postępowanie egzekucyjne, w związku z jego brakiem płatności za kredyt, który zaciągnął kilka miesięcy temu. Jan nie zgadza się z wyrokiem sądu, ponieważ spłacił on wszystkie raty i nie powinno dojść do egzekucji. Jan ma więc prawo do obrony swoich praw na drodze powództwa przeciwegzekucyjnego.
 2. Ania zgubiła dowód osobisty i na jej dane ktoś wyłudził pożyczkę. Anna o niczym nie wiedziała, więc nie dokonywała żadnych wpłat na konto wierzyciela. Firma pożyczkowa wymaga od Ani zwrotu pożyczonych pieniędzy, w związku czym skierowała pozew do sądu. W tym przypadku Anna ma prawo wnieść powództwo przeciwegzekucyjne, ponieważ to nie ona brała pożyczkę
 3. Komornik zabrał Kamilowi laptopa, który nie należał do niego, ale do jego koleżanki – Oli. W rezultacie, komornik przejął własność osoby trzeciej. Ola ma więc pełne prawo do powództwa przeciwegzekucyjnego. 

Cel powództwa przeciwegzekucyjnego

Najważniejszym celem powództwa przeciwegzekucyjnego jest pozbawienie lub ograniczenie wykonalności tytułu wykonawczego, na podstawie którego została wszczęta egzekucja. Innymi słowy, proces ma za zadanie zapewnić ochronę osobie (lub osobom), wobec której prowadzona jest egzekucja, jeśli:

–  osoba ta została niesłusznie wskazana jako dłużnik,

– kwota objęta tytułem wykonawczym, na podstawie którego komornik prowadzi egzekucję, jest nieprawidłowa, dlatego że np. dłużnik spłacił znaczną część zobowiązania zanim zostało wszczęte postępowanie egzekucyjne.

Z powództwem przeciwegzekucyjnym może wystąpić również osoba,  której przedmiot niesłusznie zajął komornik, sądząc, że ta rzecz należy do dłużnika.

W momencie, kiedy znajdziemy się w jednej z wyżej wymienionych sytuacji, to mamy uzasadniony powód do tego, aby wnieść powództwo przeciwegzekucyjne. Do zadań komornika, nie należy badanie, czy postępowanie egzekucyjne jest zasadne i dopuszczalne. Dlatego to po stronie osoby, wobec której prowadzona jest egzekucja,  należy bycie czujnym i reagowanie na sytuacje, w których  nasze mienie jest zagrożone zajęciem komorniczym.

Dowiedz się, jak złożyć skargę na czynności komornika

Powództwo przeciwegzekucyjne – rodzaje

 • Powództwo opozycyjne – może je wytoczyć przede wszystkim dłużnik, wobec którego toczy się postępowanie egzekucyjne W ramach powództwa opozycyjnego osoba, która została wskazana przez sąd jako zadłużony, zaprzecza istnieniu jakiegokolwiek długu wobec wierzyciela, podnosząc, np. że dług się przedawnił. Dłużnik może również wskazać, że dług co prawda istnieje, ale w mniejszej wysokości, niż ta wskazana w tytule wykonawczym. Wytaczając powództwo opozycyjne dłużnik pokazuje, że nie zgadza się z wyrokiem sądu i wnosi pozew przeciwko wierzycielowi, który chce odzyskać swoje pieniądze.
 • Powództwo ekscydencyjne – to powództwo mogą wytoczyć osoby trzecie, inne niż dłużnik, które zostały dotknięte egzekucją komorniczą. W momencie, kiedy urzędnik państwowy naruszy dobra materialne i niematerialne osoby trzeciej, niesłusznie zajmując jej przedmioty lub pieniądze, może ona wszcząć powództwo ekscydencyjne.

Wzór pozwu – powództwo przeciwegzekucyjne

Każdy dokument, który kierujemy do sądu, powinien być bardzo szczegółowo i precyzyjnie przygotowany. Najmniejszy błąd może sprawić, że nasze pismo zostanie odrzucone. Poniżej przedstawiamy. co powinno znaleźć się w pozwie, jeśli wytaczamy powództwo przeciwegzekucyjne:

 • Data i miejscowość. Dla niektórych jest to tak banalne, że  w pośpiechu zapominają o uzupełnieniu tych danych. 
 • Należy określić sąd, do którego kierujemy pozew, wraz z oznaczeniem wydziału i wskazaniem adresu siedziby sądu.
 • Oznaczenie stron procesu: powód i pozwany. W prawym (albo lewym) górnym rogu podajemy swoje dokładne dane oraz dane firmy lub osoby, która jest pozwanym (wierzycielem w powództwie egzekucyjnym).
 • Wartość przedmiotu sporu (wps). Jest to kwota, o którą toczy się spór. Wartość przedmiotu sporu wskazuje się w lewym górnym rogu, pod danymi pozwanego i powoda.
 • Sygnatura akt komorniczych. Jeśli trwa postępowanie komornicze, trzeba podać numer sygnatury sprawy.
 • Nazwa pisma – w przypadku, gdy wytaczamy powództwo przeciwegzekucyjne, pozew powinniśmy zatytułować „pozew o pozbawienie wykonalności tytułu wykonawczego z wnioskiem o zabezpieczenie powództwa poprzez zawieszenie postępowania egzekucyjnego”.
 • Cel – wskazujemy,  o co dokładnie wnosimy.
 • Uzasadnienie.  Opisujemy dlaczego, naszym zdaniem, komornik nie powinien wszczynać egzekucji lub dlaczego bezzasadnie komornik przejął nasze mienie. Uzasadniając pozew, warto poprzeć twierdzenia dowodami, które uwiarygodnią nasze racje. Jeśli tymi dowodami są różnego rodzaju dokumenty, należy dołączyć je do pozwu jako załączniki.
 • Czytelny podpis. Na samym końcu wymagany jest nasz podpis, bez którego cały pozew może być odrzucony.

Trzeba również pamiętać o dołączeniu do pozwu dowodu dokonania opłaty sądowej.

Gdzie złożyć pozew?

Pozew trzeba złożyć we właściwym sądzie. Możemy to zrobić na 2 sposoby: osobiście w siedzibie sądu (w biurze podawczym sądu) lub pocztą (koniecznie za potwierdzeniem odbioru). Nie wiesz, jaki sąd wybrać? Pozew należy wnieść do sądu właściwego miejscowo oraz rzeczowo. 

Po wszczęciu postępowania egzekucyjnego sądem właściwym miejscowo będzie sąd, w którego okręgu toczy się to postępowanie. Z kolei właściwość rzeczową ustala się według wartości przedmiotu sporu (wps) – jeśli wps przekracza 75.000 zł, właściwym rzeczowo będzie sąd okręgowy (poniżej tej kwoty sprawy rozpoznaje sąd rejonowy). 

Jeśli jednak egzekucja nie została jeszcze wszczęta, powództwo przeciwegzekucyjne wytacza się zgodnie z przepisami o właściwości ogólnej sądów. To oznacza, że pozew należy złożyć do sądu właściwego miejscowo ze względu na miejsce zamieszkania lub siedzibę pozwanego (czyli wierzyciela w postępowaniu egzekucyjnym) oraz właściwego  rzeczowo ze względu na wps.

Ile kosztuje złożenie pozwu?

Koszt, jaki musi ponieść dłużnik w związku z wniesieniem pozwu o pozbawienie tytułu wykonawczego wykonalności, jest uzależniony od wartości przedmiotu sporu. Jeżeli wartość przedmiotu sporu nie przekracza 20.000 zł, pozew podlega stałym opłatom – „widełki” określające ich wysokość, można znaleźć w przepisach ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (opłata ta wynosi między 30 zł, a 1.000 zł). Jeśli wps przekracza 20.000 zł, wówczas opłatę sądową ustala się jako  5% wartości przedmiotu sporu.  Opłatę sądową możemy uiścić bezpośrednio w kasie sądu (gotówkowo, bezgotówkowo lub w formie znaków opłaty sądowej), wpłacić na rachunek bankowy sądu lub dokonać płatności za pośrednictwem platformy internetowej E-PŁATNOŚCI.

4.3/5 - (6 oddanych głosów)